Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas Domes Saistošie noteikumi Nr. 72

Rīgā 1997. gada 25. februārī (prot. Nr. 125, 24.§)

Reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtība tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu darbībai Rīgā

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Lai nodrošinātu pašvaldību funkciju izpildi, ievērojot valsts un administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas sfērā, kā arī lai nodrošinātu tirdzniecības noteikumu ievērošanu, finansu kontroli un patērētāju tiesību aizsardzību, šajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā uzņēmējiem tiek izsniegtas reģistrācijas kartes un piekrišanas atļaujas tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu darbībai, kā arī uzskaitē stāšanās kārtība Rīgas Domes priekšpilsētu (rajonu) valžu uzņēmējdarbību nodaļās vai Rīgas Domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrā (turpmāk tekstā - Centrs).

1.2. Šie noteikumi attiecas uz fiziskām personām, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskām personām un individuālā darba veicējiem, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu uzsāk vai veic uzņēmējdarbību tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai pakalpojumu sniegšanas objektos Rīgā, izņemot gadījumus, uz kuriem neattiecas Rīgas Domes 23.04.1996. noteikumi Nr. 55 "Par tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Rīgā".

1.3. Noteikumos lietotie termini:

1.3.1. reģistrācijas karte - dokuments, kas apliecina uzņēmēja stāšanos uzskaitē pašvaldībā;

1.3.2. piekrišanas atļauja - Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētā pašvaldības piekrišana licencējamas uzņēmējdarbības veikšanai pašvaldības teritorijā.

2. Reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtība

2.1. Uzskaitē jāstājas fiziskām un juridiskām personām, kuras atver tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektus Rīgā neatkarīgi no to īpašuma formas.

2.2. Pirms attiecīgās darbības uzsākšanas, uzņēmējdarbības veicējs saņem reģistrācijas karti un, vajadzības gadījumā, piekrišanas atļauju tajā Rīgas Domes priekšpilsētas (rajona) valdes uzņēmējdarbības nodaļā, kuras teritorijā paredzēta objekta darbība, vai Centrā, ja attiecīgā uzņēmējdarbība aptver vairāk nekā vienu Rīgas Domes priekšpilsētu (rajonu), vai arī reģistrācijas karte vai piekrišanas atļauja tiek izsniegta par pilsētas nozīmes kultūras un atpūtas objektiem saskaņā ar Rīgas Domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrā apstiprinātu sarakstu.

2.3. Reģistrācijas kartes izsniedz fiziskām personām un juridiskām personām, kuras ir reģistrētas Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā un kuru statūtos ir paredzēta attiecīgā uzņēmējdarbība.

2.4. Piekrišanas atļaujas izsniedz juridiskām personām, kuras ir Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā reģistrētas un kuru statūtos ir paredzēta uzņēmējdarbība, kuras veikšanai ir nepieciešama pašvaldības piekrišana.

2.5. Reģistrācijas kartes vai piekrišanas atļaujas saņemšanai tās pieprasītājam jāiesniedz Rīgas Domes priekšpilsētas (rajona) valdes uzņēmējdarbības nodaļā vai Centrā šādi dokumenti:

2.5.1. noteiktas formas iesniegums (iesnieguma formas apstiprina Centrs);

2.5.2. akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā;

2.5.3. telpu un zemes nomas līgumi vai dokumenti, kas apliecina to lietošanas likumību;

2.5.4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un pilnīgu norēķināšanos ar valsts un pašvaldības budžetu;

2.5.5. elektroniskā kases aparāta tehniskās pases, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas priekšpilsētas (rajona) nodaļā, kopija (uzrādot oriģinālu);

2.5.6. uzņēmējsabiedrības statūtu kopija (uzrādot oriģinālu);

2.5.7. uzņēmējsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.5.8. izziņa no nama pārvaldītāja vai īpašnieka par komunālo maksājumu samaksu, valsts un pašvaldību ēkās arī par īres un nomas samaksu.

2.6. Atkarībā no uzņēmējdarbības veida attiecīgā uzņēmējdarbības nodaļa vai Centrs var pieprasīt iesniegt šādus papildu dokumentus:

2.6.1. Rīgas pilsētas vides veselības centra rakstisku saskaņojumu;

2.6.2. Rīgas Reģionālās vides pārvaldes izziņu;

2.6.3. saskaņojumu ar objekta apsaimniekotājiem;

2.6.4. licencējamo uzņēmējdarbības veidu licenču kopijas (uzrādot oriģinālu);

2.6.5. Satiksmes ministrijas Ceļu satiksmes drošības direkcijas izziņu;

2.6.6. individuālo darbu veicējiem - patenta vai reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

2.6.7. rakstisku apliecinājumu par stāšanos tiešās vai pastarpinātās līgumattiecībās ar atkritumu savākšanas organizāciju;

2.6.8. Rīgas pilsētas veterinārās pārvaldes izziņu;

2.6.9. Rīgas Domes priekšpilsētas (rajona) ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izziņu.

2.7. Jautājumu par reģistrācijas kartes vai piekrišanas atļaujas izsniegšanu uzņēmējdarbības uzsākšanai tirdzniecības komisija vai Centrs izskata ne vēlāk kā piecpadsmit darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

2.8. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma izlemšanai, komisija vai Centrs atliek jautājuma izskatīšanu un attiecīgi informē par to atļaujas pieprasītāju; jautājums tiek izskatīts pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas.

2.9. Reģistrācijas kartes tiek izsniegtas uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem; pēc reģistrācijas karšu derīguma termiņa izbeigšanās jāpieprasa jauna reģistrācijas karte, kuras saņemšanai iesniedzami šādi dokumenti:

2.9.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par pilnīgu norēķināšanos ar valsts un pašvaldības budžetu;

2.9.2. izziņa no namu pārvaldītāja vai īpašnieka par komunālo maksājumu samaksu, valsts un pašvaldību ēkās arī par īres un nomas samaksu.

2.10. Reģistrācijas kartes vai piekrišanas atļaujas tiek izsniegtas bez maksas.

2.11. Reģistrācijas kartes un piekrišanas atļaujas aizliegts nodot citām fiziskām vai juridiskām personām.

2.12. Tirdzniecības komisijas vai Centrs ir tiesīgi atteikties izsniegt reģistrācijas karti vai piekrišanas atļauju, ja iesniegtie dokumenti neatbilst Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām prasībām; reģistrācijas kartes vai piekrišanas atļaujas atteikumu var pārsūdzēt Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

3. Uzraudzība un kontrole

3.1. Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas objektu darbības uzraudzību un kontroli savas kompetences ietvaros, izdarot ierakstu kontroles žurnālā, veic:

3.1.1. Centra pilnvarotas personas;

3.1.2. Rīgas Domes priekšpilsētu (rajonu) valžu uzņēmējdarbību nodaļu un tirdzniecības komisiju amatpersonas;

3.1.3. pašvaldības policijas amatpersonas;

3.1.4. Rīgas Domes Valodas inspekcijas amatpersonas;

3.1.5. to institūciju amatpersonas, kuras veic specifisko kontroli (Vides veselības dienests, ugunsdrošības, vides aizsardzības, veterinārā u.c. dienestu kontrole);

3.1.6. Latvijas Republikas likumdošanā paredzētās uzņēmējdarbību kontrolējošo institūciju amatpersonas.

3.2. Centrs patstāvīgi vai pēc kontrolējošās institūcijas amatpersonas iesniegtā pieprasījuma ir tiesīgs anulēt izsniegto reģistrācijas karti vai piekrišanas atļauju, ja:

3.2.1. reģistrācijas kartes vai piekrišanas atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

3.2.2. konstatēti rupji vai atkārtoti tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai pakalpojumu sniegšanas notiekumu pārkāpumi;

3.2.3. bez saskaņošanas patvaļīgi mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments vai pakalpojumu veids;

3.2.4. ja pārkāpts Latvijas Republikas Valodu likums.

3.3. Lēmumu par reģistrācijas kartes vai piekrišanas atļaujas anulēšanu var pārsūdzēt Latvijas Republikas likumdošanas paredzētajā kārtībā.

3.4. Jaunu reģistrācijas karti vai piekrišanas atļauju anulētās vietā var saņemt pēc konstatēto pārkāpumu novēršanas.

3.5. Centrs veic uzraudzību pār reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanu un strīdīgu jautājumu izskatīšanu.

4. Atbildība par noteikumu neievērošanu

4.1. Par šo noteikumu neievērošanu administratīvi atbildīgas ir 1.2. punktā minētās personas.

4.2. Par nereģistrēšanos pašvaldībā, uzsākot vai veicot uzņēmējdarbību tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai pakalpojumu sniegšanas objektos, paredzēta administratīvā atbildība:

4.2.1. konstatējot pārkāpumu pirmoreiz, naudas sods Ls 10 apmērā;

4.2.2. konstatējot pārkāpumu atkārtoti gada laikā, naudas sods līdz Ls 50.

4.3. Administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt un uzlikt naudas sodus ir tiesīgas:

4.3.1. Centra pilnvarotas amatpersonas;

4.3.2. Rīgas Domes priekšpilsētu (rajonu) valžu uzņēmējdarbības nodaļu un tirdzniecības komisiju amatpersonas;

4.3.3. Rīgas Domes Administratīvās komisijas locekļi;

4.3.4. Rīgas pašvaldības policijas pārvaldes amatpersonas.

4.4. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Domes priekšsēdētājs M. Purgailis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtība tirdzniecības, sabiedriskās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 72Pieņemts: 25.02.1997.Stājas spēkā: 13.03.1997.Zaudē spēku: 26.08.1998.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 12.03.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
204495
13.03.1997
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"