Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.61

Rīgā 2010.gada 19.janvārī (prot. Nr.4 37.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1030 "Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"
17.panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1030 "Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 198.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6.punktu aiz vārdiem "novada pilsētas lauku teritorijā" ar vārdiem un skaitļiem "atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam uz 2009.gada 2.janvāri".

2. Papildināt noteikumus ar 6.1 un 6.2 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Pieprasījumu izskatīšanu vietējo pašvaldību līmenī var apvienot ar pieprasījumu izskatīšanu attiecīgā rajona līmenī, ja ir spēkā visi šie nosacījumi:

6.1 1. vismaz vienas rajona vietējās pašvaldības teritorijā zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes kopplatība ir mazāka par visu vietējās pašvaldības pretendentu (personu) pieprasījumos minēto zemes platību summu, kurus Centrālā zemes komisija atzinusi par pamatotiem (turpmāk - pieprasītās zemes platības);

6.1 2. attiecīgā rajona teritorijā zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes kopplatība ir lielāka par visu attiecīgā rajona vietējo pašvaldību teritorijās pretendentu (personu) pieprasīto zemes platību summu;

6.1 3. pretendentu (personu) kopskaits attiecīgā rajona teritorijā nepārsniedz 30.

6.2  Ja pieprasījumu izskatīšana vietējo pašvaldību līmenī ir apvienota ar pieprasījumu izskatīšanu attiecīgā rajona līmenī un vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā (novadā, pagastā, pilsētas lauku teritorijā, novada pagastā vai novada pilsētas lauku teritorijā) nav zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes, persona pretendē uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi attiecīgā rajona teritorijā. Pieprasījumu izskatīšanu rajona teritorijā uzsāk pēc tam, kad pabeigta pieprasījumu izskatīšana attiecīgā rajona vietējo pašvaldību teritorijās."

3. Aizstāt 7.punktā vārdus "vienā no Balvu rajona vietējās pašvaldības administratīvajām teritorijām" ar vārdiem "jebkurā Balvu rajona vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā".

4. Izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11. Ja personai ir pastāvīgā lietošanā piešķirta zeme, par kuru nav pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai par kuru ir veikta priekšapmaksa zemes reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai personai zeme ir iznomāta saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, tad Centrālā zemes komisija atjauno zemes īpašuma tiesības uz šo zemi. Papildus Centrālā zemes komisija atjauno zemes īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi platībā, ko aprēķina, no pieprasītās zemes platības atņemot zemes platību, uz kuru atbilstoši iepriekš minētajam atjaunojamas īpašuma tiesības.

12. Centrālā zemes komisija neatjauno zemes īpašuma tiesības uz zemes gabalu, kas atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem ir zemes starpgabals vai par kuru pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tas ir starpgabals, vai kura platība ir mazāka par 0,2 ha. Ja pretendentam (personai) ir tiesības pieprasīt tikai tādu zemes gabalu, kas ir mazāks par 0,2 hektāriem, viņš var pretendēt uz zemes gabalu 0,2 hektāru platībā. Šādā gadījumā Centrālā zemes komisija pieņem lēmumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes platību, kuru pretendentam (personai) ir tiesības pieprasīt, bet uz zemi, kas pārsniedz šo platību, - atzīst tiesības saņemt zemi īpašumā par samaksu."

5. Aizstāt 18.punktā vārdus "komisiju, kura" ar vārdiem "vienu vai vairākas komisijas, kas".

6. Izteikt 22.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi."

7. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Valsts zemes dienests sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, izmantojot Iedzīvotāju reģistra datus, pārbauda un apkopo informāciju par šo noteikumu 23.punktā minēto personu deklarētajām dzīvesvietām, lai noteiktu, kuru pašvaldību budžetos ieskaitāmi šo personu ienākuma nodokļi."

8. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Centrālā zemes komisija iesniedz Valsts zemes dienestā to personu sarakstus, kuras pretendē uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi (turpmāk - pretendents), grupējot pretendentus atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam uz 2009.gada 2.janvāri pēc vietējās pašvaldības administratīvajām teritorijām (novads, pagasts, pilsētas lauku teritorija, novada pagasts un novada pilsētas lauku teritorija), kurās bijušais zemes īpašums atrodas, ievērojot likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 17.panta trešajā daļā minētos nosacījumus."

9. Izteikt 32. un 33.punktu šādā redakcijā:

"32. Piedāvājot zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi tikai vietējo pašvaldību līmenī, Valsts zemes dienesta komisija attiecīgo zemes sarakstu nosūta visiem pretendentiem, kuri pretendē uz zemi šajā vietējās pašvaldības teritorijā un atbilst likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 17.panta trešās daļas 1.punktā minētajiem nosacījumiem (turpmāk - 1.prioritātes pretendenti). Apvienojot pieprasījumu izskatīšanu vietējo pašvaldību līmenī ar pieprasījumu izskatīšanu attiecīgā rajona līmenī atbilstoši šo noteikumu 6.1 punktam un piedāvājot zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi, Valsts zemes dienesta komisija vienlaikus nosūta:

32.1. tikai attiecīgās vietējās pašvaldības zemes sarakstu - visiem 1.prioritātes pretendentiem, kuri pretendē uz zemi to vietējo pašvaldību teritorijās, kurās zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes kopplatība ir lielāka par pieprasīto zemes platību summu;

32.2. zemes sarakstus par attiecīgā rajona visu vietējo pašvaldību teritorijām visiem 1.prioritātes pretendentiem, kuri pretendē uz zemi to vietējo pašvaldību teritorijās, kurās zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes nav vai tās kopplatība ir mazāka par pieprasīto zemes platību summu. Valsts zemes dienesta komisija šiem zemes sarakstiem pievieno informāciju par visu pretendentu pieprasītajām platībām katrā vietējā pašvaldībā, lai pretendenti varētu izvēlēties zemes gabalus gan vietējo pašvaldību līmenī, gan rajona līmenī.

33. Pretendents mēneša laikā pēc zemes saraksta saņemšanas iesniedz Valsts zemes dienesta komisijā iesniegumu. Iesniegumā (2.pielikums) pretendents norāda visus tos no zemes saraksta izvēlētos zemes gabalus, uz kuriem vēlas pretendēt. Secībai, kādā zemes gabali iesniegumā ir norādīti, nav nozīmes. Līdzvērtīgas zemes saņemšanai citā pašvaldībā pretendents izvēlas zemes gabalus, salīdzinot bijušā zemes īpašuma novērtējumu rudzu vienībās (t/ha) ar zemes sarakstā esošo zemes gabalu novērtējumu rudzu vienībās (t/ha)."

10. Papildināt noteikumus ar 35.1 un 35.2 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Valsts zemes dienesta komisija izskata iesniegumus par katru zemes gabalu (sākot ar lielāko) šādā secībā:

35.1 1. par zemes gabalu, par kuru saņemts tikai viena pretendenta iesniegums, ja nepieciešams, zemes gabalu sadalot;

35.1 2. par zemes gabalu, par kuru saņemti vairāki pretendentu iesniegumi un kura platība ir lielāka par visu uz to pieteikušos pretendentu pieprasīto zemes platību summu;

35.1 3. par zemes gabalu, par kuru saņemti vairāki pretendentu iesniegumi un kura platība ir mazāka par visu uz to pieteikušos pretendentu pieprasīto zemes platību summu, bet vienam no pretendentiem ir augstākas zemes īpašuma tiesību atjaunošanas priekšrocības atbilstoši likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 17.panta ceturtajai daļai;

35.1 4. par zemes gabalu, par kuru saņemti vairāki pretendentu iesniegumi un kura platība ir mazāka par visu uz to pieteikušos pretendentu pieprasīto zemes platību summu, un nevienam no pretendentiem nav augstākas zemes īpašuma tiesību atjaunošanas priekšrocības atbilstoši likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 17.panta ceturtajai daļai (vai tādas ir vairākiem pretendentiem).

35.2 Ja pēc pretendentu iesniegumu izskatīšanas vietējās pašvaldības, rajona vai valsts līmenī nav apmierināti visi pieprasījumi uz izvēlētajiem zemes gabaliem par pieprasīto zemes platību pilnā apjomā, bet šīs vietējās pašvaldības vai rajona teritorijā vai valstī ir palikuši zemes reformas pabeigšanai paredzēti zemes gabali, par kuriem nav saņemti šo pretendentu iesniegumi, Valsts zemes dienesta komisija, ievērojot īpašuma tiesību atjaunošanas priekšrocības un šo noteikumu 35.punktā minētos nosacījumus, katru zemes gabalu, sākot ar lielāko, piedāvā neapmierinātajiem pretendentiem, kamēr visi zemes gabali ir beigušies vai arī visi pretendenti ieguvuši tiesības īpašuma tiesību atjaunošanai uz attiecīgajiem zemes gabaliem par pieprasīto zemes platību pilnā apjomā. Ja neviens neapmierinātais pretendents nepiesakās uz piedāvāto zemes gabalu, Valsts zemes dienesta komisija rīko izlozi starp visiem neapmierinātajiem pretendentiem atbilstoši šo noteikumu 35.punktā minētajiem nosacījumiem."

11. Aizstāt 36.punktā vārdu "divos" ar vārdu "trijos".

12. Papildināt 39.punktu aiz vārda "Ja" ar vārdiem "pēc pretendentu pieprasījumu izskatīšanas vietējo pašvaldību līmenī (izņemot gadījumu, ja apvieno pieprasījumu izskatīšanu vietējo pašvaldību līmenī ar pieprasījumu izskatīšanu attiecīgā rajona līmenī)".

13. Papildināt 40.punktu aiz vārda "Ja" ar vārdiem "pēc pretendentu pieprasījumu izskatīšanas".

14. Aizstāt 52.punktā vārdu "divos" ar vārdu "trijos".

15. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.1030

Iesnieguma paraugs

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1030 "Centrālajā zemes komisijā iesniegto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 61Pieņemts: 19.01.2010.Stājas spēkā: 27.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 26.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
204119
27.01.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)