Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Latvijas Bankas starpbanku norēķinu veikšanas noteikumi

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

Maksājums (payment) - maksātāja naudas līdzekļu nodošana saņēmēja valdījumā.

Maksājuma dokuments (payment order; payment instruction) - rīkojums pārskaitīt naudas līdzekļus to saņēmējam. Rīkojumu var nodot ar kredīta maksājuma vai debeta maksājuma dokumentu.

Kredīta maksājuma dokuments - maksājuma dokuments ar maksātāja rīkojumu pārskaitīt naudas līdzekļus saņēmējam.

Debeta maksājuma dokuments - maksātāja autorizēts maksājuma dokuments, ar kuru naudas līdzekļu saņēmējs pieprasa norakstīt naudas līdzekļus no maksātāja konta.

Norēķini (settlement) - darbības, kas nokārto divu vai vairāku kredītiestāžu savstarpējās naudas līdzekļu saistības (obligations), t.i., nodrošina maksājumu pabeigšanu.

Bruto norēķini (gross settlement) - naudas līdzekļu norēķini, kurus veic uz katra atsevišķa maksājuma dokumenta pamata.

Klīrings (clearing) - maksājuma dokumentu nosūtīšanas, apstrādes un savstarpējās saskaņošanas process, kas notiek pirms norēķiniem un kura rezultātā, balstoties uz visiem iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, aprēķina katras kredītiestādes klīringa neto pozīciju (multilateral net position), t.i., kopējās naudas līdzekļu saistības vai prasības pret pārējām kredītiestādēm.

Klīringa jeb neto norēķini (net settlement) - norēķini, kas veikti, pamatojoties uz klīringa aprēķinātajām kredītiestāžu klīringa neto pozīcijām.

Grāmatojums (book transfer) - kredītiestādes veikta naudas līdzekļu norakstīšana no viena tās grāmatvedības konta un ieskaitīšana otrā.

S.W.I.F.T. (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - Vispasaules starpbanku finansu telekomunikāciju sabiedrība - banku radīta starptautiska organizācija, kas nodrošina starpbanku finansu ziņojumu pārraidi, izmantojot telekomunikāciju tīklu.

Valūtas kods - valūtas apzīmējums saskaņā ar starptautisko valūtas kodu standartu (ISO International Standard 4217).

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Latvijas Banka veic starpbanku norēķinus latos un ārvalstu valūtās starp Latvijas Bankas licencētām kredītiestādēm (tālāk tekstā - kredītiestādes), kurām ir atvērti korespondentkonti Latvijas Bankā (tālāk tekstā - korespondentkonti).

1.2. Latvijas Banka nodrošina starpbanku norēķinu veikšanu ārvalstu valūtā tikai starp kredītiestādēm, kuras ar Latvijas Banku ir noslēgušas līgumu par ārvalstu valūtas korespondentkontu apkalpošanu.

1.3. Latvijas Banka nodrošina kredītiestāžu maksājuma dokumentu pieņemšanu, pārbaudi un grāmatojumu veikšanu korespondentkontos, kā arī maksājuma dokumentu, korespondentkontu izrakstu un citas ar norēķiniem saistītas informācijas nosūtīšanu kredītiestādēm.

1.4. Latvijas Banka veic kredītiestāžu kredīta un debeta maksājumu bruto norēķinus, kā arī kredītiestāžu kredīta maksājumu klīringa norēķinus.

1.5. Norēķinu veikšanai Latvijas Banka pieņem šādus kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma dokumentus:

1.5.1. kredīta maksājumiem - kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma uzdevumu (1.pielikums), kas sagatavots, pamatojoties uz klientu un kredītiestādes pašas (tālāk tekstā - klientu) kredīta maksājuma dokumentiem;

1.5.2. debeta maksājumiem - kredītiestādes kopsavilkuma inkaso uzdevumu (2.pielikums), kas sagatavots, pamatojoties uz klientu debeta maksājuma dokumentiem.

1.6. Kredītiestādes, savstarpēji vienojoties, var sagatavot klientu maksājuma dokumentus kā papīra tā elektroniskā formā un kopā ar kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma dokumentu iesniegt Latvijas Bankai, vai arī nosūtīt klientu maksājuma dokumentus tieši dokumentu saņēmējai kredītiestādei un iesniegt Latvijas Bankai kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma dokumentu starpbanku norēķinu veikšanai par klientu maksājumu kopējo summu.

1.7. Kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma dokumentam jāsatur šādi nepieciešamie rekvizīti:

1.7.1. dokumenta nosaukums un numurs;

1.7.2. sagatavošanas datums;

1.7.3. naudas līdzekļu maksātājai kredītiestādei Latvijas Bankas piešķirtā koda pēdējie 3 cipari (tālāk tekstā - kredītiestādes kods) un tās nosaukums;

1.7.4. naudas līdzekļu saņēmējas kredītiestādes kods un tās nosaukums;

1.7.5. maksājuma summa cipariem, vārdiem un valūtas kods;

1.7.6. kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma dokumenta iesniedzējas kredītiestādes divu pilnvaroto personu paraksti un kredītiestādes zīmoga nospiedums.

1.8. Latvijas Banka starpbanku norēķinus veic kredītiestādes korespondentkonta kredīta atlikuma ietvaros. Ja ir spēkā vienošanās starp kredītiestādi un Latvijas Banku par automātiskā lombarda kredīta piešķiršanu, tad norēķinu dienas laikā lombarda kredīta limita ietvaros ir pieļaujams kredītiestādes latu korespondentkonta debeta atlikums. Kā nodrošinājumu tam uz korespondentkonta debeta atlikuma laiku Latvijas Banka rezervē kredītiestādes īpašumā esošās Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes.

1.9. Norēķini, kurus kredītiestādes korespondentkontā Latvijas Banka veikusi, pamatojoties uz kredītiestādes iesniegtajiem un Latvijas Bankas pieņemtajiem maksājuma dokumentiem, ir galīgi un neatsaucami.

1.10. Latvijas Bankas norēķinu diena ir katra darbdiena no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00, piektdienās un pirmssvētku dienās (tālāk tekstā - īsās dienas) - līdz plkst. 15.00.

1.11. Maksājuma dokumentus pieņem un norēķinus veic Latvijas Bankas Grāmatvedības un norēķinu pārvaldes Starpbanku norēķinu daļa.

1.12. Kredītiestādei jāiesniedz Latvijas Bankai:

1.12.1. notariāli apliecinātus to pilnvaroto personu parakstu paraugus, kurām ir tiesības parakstīt kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma dokumentus, un kredītiestādes zīmogu nospiedumu paraugus;

1.12.2. to pilnvaroto personu sarakstu, kuras ir tiesīgas iesniegt un saņemt kredītiestādes maksājuma dokumentus Latvijas Bankā.

2. BRUTO NORĒĶINI

2.1. Bruto norēķinus Latvijas Banka veic uz katra atsevišķi pieņemta kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma dokumenta pamata to iesniegšanas secībā.

2.2. Latvijas Banka kredītiestādes kredīta maksājumus pieņem kā papīra dokumenta formā, tā elektroniskā ziņojuma formā, kredītiestādes debeta maksājumus - tikai papīra dokumenta formā.

2.3. Norēķini uz papīra dokumenta formā pieņemto maksājuma dokumentu pamata

2.3.1. Maksājuma dokumentus Latvijas Banka pieņem darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00 (īsajās dienās - līdz plkst. 15.00).

2.3.2. Kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz Latvijas Bankai trīs eksemplāros:

2.3.2.1. pirmais eksemplārs, noformēts ar kredītiestādes zīmoga nospiedumu un parakstiem, paliek Latvijas Bankā;

2.3.2.2. otro eksemplāru kopā ar klientu maksājuma dokumentiem Latvijas Banka nodod dokumenta saņēmējai kredītiestādei;

2.3.2.3. trešo eksemplāru Latvijas Banka atdod dokumenta iesniedzējai kredītiestādei.

2.3.3. Pieņemot kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma dokumentus, Latvijas Banka pārbauda to atbilstību 1.7.punkta prasībām.

2.3.4. Ja kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma dokuments sagatavots kļūdaini, tad Latvijas Banka to nepieņem un bez norēķinu veikšanas atdod atpakaļ dokumenta iesniedzējai kredītiestādei.

2.3.5. Kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma uzdevumu apstrāde:

2.3.5.1. norēķinus uz kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma uzdevuma pamata Latvijas Banka veic to pieņemšanas dienā Latvijas Bankā;

2.3.5.2. ja maksātājas kredītiestādes korespondentkonta līdzekļu atlikums saskaņā ar 1.8.punktu ir pietiekams kredītiestādes maksājuma dokumentā norādītā maksājuma veikšanai, tad Latvijas Banka noraksta naudas līdzekļus no maksātājas kredītiestādes korespondentkonta un ieskaita tos saņēmējas kredītiestādes korespondentkontā, kā arī apstiprina norēķinu veikšanu ar parakstu un Latvijas Bankas spiedogu uz kredītiestādes maksājuma dokumenta trešā eksemplāra, kuru atdod iesniedzējai kredītiestādei;

2.3.5.3. ja maksātājas kredītiestādes korespondentkontā nepietiek līdzekļu maksājuma dokumentā norādītās naudas summas norakstīšanai, tad maksājuma dokuments nonāk kredītiestādes gaidošo maksājuma dokumentu rindā;

2.3.5.4. ja norēķinu dienas laikā kredītiestādes korespondentkontā ieskaita rindā iekļauto maksājuma dokumentu izpildei nepieciešamos līdzekļus, tad Latvijas Banka apstrādā rindā iekļautos maksājuma dokumentus to rindā iekļaušanas secībā;

2.3.5.5. ja norēķinu dienas laikā kredītiestādes korespondentkontā neieskaita rindā iekļauto maksājuma dokumentu izpildei nepieciešamos līdzekļus, tad Latvijas Banka norēķinu dienas beigās rindu anulē un neizpildītos kredītiestādes maksājuma dokumentus atdod atpakaļ iesniedzējai kredītiestādei.

2.3.6. Kredītiestādes kopsavilkuma inkaso uzdevumu apstrāde:

2.3.6.1. norēķinus uz kredītiestādes kopsavilkuma inkaso uzdevuma pamata Latvijas Banka veic trešajā dienā pēc to pieņemšanas Latvijas Bankā (tālāk tekstā - debeta maksājuma norēķinu diena);

2.3.6.2. Latvijas Banka, pieņemot kredītiestādes kopsavilkuma inkaso uzdevumu, tā labajā augšējā stūrī atzīmē debeta maksājuma norēķinu dienas datumu un otro dokumenta eksemplāru kopā ar pievienotajiem klientu maksājuma dokumentiem nodod maksātājai kredītiestādei;

2.3.6.3. maksātāja kredītiestāde var atteikties no maksājuma, līdz debeta maksājuma norēķinu dienas plkst. 10.00 informējot par to Latvijas Banku rakstiski vai elektroniski ar S.W.I.F.T. MT299 ziņojumu, norādot attiecīgā kredītiestādes kopsavilkuma inkaso uzdevuma rekvizītus (1.7.1.-1.7.5.punkts);

2.3.6.4. ja nav saņemts maksātājas kredītiestādes atteikums, Latvijas Banka norēķinus veic plkst. 10.00 debeta maksājuma norēķinu dienā 2.3.5.2.-2.3.5.5.punktā noteiktajā kārtībā;

2.3.6.5. ja Latvijas Banka līdz debeta maksājuma norēķinu dienas plkst. 10.00 saņem maksātājas kredītiestādes atteikumu, tad norēķinus neveic un kredītiestādes kopsavilkuma inkaso uzdevuma trešo eksemplāru kopā ar maksātājas kredītiestādes atteikumu atdod inkaso uzdevuma iesniedzējai kredītiestādei.

2.4. Norēķini uz elektroniska ziņojuma formā pieņemto maksājuma dokumentu pamata

2.4.1. Latvijas Banka norēķinus veic, pamatojoties uz elektroniskajiem maksājuma ziņojumiem (3.pielikums), kas Latvijas Bankā pieņemti saskaņā ar līgumu par datu pārraides tīkla izmantošanu naudas un parādzīmju elektroniskajos norēķinos (tālāk tekstā - līgums par elektroniskajiem norēķiniem).

2.4.2. Elektroniskajos ziņojumos jānorāda kredītiestāžu starptautiskie kodi - Bank Identifier Code (tālāk tekstā - BIC kodi). Latvijas Banka nepārbauda maksājuma ziņojumā norādītā kredītiestādes nosaukuma un BIC koda savstarpējo attīstību un norēķinus veic, pamatojoties uz maksājuma ziņojumā norādītajiem kredītiestāžu BIC kodiem.

2.4.3. Maksājuma ziņojumus no kredītiestādēm Latvijas Banka pieņem katru darba dienu. Maksājuma ziņojumus, kurus kredītiestādes nosūtījušas līdz plkst.15.30 (īsajā dienā - līdz plkst.14.30), Latvijas Banka apstrādā tekošajā norēķinu dienā, bet pēc plkst.15.30 (īsajā dienā - pēc plkst.14.30) nosūtītos - nākamajā norēķinu dienā. Maksājuma ziņojumā norādītajam norēķinu veikšanas datumam jāsakrīt ar attiecīgās norēķinu dienas datumu.

2.4.4. Latvijas Banka veic norēķinus maksājuma ziņojumu pieņemšanas secībā. Pēc katra maksājuma ziņojuma pieņemšanas un pārbaudes Latvijas Banka noraksta naudas līdzekļus no maksājuma ziņojuma sūtītājas kredītiestādes korespondentkonta un ieskaita tos saņēmējas kredītiestādes korespondentkontā.

2.4.5. Latvijas Banka informē kredītiestādes par norēķinu veikšanu, nosūtot debeta apstiprinājumu saskaņā ar 4.pielikuma 1.punktu maksājuma ziņojuma sūtītājai kredītiestādei un kredīta apstiprinājumu saskaņā ar 4.pielikuma 2.punktu vai jaunu maksājuma ziņojumu saskaņā ar 3.pielikuma 2.punktu kredītiestādei, kuras korespondentkontā ieskaitīti naudas līdzekļi.

2.4.6. Ja saņēmēja kredītiestāde nav noslēgusi līgumu ar Latvijas Banku par elektroniskajiem norēķiniem, tad Latvijas Banka informē saņēmēju kredītiestādi, tās korespondentkonta izrakstā norādot pilnu informāciju par norēķiniem, kas veikti uz elektronisko maksājuma ziņojumu pamata.

2.4.7. Ja maksājuma ziņojums nav sagatavots saskaņā ar 3.pielikumu, tad pēc maksājuma ziņojuma pārbaudes Latvijas Banka nosūta maksājuma ziņojuma sūtītājai kredītiestādei norēķinu atteikumu (4.pielikuma 3.punkts).

2.4.8. Ja kredītiestādes korespondentkontā nepietiek naudas līdzekļu, lai veiktu maksājuma ziņojumā norādītās naudas summas norakstīšanu, tad tas nonāk kredītiestādes gaidošo maksājuma ziņojumu rindā (tālāk tekstā - rinda).

2.4.9. Ja norēķinu dienas laikā kredītiestādes korespondentkontā ieskaita norēķinu veikšanai nepieciešamos naudas līdzekļus, tad rindā iekļautos maksājuma ziņojumus Latvijas Banka apstrādā rindā iekļaušanas secībā.

2.4.10. Kredītiestāde var maksājuma ziņojumu izslēgt no rindas, līdz plkst. 15.30 (īsajā dienā - līdz plkst. 14.30) nosūtot Latvijas Bankai maksājuma ziņojuma atcelšanas pieteikumu saskaņā ar 4.pielikuma 4.punktu

2.4.11. Ja maksājuma ziņojums neatrodas rindā vai arī tā atcelšanas pieteikums nav sagatavots saskaņā ar 4.pielikuma 4.punktu, tad Latvijas Banka nosūta maksājuma atcelšanas noraidījumu (4.pielikuma 5.punkts).

2.4.12. Pēc rindā iekļautā maksājuma ziņojuma atcelšanas Latvijas Banka nosūta kredītiestādei maksājuma atcelšanas apstiprinājumu saskaņā ar 4.pielikuma 6.punktu.

2.4.13. Ja līdz plkst. 16.00 (īsajā dienā - līdz plkst. 15.00) kredītiestādes korespondentkontā netiek ieskaitīti naudas līdzekļi norēķinu veikšanai, tad Latvijas Banka maksājuma ziņojumu rindu anulē un ne vēlāk kā līdz plkst. 17.00 (īsajā dienā - līdz plkst. 16.00) nosūta kredītiestādei norēķinu atteikuma ziņojumu (4.pielikuma 3.punkts).

3. KLĪRINGS UN KLĪRINGA NORĒĶINI

3.1. Latvijas Banka veic kredītiestāžu kredīta maksājuma dokumentu klīringu katrai valūtai atsevišķi un grāmato aprēķinātos klīringa rezultātus kredītiestāžu korespondentkontos.

3.2. Klīringa dokumenti ir klīringā iesniegtais kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma uzdevums kopā ar pievienotajiem klientu kredīta maksājuma dokumentiem.

3.3. Klīringa dokumentu sagatavošana

3.3.1. Kredītiestāde klientu maksājuma dokumentus grupē paketēs atsevišķi katrai valūtai katrai saņēmējai kredītiestādei.

3.3.2. Kredītiestāde katrai klientu maksājuma dokumentu paketei pievieno klientu maksājuma dokumentos uzrādīto naudas summu uzskaitījumu un par klientu maksājuma dokumentu kopējo naudas summu sagatavo kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma uzdevumu (1.pielikums), ko paraksta kredītiestādes divas pilnvarotās personas un apstiprina ar kredītiestādes zīmoga nospiedumu.

3.3.3. Uz klīringa dokumentu paketēm uzrāda:

3.3.3.1. dokumentu iesniedzējas kredītiestādes kodu;

3.3.3.2. dokumentu saņēmējas kredītiestādes kodu;

3.3.3.3. kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma uzdevumā norādīto naudas summu un valūtas kodu.

3.3.4. Kredītiestāde sagatavo klīringa norēķinu pavaddokumentu (5.pielikums) divos eksemplāros atsevišķi katras valūtas maksājuma dokumentiem.

3.3.5. Klīringa norēķinu pavaddokumenta katrā rindā norāda:

3.3.5.1. dokumentu saņēmējas kredītiestādes kodu;

3.3.5.2. klientu maksājuma dokumentu, uz kuru pamata sagatavots kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma uzdevums, skaitu;

3.3.5.3. kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma uzdevumā norādīto naudas summu.

3.3.6. Kontroles nolūkos pēdējā rindā uzrāda klīringa norēķinu pavaddokumentā norādīto:

3.3.6.1. dokumentu saņēmēju kredītiestāžu kodu ciparu kopsummu,

3.3.6.2. klientu maksājuma dokumentu kopējo skaitu,

3.3.6.3. kredītiestādes kopsavilkuma maksājuma uzdevumu kopējo naudas summu.

3.3.7. Ja visa informācija neietilpst vienā klīringa norēķinu pavaddokumenta lapā, tad to turpina lapā, katras lapas beigās uzrakstot "turpinājums nāk. lpp.". Informāciju kontroles nolūkam uzrāda tikai pavaddokumenta pēdējā lapā.

3.3.8. Klīringa norēķinu pavaddokumenta pirmo eksemplāru apstiprina ar kredītiestādes zīmoga nospiedumu un divu kredītiestādes pilnvaroto personu parakstiem.

3.4. Klīringa dokumentu un klīringa norēķinu pavaddokumentu iesniegšana

3.4.1. Klīringa dokumentu paketes kopā ar klīringa norēķinu pavaddokumentiem kredītiestāde nosūta pa pastu vai arī kredītiestādes pilnvarotā persona tās iesniedz Latvijas Bankai darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 10.30.

3.4.2. Līdz plkst. 10.30 saņemtos klīringa dokumentus Latvijas Banka iekļauj tekošās dienas klīringa norēķinos, pēc plkst. 10.30 saņemtos - nākamās darba dienas klīringa norēķinos.

3.5. Iesniegto klīringa norēķinu pavaddokumentu pārbaude

3.5.1. Latvijas Banka pārbauda klīringa norēķinu pavaddokumenta datu atbilstību informācijai, kas norādīta uz klīringa dokumentu paketēm, un salīdzina kredītiestādes zīmoga nospiedumu un parakstus klīringa norēķinu pavaddokumentā ar Latvijas Bankai iesniegtajiem paraugiem. Ja pavaddokuments ir sagatavots saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Banka paraksta abus pavaddokumenta eksemplārus. Latvijas Banka patur klīringa norēķinu pavaddokumenta pirmo eksemplāru, bet pavaddokumenta otro eksemplāru nodod iesniedzējai kredītiestādei.

3.5.2. Ja klīringa norēķinu pavaddokumenti nav noformēti saskaņā ar šiem noteikumiem, tad Latvijas Banka pavaddokumentus un klīringa dokumentus nepieņem.

3.5.3. Latvijas Banka nav atbildīga par klīringa iesniegto pakešu saturu.

3.6. Klīringa neto pozīciju aprēķināšana

3.6.1. Uz visu kredītiestāžu iesniegto klīringa dokumentu pamata Latvijas Banka plkst. 11.00 aprēķina katras kredītiestādes klīringa neto pozīciju katrai valūtai atsevišķi.

3.6.2. Ja klīringa rezultātā kredītiestādei izveidojas debeta pozīcija, Latvijas Banka pārbauda kredītiestādes korespondentkonta atlikuma pietiekamību, lai veiktu šīs klīringa neto pozīcijas grāmatojumu.

3.6.3. Ja kādai kredītiestādei korespondentkonta atlikums ir nepietiekams, lai veiktu klīringa debeta pozīcijas grāmatojumu, tad par to Latvijas Banka paziņo kredītiestādei un visu kredītiestāžu klīringa neto pozīciju grāmatojumus atliek ne vēlāk kā līdz plkst. 13.00.

3.7. Klīringa neto pozīciju pārrēķins

3.7.1. Ja līdz plkst. 13.00 kāda kredītiestāde nenodrošina naudas līdzekļus savā korespondentkontā, lai veiktu klīringa debeta pozīcijas grāmatojumu, tad Latvijas Banka no šīs dienas klīringa izslēdz visus kredītiestādes iesniegtos un tai adresētos attiecīgās valūtas klīringa dokumentus. Latvijas Banka plkst. 13.00 pārrēķina visu kredītiestāžu klīringa neto pozīcijas.

3.7.2. No klīringa izslēgtās kredītiestādes iesniegtos klīringa dokumentus un pavaddokumentus nosūta atpakaļ kredītiestādei bez izpildes. Šai kredītiestādei adresētos klīringa dokumentus Latvijas Banka bez izpildes nosūta atpakaļ to iesniedzējām kredītiestādēm.

3.8. Klīringa norēķini

3.8.1. Ja visu kredītiestāžu korespondentkontu atlikumi ir pietiekami, lai veiktu attiecīgās valūtas klīringa neto pozīciju grāmatojumus, tad Latvijas Banka klīringa neto pozīciju grāmatojumus korespondentkontos veic plkst. 11.00.

3.8.2. Ja grāmatojumi atlikti saskaņā ar 3.6.3.punktu, tad Latvijas Banka klīringa neto pozīciju grāmatojumus veic pēc nepieciešamo naudas līdzekļu ieskaitīšanas kredītiestādes korespondentkontā, bet ne vēlāk kā plkst. 13.00.

3.9. Klīringa dokumentu izsniegšana

3.9.1. Par katru kredītiestādi, kas piedalās klīringā, Latvijas Banka sagatavo klīringa rezultāta dokumentu katrai valūtai atsevišķi divos eksemplāros, un tajā atspoguļo kredītiestādes iesniegtās un kredītiestādei adresētās klīringa dokumentu kopējās naudas summas, kā arī klīringa norēķinu rezultātu.

3.9.2. Kredītiestādes pilnvarotā persona pārbauda klīringa rezultāta dokumentā uzrādīto datu atbilstību datiem, kas norādīti uz kredītiestādei izsniegtajām paketēm un paraksta abus klīringa rezultāta dokumenta eksemplārus.

3.9.3. Latvijas Banka paraksta abus klīringa rezultāta dokumenta eksemplārus un vienu eksemplāru kopā ar kredītiestādei adresētajiem klīringa dokumentiem nodod kredītiestādes pilnvarotajai personai vai arī nosūta kredītiestādei pa pastu.

3.9.4. Ja klīringa dokumentus Latvijas Banka sūta kredītiestādei pa pastu, tad Latvijas Banka pirms parakstīšanas un nosūtīšanas pārbauda 3.9.2.punktā minētos datus.

4. NAUDAS LĪDZEKĻU REZERVĒŠANA

4.1. Latvijas Banka norēķinu dienas laikā kredītiestāžu korespondentkontos rezervē naudas līdzekļus skaidras naudas izmaksām un klīringa norēķiniem. Rezervētie naudas līdzekļi nav pieejami citu norēķinu veikšanai.

4.2. Skaidras naudas izmaksu gadījumā Latvijas Banka norēķinu dienas sākumā rezervē līdzekļus kredītiestādes korespondentskontā, pamatojoties uz iepriekšējā darba dienā saņemto pieteikumu skaidras naudas izmaksai. Rezervēto naudas līdzekļu norakstīšana no kredītiestādes korespondentkonta notiek pēc skaidras naudas izmaksas veikšanas.

4.3. Lai nodrošinātu kredītiestādes klīringa debeta pozīciju grāmatojumu, Latvijas Banka pēc klīringa pozīciju aprēķina līdz klīringa norēķinu pabeigšanai rezervē naudas līdzekļus kredītiestādes korespondentkontā klīringa debeta pozīcijas apmērā. Veicot klīringa norēķinus, Latvijas Banka noraksta rezervētos naudas līdzekļus no kredītiestādes korespondentkonta.

5. INFORMĀCIJAS IZSNIEGŠANA

5.1. Klīringa rezultāta dokumentus ar klīringa dokumentu paketēm kredītiestādēm izsniedz pēc klīringa neto pozīciju iegrāmatošanas kredītiestāžu korespondentkontos, t.i., pēc klīringa norēķinu pabeigšanas.

5.2. Izziņu par kredītiestādes korespondentkonta stāvokli papīra formā (6.pielikums) kredītiestādes var saņemt pēc pieprasījuma jebkurā norēķinu dienas laikā.

5.3. Izziņa par kredītiestādes korespondentkonta stāvokli elektroniskā formā (4.pielikums 8.punkts) kredītiestādes, kuras noslēgušas līgumu par elektroniskajiem norēķiniem, var saņemt pieprasījuma (4.pielikuma 7.punkts) no plkst. 8.30 līdz plkst. 15.30 (īsajās dienās - līdz 14.30). Latvijas Banka nosūta kredītiestādēm izziņu par kredītiestādes korespondentkonta stāvokli un izziņu par korespondentkontā iegrāmatotajām transakcijām (4.pielikuma 9.punkts) plkst. 11.30 bez īpaša kredītiestādes pieprasījuma.

5.4. Ja darba dienas laikā kredītiestādes korespondentkontā veikti norēķini, tad Latvijas Banka sagatavo korespondentkonta izrakstu papīra formā, kuru kopā ar atsevišķi iesniegtajiem maksājuma dokumentiem kredītiestādei izsniedz tekošajā darba dienā pēc plkst. 16.00 (īsajā dienā - pēc plkst. 15.00) vai arī Latvijas Banka tos nosūta kredītiestādei pa pastu.

5.5. Latvijas Banka pēc plkst. 16.30 (īsajā dienā - pēc plkst. 15.30) nosūta kredītiestādēm, kuras noslēgušas līgumu par elektroniskajiem norēķiniem, to korespondentkontu izrakstus elektroniskā formā saskaņā ar 4.pielikuma 10.punktu.

5.6. Latvijas Banka uzglabā kredītiestāžu korespondentkontu izrakstus piecus gadus, un kredītiestāde uz rakstiska pieprasījuma pamata var saņemt no Latvijas Bankas korespondentkontu izrakstu dublikātus.

6. KĻŪDU UN STRĪDU JAUTĀJUMI

6.1. Ja dokumentu iesniedzēja kredītiestāde maksājuma dokumentā ir kļūdaini norādījusi citu naudas saņēmēju, maksātāju vai summu, kā arī ja tā kļūdaini iesniegusi vienu un to pašu maksājuma dokumentu vairākas reizes, tad pārskaitītos naudas līdzekļus attiecīgā kredītiestāde atgūst no naudas saņēmēja, savstarpēji vienojoties vai Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Pretenzijas par korespondentkontā veiktajiem norēķiniem kredītiestāde var iesniegt Latvijas Bankai 15 darba dienu laikā pēc attiecīgā korespondentkonta izraksta saņemšanas. Vēlāk iesniegtās pretenzijas Latvijas Banka neizskata.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Bankas starpbanku norēķinu veikšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Pieņemts: 15.08.1996.Stājas spēkā: 24.08.1996.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 142, 23.08.1996.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
203985
24.08.1996
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"