Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.49

Rīgā 2009.gada 17.decembrī (prot. Nr.23, 16.§)

Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā" šādus grozījumus:

1.1. izteikt nodaļas "Lietotie termini" terminu "Izkārtne" šādā redakcijā:

"Izkārtne - vizuālā informācija, kas izvietota tieši pie jebkuras iestādes (arī valsts un pašvaldības), fiziskās vai juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas un informē par tās veiktās darbības raksturu (piemēram, prokuratūra, skola, veikals, viesnīca, banka, darbnīca, rūpnīca, birojs u.c.), darba laiku. Izkārtnē var tikt ietverti citi saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamie dati par iestādes, uzņēmuma vai komersanta nosaukumu, pārdodamās produkcijas sortimentu, pakalpojumu veidiem.";

1.2. papildināt nodaļu "Lietotie termini" ar šādu terminu alfabēta kārtībā:

"Mazā arhitektūras forma (šo noteikumu izpratnē) - izkārtnes un reklāmas objekti ar piesaisti zemei/konkrētai vietai, sabiedriskā transporta pieturvietas nojume, kurā netiek veikta tirdzniecība vai sniegts pakalpojums (izņemot biļešu pārdošanas automātus, ar kuru palīdzību pasažieris var iegādāties viedkartes līgumu vai viedbiļeti), un to ekspluatācijas periods noteikts ne ilgāks par pieciem gadiem.";

1.3. svītrot nodaļā "Lietotie termini" terminu "Izkārtne, reklāmas objekts ar piesaisti zemei/konkrētai vietai";

1.4. izteikt nodaļas "Lietotie termini" terminu "Mobilā reklāma" šādā redakcijā:

"Mobilā reklāma - reklāma kustībā, uz speciāli reklāmai izgatavotām vai izmantotām konstrukcijām uz transportlīdzekļa, reklāma uz cilvēku pārnēsājamiem stendiem, transparentiem.";

1.5. izteikt nodaļas "Lietotie termini" terminu "Slietnis" šādā redakcijā:

"Slietnis - neliels (līdz 1,5 m augsts), mobils informatīvs objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai tās darba laikā.";

1.6. izteikt 2.16.punktu šādā redakcijā:

"2.16. Aizliegts aizlīmēt logu un skatlogu vairāk nekā 25% no tā platības.";

1.7. izteikt 4.4.1punktu šādā redakcijā:

"4.4.1 Aizliegts uzstādīt izkārtni, kas nav realizēta atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam, un ekspluatēt izkārtni neatbilstoši izkārtnes pasei.";

1.8. aizstāt 4.11.punktā vārdu "izskata" ar vārdiem "var izskatīt";

1.9. izteikt 5.3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3.8. aizliegts aizlīmēt logu un skatlogu vairāk nekā 25% no tā platības;";

1.10. papildināt saistošos noteikumus ar 5.3.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3.9. uz ēku stiklotajām virsmām (stikla fasādēm) atļauts izvietot īslaicīgu reklāmu - atsevišķus burtus un/vai ciparus bez fona, piemēram, "Pārdod", "Iznomā", "Atlaides līdz 50%" u.tml. Reklāmas plakātus pie ēku stiklotās fasādes daļām atļauts izvietot tikai tad, ja konkrētā reklāmas vieta paredzēta būves tehniskajā projektā.";

1.11. svītrot 5.12.punktā otro teikumu;

1.12. papildināt saistošos noteikumus ar 5.29.1punktu šādā redakcijā:

"5.29.1 Uz pašvaldības zemes bez konkursa un tīkla reklāmas līguma noslēgšanas atļauts izvietot sociālo reklāmu un no pašvaldības nodevas atbrīvoto vizuālo informāciju.";

1.13. papildināt saistošos noteikumus ar 5.33. un 5.34.punktu šādā redakcijā:

"5.33. Ja ēkas, telpu īpašnieks izvieto logos paziņojumus "Pārdod telpas" vai "Izīrē telpas" atbilstoši šiem noteikumiem un nepārsniedz 25% no loga kopīgās platības, tas nav jāsaskaņo Rīgas pilsētas būvvaldē, kā arī tas nav pašvaldības nodevas objekts.

5.34. Ja neapdzīvota un saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka atrodas publiskajā ārtelpā un tās izskats bojā pilsētas ainavu, jānodrošina tās fasādes sakārtošana vai apsegšana ar dekoratīvu pārsegu, kas atveido fasādes zīmējumu. Uz fasādes sieta vai dekoratīvā pārsega pieļaujama reklāmas izvietošana, kas nepārsniedz 25% no pārsega kopējā laukuma.";

1.14. izteikt 7.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"7. Reklāmu, mazo arhitektūras formu ekspluatācijas un demontāžas kārtība";

1.15. izteikt 7.8.1punktu šādā redakcijā:

"7.8.1 Aizliegts uzstādīt reklāmas/reklāmas objektus, kas nav realizēti atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam un ekspluatēt reklāmas/reklāmas objektus neatbilstoši reklāmas pasei.";

1.16. aizstāt 7.16.punktā vārdu "izskata" ar vārdiem "var izskatīt";

1.17. papildināt saistošos noteikumus ar 7.19.punktu šādā redakcijā:

"7.19. Vienu mēnesi pirms mazās arhitektūras formas ekspluatācijas termiņa beigām pēc tā īpašnieka rakstiska iesnieguma Rīgas pilsētas būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par iespēju līdz 2 gadiem pagarināt tās ekspluatācijas termiņu vai uzdot veikt tās demontāžu. Pieņemot lēmumu par mazās arhitektūras formas turpmāko ekspluatāciju, tiek izvērtēta:

7.19.1. objekta novietnes atbilstība normatīvo aktu prasībām;

7.19.2. objekta atbilstība pilsētvides prasībām;

7.19.3. objekta tehniskais un vizuālais stāvoklis.";

1.18. aizstāt 9.5.3.apakšpunktā vārdus "tiek izvietoti" ar vārdu "jāizvieto";

1.19. izteikt 9.5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5.5. reklāmas plakāts uz tīkla reklāmas objektiem Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz saskaņošanai elektroniski Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv
e-pakalpojumu sadaļā "Reklāmas un izkārtnes saskaņošana".";

1.20. papildināt saistošos noteikumus ar 9.7.1punktu šādā redakcijā:

"9.7.1 Tiesības uzstādīt sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes konkrētā teritorijā tiek iegūtas konkursa rezultātā. Konkursu izsludina Rīgas pilsētas būvvalde, pamatojoties uz Rīgas domes apstiprinātu konkursa nolikumu. Rīgas pilsētas būvvalde ar konkursa uzvarētāju slēdz līgumu.";

1.21. svītrot 11.1.punktu;

1.22. svītrot 11.3.punktu;

1.23. izteikt 12.1., 12.1.1 un 12.2.punktu šādā redakcijā:

"12.1. Par saistošo noteikumu 2.15., 4.6., 4.7., 6.3., 7.2., 7.9., 7.15., 8.4., 8.5.punkta pārkāpšanu (neievērošanu) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 10 (desmit) līdz 50 (piecdesmit) latiem, juridiskajām personām no 20 (divdesmit) līdz 100 (simt) latiem.

12.1.1 Par saistošo noteikumu 2.6., 2.9., 2.11., 2.16., 2.18., 4.1., 4.4.1, 5.3.7., 5.9., 5.26., 5.30., 6.1.4., 6.4., 7.4., 8.1., 8.6.1, 9.5.1.punkta pārkāpšanu (neievērošanu) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 20 (divdesmit) līdz 100 (simt) latiem, juridiskajām personām no 50 (piecdesmit) līdz 250 (divsimt piecdesmit) latiem.

12.2. Par saistošo noteikumu 2.4., 4.5., 4.10., 5.3.8., 5.10., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21., 5.23., 5.24., 5.27., 5.31., 5.32., 6.3., 7.1., 7.5., 7.8.1, 7.12., 9.5.3., 9.5.4., 10.1., 11.5.punkta pārkāpšanu (neievērošanu) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 20 (divdesmit) līdz 250 (divsimt piecdesmit) latiem, juridiskajām personām no 100 (simt) līdz 1000 (tūkstoš) latiem.";

1.24. papildināt saistošos noteikumus ar 16.11.punktu šādā redakcijā:

"16.11. Sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes, kuras izvietotas līdz Rīgas domes 2009.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.49 "Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā"" spēkā stāšanās brīdim, beidzoties ekspluatācijas termiņam, jādemontē, demontāžas grafiku saskaņojot ar Rīgas pilsētas būvvaldi."

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2009.gada 21.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 49Pieņemts: 17.12.2009.Stājas spēkā: 20.01.2010.Zaudē spēku: 07.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 19.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
203778
20.01.2010
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"