Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr.81

Par spēkratu ekspluatācijas, diagnostikas un remonta terminu saraksta apstiprināšanu

Pieņemts 24.02.2009.; prot. Nr.1/1091

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr.405 3.2. un 11.p.

LZA Terminoloģijas komisija ir apspriedusi Spēkratu terminoloģijas apakškomisijā tās priekšsēdētāja J. G. Pommera vadībā izstrādātos un oficiālo recenzentu K. Vārtukapteiņa un I. Pūteles izvērtēto latviešu valodas spēkratu ekspluatācijas, diagnostikas un remonta terminu sarakstu (398 terminu kopskaitā) ar terminu definīcijām un terminu ekvivalentiem angļu, vācu un krievu valodā un apstiprina to vienotai lietošanai speciālajā literatūrā un oficiālajā saziņā.

Terminu sarakstu sk. lēmuma pielikumā.

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Ščucka


 

LZA TK lēmuma Nr. 81 pielikums

Spēkratu ekspluatācijas, diagnostikas un remonta termini

Spēkratu ekspluatācijas, diagnostikas un remonta terminu saraksts ir daļa no četrvalodu spēkratu terminu vārdnīcas. Šajā terminu atlasē ir spēkratu (automobiļa, traktora, motocikla u. c.) ekspluatācijā, diagnostikā un remontā lietotie termini, kā arī daži ar tiem saistītie spēkratu konstrukcijas termini. Ierobežotā apjoma dēļ atlase nepretendē uz saraksta pilnību, daudzos gadījumos doti tikai piemēri. Terminiem latviešu valodā pievienoti to vairāk lietotie (bet ne visi) ekvivalenti angļu (a.), vācu (v.) un krievu (kr.) valodā, definīcijas un skaidrojumi.

Sinonīmi atdalīti ar komatu, pirmajā vietā liekot ieteicamāko vai vairāk izplatīto. Vārdkopterminu gadījumā, it īpaši angļu valodā, ja iespējamas daudzas sinonīmiskas vārdu kombinācijas, dotas tikai raksturīgākās. Piemēram, no domkrata anglisko ekvivalentu sinonīmiem car lifting jack, motorcar jack, car jack, motorcar lifting jack sarakstā doti tikai divi pirmie.

Apaļajās iekavās doti paskaidrojumi vai varianti. Kvadrātiekavas norāda, ka tajās ietvertā daļa lietojama fakultatīvi.

Terminu un to skaidrojumu izstrādē un citvalodu ekvivalentu atlasē izmantota atbilstošā zinātniskā un mācību literatūra, vārdnīcas, enciklopēdijas un autoru pētījumi.

Sagatavojuši J.G. Pommers, J.Tupiņš, V.Pavlova, V.Skujiņa

Spēkratu terminoloģijas apakškomisija


 

absolūtā ilgizturība, absolūtais ilgmūžīgums

a. absolute durability, absolute longevity

v. absolute Lebensdauer f

kr. абсолютная долговечность

Spēkratu, agregāta, mezgla vai detaļas kopējais kalpošanas laiks konkrētos ekspluatācijas apstākļos no ekspluatācijas sākuma līdz norakstīšanai vai kapitālajam remontam un atbilstošā spēja šai laikā saglabāt darbspēju.

agregāta nomaiņa

a. unit replacement, unit changing, unit renewal

v. Austausch (m) des Aggregats

kr. замена агрегата

Kāda spēkratu agregāta nomaiņa ar citu. Agregātu, piemēram, pārnesumkārbas, kompresora u. c., nomaiņu parasti veic remonta laikā.

agregāts

a. unit, set, assembly

v. Aggregat n

kr. агрегат

Mašīnu, aparātu vai iekārtu, pārvadu un/vai enerģijas avotu kopa noteiktas tehnoloģiskas darbības izpildei. Traktoragregāti var būt mobili, kas strādājot pārvietojas, un stacionāri, kas strādājot nepārvietojas. Mobilos agregātus iedala piekabināmos, uzkarināmos un pusuzkarināmos. Apmaināmie agregāti ir unificēti spēkratu mezgli savstarpējai apmaiņai.

aizdedzes iestatīšana

a. spark setting

v. Zündeinstellung f

kr. установка зажигания

Apkopes operācija aizdedzes momenta ieregulēšanai dzirksteļaizdedzes motorā. Aizdedzes iestatīšanas mērķis ir saskaņot dzirksteles parādīšanos katrā svecē ar virzuļa tuvošanos augstākam maiņas punktam. Pārāk vēla vai pārāk agra aizdedze kaitīgi ietekmē motora darbību, tāpēc no aizdedzes iestatīšanas ir atkarīga motora jauda, ekonomiskums un darbības stabilitāte.

aizķergriešanās

a. jerky rotation

v. unregelmäßige Drehung (f) mit Unterbrechungen

kr. вращение рывками

Griezes kustības defekts, kas izpaužas kā rotējošas detaļas nevienmērīga griešanās ar aizķeršanos vai ar pārtraukumiem. Aizķergriešanās visbiežāk vērojama, ja berzes virsmas ir izdrupušas vai starp tām iekļuvuši svešķermeņi.

aksiālā mešana

a. axial run out

v. Axialschlagen n, Axialschlag m

kr. аксиальное биение

Rotējoša elementa mešana tā ģeometriskās ass virzienā. Piemēram, riteņa maksimālo svārstību amplitūda ass virzienā. Tā rodas no riepas vai diska defektiem, disbalansa vai defektīvas montāžas. Likvidē ar dinamisko balansēšanu vai novēršot konstruktīvos vai montāžas defektus.

aksiālsprauga

a. axial play, axial clearance

v. Achsialspiel n, Axialspalt m

kr. аксиальный зазор, осевой зазор

Sprauga rotācijas ass virzienā. Piemēram, sprauga starp vārpstas galu un atduri.

akumulatoru remontdarbnīca

a. storage battery repair shop

v. Sammlerreparaturwerkstatt f, Akkumulatorreparaturwerkstatt f

kr. мастерская по ремонту аккумуляторных батарей

Remontdarbnīca spēkratu akumulatora bateriju remontdarbiem. Akumulatoru remontdarbnīcā ir iekārtotas darba vietas ar iekārtām, darba rīkiem un piederumiem akumulatoru pārbaudei, uzlādēšanai un remontam.

antifrīzs

a. antifreeze, antifreeze agent

v. Frostschutzmittel n, Gefrierschutz mittel n, Antifries m

kr. антифриз

Spēkratu motoru dzeses šķidrums ar zemu sasalšanas temperatūru, mazu stigrību, augstu siltumietilpību un mazu iztvaikotspēju. Tas sastāv no etilēnglikola un/vai propilēnglikola, destilēta ūdens un piedevām (pretkorozijas u. c.).

apkalpošana, tehniskā apkalpošana

a. technical service

v. technische Bedienung f

kr. техническое обслуживаниe, [технический] сервис

Tehnisku un organizatorisku pasākumu kopums ar mērķi - sistēmiski panākt, lai spēkrati būtu apkopti, optimāli ilgstoši izmantojami un labā tehniskā kārtībā, kā arī radīt komfortablus apstākļus spēkratu īpašniekiem vai vadītājiem, kas iesaistīti tehniskajā apkalpošanā. Vairumam spēkratu (traktoriem, automobiļiem, motocikliem u. c.) iedibināta vienota plānotā profilaktiskā tehniskās apkalpošanas sistēma. Pasākumu kopumā ietilpst arī klientu apkalpošana (kafejnīcas, moteļi u. tml.).

apkalpošanas instrukcija

a. service instruction

v. Bedienungsanweisung f, Betriebsanleitung f

kr. инструкция по обслуживанию, инструкция по уходу

Norādījumi spēkratu pareizai apkalpošanai. Apkalpošanas instrukcija var ietvert norādījumus spēkratu izmantošanai, tehnisko apkopju un remontdarbu veikšanai, kā arī norādījumus ar šiem darbiem saistītu ierīču un aparātu izmantošanai.

apkopes ērtība, apkopes vieglums

a. servicing ease, good serviceability, ease of handling

v. Wartungsbequemlichkeit f, Instandhaltungsbequemlichkeit f

kr. лёгкость обслуживания

Spēkratu īpašība, kas raksturo to tehnisko apkopju izpildes vieglumu, ērtumu, vienkāršību un patērēto laiku.

apritums

a. round, roundabout, turn

v. Runde f

kr. оборот

Transportlīdzekļa pārvietošanās slēgtā kustības ciklā no sākumpunkta uz galapunktu un atpakaļ.

apskates akts

a. inspection certificate, certificate of survey

v. Besichtigungsprotokol n, Untersuchungsprotokol n

kr. акт осмотра

Noteiktas formas oficiāls dokuments, kurā apraksta spēkratu tehnisko stāvokli apskates laikā. Apskates aktu var izmantot kā juridisku dokumentu, kas apliecina, ka apskates laikā ir vai nav konstatēti kādi spēkratu bojājumi.

apskates bedre, bedre

a. pit, service pit, repair pit

v. Pflegegrube f, Grube f

kr. яма, смотровая канава

Spēkratu apskates un tehnisko apkopju darba vieta ar padziļinājumu pazemē, lai piekļūtu spēkratiem no apakšas. Apskates bedres izbūvē garāžās un remontdarbnīcās. Spēkratus uzbrauc uz bedres pa horizontālām sliedēm. Izšķir starpriteņu, sānu un ar riteņu tiltiņiem aprīkotas bedres.

ārējā apskate

a. visual inspection, visual examination

v. äußere Besichtigung f

kr. внешний осмотр

Spēkratu vai citu mašīnu parkā ietilpstošo mašīnu un to daļu ārējā izskata pārbaude, ko veic, lai konstatētu to atbilstību normālam izskatam un/vai darba kārtībai.

areometrs

a. areometer

v. Areometer n, Dichtemesser m, Säuremesser m

kr. ареометр, денсиметр, кислотомер

Ierīce/instruments šķidruma blīvuma noteikšanai. Spēkratu ekspluatācijā to lieto, lai noteiktu akumulatoru elektrolīta blīvumu un līdz ar to - koncentrāciju.

asu sakritība, koaksialitāte

a. alignment, coaxiality

v. Achsfluchtung f, Koachialität f

kr. соосностъ

Rotējošu detaļu vai mezglu savstarpējā ģeometriskā stāvokļa raksturojums: šo detaļu vai mezglu rotēšana precīzi ap vienu un to pašu ģeometrisko asi. Ja koaksialitātei konstruktīvi jābūt, bet tās nav, ir asu novirze.

atgaisošana

a. air removal, air evacuation

v. Entlüftung f

kr. удаление воздуха, прокачка

Apkopes operācija gaisa izvadīšanai no hidrauliskas sistēmas. Īpaši svarīgi tas ir sistēmās, kur šķidrumu pievada ar augstu spiedienu, piemēram, dīzeļmotora degvielas padeves sistēmā, jo tur iekļuvušais gaiss rada elastīgu buferelementu, kas neļauj augstspiediena vadā attīstīt vajadzīgo spiedienu un kropļo vai pat pilnīgi pārtrauc degvielas iesmidzināšanu cilindros.

atgāzu analizators

a. exhaust gas analyzer

v. Abgasanalysator m, Abgasanalysiergerät n

kr. анализатор отработанных газов

Mēriekārta spēkratu atgāzu vai izplūdes gāzu koncentrācijas mērīšanai. Atgāzu analizators parasti ļauj noteikt HC, CO, CO2 un O2 sastāvu un dīzeļmotoriem - arī dūmainību. To izmanto kā diagnostikas, tā regulēšanas vajadzībām, var izmantot arī motora griešanās frekvences un eļļas temperatūras mērīšanai.

atjaunojamība

a. restorability, recoverability

v. Regenerierfächigkeit f

kr. восстанавливаемость

Spēkratu, to sistēmu, agregātu vai detaļu īpašība, ko, ņemot vērā tehniskās apkalpošanas kvalitāti, nosaka iespēja konstatēt un novērst bojājumus un atteices.

atklātā glabāšana

a. outdoor storage, outside storage

v. offene Lagerung f

kr. открытое хранение, безгаражное хранение

Glabāšana ārpus telpām, zem atklātas debess. Parasti tā ir spēkratu glabāšana speciāli glabāšanai iekārtotos vai neiekārtotos laukumos, kuros spēkrati nav pasargāti no atmosfēras iedarbes.

atkonservācija, dekonservācija

a. deslushing, depreservation

v. Dekonservierung f

kr. расконсервация

Pasākumu komplekss mašīnu ievadīšanai ekspluatācijā pēc konservācijas. Atkonservāciju veic pēc ilgstošas glabāšanas, noņemot uzklātās konservējošās vielas, iepakojumu u. tml.

atlikušais resurss

a. residual resource, residual service life

v. gebliebene Ressource f, gebliebene Standzeit f

kr. остаточный ресурс

Spēkratu vai to sistēmu, agregātu vai detaļu prognozētā nostrāde līdz to izmantošanas beigām. Atlikušo resursu parasti prognozē resursa diagnostikā.

atmosfēriskā korozija

a. atmospheric corrosion

v. atmosphärische Korrosion f

kr. атмосферная корpозия

Metāla izstrādājumu materiāla sairšana atmosfēras korozīvo ķīmisko vai elektroķīmisko procesu rezultātā. Atmosfēriskajai korozijai ir pakļauti visi neaizsargātie spēkratu virsbūves un citi metāla elementi.

ātrbojīgā krava

a. perishable freight, perishable cargo

v. verderbliche Ladung f, verderbliches Ladegut n, verderbliche Last f

kr. скоропортящийся груз

Krava, kuras glabāšanai un transportēšanai nepieciešami īpaši temperatūras apstākļi. Šo kravu, piemēram, piena produktus, zivis, augļus u. tml., īpaši apzīmē. Ātrbojīgo kravu pārvadā refrižeratoros vai saldētavās.

atslēdznieka darbgalds

a. working bench, file bench, bench

v. Werkbank f

kr. верстак

Speciāli aprīkots darbgalds atslēdznieka darbu veikšanai. Autoatslēdznieki to izmanto, piemēram, montāžas darbiem un metālapstrādei ar rokas darbarīkiem.

atslēdznieku darbi

a. bench work, fitter's work

v. Schlösserarbeiten pl

kr. слесарные работы

Spēkratu un/vai to agregātu un detaļu remontā un apkalpošanā veicamie darbi metāla vai cita materiāla mehāniskā apstrādē ar rokas vai mehanizētiem darbarīkiem. Remontdarbos par atslēdznieku darbiem dažkārt uzskata arī sastiprināšanas, nostiprināšanas, regulēšanas un montāžas darbus. Izplatītākie atslēdznieku darbu paveidi ir skrūvēšana, salikšana, vīlēšana, slīpēšana, urbšana, izrīvēšana, vītņošana, ciršana, griešana, kniedēšana, taisnošana un liekšana, kā arī aizzīmēšana, piekasīšana jeb šāberēšana, lepēšana un citi darbi.

atsperes nosēde

a. spring camber, spring sagging

v. Federsetzen (n)

kr. осадка рессоры, осадка пружины

Atsperes deformācija zināmas slodzes ietekmē, cm. Spēkratu balstiekārtas atsperes nosēdi parasti nosaka statiskās slodzes ietekmē, un pēc tās spriež par atsperes stingrības saglabāšanos pieļaujamās robežās.

atstarpe

a. gap, clearance

v. Lücke f, Spiel n, Abstand m

kr. зазор

Mērāms un regulējams attālums starp divām savstarpēji strādājošu detaļu virsmām. Dažos spēkratu mehānismos tā kontrolējama un regulējama manuāli, piemēram, kontaktu atstarpe, sveces elektrodu atstarpe, citi mehānismi aprīkoti ar atstarpes pašregulēšanas ierīcēm, piemēram, atstarpju regulēšanai starp motora vārstiem un bīdītājiem.

attaukošana

a. degreasing

v. Entfetten n

kr. обезжиривание

Apstrādājamās detaļu virsmas atbrīvošana no taukvielām. Attaukošana nepieciešama pirms virsmas krāsošanas, līmēšanas, lodēšanas u. tml., lai radītu iespēju slapināt virsmu nākamajiem virsmas apstrādes aģentiem. To veic ķīmiskā ceļā, izmantojot organiskos šķīdinātājus, sārmainus ūdens šķīdumus vai virsmaktīvo vielu šķīdumus.

atteice

a. failure, refusal

v. Versagen n

kr. отказ

Tehniska rakstura notikums, kad mašīnas, agregāta, mezgla vai detaļas bojājuma/defekta dēļ tā ir pilnīgi zaudējusi spēju izpildīt paredzētās darba funkcijas.

atteiču intensitāte

a. failure rate

v. Intensität (f) der Versagen (pl)

kr. интенсивность отказов

Spēkratu un/vai to agregātu ekspluatācijas drošuma rādītājs: atteiču skaits laika vienībā. To ietekmē spēkratu darba apstākļi, izmantošanas ilgums, tehnisko apkopju izpildes kvalitāte un citi faktori.

augstumregulēšana

a. height control

v. Höhenregelung f

kr. высотное регулирование

Uzkarināmās mašīnas darba režīma automātiskās regulēšanas paņēmiens, kad par regulējošo parametru izmanto īpaša atbalstritenīša stāvokli. Atbalstritenīša stāvokli attiecībā pret darba mašīnu iestata ar regulēšanas mehānismu.

aukstā piestrāde

a. cold running-in, cold break-in

v. Kalteinlaufen n, kalter Probelauf m, kalte Probefahrt f

kr. холодная обкатка, холодная приработка

Piestrāde, kuru veic uz stenda, darbinot spēkratus vai motoru piespiedu kārtā, nevis ar pašu ražoto enerģiju. Aukstajā piestrādē auksta motora kloķvārpstu griež ar stenda piedziņas iekārtu. Pēc motora aukstās piestrādes to rūpīgi apskata un pārbauda sastiprinājumu uzgriežņu pievilkšanas momentu.

autobāze

a. motor depot, truck fleet

v. Kraftfahrzeugdepot n, Kraftverkehrsleitstelle f, Kraftfuhrpark m

kr. автобаза

Autotransporta uzņēmums vai aģentūra (autosaimniecība), kas organizē un veic kravas un pasažieru pārvadājumus, iznomā automobiļus un sniedz citus transporta pakalpojumus.

automobiļa domkrats

a. car lifting jack, motorcar jack

v. Wagenheber m

kr. автомобильный домкрат

Domkrats, kura pamatfunkcija ir automobiļa daļas pacelšana nelielā augstumā, piemēram, lai nomainītu riteni. Kā automobiļu domkratus parasti izmanto mehāniskos (vieglajiem automobiļiem), hidromehāniskos vai hidrauliskos (smagajiem automobiļiem) domkratus ar celtspēju 1-5 t.

automobiļa līkumošana

a. automobile wobble

v. Automobilflatern n

kr. виляние автомобиля

Automobiļa kustības kropļojums, kura sekas ir līkumots nobrauktais ceļš. Automobiļa līkumošana var rasties šimmu, nepietiekamas šķērssaķeres, riteņu līkumošanas, kā arī citu iemeslu dēļ un var izraisīt vadāmības zaudēšanu.

automobiļu darbizbrauces koeficients

a. coefficient of release automobiles

v. Kennzahl (f) der wirklichen Ausnutzungsstufe des Automobilparks, Koeffizient (m) der wirklichen Ausnutzungsstufe des Automobilparks

kr. коэффициент выпуска автомобилей [на линию]

Ekspluatācijas rādītājs, kas raksturo automobiļu parka faktiskās izmantošanas pakāpi: tā ir faktiski ekspluatācijā esošo automobiļu skaita attiecība pret visu automobiļu saraksta skaitu.

autoosta, autostacija

a. motor-coach terminal, bus terminal

v. Autobusbahnhof m, Omnibusbahnhof m, Busstation f

kr. автовокзал, автостанция

Transporta organizācija, kas apkalpo autobusu vai kravas automobiļu līnijas, parasti pilsētās un apdzīvotās vietās. Autoosta ir būve, kurā ietilpst speciālas ēkas, peroni un teritorija, kas paredzēta pasažieru un transportlīdzekļu apkalpošanai maršrutos. Autoostā (autostacijā) var būt izvietotas kases, uzgaidamās un administratīvās telpas, kā arī automobiļu stāvlaukumi vai apjumtas stāvvietas. Izšķir pasažieru un kravas autostacijas. Kravas autostacijas var būt izvietotas arī pie ostām un dzelzceļa stacijām.

autopārvadājumi

a. carriages by road, truckings

v. Autobeförderungen pl

kr. автомобильные перевозки

Darbība, ko pārvietojoties veic automobiļu transportlīdzekļi, pārvadājot kravu vai pasažierus.

autorūpnīca

a. motor works, automobile plant, automobile factory

v. Automobilwerk n,Kraftfahrzeugwerk n

kr. автозавод

Rūpnīca, kas izgatavo vai montē automobiļus un/vai to daļas.

autosaimniecība

a. lorry fleet, truck fleet, car fleet

v. Kraftverkehrsbetrieb m

kr. автохозайство

Uzņēmums, kura galvenā funkcija ir autotransports - kravas un pasažieru pārvadājumi un tā nodrošinājums. Autosaimniecība ir kompleksa ražošanas vienība, kas izveidota kā autotransporta uzņēmums (ATU), autokombināts (AK), autotransporta kantoris (ATK) vai parks (piem., taksometru parks). Autosaimniecībām funkciju veikšanai parasti ir savs transportlīdzekļu parks, garāžas un darbnīcas tehniskās apkopes un neliela remonta darbiem.

autotransports

a. motor transport

v. Autotransport m, Kraftverkehr m

kr. автотранспорт

Transporta nozare, kas nodarbojas ar kravu un pasažieru pārvadāšanu automobiļos. Autotransporta attīstība saistīta ar automobiļu un autovilcienu ražīguma palielināšanu un racionālu transporta loģistiku.

avārijas remonts

a. emergency repair

v. Havariereparatur f, Havarieinstandsetzung f

kr. аварийный ремонт

Remonts, kuru veic, lai novērstu spēkratu vai kāda to mezgla/detaļas bojājumus, kas radušies avārijas rezultātā.

balansēšana

a. balancing

v. Balancieren n, Balancierung f

kr. балансирование; балансировкa

Spēkratu rotējošo daļu līdzsvarošana vibrāciju novēršanai. Izšķir statisko (nerotējoša elementa) un dinamisko (rotējoša elementa) balansēšanu. Pēdējā ir sarežģītāka, un tai nepieciešamas īpašas iekārtas (stendi), atbildīgām detaļām (riteņiem, kardānvārpstai) to veic dilšanas samazināšanai un drošības un komforta nodrošināšanai.

benzīna pildne

a. fuel pump, petrol pump

v. Tanksäule f

kr. бензораздаточная колонка, бензоколонка

Benzīna iepildīšanas iekārta uzpildes stacijā. Tās sastāvā ir benzīna sūknis, tilpumiskā mēriekārta, skaitītājs, kas uzrāda sūknētā benzīna daudzumu un maksu par to, pistole benzīna iepildīšanai spēkratu degvielas tvertnē un savienojošās caurules (šļūtenes).

benzīna uzpildes stacija

a. petrol-filling station, gas-filling station, [fuel] filling station

v. Benzintankstelle f; Benzinstation f; Tankstelle f

kr. бензозаправочная станция, бензоколонкa

Uzņēmums ar speciālu iekārtu un ēku kompleksu degvielas un eļļu glabāšanai un spēkratu uzpildīšanai. Ēku kompleksā var būt arī veikals, atpūtas telpas u. c.

beramkrava

a. bulk freight, bulk cargo

v. Schüttgut n

kr. насыпной груз, сыпучий груз

Nesaiņota krava, ko var bērt. Piemēram, smiltis, graudus u. tml. automobiļa kravas kastē ieber un no kravas kastes izber. Beramkravu uzskaita - pieņem pārvadāšanai un nodod saņēmējam - pēc masas vai tilpuma.

beramkravu konteiners

a. bulk container

v. Schüttgutcontainer m, Schüttgutbehälter m

kr. контейнер для насыпных грузов

Konteiners dažādu beramkravu pārvadāšanai. Granulētu vai pulverveida kravu pārvadāšanas konteineram parasti nav durvju, bet ir trīs augšējās iekraušanas (iebēršanas) lūkas un viena izbēršanas lūka galā un/vai grīdā. Šāds konteiners piemērots arī pneimatiskai kraušanai.

bezatteices darbs

a. no-failure operation

v. versagenfreie Arbeit f

kr. безотказная работа

Spēkratu un/vai to agregātu drošs darbs, bez atteicēm kādā noteiktā laika periodā.

bezbremzes metode

a. brakeless method

v. bremslose Methode f, bremsloses Verfahren n

kr. бестормозной метод

Spēkratu un/vai motora izmēģināšanas metode, nelietojot bremzēšanas stendu. Jaudas un citu parametru noteikšanai izmanto vārpstu attīstīto paātrinājumu (vārpstas iegriešanas metode), motora cilindru pakāpenisku ieslēgšanu vai izslēgšanu (cilindru izslēgšanas metode), vai citus paņēmienus.

bezceļš; bezcele

a. crosscountry, lack of roads

v. wegloses Gelände n, unwegsames Gelände n

kr. бездорожье

Ceļa apstākļi apvidū, kur braukšanai nav iekārtots ceļš ar veidotu segumu. Šādos apstākļos viegli iespējama spēkratu iestigšana.

bezkravas nobraukums

a. light run, run without load

v. lastlose Weglänge f

kr. пробег без груза, порожний пробег

Parametrs, kas raksturo transportlīdzekļa izmantošanu darba laikā: tā ir kopējā nobraukuma daļa, kas veikta, braucot bez kravas, km.

bezpakāpju regulēšana

a. stepless adjustment, stepless regulation

v. stufenlose Regelung f, stufenloses Regeln n

kr. бесступенчатое регулирование

Spēkratu vai to agregātu nepārtrauktas vadības operācija, ko veic, lai iegūtu vai mainītu noteiktu to darbības režīmu. Spēkratu un to agregātu darbības norisi regulē galvenokārt automātiski ar regulatoriem.

bezpārtrauces darbība, bezpārtrauces darbs

a. uninterrupted operation, trouble-free operation, continuity of service

v. ununterbrochene Arbeit f

kr. беcперебойная работа

Spēkratu un/vai to agregātu darbs bez darbības pārtraucēm kādā noteiktā laika periodā. Spēkratu bezpārtrauces darba gaitu var ietekmēt organizatoriski, klimatiski un citi iemesli.

beztaras krava

a. loose freight, load in bulk

v. lose Ladung f, unverparpacktes Ladegut n

kr. бестарный груз

Krava, parasti gabalkrava, kuru pārvadā nesaiņotu, bez taras. Piemēram, papīra ruļļi, kabeļi u. tml. Beztaras kravu uzskaita - pieņem pārvadāšanai un nodod saņēmējam - pēc skaita vai pēc masas.

beztroksnība

a. noiselessness

v. Lärmfreiheit f

kr. бесшумность

Mašīnas vai mehānisma īpašība darboties bez trokšņa vai ar niecīgu troksni. Beztroksnība ir viens no diagnoscēšanas parametriem, pēc kura spriež par mehānismu tehnisko stāvokli. Troksnis mehānismā var liecināt par izregulējumiem, izdilumiem vai mehānisma bojājumiem.

bīdatslēga

a. adjustable spanner, adjustable wrench

v. verstellbarer Schraubenschlüssel m, Engländer m

kr. раздвижной ключ

Uzgriežņu atslēgas paveids ar vienu pārvietojamu (bīdāmu) žokli atvēruma izmēra mainīšanai. Šai ziņā bīdatslēgas ir universālas. Tomēr bīdīšanas mehānisma ierobežotās izturības dēļ bīdatslēgas nav tik izturīgas kā citas uzgriežņu atslēgas, piemēram, galatslēgas.

bīstamā krava

a. dangerous cargo, unsafe freight, hazardous load

v. gefährliche Ladung f, gefährliches Ladegut n, gefährliche Last f

kr. опасный груз

Krava, kas pārvadājot, kraujot un glabājot var kļūt bīstama personālam un radīt bojājumus transportlīdzeklim. Tāpēc bīstamo kravu glabāšanai, kraušanai un transportēšanai nepieciešami īpaši drošības apstākļi. Bīstamās kravas iedala deviņās klasēs: sprāgstošās, viegli uzliesmojošās, oksidējošās, indīgās, infekciozās, radioaktīvās, u. c. Šīs kravas īpaši apzīmē, glabā un pārvadā atbilstoši drošības noteikumiem.

blīvējošā mastika

a. sealing mastic

v. Abdichtungsmastix m, Verdichtungsmastix m

kr. уплотнительная мастика

Mastika, kas paredzēta spraugu blīvēšanai un mitruma izolācijai. Izšķir karstās blīvējošās mastikas, kuras lieto uzkarsētas virs 160 oC temperatūrā, un aukstās mastikas, kuras sašķidrina ar organiskiem šķīdinātājiem.

bojājums

a. damage, failure, fault

v. Schaden m, Beschädigung f, Fehler m

kr. повреждение

Stāvoklis, kas rada mašīnas, agregāta, mezgla vai detaļas funkciju izpildes vai vizuālā skata kropļojumu. Bojājuma rezultātā var rasties atteice.

boksgarāža

a. box garage

v. Reihengarage f

kr. боксовый гараж

Garāža, kas veidota kā atsevišķa izolēta telpa (bokss) viena vai dažu spēkratu novietošanai, ar vienām gala durvīm (vārtiem).

bortu izpletējs (riepai), [riepas] izvērsējs

a. (tyre) spreader, (tire) spreader

v. Reifenwulstausbreiter m, Reifenspreizer m

kr. борторасширитель (покрышки), спредер (шины)

Ierīce riepas bortu izplešanai diagnoscēšanas un remonta vajadzībām. Bortu izpletējs dod iespēju vizuāli novērtēt riepas iekšpuses stāvokli, atklāt iespējamos bojājumus un vajadzības gadījumā arī tos novērst.

bortu paaugstināšana

a. board extension

v. Bordwanderhöhung f

kr. наращивание бортов

Darbība, kuras rezultāts ir par standarta variantu augstāki kravas telpas borti. Bortu paaugstināšanu piemēro bortu kravas automobiļiem un piekabēm, lai palielinātu bortos iekļauto kravas telpu, kas nepieciešams, pārvadājot maza blīvuma kravu.

brauciens

a. [one-way] trip, [one-way] haul, run

v. Fahrt f

kr. ездка

Transportlīdzekļa pārvietošanās vienā virzienā. Vienā braucienā spēkrati pārvietojas no sākumpunkta uz galapunktu (ne atpakaļ).

bremzes metode

a. braking method

v. Bremsverfahren n, Bremsmethode f

kr. тормозной метод

Spēkratu un/vai motora izmēģināšanas metode, lietojot bremzēšanas stendu. Jaudas un citu parametru noteikšanai izmanto trumuļu vai veltņu bremzēšanas stendus, ar kuriem iegūst precīzus mērījumu rezultātus. Stendu slogošanas iekārtas imitē dabisko slodzi, bremzējot spēkratu riteņus vai motora kloķvārpstu.

bremžu čīkstoņa, bremžu čīkste

a. brake squeak

v. Bremsenknarren n

kr. скрип тормозов, визг тормозов

Bremžu darba procesā radītā trokšņa raksturojums: stieptu nepārtrauktu asu trokšņu kopums. Bremžu čīkstoņa neliecina par defektu, tā var pavadīt arī spēkratu asu bremzēšanu ar bremzēm darba kārtībā. Bremžu čīkstoņu rada dažādu konstruktīvo un ekspluatatīvo faktoru kopums, to skaitā - viegli deformējami bremžu mehānisma materiāli, berzes materiālu īpatnības, netīrumi starp berzes virsmām u. c.

bremžu šņirkstoņa

a. brake crunch

v. Bremsknirschen n

kr. скрежет тормозов

Bremžu darba procesā radītā trokšņa raksturojums: sadrumstalota skaņa ar īsiem, asiem trokšņa elementiem. Bremžu šņirkstoņa var liecināt par svešķermeņu (piemēram, smilšu) klātbūtni starp berzes virsmām.

brīvkustība, spēle

a. play, backlash, lost motion

v. Spiel n, Luft f

kr. люфт

Detaļu iespējamā kustība spraugas ietvaros starp kustīga savienojuma detaļām. Spēkratos brīvkustību novēro, piemēram, šarnīros, zobratu pāros, starp bīdītāju un šūpoli gāzu sadales mehānismā u. tml. Brīvkustību regulē, ja tā var negatīvi ietekmēt mehānismu darbu.

brīvkustības mērītājs, spēles mērītājs

a. playmeter

v. Spielmesser m

kr. люфтомер

Ierīce kustīgu savienojumu brīvkustības mērīšanai. Spēkratos to izmanto šarnīru un gultņu radiālā, vārpstu aksiālā u. tml. pārvietojuma mērīšanai.

caurkorozija, caurejošā korozija

a. penetration corrosion

v. durchgehende Korrosion f

kr. сквозная корpозия

Metāla izstrādājumu (skārda) materiāla pilnīga sairšana apkārtējās vides korozīvo ķīmisko procesu rezultātā, veidojot caurumus. To sauc arī par caurrūsēšanu.

cēlājs

a. hoist; lift; elevator

v. Heber m, Hubvorrichtung f, Hebebock m

kr. подъёмник

Celšanas ierīce. Jaudīgus cēlājus izmanto tehnisko apkopju un remonta zonās spēkratu pacelšanai, lai netraucēti piekļūtu to apakšdaļām. Pēc celšanas spēka radīšanas veida izšķir pneimocēlājus, elektriskos, mehāniskos un hidrauliskos cēlājus.

cikla laiks

a. cycle time

v. Zykluszeit f, Zyklusdauer f

kr. цикловое время

Parametrs, kas raksturo spēkratu darbības posma ilgumu: laika periods pilna cikla veikšanai. Piemēram, laiks, kurā automobilis veic vienu apritumu vai loka maršrutā - visu loku.

cilindru izslēgšanas metode

a. cylinder cut out method, cylinder swith off method, hit-and-miss method

v. Methode (f) der Ausschaltung der Zylinder, Verfahren (n) der Zylinderausschaltung

kr. метод выключения цилиндров

Motora darbības noteikšanas metode bez speciālu stendu lietošanas, kad kādu no cilindriem slogo, citus izslēdzot (pārtraucot degvielas padevi vai aizdedzi) - cilindra jaudas noteikšanai, vai arī atslēdzot pēc kārtas pa cilindram - atteiču noteikšanai. Metode ir ļoti vienkārša, bet nav paredzēta precīzu rezultātu iegūšanai.

darba parametri, ekspluatācijas rādītāji

a. working parameters

v. Arbeitsparameter pl, Betriebsparameter pl

kr. показатели работы, показатели использования

Parametri, kas raksturo sistēmas darbu un/vai arī izmantošanas efektivitāti. Transportlīdzekļu izmantošanas raksturošanai lieto divu veidu darba parametrus: izmantošanas pakāpi raksturojošos rādītājus (tehniskās gatavības koeficients, kravnesības izmantošanas koeficients, dīkstāves laiks u. c.) un transporta darba rezultātus raksturojošos skaitliskos datus (pārvadājumu apjoms, veiktais transporta darbs, pārvadājumu pašizmaksa u. c.).

darba stāvoklis

a. working state, working order

v. Betriebszustand m

kr. рабочее состояние

Stāvoklis, kas raksturo spēkratu, to sistēmu un mehānismu gatavību tiešajam darbam, to galveno funkciju veikšanai. Darba stāvoklī mehānismu ieslēdz (iestāda) parasti no nestrādes stāvokļa.

darbderīgs stāvoklis

a. serviceable state, serviceable condition, operable condition

v. intakter Zustand m, intakte Beschaffenheit f, betriebsfähiger Zustand m

kr. [технически] исправное состояние

Stāvoklis, kad ir nodrošināta spēkratu, to sistēmu un mehānismu funkcionēšana. Spēkratus darbderīgā stāvoklī lietotājs var tūlīt izmantot, nodrošinot kvalitatīvu darba izpildi un nenodarot kaitējumu apkārtējai videi un spēkratu vadītājam. Spēkrati un to mehānismi ir darbderīgi arī tad, ja daļa tehnisko stāvokli raksturojošo parametru neatbilst normatīviem, bet šie parametri neietekmē darba kvalitāti, drošumu un drošību, kā arī galvenos ekonomiskos rādītājus. Piemēram, neliels skrāpējums vai iespiedums spēkratu virsbūvē.

darbības bezatteiksme

a. reliability of operation, no-failure operation

v. Störungsfreiheit (f) der Wirkung

kr. безотказность действия

Mašīnas, agregāta, mezgla vai detaļas spēja bez atteicēm izpildīt uzdotās darba funkcijas. Darbības bezatteiksmi parasti nosaka kā vidējo darbības laika intervālu starp diviem bojājumiem vai atteicēm.

[darbības] traucējums

a. fault, trouble, malfunction, failure

v. Störung f, Fehler m, Schaden m

kr. неисправностъ

Mašīnas, agregāta, mezgla vai detaļas darbības nepilnība, kas rada novirzes no tās normālas darbības. Darbības traucējums var rasties gan tehniskas vainas, gan regulējuma (vai tā trūkuma) dēļ.

darbnederīgs stāvoklis

a. faulty condition, damaged state, out of order

v. betriebsunfähiger Zustand m, betriebsunfähige Beschaffenheit f

kr. неисправное состояние

Stāvoklis, kad nav nodrošināta spēkratu, to sistēmu vai mehānismu funkcionēšana. Spēkrati un to mehānismi ir darbnederīgi, ja kāds no to tehniskiem parametriem pārsniedz pieļaujamās robežvērtības un tas būtiski ietekmē darba kvalitāti, drošumu vai drošību un/vai apkārtējo vidi. Piemēram, samazināta bremžu darbības efektivitāte vai palielināts kaitīgo vielu daudzums atgāzēs.

darbspēja

a. serviceability, working capacity

v. Arbeitsfähigkeit f

kr. работоспособность

Spēkratu īpašība, kas nosaka tā funkcionēšanas iespēju. To raksturo ar stāvokli, kad parametri, kas nosaka spēkratu spēju veikt paredzētās funkcijas, atbilst tehniskajā dokumentācijā fiksētam pieļaujamo vērtību diapazonam.

daudzstāvu garāža

a. multi storey garage

v. vielstöckige Garage f

kr. многоэтажный гараж

Garāža, kas izvietota vairākos stāvos. Stāvi var atrasties kā virs zemes, tā pazemē, tie savstarpēji savienoti ar uzbrauktuvēm vai liftu.

defektēšana, defektu noteikšana

a. flaw detecting

v. Defektermittlung f, Fehlererkennung f

kr. дефектовка

Mašīnas elementu (detaļu) tehniskā stāvokļa noteikšana defektu atklāšanai, mērot, sverot un/vai vērtējot vizuāli. Defektējot nosaka detaļu derīguma pakāpi turpmākai lietošanai, sadalot defektējamās detaļas trīs grupās: turpmākai lietošanai derīgās, atjaunojamās un nederīgās.

defektoskops

a. flaw detector

v. Defektoskop n

kr. дефектоскоп

Aparāts detaļu materiāla defektu noteikšanai. Defektus, parasti iekšējos, kurus nevar konstatēt ar vizuālo apskati vai mērīšanu, nosaka ar magnetiskām, elektriskām, rentgena, akustiskām vai citām metodēm.

defekts

a. defect, flaw

v. Defekt m, Fehler m, Schaden m

kr. дефект

Mašīnas, agregāta, mezgla vai detaļas parametru - izmēru, darba un ekonomisko rādītāju - novirze no uzdotajiem. Defekts var rasties gan projektējot, gan izgatavojot, gan ekspluatējot.

defektu likvidēšana

a. elimination of defects

v. Defektbeseitigung f, Fehlerbeseitigung f

kr. устранение неисправностей

Defektu novēršana, regulējot, remontējot (atjaunojot) vai nomainot kādu no spēkratu sistēmām, mezgliem vai detaļām.

defektu profilakse

a. defect prevention

v. Defektvorbeugung f

kr. предупреждение неисправностей

Preventīvu pasākumu kopums iespējamo defektu novēršanai. Parasti tie ir plānoti pasākumi, ko veic laikus, lai aizkavētu vai novērstu defektu rašanos un izsargātos no tiem. Tā var būt arī pārbaude ar nolūku konstatēt, vai spēkrati ir tehniskā kārtībā, un pasargāt tos no bojāšanās un priekšlaicīgas nolietošanās.

deformācija

a. deformation, strain

v. Deformation f, Verformung f, Formänderung f

kr. деформация

Spēkratu, to mezglu vai detaļu formas un/vai izmēru izmaiņas, kas radušās iekšējo vai ārējo spēku iedarbībā. Deformācija var būt pieļaujama vai nepieļaujama, elastīga vai plastiska.

degvielas tvertne, degvielas rezervuārs

a. fuel tank, petrole storage tank

v. Kraftstofftank m, Kraftstoffbehälter m

kr. топливный резервуар

Tvertne (rezervuārs) liela daudzuma degvielas uzglabāšanai, degvielas krātuve. Degvielas novietnēs izmanto degvielas tvertnes ar vairāku tūkstošu m3 tilpumu. Degvielas rezervuārus aprīko ar drošības vārstiem, līmeņrādi, uzpildes un degvielas izlaišanas aparatūru.

degvielas uzpilde

a. fuel filling, fuelling

v. Tanken n, Auftanken n, Betankung f

kr. заправка топливом

Degvielas iepildīšana spēkratu degvielas tvertnē. Tā var būt mehanizēta (benzīna pildnē) vai nemehanizēta, lejot ar spaini, kannu vai citu trauku.

detonācijas klaudze

a. detonation knocking

v. Klopfgeräusch n

kr. детонационный стук

Klaudze, kas novērojama spēkratu dzirksteļaizdedzes motorā, tam strādājot ar detonāciju. Detonācijas klaudze labi saklausāma, motoru intensīvi slogojot ar mazu griešanās frekvenci, piemēram, pārslēdzot augstāku pārnesumu un strauji palielinot degvielas padevi, braucot ar nepietiekamu ātrumu. Detonācijas klaudzi veicina neatbilstošas degvielas lietošana (benzīns ar mazu oktānskaitli), pārāk agra aizdedze, piededži motorā un citi faktori.

detonācijizturība

a. knock resistance

v. Klopffestigkeit f

kr. детонационная стойкость

Degvielas spēja pretoties detonācijai. Detonācijizturība raksturo degvielas spēju normāli, bez detonācijas sadegt spēkratu motora cilindros. Jo augstāka detonācijizturība, jo augstāks ir slieksnis, pie kura detonāciju izraisošo faktoru kombinācija rada detonāciju motora cilindros. Benzīna detonācijizturības vērtēšanai izmanto oktānskaitli. Detonācijizturības palielināšanai benzīnam pievieno antidetonatorus.

diagnoscēšana

a. diagnosing

v. Diagnostizieren n

kr. диагностирование

Spēkratu tehniskās diagnostikas tehnoloģiskais process, kurā nosaka spēkratu sistēmu un agregātu darbības parametru kopas noteiktā režīmā. Parametru diskrētos lielumus salīdzina ar to nominālām un pieļaujamām vērtībām un pieņem lēmumu par diagnoscējamo mašīnu un mehānismu turpmākās darbības spēju.

diagnostiskais parametrs

a. diagnostic parameter

v. Diagnostikparameter m, Diagnostikkennwert m

kr. диагностический параметр

Parametrs, kas nosakāms diagnoscēšanas procesā. Diagnostiskais parametrs parasti ir mērāms fizikālais lielums, kas netieši raksturo kādu tehniskā stāvokļa struktūrālo parametru, piemēram, gāzu noplūdes daudzums motora karterī raksturo cilindra - virzuļa grupas detaļu izdilumu.

diagnostiskās pazīmes

a. diagnostic signs, diagnostic symptoms

v. Diagnostikmerkmale pl

kr. диагностические признаки

Pazīmes, ko nosaka diagnostikas veikšanas tehnoloģiskajā procesā, neizmantojot speciālas iekārtas, un kas sniedz informāciju par diagnoscējamo mašīnu un mehānismu tehnisko stāvokli. Šo informāciju var sniegt spēkratu vadītājs (operators), vizuālā apskate, audiopārbaude, kontroles mēraparātu rādījumi un signāli.

diagnosts

a. diagnostician

v. Diagnostiker m

kr. диагност

Speciālists, kas, labi pārzinot tehniskās diagnostikas veikšanas tehnoloģisko procesu, iekārtas un aparatūru, kā arī diagnoscējamo mašīnu un mehānismu uzbūvi un darbību, prot veikt tehniskās diagnostikas operācijas.

dinamometriskā atslēga

a. dynamometric spanner, dynamometric wrench

v. dynamometrischer Schraubenschlüssel m

kr. динамометрический ключ

Uzgriežņu atslēga ar mehānismu un mērierīci pievilkšanas momenta noteikšanai. Dinamometriskā atslēga parasti ir galatslēga ar skalu vai indikatoru pievilkšanas momenta nolasīšanai. Pie šīs uzgriežņu atslēgu grupas pieder arī momentatslēgas, kurām vajadzīgo pievilkšanas momentu var ieregulēt. Sasniedzot ieregulēto momentu, dzirdams īpašs signāls - knikšķis.

disbalanss

a. unbalance, disbalance

v. Unwucht f

kr. дисбаланс

Rotējošas daļas statiskā un/vai dinamiskā līdzsvara izjukums. Atbildīgu ātri rotējošo daļu (riteņu, kardānvārpstas) disbalanss rada vibrācijas un svārstības, kas var būt par iemeslu ātrākai šo daļu dilšanai, braukšanas komforta un satiksmes drošības samazināšanai. Disbalansu nosaka uz speciāliem stendiem un likvidē ar pretsvaru piestiprināšanu.

dīzeļa testeris

a. diesel tester

v. Dieseltester m

kr. дизель-тестер

Speciāla iekārta, aparāts un/vai instrumentu komplekts dīzeļmotoru sistēmu un mehānismu darbības pārbaudei un galveno parametru noteikšanai.

domkrats

a. jack, lift, lifting jack

v. Hebebock m, Winde f

kr. домкрат

Pārvietojama ierīce spēka attīstīšanai starp diviem punktiem, palielinot atstatumu starp tiem. Bieži izmanto kā cēlējierīci smagumu celšanai nelielā augstumā. Pēc spēka iegūšanas veida izšķir mehāniskos, hidrauliskos, pneimatiskos un kombinētos domkratus.

drosele

a. throttle

v. Drossel f

kr. дроссель

Elements cauruļvadu sistēmā vietējas pretestības radīšanai. Ar droseli regulē šķidruma vai gāzes plūsmas spiedienu, caurplūdi vai ātrumu.

drošums, darbdrošums

a. reliability

v. Zuverlässigkeit f, Sicherheit f

kr. надёжностъ

Mašīnas, agregāta, mezgla vai detaļas īpašību kopums, kas raksturo iespēju pildīt uzdotās funkcijas, saglabājot savus ekspluatācijas rādītājus noteiktās robežās. Šo īpašību kopumā ietilpst darbības bezatteiksme, ilgizturība, saglabājamība, atjaunojamība u. c. īpašības.

dūmainība

a. smoking

v. Rauchdichte f

kr. дымность

Normējams spēkratu vai motora ekspluatācijas īpašību parametrs, kas raksturo izmešu optisko blīvumu. Viens no izplūdes gāzes raksturojošiem parametriem.

dūmainības mērītājs, dūmmērs

a. smokemeter, smoke density indicator

v. Rauchdichtemesser m

kr. дымомер

Spēkratu vai motora izmešu kontroles ierīce izmešu optiskā blīvuma parametru (absorbcijas koeficienta) noteikšanai. Dūmmērus plaši izmanto dīzeļmotoru izmešu dūmainības kontrolei.

ekspluatācijas diagnostika, ekspluatatīvā diagnostika

a. operational diagnostics

v. Betriebsdiagnostik f

kr. эксплуатационная диагностика

Spēkratu tehniskās diagnostikas veids, kad spēkratu, to sistēmu un agregātu diagnoscēšanas darbi notiek to ekspluatācijas periodā. Parasti tie ir spēkratu pārbaudes, kontroles darbi pirms pamatdarba sākuma, darba laikā un pēc darba maiņas beigām, kā arī novērtējot ievērotos traucējumus darba gaitā.

ekspluatācijas remonts

a. operating repair, operational repair

v. Expluotationsreparatur f, Betriebsreparatur f

kr. эксплуатационый ремонт

Remonts, kura nepieciešamība atklāta spēkratu ekspluatācijas laikā. Ekspluatācijas remonts jāveic nekavējoties.

ekspluatatīvais ātrums

a. operating speed, cruising speed

v. Betriebsgeschwindigkeit f

kr. эксплуатационная скорость

Parametrs, kas raksturo transportlīdzekļa izmantošanu norīkojuma, t. i., darba uzdevuma izpildes vai maiņas, laikā: transportlīdzekļa kopējā nobraukuma attiecība pret norīkojuma laiku, km/h vai m/s.

ekspresdiagnostika

a. express diagnostics

v. Expressdiagnostik f

kr. экспресс-диагностика

Tehniskās diagnostikas veids spēkratu sistēmu un agregātu darbības paātrinātai kontrolei, parametru noteikšanai un vērtēšanai.

elastīgā deformācija

a. elastic deformation, elastic strain

v. elastische Deformation f, elastische Verformung f, elastische Formänderung f

kr. упругая деформация

Spēkratu, to mezglu vai detaļu deformācija, kas izzūd, beidzoties deformējošo spēku iedarbībai, un paliekoši neizmaina uzdoto formu un/vai izmērus.

elementu diagnostika

a. element diagnostics

v. Elementendiagnostik f

kr. поэлементная диагностика

Spēkratu tehniskās diagnostikas veids, kad spēkratu, to sistēmu un agregātu diagnoscēšanas darbus veic tikai kādai to sastāvdaļai (elementam). Elementu diagnostiku kādai spēkratu sistēmai, piemēram, automobiļa bremzēm, parasti izdara pēc spēkratu vadītāja/operatora pieprasījuma.

eļļas maiņa, eļļas nomaiņa

a. oil changing

v. Ölwechsel m

kr. cмена масла

Nolietotās eļļas nomaiņa ar jaunu atbilstošas kvalitātes eļļu. Spēkratu motoriem eļļas nomaiņa jāizdara tūlīt pēc to apstādināšanas, kamēr motors vēl silts.

eļļas spiedne

a. oil gun

v. Ölspritze f

kr. маслонагнетатель, маслянный шприц

Portatīva ierīce eļļas vai konsistentas smērvielas padevei ar spiedienu. Ar eļļas spiedni eļļu iespiež spēkratu ziežvārstos, karteros un citās slēgtās eļļošanas vietās.

eļļas traips

a. oil stain, oil spot

v. Ölfleck m

kr. масляное пятно

Eļļas atstātas pēdas uz indikatora eļļas kvalitātes pārbaudei. Ar vienkāršu metodi pārbaudot eļļas nolietošanās pakāpi un mehānisko piemaisījumu daudzumu, eļļu uzpilina uz indikatora, piemēram, tīra balta filtrpapīra, un analizē atstātā eļļas traipa gredzenu skaitu, izmērus, krāsu un piejaukumus.

estakāde

a. overhead road, scaffold bridge

v. Hochstraße f, Hochstrecke f

kr. эстакада

Tiltiņam līdzīga virszemes būve, kas paredzēta spēkratu novietošanai augstākā līmenī, lai atvieglotu piekļuvi to apakšējām daļām. Estaskādes izgatavo no koka, metāla vai dzelzsbetona un izmanto spēkratu un citu transportlīdzekļu apskatei, mazgāšanai un tehniskās apkopes darbiem. Spēkratus uzbrauc uz estakādes pa slīpām sliedēm.

funkcionālā diagnostika

a. functional diagnostics

v. Funktionaldiagnostik f

kr. функциональная диагностика

Tehniskās diagnostikas veids to parametru noteikšanai, kas raksturo spēkratu tehnisko stāvokli un sniedz informāciju par spēkratu esošo un prognozējamo funkcionēšanas iespēju.

gabalkrava

a. piece cargo, piece freight

v. Stückgut n

kr. штучный груз

Iesaiņota un/vai neiesaiņota krava, kas pārvadājama atsevišķos gabalos. Gabalkrava ir, piemēram, mucas, kastes u. tml. Gabalkravu uzskaita - pieņem pārvadāšanai un nodod saņēmējam - pēc skaita.

galamontāža

a. final assembly

v. Abschlussmontage f, Aufbau m

kr. окончательная сборка, общая сборка

To tehnoloģisko operāciju kopums, ar kurām no detaļām un mezgliem saliek gatavus spēkratus. Rūpnīcā galamontāžu parasti veic uz konveijera.

galatslēga

a. socket wrench, box spanner

v. Steckschlüssel m

kr. торцевой ключ

Uzgriežņu atslēgas paveids, kad atslēgas galviņa aptver uzgriezni vai skrūves galvu no visām sešām pusēm. Tāpēc tā nav pieliekama uzgrieznim no sāniem, bet tikai aksiāli, no gala. Katra galatslēga ir piemērota tikai viena izmēra sešstūrim. Galatslēgas ir drošākas pret izslīdēšanu un jūtami nemaina savus parametrus arī izdilstot.

galiskā mešana

a. end play

v. Stirnschlagen n, stirnseitiger Schlag m

kr. торцовое биение

Vārpstas aksiālā mešana, ko mēra ar vārpstas gala maksimālo pārvietojumu rotējot.

garantijas darbnīca

a. guarantee repair shop, warranty repair shop

v. Garantiewerkstatt f

kr. гарантийная мастерская

Remontdarbnīca, kurā veic garantijas remontu. Spēkratiem vai to daļām garantijas remontu parasti veic ražotājfirmas dīlera remontdarbnīcā.

garantijas laiks

a. guarantee period, warranty period

v. Garantiezeit f, Garantiefrist f

kr. срок гарантии, гарантийный срок

Laika periods, kurā spēkratu vai tā daļu ražotājs uzņemas atbildību un garantē ražojumam noteikto prasību izpildi ar noteikumu, ka lietotājs ievēro ekspluatācijas un tehniskās apkalpošanas noteikumus. Ražotājs uzņemas garantijas laikā bez atlīdzības novērst ražojuma defektus vai apmainīt to pret citu.

garantijas remonts

a. guarantee repair, warranty repair

v. Garantiereparatur f

kr. гарантийный ремонт

Remonts tādu defektu novēršanai, kas radušies, lietojot spēkratus vai to daļas garantijas laikā. Garantijas remontu veic uz ražotāja rēķina bez atlīdzības.

garāža

a. garage

v. Garage f

kr. гараж

Telpa vai celtne spēkratu glabāšanai un sīkam remontam. Garāžas var būt novietotas virs zemes vai pazemē, tās var būt vienstāva vai vairākstāvu, arī daudzstāvu. Pēc spēkratu novietojuma izšķir boksgarāžas un manēžgarāžas.

garizmēra krava

a. long-sized cargo, long-sized freight

v. Langgut n

kr. длинномерный груз

Gabalkrava, kuras garuma izmērs pārsniedz noteiktus normatīvos lielumus. Garizmēra kravas garumam tie ir 3 m.

gāžamkrava

a. bulk cargo, bulk freight

v. Freiladegut n, Massengut n, loses Gut n

kr. навалочный груз

Nesaiņota krava, kurai nav bīstama mešana vai izgāšana kraujot. Piemēram, malka, akmeņi, metāllūžņi u. tml. Gāžamkravu uzskaita - pieņem pārvadāšanai un nodod saņēmējam - pēc masas vai tilpuma.

glabāšana

a. storage

v. Lagerung f

kr. хранение

Novietotu spēkratu turēšana īsākam vai ilgākam darba pārtraukumam. Spēkratu glabāšanai izmanto garāžas, mašīnu šķūņus, nojumes un atklātus stāvlaukumus. Atbilstoši izšķir slēgto, atklāto glabāšanu un glabāšanu nojumē.

glabāšana nojumē

a. under-shed storage

v. Unterdeckelagerung f

kr. хранение под навесом

Glabāšana vieglas konstrukcijas celtnē zem jumta, bet bez sienām. Nojume nepasargā spēkratus no atmosfēras iedarbes un tajā nav iespējams uzturēt glabāšanai optimālu temperatūru.

glabāšanas laiks

a. shelf time, storage life

v. Lagerdauer f, Lagerfrist f, Lagerzeit f ??????

kr. срок хранения

Laika periods, kurā spēkratus vai to daļas nelieto, bet saglabā darba stāvoklī turpmākai ekspluatācijai. Ilgstošai glabāšanai spēkratus parasti iekonservē.

grunts, gruntskrāsa

a. ground coat, primer, prime coat

v. Grundierung f, Grundfarbe f

kr. грунтовка

Speciāls vielu maisījums, ar kuru pirms krāsošanas pārklāj metāla virsmu, lai pasargātu to no rūsēšanas un nodrošinātu labu sasaisti ar laku un krāsu slāņiem.

grūta griešanās

a. hard rotation

v. schwere Drehung f, schwerer Umlauf m, schwere Rotation f

kr. тугое вращение

Griezes kustības defekts, kas izpaužas kā rotējošas detaļas griešanai nepieciešamā spēka palielināšanās virs normālā. Grūta griešanās visbiežāk vērojama, ja berzes virsmas ir nodilušas nevienmērīgi vai arī ja eļļošana bijusi nepietiekama vai nekvalitatīva.

hermētiskums

a. tightness

v. Dichtheit f, Dichtigheit f

kr. герметичность

Slēgtas izolētas telpas īpašība, kas nodrošina gāzes vai šķidruma neizplūšanu no telpas un neieplūšanu tajā.

hermetizēšana

a. sealing, tightening

v. Hermetisieren n, Hermetisierung f, Abdichten n

kr. герметизация

Darbība, kas vērsta uz hermētiskuma nodrošināšanu. Telpas blīva noslēgšana, lai novērstu gāzes vai šķidruma apmaiņu ar apkārtējo vidi. Hermetizēšanu veic ar detaļu ciešu savienošanu, hermetizējošiem materiāliem (ziedes, mastikas) vai papildus blīvējošām detaļām (blīves, gumijas starplikas).

hidrauliskais domkrats

a. hydraulic jack

v. hydraulischer Hebebock m, hydraulische Winde f

kr. гидравлический домкрат

Domkrats ar hidraulisku spēkierīci. Hidrauliskajos domkratos parasti izmanto nelielu hidrocilindru un manuālas piedziņas hidraulisku sūkni. Celtspēja parasti pārsniedz 3 t, bet var sasniegt arī 50 t.

hidrodrosele

a. hydro-trottle

v. Hydrodrossel f

kr. гидродроссель

Hidrosistēmas vārsts darba šķidruma plūsmas ierobežošanai.

higroskopiskā krava

a. hygroscopic cargo, hygroscopic freight

v. hygroskopische Ladung f, hygroskopisches Ladegut n

kr. гигроскопический груз

Krava, kas aktīvi tiecas uzsūkt brīvo gaisa mitrumu un tā ietekmē maina savas fizikāli ķīmiskās īpašības. Tādēļ var mainīties higroskopiskās kravas masa, tilpums, koncentrācija, cietība un citas īpašības. Higroskopiskās kravas ir, piemēram, sāls, cukurs, cements, sērskābe u. c. Tās jāglabā un jāpārvadā blīvi noslēgtā iesaiņojumā.

iebūvētā diagnostika

a. built-in diagnostics

v. Einbaudiagnostik f

kr. встроенная диагностика, бортовая диагностика

Tehniskās diagnostikas veids, kad informāciju par spēkratu darbu un to tehnisko stāvokli iegūst no tajos iebūvētiem kontroles mērinstrumentiem. Parasti šo instrumentu rādījumiem ir spēkratu darbības vispārfunkcionējošas informācijas raksturs. Pēdējās paaudzes konstruktīvi sarežģītos spēkratus aprīko ar plaša diapazona iebūvētām kontroles sensoru sistēmām, kas spēj dot konkrētas norādes par atsevišķu mezglu un detaļu tehnisko stāvokli. Iebūvētās kontroles sensoru sistēmas var izmantot ari tāldiagnostikā vai diagnostikas procesa vadībai no attāluma.

iedarbināšanas vieglums

a. starting ease, easy starting

v. Startleichtigkeit f

kr. лёгкость пуска, лёгкость запуска

Spēkratu īpašība būt viegli iedarbināmam dažādos ekspluatācijas apstākļos. To raksturo iedarbināšanai nepieciešamais laiks, pieliekamais spēks un nepieciešamo kustību amplitūda.

iekoksēšanās

a. gumming-up

v. Verkokung f

kr. закоксование

Karstumā un eļļas vidē savstarpēji strādājošu detaļu cieša sasaiste ar eļļas vai motoram nepiemērotas degvielas degšanas produktiem. Tādi produkti ir kokss, parafīns, u. c. Iekoksēšanās dēļ detaļas un mezgli var pārtraukt pildīt savas funkcijas, piemēram, virzuļu gredzeniem iekoksējoties, tie iesprūst virzuļa rievā.

iekraušana

a. loading

v. Beladung f

kr. погрузка

Kravas pārvietošana no tās īslaicīgas vai ilgstošas glabāšanas vietas transportlīdzeklī. Iekraušanu veic, izmantojot iekraušanas ierīces vai mehānismus vai arī bez tiem.

iekraušanas dīkstāve

a. idle for loading, stoppage for loading

v. Beladungsstillstand m

kr. простой под погрузкой

Transportlīdzekļa darba režīms, tam stāvot, lai iekrautu kravu. Iekraušanas dīkstāve raksturo procesu, kad tiek veikta transporta darba cikla daļa, bet transportlīdzeklis stāv un tiešo transporta darbu neveic.

iekraušanas dīkstāves laiks

a. idle time for loading, loading standing, loading lie

v. Beladungsstillstandzeit f

kr. время простоя под погрузкой

Transportlīdzekļa iekraušanas dīkstāves ilgums. Iekraušanas dīkstāves laiks ir atkarīgs no kravas rakstura un veida, transportlīdzekļa piemērotības iekraušanai un iekraušanas darbu mehanizācijas pakāpes.

iesaiņotā krava

a. packed freight, load in boxes

v. verpackte Ladung f, verpacktes Ladegut n, verpackte Last f

kr. затаренный груз, тарный груз

Gabalkrava, kuru pārvadā iesaiņotu, ar taru. Piemēram, iesaiņots cements, pudeles kastēs, televizori u. tml. Iesaiņoto kravu uzskaita - pieņem pārvadāšanai un nodod saņēmējam - pēc skaita.

ikdienas tehniskā apkope

a. daily maintenance

v. tägliche Instandhaltung f, alltägliche Wartung f, tägliche Pflege f

kr. ежедневное техническое обслуживаниe

Ikdienā veicamu profilaktisku apkopes darbu komplekss, kas samazina spēkratu nolietošanās intensitāti. Ikdienas tehniskās apkopes darbus veic dienas sākumā un pēc darba dienas beigām. To veikšanas nepieciešamību galvenokārt rada informācija, ko iegūst ar vienkāršām pārbaudēm, kas vērstas uz darba drošuma garantēšanu, kā arī uz spēkratu tīrīšanu.

ilgizturība, ilgmūžīgums

a. durability, longevity

v. Lebensdauer f

kr. долговечность

Mašīnas, agregāta, mezgla vai detaļas spēja ilgstoši saglabāt darbspēju noteiktos apstākļos un ievērojot noteikto tehnisko apkalpošanu. Spēkratiem izšķir absolūto un relatīvo ilgizturību.

ilgstošā glabāšana

a. long-term storage, prolonged storage

v. Langzeitlagerung f

kr. длительное хранение

Novietotu spēkratu turēšana ilgstošam darba pārtraukumam, parasti ilgāk par diviem mēnešiem. Pirms ilgstošās glabāšanas spēkrati speciāli jāsagatavo. Sagatavošanas/konservācijas darbu apjoms atkarīgs no izvēlētā glabāšanas veida un konstruktīvām spēkratu īpatnībām.

indikators

a. indicator, [indicating] display

v. Indikator m, Anzeiger m, Messuhr f

kr. индикатор

Aparāts/ierīce, kas parametru pārbaudes vai mērīšanas procesu attēlo ērti uztveramā formā. Spēkratos visvairāk izmanto vizuālos indikatorus: signālspuldzītes, ciparindikatorus, mērpulksteņus.

instrumentu komplekts

a. tool kit, tool set

v. Instrumentensatz m

kr. комплект инструментов

Spēkratu, to mezglu vai sistēmu remontam vai atsevišķiem darbiem vajadzīgo instrumentu pilnīgs kopums.

īslaicīgā glabāšana

a. short-term storage, short-time storage

v. Kurzzeitlagerung f

kr. кратковременное хранение, краткосрочное хранение

Novietotu spēkratu turēšana īslaicīgos darba pārtraukumos, kas parasti nav ilgāki par diviem mēnešiem.

izdales maršruts

a. distributing route

v. Verteilfahrstrecke f, Verteilfahrstraße f

kr. развозочный маршрут

Loka maršruta paveids, kad kravas (pasažieru) uzņemšana notiek vienā punktā, bet piegāde (izkraušana, pasažieru izlaišana) - vairākos.

izdilums

a. wear

v. Verschleiß m

kr. износ

Mašīnas detaļu materiāla nolietojums, kad kontaktā strādājošām detaļām berzes rezultātā izmainījušies iekšējie izmēri, arī tilpums un masa. Raksturīgs, piemēram, ir cilindra vai gultņa iekšējās virsmas izdilums, palielinoties izmērā un mainot formu.

izgāšana

a. discharge

v. Verkippen f, Entleerung f

kr. разгрузка в отвал, сваливание

Kravas pārvietošana, gāžot to ārā no transportlīdzekļa. Kravas izgāšana notiek, sagāžot slīpi transportlīdzekļa kraujplakni, piemēram, kravas kasti, vai izmetot kravu no transportlīdzekļa. Tā rīkojas tikai ar gāžamkravām un beramkravām, kas izgāžot nevar tikt sabojātas.

izkraušana

a. unloading, emptying

v. Entladung f

kr. разгрузка

Kravas pārvietošana, kraujot ārā no transportlīdzekļa. Kravas glabāšana izkraušanas vietā var notikt gan īslaicīgi, gan ilgstoši (noliktavā).

izkraušanas dīkstāve

a. idle for unloading, stoppage for unloading

v. Entladungstillstand m

kr. простой под разгрузкой

Transportlīdzekļa darba režīms, tam stāvot, lai izkrautu kravu. Izkraušanas dīkstāve raksturo procesu, kad tiek veikta transporta darba cikla daļa, bet transportlīdzeklis stāv un tiešo transporta darbu neveic.

izkraušanas dīkstāves laiks

a. idle time for unloading, unloading standing, unloading lie

v. Entladungsstillstandzeit f

kr. время простоя под разгрузкой

Transportlīdzekļa izkraušanas dīkstāves ilgums. Izkraušanas dīkstāves laiks ir atkarīgs no kravas rakstura un veida, transportlīdzekļa piemērotības izkraušanai un izkraušanas darbu mehanizācijas pakāpes.

izmantošanas drošums

a. operational reliability, functional reliability, use reliability

v. Betriebszuverlässigkeit f, Betriebssicherheit f

kr. эксплуатационная надёжностъ

Mašīnas, agregāta, mezgla vai detaļas drošums (darbdrošums), kas noteikts reālos ekspluatācijas apstākļos, ņemot vērā uz objektu iedarbīgo iekšējo un ārējo faktoru kopumu. Šo faktoru kopums saistīts ar reālajiem spēkratu darbības režīmiem, apkalpošanas apstākļiem, klimatiskām un ģeografiskām ekspluatācijas īpatnībām.

izmēģināšanas akts

a. test report, certificate of proof

v. Testprotokol n, Prüfprotokol n

kr. акт испытаний

Noteiktā veidlapā noformēts oficiāls dokuments, kas apraksta ar spēkratiem vai to agregātiem veiktos izmēģinājumus un/vai to rezultātus.

izmēģināšanas aparatūra

a. test equipment, testing equipment, test gear

v. Testapparatur f, Testanlage f, Prüfanlage f

kr. испытательная аппаратура

Aparātu un ierīču kopums, kas paredzēts izmēģinājumu nodrošināšanai. Šo aparātu un ierīču veidus un nepieciešamos raksturojumus nosaka izmēģinājumu veids un raksturs, mērāmo vai reģistrējamo lielumu parametri u. c. faktori.

izotermiskais konteiners

a. thermally insulated container

v. isothermer Container m, isothermer Behälter m

kr. изотермический контейнер

Konteiners ar labu termoizolāciju, bet bez temperatūras regulēšanas iekārtas. Izotermiskajam konteineram visas sienas, grīda, griesti un durvis ir ar stiklavates vai cita termoizolācijas materiāla pildījumu. Tas labi saglabā temperatūru un ir piemērots tādu ātrbojīgu kravu pārvadāšanai, kuru prasības pret temperatūras režīmu nav augstas.

izsūknēšana

a. pumping-out

v. Auspumpen n

kr. выкачка, откачка

Šķidruma piespiedu izvadīšana no tilpnes/rezervuāra. Izsūknēšanu veic, izsūcot šķidrumu ar speciālu izsūknēšanas iekārtu. Piemēram, nolietotās eļļas izsūknēšana no motora kartera pa iepildes urbumu.

jauktais maršruts

a. mixed route

v. gemischte Fahrstrecke f, gemischte Fahrstraße f

kr. смешанный маршрут

Loka maršruts ar svārsta maršruta elementiem. Jauktajā maršrutā kravas (pasažieru) uzņemšana un piegāde vairākos punktos notiek, braucot galvenokārt vienā virzienā pa noslēgtu trases kontūru, bet dažos tā posmos braucot atkārtoti pa vienu trasi starp diviem vai vairākiem punktiem uz priekšu un atpakaļ.

jauktā krava

a. mixed cargo, mixed freight

v. Mischgut n, gemischte Ladung f

kr. смешанный груз

Sausa krava ar dažādu saturu. Piemēram, gabalkrava kopā ar beramkravu vai metamkravu.

kapitālais remonts

a. overhaul, capital repair, major repair, big repair

v. Generalreparatur f, Generalüberholung f, Grundüberholung f

kr. капитальный ремонт

Nolietotu vai bojātu spēkratu remonts, atjaunojot visu sistēmu un mezglu kompleksas darbspējas un panākot spēkratu atbilstību to tehniski ekonomisko parametru nominālvērtībām. Par spēkratu kapitālo remontu parasti maksā no amortizācijas līdzekļiem.

karstā piestrāde

a. hot running-in, hot break-in

v. heißer Probelauf m, heiße Probefahrt f, heißes Einlaufen n

kr. горячая обкатка, горячая приработка

Piestrāde, kuru veic uz stenda, darbinot spēkratus vai motoru ar pašu ražoto enerģiju. Karsto piestrādi motoriem veic pēc aukstās piestrādes. Šo piestrādi sāk, motoru darbinot bez slodzes (brīvgaitas režīmā), un turpina, pakāpeniski slogojot motoru ar stenda bremzēšanas iekārtu.

katlakmens

a. scale

v. Kesselstein m

kr. накипь

Cietas ūdens nogulsnes, ko uz motora dzeses sistēmas elementu iekšējām sieniņām veido ūdenī esošie sāļi. Katlakmens slikti vada siltumu, tāpēc pat plāna kārtiņa var būt par iemeslu motora pārkaršanai. No katlakmens atbrīvojas, ķīmiski šķīdinot to veidojošos sāļus.

klaudze

a. knock, slap

v. Klopfen n, Klappern n

kr. стук

Asa, dobja, klauvējoša skaņa, kas var liecināt par nenormāliem procesiem vai palielinātām spraugām mezglu vai agregātu salāgojumos. Galvenie iemesli parasti ir motora detaļu izdilums vai detonācija.

kokāmurs

a. mallet, wooden hammer, mash hammer

v. Holzhammer m

kr. киянка, деревянный молоток

No koka izgatavots āmurs. Kokāmuru lieto skārda virsmu izlīdzināšanai un skārda mezglu (piemēram, durvju) deformēšanai to izmēru un formas pielāgošanas nolūkā.

kombinētā agregatēšana

a. combine-type aggregating

v. kombinierte Aggregatbildung f

kr. комбинированное агрегатирование

Agregatēšana, pievienojot spēkratiem dažādus rīkus vai mašīnas gan blakus, gan vienu aiz otras. Kombinētās agregatēšanas gadījumā var nodrošināt vairāku tehnoloģisko operāciju izpildi vienlaikus ar palielinātu apstrādes platumu.

kombinētais domkrats

a. jack

v. kombinierter Hebebock m, kombinierte Winde f

kr. комбинированный домкрат

Domkrats, kurā izmanto vairākus spēka iegūšanas veidus. Šādi domkrati visbiežāk ir hidromehāniski vai pneimohidrauliski.

kompleksā diagnostika

a. complex diagnostics

v. Komplexdiagnostik f

kr. комплексная диагностика

Spēkratu tehniskās diagnostikas veids spēkratu sistēmu un agregātu darbības vispārējam kompleksam tehniskā stāvokļa vērtējumam. Komplekso tehniskā stāvokļa vērtējumu veido, uz speciāliem stendiem vai ekspluatācijas izmēģinājumos nosakot ieskriešanās intensitāti, degvielas patēriņu, jaudu un/vai citus kompleksos parametrus. Pēc noteikto parametru lielumu salīdzināšanas ar to nominālām vai pieļaujamām vērtībām pieņem lēmumu par diagnoscējamo mašīnu un mehānismu turpmākās darbības iespējām.

kompresimetrs

a. compression gauge, compressometer

v. Kompressometer n, Kompressionsprüfer m

kr. компрессометр, компрессиметр

Aparāts spiediena noteikšanai motora cilindros. Motora tehniskā stāvokļa pārbaudei spiedienu nosaka kompresijas gājiena beigās, ar starteri griežot motora kloķvārpstu.

konservācija

a. slushing, preservation

v. Konservieren n, Konservierung f

kr. консервация

Pasākumu komplekss mašīnu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās novēršanai ilgstošas glabāšanas laikā. Konservāciju veic, uz vides kaitīgai iedarbībai pakļautajām vietām (virsmām) uzklājot konservējošas vielas (eļļas, ziedes), mašīnas vai to daļas atbilstoši novietojot un/vai iesaiņojot.

kontakta plankums

a. contact patch, contact stain

v. Kontaktfleck m

kr. пятно контакта

Divu ķermeņu kontakta atstātās pēdas. Kontakta plankumu izmanto, piemēram, pārbaudot sazobes pareizību ar speciāli iekrāsotiem zobratu zobiem. Par krāsu kontakta plankuma radīšanai izmanto šķidru cinka baltumu, mīniju, krītu u. tml. Par sazobes pareizību liecina uz zobu flankām atstāto kontakta plankumu lielums, forma un novietojums.

konteiners

a. container

v. Container m, Behälter m

kr. контейнер

Pārvietojama standarttilpne kravu pārvadāšanai ar dažādu veidu transportlīdzekļiem, nepārkraujot tajā esošo kravu. Konteineri ir piemēroti mehanizētai kraušanai, kā arī īslaicīgai kravas uzglabāšanai.

korozijas inhibitors

a. corrosion inhibitor

v. Korrosionsinhibitor m, Korrosionshemmstoff m

kr. коррозийный ингибитор

Viela, kas palēnina vai pārtrauc metālu korozijas ķīmisko reakciju. Korozijas inhibitors ir viens no efektīvākajiem aizsardzības līdzekļiem pret metāla daļu rūsēšanu. Daži korozijas inhibitori metāla virsmu arī pasivē.

korozijizturība

a. corrosion resistance, resistance to corrosion

v. Korrosionsbeständigkeit f

kr. коррозионная стойкость

Mašīnas un/vai tās detaļu materiāla spēja pretoties atmosfēras elektroķīmiskajiem korozijas procesiem (rūsēšanai). Spēkratu korozijizturību panāk, lietojot vāji korodējošus materiālus, pārklājot korozijai pakļautās virsmas ar pretkorozijas pārklājumiem, piemēram, cinku, vai krāsojot virsmas ar grunts un pamatkrāsām, kurām pievienoti pretkorozijas inhibitori.

kraušanas darbi

a. cargo handling, freight handling

v. Beladearbeiten pl und Entladearbeiten pl

kr. погрузочно-разгрузочные работы

Spēkratu ekspluatācijā veicamie darbi kravas novietošanai un pārvietošanai. Veicot kraušanas darbus, kravu iekrauj transportlīdzeklī, izkrauj no tā vai pārvieto no viena stāvokļa citā, kā arī novieto tai paredzētā vietā. Kraušanas darbu ražīguma palielināšanā būtiska nozīme ir kraušanas ierīču un mehānismu izmantošanai.

krava

a. cargo, freight, load

v. Ladung f, Ladegut n, Gut n, Last f

kr. груз

Jebkura transportējamā prece vai priekšmets no brīža, kad tas pieņemts pārvadājumam, līdz brīdim, kad tas nodots saņēmējam.

kravas konteiners

a. freight container, cargo-type container

v. Ladegutcontainer m, Ladegutbehälter m

kr. грузовой контейнер

Īpašas konstrukcijas konteiners dažādu kravu pārvadāšanai ar dažāda veida transportlīdzekļiem bez papildu pārkraušanas, ar noteiktu tehnisko raksturojumu un tilpumu, ne mazāku par 1 m3.

kravas lielināšana

a. amalgation of freight, merging of freight

v. Vergrößerung (f) der Lasteinheiten, Vergrößerung (f) der Ladeguteinheiten

kr. укрупнение груза

Sīkāku kravas vienību apvienošana lielākās, veidojot kraušanai un transportēšanai piemērotas paketes, parasti uz paletēm. Kravas lielināšanu veic saistībā ar standarta palešu izmēriem. Kravas lielināšana atvieglo un paātrina gabalkravu kraušanas darbus un samazina to izmaksas.

kravas nobraukums, slogbraukums

a. loaded run

v. Lastweglänge f

kr. пробег с грузом, грузопробег

Parametrs, kas raksturo transportlīdzekļa izmantošanu darba laikā: tā kopējā nobraukuma daļa, kas veikta, braucot ar kravu, km.

kravas nosūtītājs

a. consigner [of cargo]

v. Ladungsabsender m, Absender (m) des Ladegutes

kr. грузоотправитель

Persona, kas nodod kravu pārvadāšanai. Kravas nosūtītājs un saņēmējs var būt viena un tā pati persona.

kravas partija

a. consignment

v. Ladegutlos n

kr. партия груза

Vienveidīgu kravas vienību kopa, ko vienlaikus pārvadā kopīgā maršrutā. Kravas partiju noformē ar vienu kopīgu transporta dokumentu.

kravas piegāde

a. delivery of freight, delivery of goods

v. Zustellung (f) des Ladegutes, Lieferung (f) des Ladegutes ??????????????

kr. доставка груза

Kravas transportēšanas procesa daļa, pārvietojot kravu no piegādātāja kravas saņēmējam. Piegāde sākas un beidzas brīžos un vietās, kas paredzētas transportēšanas pasūtījumā (vai līgumā). Kravas piegāde var notikt ar vienu vai vairākiem transporta veidiem. Kravas piegāde atšķiras no pārvadājuma ar kravas šķirošanas, glabāšanas un citām operācijām.

kravas plūsma, kravplūsma

a. freight traffic, goods traffic

v. Güterstrom m

kr. грузопоток

Pārvadājumu procesa raksturlielums: pārvadājumu apjoms, kas laika vienībā tiek pārvests kādā ceļa punktā noteiktā virzienā. Kravplūsma ir vektoriāls lielums, ko raksturo gan lielums, gan virziens.

kravas saņēmējs

a. recipient of cargo, load recipient

v. Ladungsempfänger m, Empfänger (m) des Ladegutes

kr. грузополучатель

Persona, kas saņem kravu saskaņā ar pārvadājuma līgumu. Kravas saņēmējs var būt kā fiziska, tā juridiska persona.

kustības drošība

a. safety of traffic, traffic safety

v. Verkehrssicherheit f; Fahrsicherheit f

kr. безопасность движения

Aizsardzība pret kustības izraisītiem negadījumiem satiksmē. Kustības drošību nodrošina spēkratu īpašību kopums, kas dod iespēju vadīt spēkratu kustības ātrumu un virzienu, vienoti satiksmes noteikumi un satiksmes dalībnieku - cilvēku - situācijai atbilstoša rīcība.

kustības saraksts

a. time table

v. Fahrplan m

kr. расписание движения

Pārvadājumu veikšanas režīms, ar kuru noteikta transportlīdzekļa pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšana maršruta reisā, kā arī pārvadājumu izpildes laiki. Reisa autobusu kustības saraksti tiek izplatīti rakstiskā un/vai elektroniskā veidā.

lāgošanas āmurs, klauģis

a. straightening hammer, flat hammer, bumping hammer

v. Hammer (m) für Ausrichten

kr. рихтовальный молоток

Āmurs spēkratu virsbūves defektīvas virsmas nelīdzeno vietu izlīdzināšanai, lāgošanai, izvilkšanai, taisnošanai. Klauģim ir izliektas formas pilnīgi gluda pulēta darbvirsma ar viegli noapaļotām malām, kas neatstāj nelīdzenumus lāgojamā virsmā.

laidena ieslēgšana

a. smooth engagement, smooth switching [on]

v. stoßfreies Einschalten n, stufenloses Schalten n, stoßfreie Schaltung f

kr. плавное включение

Mehānismu vadības process, ko raksturo vienmērīga, pakāpeniska darbības attīstība. Spēkratiem ieskrienoties, sajūga laidena ieslēgšana notiek bez vibrācijām, rāvieniem un grūdieniem, un tas dod iespēju kustību uzsākt vienmērīgi.

laiks norīkojumā, norīkojuma laiks

a. total operating time

v. Beorderungsdauer f

kr. время в наряде

Parametrs, kas raksturo transporta sistēmas izmantošanu laikā: transportlīdzekļa nodarbinātības ilgums viena norīkojuma, t. i., darba uzdevuma vai maiņas laikā, h.

lejamkrava

a. liquid cargo, liquid freight

v. flüssige Ladung f, flüssiges Ladegut n, flüssige Last f

kr. наливной груз

Šķidra vai pusšķidra krava, kuru iekrauj un izkrauj lejot. Lejamkravu, piemēram, pienu vai benzīnu, pārvadā noslēgtās tilpnēs - cisternās, mucās vai speciālā tarā, uzskaita, pieņem pārvadāšanai un nodod saņēmējam pēc tilpuma.

līdzremonts

a. attending repair

v. Zusatzreparatur f, zusätzliche Instandsetzung f

kr. сопутствуюший ремонт

Remonts, kura nepieciešamība nav apzināta iepriekš, bet atklāta, veicot plānotās tehniskās apkopes. Līdzremonts izpildāms kā neplānots tehnisko apkopju papildu darbs.

likvidēt spēli, iziet brīvgājienu

a. take up play, remove the play, eliminate play

v. den Spiel (n) liquidieren, den Spiel (n) beseitigen

kr. устранять люфт, выбрать люфт; выбрать свободный ход

Darbība, kuras mērķis ir novērst brīvkustību starp savstarpēji savienotiem mezgliem vai to kustīgām daļām vai ierobežot brīvkustības lielumu pieļaujamās robežās. To panāk, regulējot vai nomainot detaļas.

loka maršruts

a. circular route, loop route

v. Rundfahrt f, Ringfahrstrecke f

kr. кольцевой маршрут

Maršruts, kurā kravas (pasažieru) uzņemšana un piegāde vairākos punktos notiek, braucot vienā virzienā pa noslēgtu trases kontūru.

maiņas tehniskā apkope

a. shift maintenance

v. Schichtpflege f

kr. ежесменное техническое обслуживаниe

Profilaktisku apkopes darbu komplekss, kas veicams katras spēkratu darba maiņas laikā un samazina spēkratu nolietošanās intensitāti. Maiņas tehniskās apkopes darbus veic maiņas sākumā un pēc darba maiņas beigām.

manevrēšana

a. maneuvering, manoeuvring

v. Manövrieren n

kr. маневрирование

Transportlīdzekļa pārvietošanās, mainot kustības virzienu vai vērsumu. Parasti manevrēšana nepieciešama, lai apbrauktu kādu šķērsli, lai pārvietotos ierobežotā laukumā vai lai precīzi piebrauktu noteiktā vietā.

manevrēšana atpakaļgaitā

a. maneuvering in reverse, manoeuvring backward

v. Manövrieren (n) im Rückwärtsgang

kr. маневрирование задним ходом

Transportlīdzekļa manevra izpilde ar izmainītu kustības vērsumu, braucot atpakaļgaitā. Parasti manevrēšana atpakaļgaitā nepieciešama, lai piebrauktu automobili vai piekabi ar pakaļējo bortu vai aizmugures durvīm noteiktā vietā, piemēram, novietotu automobili izkraušanai pie rampas, vai arī piebraucot traktoru atpakaļgaitā pie uzkarināmās vai piekabināmās mašīnas.

manēžgarāža

a. manege-garage

v. Manegegarage f

kr. манежный гараж

Daudzvietīga garāža ar vienu vai vairākām iebrauktuvēm un kopēju glabāšanas laukumu. Stāvvietu robežas parasti norāda ar horizontāliem apzīmējumiem.

maršruts

a. route, itinerary

v. Fahrstrecke f, Fahrstrae f, Verkehrslinie f, Marschroute f

kr. маршрут

Iepriekš kravas pārvadājumiem izplānots transportlīdzekļa kustības ceļš. Maršruts tiek veidots, saņemot pārvadājuma uzdevumu un var tikt atkārtoti izmantots pārvadājumiem. Maršruta galvenie elementi ir tā garums (ceļš), apritumi un braucieni. Maršrutus iedala pēc to konfigurācijas (svārsta, loka) un kravas (pasažieru) uzņemšanas un piegādes veida (savāces, izdales).

mastika

a. mastic, mastix, cement

v. Mastix m

kr. мастика

Plastisks materiāls ar organisku saistvielu un smalkām pildvielām. Mastikas izmanto spraugu blīvēšanai un virsmu pārklāšanai, lai tām piešķirtu vai pastiprinātu kādas īpašības, piemēram, mitruma un/vai trokšņa izolāciju, aizsardzību pret koroziju u. tml.

mašīnu izmantošana

a. machine operation, machine usage

v. Maschineneinsatz m

kr. машиноиспользование

Spēkratu un citu mašīnu parkā ietilpstošo mašīnu lietošana tām paredzēto funkciju veikšanai. Mašīnu izmantošanas lietderību raksturo ar dažādiem izmantošanas koeficientiem.

mašīnu parka ekspluatācija, mašīnu ekspluatācija

a. machine-tractor fleet maintenance, use of machine-tractor fleet

v. Betrieb (m) des Maschinenparks

kr. эксплуатация машинно-тракторного парка, эксплуатация машин

Spēkratu un citu mašīnu parkā ietilpstošo mašīnu izmantošana un uzturēšana darba stāvoklī.

mašīnu parks, mašīnas

a. machine-tractor fleet, motor park, machine park, machinery fleet

v. Maschinenpark m, Maschinen pl

kr. машинно-тракторный парк, машинный парк

Spēkratu un citu mobilo mašīnu kopa kādā uzņēmumā vai iestādē. Mašīnu parkā var ietilpt kā spēkrati, tā arī lauksaimniecības mašīnas, piekabes, puspiekabes u. c. transportlīdzekļi.

mazbīstamā krava

a. low-dangerous cargo, low-dangerous freight

v. wenig gefährliche Ladung f, wenig gefährliches Ladegut n, wenig gefährliche Last f

kr. малоопасный груз

Krava, kas savu īpašību dēļ parasti nav bīstama un nerada bojājumus, bet īpašos apstākļos var kļūt bīstama. Piemēram, atšķaidītas skābes un sārmi, dzīvsudrabs, aerosoli u. c.

mazgājošā piedeva

a. detergent additive

v. Waschzusatz m

kr. моющая присадка

Piedeva, ko pievieno spēkratu motoru eļļām, lai uzlabotu to mazgātspēju. Mazgājošā piedeva aizsargā motoru no piededžu veidošanās un virzuļu gredzenu piedegšanas.

mazgātspēja (eļļai)

a. washing property

v. Waschfähigheit f

kr. моющее свойство

Spēkratu motoru eļļu īpašība, ko raksturo ar eļļas spēju nomazgāt no virzuļu sieniņām lakveida nosēdumus, kas veicina piededžu veidošanos un virzuļu gredzenu piedegšanu.

mehāniskais domkrats

a. mechanical jack

v. mechanisher Hebebock m, mechanishe Winde f

kr. механический домкрат

Domkrats ar mehānisku spēkierīci. Mehāniskajos domkratos parasti izmanto zobstieņa vai skrūves mehānismus. Ar skrūves tipa spēkierīci spēku attīsta, izmantojot vītnes kāpumu. Jo mazāks kāpuma leņķis, jo lēnāk ierīce darbojas, bet var attīstīt lielāku spēku.

menisks

a. meniscus

v. Meniskus m

kr. мениск

Ierīce degvielas padeves momenta noteikšanai dīzeļmotoru sprauslām. Šī ierīce izmanto menisku kā šķidruma virsmas stāvokļa fiksētāju stikla caurulītē.

mēraparatūra

a. measuring equipment

v. Messapparatur f

kr. измерительная аппаратура

Aparātu un ierīču kopums, kas paredzēts kādu parametru mērīšanai. Šo aparātu un ierīču veidus un nepieciešamos raksturojumus nosaka mērāmo parametru veids, raksturs un izmaiņas ātrums, mērīšanas robežas, nepieciešamā mērījumu precizitāte u. c. faktori.

mešana

a. run out, wobbling, wobble

v. Schlagen n; Schlag m; Laufunruhe f

kr. биение

Rotējoša elementa maksimālā mainīgā novirze no normālā ģeometriskā stāvokļa rotējot. Mešanu mēra lineārās mērvienībās (mm, cm). Atkarā no mešanas virziena izšķir aksiālo un radiālo mešanu.

mobilais agregāts

a. mobile unit

v. mobiles Aggregat n

kr. мобильный агрегат

Pārvietojama vairāku darbmašīnu kopa noteiktas tehnoloģiskas darbības izpildei. Mobilajā agregātā kā enerģijas avots parasti ietilpst traktors.

momentoskops

a. instantoscope, time moment meter

v. Zündzeitpunktprüfer m, Prüfer (m) des Kraftstoffzufuhrmoments

kr. моментоскоп

Ierīce dīzeļmotora augstspiediena sūkņa degvielas padeves momenta noteikšanai.

montāžas darbi

a. assembly work, erection work

v. Montagearbeiten pl

kr. монтажные работы, сборочные работы

Remontdarbu veids, kurā operators atsevišķus elementus funkcionāli savieno konstruktīvā sistēmā. Spēkratu vai to agregātu montāžu veic, gan radot jaunas mašīnas, gan pēc to atjaunošanas remonta savienojot detaļas un mezglus atbilstoši tehnoloģijai.

montāžas instruments

a. mounting tool, erecting tool

v. Montagewerkzeug n

kr. монтажный инструмент

Darbarīks montāžas darbu veikšanai. Piemēram, uzgriežņu atslēga, āmurs u. c.

montāžas lauznis

a. tire mounting tool, tyre iron

v. Montagebrechstange f, Montagebrecheisen n

kr. монтажная лопатка

Darbarīks, kas paredzēts riepu montēšanai. Tas tiek izmantots arī citiem montāžas darbiem, galvenokārt kā spēka pielikšanas svira.

morālais nolietojums

a. obsolescence

v. moralische Abnutzung f

kr. моральный износ

Sākotnējās vērtības pazemināšanās tehniskā progresa dēļ. Spēkrati vai to agregāti morāli nolietojas sakarā ar iespējām to vietā izmantot jaunus, modernākus vai efektīvākus.

motora darbības izklausīšana

a. listening to the engine

v. Motorabhörhen n

kr. прослушивание работы двигателя

Spēkratu mezglu pārbaudes metode defektu noteikšanai pēc darbības trokšņiem. Izklausot normālai darbībai neraksturīgus, bet defektiem raksturīgus trokšņus, iespējams atklāt palielinātus detaļu izdilumus, mehānismu izregulēšanos un citus darbības traucējumus. Trokšņu labākai izklausīšanai lieto stetoskopus.

motora iesildīšana

a. engine warming-up

v. Motorerwärmung f

kr. прогревание двигателя

Auksta spēkratu motora darbināšana brīvgaitā un/vai ar niecīgu slodzi, lai sasniegtu transporta darba sākšanai nepieciešamo temperatūru motora dzeses un eļļošanas sistēmās. Motora iesildīšana veicina normālu motora ekspluatāciju un ilgmūžību, bet neiesildīta motora slogošana - tā straujāku dilšanu.

motora klaudze

a. engine knock, engine knocking

v. Klopfen (n) des Motors

kr. стук двигателя

Klaudze, kas novērojama spēkratu motorā. Motora klaudze labi saklausāma, iedarbinot motoru un atlaižot sajūga pedāli, vai arī braucot lielā ātrumā. Pastiprinātas klaudzes galvenais iemesls var būt kloķvārpstas pamatgultņu vai klaņa gultņu palielināts izdilums.

motora raustīšanās

a. engine twitch, motor stammer

v. Motoraussetzen n

kr. вздрагивание двигателя, дёргание двигателя

Motora defekts, kas izpaužas īsos tā darbības pārtraukumos. Motors, nevienmērīgi raustoties, visbiežāk darbojas, ja ir pārtraukumi aizdedzē, nepietiekama un/vai nevienmērīga degvielas padeve, nekvalitatīva degviela.

motoresurss

a. motoresource

v. Motoresource f

kr. моторесурс

Motora potenciālā nostrāde līdz tā izmantošanas beigām. Jauna motora resursu izsaka no tā darbības sākuma, atskaitot dīkstāves un tehniskās apkalpošanas laiku.

nebīstamā krava

a. safe cargo, safe freight

v. gefahrloses Ladegut n, gefahrlose Last f ???

kr. безопасный груз

Krava, kas savu īpašību dēļ nav bīstama un nevar radīt bojājumus. Pārvadājot un glabājot nebīstamu kravu, piemēram, nesprāgstošu, nedegošu kravu - būvmateriālus, graudus, apģērbus, nav jāievēro īpaša drošība. Nebīstamās kravas īpaši neapzīmē.

necilindriskums

a. non-cylindricity

v. Deformierung der zylindrischer Form

kr. нецилиндричность

Cilindra ģeometriskās formas kropļojums, kas izpaužas cilindra sienu neparalelitātē. Cilindrs iegūst mazliet konisku formu. Necilindriskums ir defekts, kas rodas izgatavošanas vai (biežāk) izdiluma dēļ.

nelaidena ieslēgšana

a. fierce engagement, fierce switching [on]

v. stoßartiges Einschalten n, gestuftes Schalten n, stoßartige Schaltung f

kr. неплавное включение

Mehānismu vadības process, ko raksturo krasi nevienmērīga darbības attīstība. Spēkratiem ieskrienoties, sajūga nelaidena ieslēgšana notiek ar vibrācijām, rāvieniem un grūdieniem, kas rada gaitas raustīšanos.

neparalelitāte

a. nonparallelism, out-of-parallelism

v. Unparallelität f

kr. непараллельность

Asu vai plakņu savstarpējā ģeometriskā stāvokļa raksturojums: asis vai plaknes nav savstarpēji paralēlas, bet veido kādu no 0 o atšķirīgu leņķi. Neparalelitāti raksturo šī leņķa grādos un tā daļās (minūtēs, sekundēs). Neparalelitāte starp asīm vai virsmām, kam jābūt paralēlām, ir defekts, kas rodas izgatavošanas vai montāžas kļūdu dēļ vai arī ekspluatācijas laikā, detaļām dilstot.

nepārtrauktā diagnostika

a. continuous diagnostics

v. kontinuierliche Diagnostik f, stetige Diagnostik f

kr. непрерывная диагностика

Tehniskās diagnostikas veids spēkratu sistēmu un agregātu darbības kontrolei ar iebūvētiem sensoriem, kas dod nepārtrauktu informatīvu signālu plūsmu. Signāli nonāk centrālajā vadības blokā, kas veic šo signālu analītisku izvērtējumu.

neperpendikularitāte

a. non-perpendicularity, unperpendicularity

v. Unperpendikularität f

kr. неперпендикулярность

Asu vai plakņu savstarpējā ģeometriskā stāvokļa raksturojums: asis vai plaknes nav savstarpēji perpendikulāras, bet veido kādu no 90 o atšķirīgu leņķi. Neperpendikularitāti raksturo ar šī leņķa atšķirību no taisnleņķa un izsaka grādos un tā daļās (minūtēs, sekundēs). Neperpendikularitāte starp asīm vai virsmām, kam jābūt perpendikulārām, ir defekts, kas rodas izgatavošanas vai montāžas kļūdu dēļ vai arī ekspluatācijas laikā, detaļām dilstot.

neplakniskums

a. nonflatness

v. Unflachheit f

kr. неплоскостность

Plakanas virsmas formas defekts: reālās virsmas formas neatbilstība ideālai ģeometriskai plaknei. Agregātu vai to daļu saskarvirsmu neplakniskums var būtiski ietekmēt spēkratu tehnisko stāvokli. Piemēram, ar cilindru galvas blīvi saistīto saskarvirsmu neplakniskums var radīt gāzu noplūdi un līdz ar to galvas blīves ātru sabojāšanu un motora darbības traucējumus. Neplakniskums ir defekts, kas rodas izgatavošanas vai detaļu sarozes dēļ temperatūras un/vai citu apstākļu ietekmē.

nesaderība

a. incompatibility

v. Nichtentsprechen n

kr. несовместимость

Īpašība, kas izpaužas detaļu un agregātu komplektēšanā: detaļu vai agregātu nespēja savstarpēji sastrādāties. Tās pamatā var būt izmēru vai raksturojumu atšķirība, konstruktīvas īpatnības. Piemēram, nesaderība ir uzgrieznim ar skrūvi, ja atšķiras to vītnes kāpe. Nesaderības dēļ vienu spēkratu agregāti vai detaļas, piemēram, riteņi, var būt nederīgi citiem spēkratiem.

nestrādes stāvoklis

a. idle state, idle condition

v. außerbetrieblicher Zustand m, außerbetriebliche Beschaffenheit f

kr. нерабочее состояние

Stāvoklis, kas raksturo spēkratu, to sistēmu un mehānismu gatavību transporta, drošas glabāšanas un tamlīdzīgām darbībām, bet ne galveno funkciju veikšanai. Nestrādes stāvoklī mehānismu parasti ieslēdz (iestāda) no darba stāvokļa.

nodilumizturība

a. wear-resistance; durability

v. Verschleissfestigkeit f

kr. износостойкость

Mašīnas detaļu materiāla spēja pretoties nodilšanai. Nodilumizturība ir spēkratu īpašību parametrs.

nodilums

a. wear

v. Verschleiß m

kr. износ

Mašīnas detaļu materiāla nolietojums, kad kontaktā strādājošām detaļām beržoties izmainījušies ārējie izmēri, tilpums un masa. Raksturīgs, piemēram, ir vārpstu izdilums gultņu vietās, kakliņiem samazinoties izmērā un mainot formu.

nodrošināt ar šķelttapu

a. cotter-pin, splint

v. mit dem Splint sichern

kr. зашплинтовать, зашплинтовывать

Novērst uzgriežņa patvaļīgu atskrūvēšanos, izmantojot šķelttapu. Lai novērstu uzgriežņa atskrūvēšanos, skrūves galā, kas pēc pieskrūvēšanas paliek brīvs, izveido radiālu urbumu, kurā ievieto šķelttapu un atliec tās brīvos galus vai vienu galu.

nolietojums

a. wear, deterioration

v. Abnutzung f

kr. износ

Ilgstoši un intensīvi lietota detaļu materiāla īpašību neatgriezenisku izmaiņu un sabrukšanas procesa rezultāts. Nolietojuma dēļ materiāla daļiņas veco un atdalās, veidojas un summējas paliekošā deformācija, izmainās detaļu forma un izmēri. Līdz ar to zūd detaļu un mezglu kvalitāte, darbspējas un vērtība.

nominālais parametrs

a. nominal parameter

v. Nominalparameter m, nominaler Kennwert m

kr. номинальный параметр

Parametrs, ko noteikusi izgatavotājrūpnīca savam ražojumam. Parasti tas ir strukturālais vai diagnostiskais parametrs jaunai mašīnai.

norāžu tehniskās apkopes

  1. tellegent service
  1. tellegenter Service (m)

kr. теллегентный сервис

Automobiļu tehnisko apkopju sistēma, kurā ievērtēts automobiļa reālais noslogojums un darba apstākļi, dodot iespēju izpildīt tehniskās apkopes pēc individuāliem laika intervāliem. Īstenojot šo sistēmu, iebūvētie sensori nepārtraukti kontrolē un analizē automobiļa sistēmu darbību, reģistrē katru auksta motora iedarbināšanu, pastāvīgi pārbauda motora eļļas kvalitāti un līmeni un uz šīs informācijas pamata dod norādes par tehnisko apkopju darbu izpildi. Šī sistēma saglabā atmiņā arī notikušās kļūmes. Vadītājs tiek informēts tikai tad, ja viņam uz tām ir nekavējoties jāreaģē.

novietošana

a. parking

v. Parken n

kr. паркование, установка на стоянку

Transportlīdzekļa noteiktas atrašanās vietas ieņemšana. Transportlīdzekli var novietot novietnē īslaicīgi vai arī apmešanās vietā - ilgākam laikam.

novilcējs

a. remover, puller, replacer

v. Abzieher m, Abziehvorrichtung f

kr. съёмник

Ierīce spīlētu detaļu demontāžai ar vilkšanu. Novilcēju lieto gultņu, zobratu, skriemeļu u. tml. detaļu un mezglu noņemšanai, ja tās montētas ar uzspīli. Izmanto gan universālus novilcējus, kas derīgi dažādu detaļu demontāžai, gan speciālus novilcējus, kas piemēroti tikai viena tipa savienojumu izjaukšanai. Dažkārt novilcējus izmanto arī montāžai. Spēkratu remonta darbos parasti lieto skrūves tipa manuāli darbināmus vai hidromehāniskās piedziņas novilcējus.

nulles nobraukums

a. zero run

v. Nullweglänge f

kr. нулевой пробег

Kopējā nobraukuma daļa, kurā transportlīdzeklis nav iesaistīts pārvadājumu veikšanā, km. Nulles nobraukumu galvenokārt veido divas sastāvdaļas: pirmais nulles nobraukums no stāvvietas (garāžas) līdz pirmajam maršruta punktam - kravas ņemšanas vietai un otrais nobraukums no pēdējā maršruta punkta līdz stāvvietai (garāžai). Bez tam nulles nobraukumā ietilpst arī braucieni, kas saistīti ar degvielas uzpildi, tehnisko apkopi u. tml.

objektīvā diagnostika

a. impartial diagnostics, unbiased diagnostics

v. objektive Diagnostik f

kr. объективная диагностика

Spēkratu tehniskās diagnostikas veids, kad spēkratu sistēmu un agregātu diagnoscēšanas rezultātus vērtē pēc aparātu uzrādītām diskrētām parametru vērtībām un lēmumu par diagnoscējamo mašīnu un mehānismu turpmākās darbības iespējām pieņem pēc to salīdzināšanas ar nominālām un pieļaujamām vērtībām.

padeves nevienmērība, padeves nevienmērīgums

a. nonuniformity of delivery

v. Ungleichmäßigkeit (f) der Zufuhr

kr. неравномерность подачи

Degvielas padeves raksturojums: degvielas padeves lielākās starpības (maksimālā mīnus minimālā) attiecība pret vidējo degvielas padevi tai pašā laikā. To nosaka dīzeļmotoriem un parasti izsaka procentos.

pakaļējā izgāšana

a. rear discharge

v. Hinterverkippen f, Hintenentleerung f

kr. задняя разгрузка

Kravas izgāšana uz aizmuguri. Tā parasti notiek, atverot pakaļējo bortu un sagāžot slīpi transportlīdzekļa kraujplakni, piemēram, pašizgāzēja kravas kasti vai visu transportlīdzekli.

paketēšana

a. faggoting

v. Paketieren n, Paketierung f, Bündeln n

kr. пакетирование

Gabalkravas pakešu veidošanas operācija, sīkākas kravas vienības apvienojot lielākās. Vajadzības gadījumā lielinātās kravas vienības atsevišķi iesaiņo un nostiprina.

paketētā krava

a. palletized cargo, palletized freight

v. paketierte Ladung f, paketiertes Ladegut n

kr. пакетизировнный груз

Gabalkrava, kas komplektēta kravas vienībās (paketēs) no atsevišķiem iesaiņotiem vai nesaiņotiem gabaliem. Paketēto kravu visbiežāk pārvadā, komplektētu uz paletes. Paketēto kravu uzskaita - pieņem pārvadāšanai un nodod saņēmējam - pēc skaita.

palete, transportpaliktnis

a. pallet, weight tray

v. Transportunterlage f

kr. поддон, паллет

Pārvietojama kravas platformiņa lielinātas kravas pakešu novietošanai. Paleti veido viens vai divi distancēti klāji, starp kuriem (ja viens klājs - zem kura) var ievietot cēlāja dakšas zarus, tāpēc tā piemērota kraušanas darbu mehanizācijai. Palete kalpo kā pārvietojama grīda, kas atvieglo un paātrina paketētu gabalkravu kraušanas darbus. Palešu izmēri ir standartizēti.

paliekošā deformācija

a. residual deformation, residual strain, permanent set

v. bleibende Deformation f, bleibende Verformung f

kr. остаточная деформация

Spēkratu, to mezglu vai detaļu deformācija, kas pilnībā neizzūd, beidzoties deformējošo spēku iedarbībai, un paliekoši izmaina sākotnējo formu un/vai izmērus.

papilduzpilde, papilde

a. refill, refuelling, topping

v. Ergänzungstanken n, Ergänzungsauftanken n

kr. дозаправка

Degvielas pieliešana tvertnē papildus jau esošajai. Bieži to dara, lai radītu degvielas rezervi tvertnē vai vairoties no vajadzības iepildīt degvielu turpmākā ceļa posmā, kur tas rada grūtības vai nav iespējams.

parametrs

a. parameter

v. Parameter m, Kennwert m

kr. параметр

Lielums vai lielumu kopums, kas raksturo mašīnu, mehānismu, sistēmu vai to elementu konstrukciju, stāvokli vai darbības procesus. Parametrs parasti ir mērāms konstants lielums, kas raksturo kādu būtiski svarīgu īpašību vai pazīmi.

pārbaude neizjaucot

a. inspection without dismounting

v. demontagelose Überprüfung f

kr. безразборная проверка

Pārbaudes operācija, kuru izpilda, spēkratus vai to agregātus iepriekš neizjaucot. Tā var būt vizuāla vai audiovizuāla pārbaude, kā arī pārbaude, izmantojot speciālus stendus vai iebūvēto diagnostikas sistēmu.

parciālā metode

a. partial method

v. Partialverfahren n, Partialmethode f

kr. парциальный метод

Metode, ar ko pārbauda motoru, to darbinot ar daļēji atslēgtiem cilindriem uz stenda. Parciālo metodi lieto gadījumos, kad motora jauda pārsniedz bremzēšanas stenda jaudu. Četru un astoņu cilindru motoriem atslēdz pusi no cilindriem, sešu un divpadsmitcilindru motoriem - 2/3 cilindru. Pārbaudi atkārtojot, nosaka jaudu pēc kārtas visām cilidru grupām un aprēķina kopējo motora efektīvo jaudu.

parka izmantošanas koeficients

a. fleet utilization coefficient

v. Ausnutzungsfaktor (m) des Parks

kr. коэффициент изпользования парка

Ekspluatācijas rādītājs, kas raksturo parka izmantošanu laikā. Piemēram, autoparka izmantošanas koeficients raksturo autoparka izmantošanas pakāpi, ņemot vērā kalendāro dienu skaitu: tā ir faktiskā izmantoto automobiļdienu skaita attiecība pret saraksta automobiļdienu skaitu.

pārnesuma pašizslēgšanās

a. gear self-disengagement; gear switching-out, drive self-release

v. Selbstausrücken (n) des Ganges

kr. самовыключение передачи, самопроизвольное выключение передачи

Pārnesumkārbas defekts, kas izpaužas kā ieslēgta pārnesuma patvaļīga izslēgšanās. Tā visbiežāk notiek, ja ir nodiluši zobratu zobi, nodilis vai izregulējies fiksācijas mehānisms vai arī pārnesums nav līdz galam ieslēgts nekvalitatīvas vadīšanas dēļ.

pārtrauce [motora darbībā]

a. [engine] miss, [motor] misout

v. Unterbrechung f [in der Motorarbeit]

kr. перебой [двигателя]

Motora darbības defekts, kas izpaužas tās īslaicīgā pārtraukšanā. Pārtrauce motora darbībā visbiežāk gadās, ja ir pārtraukumi aizdedzē, nepietiekama un/vai nevienmērīga degvielas padeve, nekvalitatīva degviela. Pārtrauču sērija izraisa motora raustīšanos.

pārvadājumu apjoms

a. volume of traffic

v. Beförderungsumfang m

kr. объем перевозок

Parametrs, kas raksturo transporta darba rezultātus: kravas automobiļiem - pārvadātās kravas kopējā masa, kg vai t, pasažieru automobiļiem - kopējais pārvadāto pasažieru skaits, pasažieri.

pārvadājumu attālums

a. load distance

v. Beförderungsentfernung f

kr. расстояние перевозок

Parametrs, kas raksturo transporta sistēmas darbu un arī izmantošanas efektivitāti: attālums, kādā pārvadāta krava vai pasažieri, km. Transportlīdzekļu izmantošanas raksturošanai lieto divu veidu pārvadājumu attālumu parametrus: izmantošanas pakāpi raksturojošo vidējo pārvadājumu attālumu un transporta darba rezultātus raksturojošo kopējo pārvadājumu attālumu.

pārvilkšana

a. overpulling

v. Nachziehen n, Überziehen n

kr. перетягивание, перетяжка

1. Atkārtota skrūvsavienojumu noteiktā pievilkšanas spēka pārbaude. Šādu pārbaudi parasti veic pēc spēkratu piestrādes, izmantojot dinamometrisko atslēgu.

2. Skrūvsavienojumu bojāšana, tos pievelkot ar pārlieku lielu griezes momentu.

pašuzliesmojošā krava

a. self-inflammable cargo, self-inflammable freight

v. selbstaufflammende Ladung f, selbstaufflammendes Ladegut n, selbstaufflammende Last f

kr. самовоспламеняющийся груз

Bīstamā krava, kas savu īpašību dēļ ir spējīga uzliesmot bez tiešas ārējas liesmas iedarbības uz to. Tās ir cietas vai šķidras vielas vai to masījums, kas zināmos apstākļos var aizdegties pašas no sevis, piemēram, fosfors.

pazemes garāža

a. undergruond garage

v. Tiefgarage f, unterirdische Garage f

kr. подземный гараж

Garāža, kas izvietota pazemē, zem nulles līmeņa. Pazemes garāžas var būt gan vienstāva, gan vairākstāvu, gan arī daudzstāvu.

pazemes tvertne, pazemes rezervuārs

a. buried tank; undergraund storage tank

v. unterirdischer Behälter m, unterirdisches Reservoir n

kr. подземный резервуар

Tvertne (rezervuārs), kas pilnīgi iebūvēta zemē. Aprīkojums var būt novietots virs zemes.

pedāļa atlaišana

a. pedal release

v. Loslassen (n) des Fußpedals

kr. отпуск педали

Pedālās vadības operācija, kurā noņem uz pedāli darbojošos spēku. Šo operāciju izpilda arī sajūga un bremžu vadības sistēmas tehnisko apkopju un regulēšanas laikā.

periodiskā diagnostika

a. periodical diagnostics

v. periodische Diagnostik f, regelmäßige Diagnostik f

kr. периодическая диагностика

Tehniskās diagnostikas veids spēkratu sistēmu un agregātu darbības periodiskai kontrolei un vērtēšanai ar stacionāriem vai pārvietojamiem diagnostikas ierīču komplektiem.

periodiskā tehniskā apkope

a. recurring maintenance

v. periodische Instandhaltung f, regelmäßige Wartung f, periodische Pflege f

kr. периодическое техническое обслуживаниe

Tehniskās apkopes veids: periodiski veicamu profilaktisku darbu komplekss, kas samazina spēkratu nolietošanās intensitāti. Atsevišķus spēkratu apkopju darbus grupē pēc tehnisko apkopju veidiem un to periodiskumu parasti nosaka pēc nostrādāto motostundu vai stundu skaita. Automobiļiem tehnisko apkopju peridiskumu nosaka pēc nobrauktiem kilometriem.

piededži

a. carbon

v. Russablagerung f

kr. нагар

Nepilnīgas sadegšanas produkts stigras vai cietas masas veidā, kas nosēžas uz motora degkameras detaļām. Piededžus galvenokārt veido nesadegusī eļļa.

piedeva

a. additive, addition, admixture

v. Zuschlag m, Zusatz m

kr. присадка

Viela, ko nelielā daudzumā pievieno spēkratu ekspluatācijas šķidrumiem, lai uzlabotu to parciālās īpašības. Piedevas galvenokārt pievieno eļļām, ziedēm un degvielām. Piemēram, spēkratos lietojamām eļļām pievieno viskozitāti ietekmējošas, antioksidācijas, pretnodiluma, pretkorozijas, mazgājošās un citas piedevas.

piekļuve

a. accessibility, easy of access

v. Zugänglichkeit f

kr. доступность

Spēkratu īpašība, kas raksturo iespēju viegli un ērti piekļūt apkalpojamiem mezgliem. Piekļuve nosaka papildoperāciju, speciālu instrumentu un palīgiekārtu nepieciešamību un laika izlietojumu tehniskajās apkopēs veicamo pārbaudes, regulēšanas un detaļu nomaiņas darbu izpildei.

pieļaujamā deformācija

a. permissible strain, permissible deformation

v. zulässige Deformation f, zulässige Verformung f

kr. допускаемая деформация

Spēkratu, to mezglu vai detaļu deformācija paredzētajās robežās, kas paliekoši neizkropļo uzdoto formu un/vai izmērus. Parasti tas ir elastīgās deformācijas robežās.

pieļaujamais parametrs

a. limiting parameter

v. zulässiger Parameter m, zulässiger Kennwert m

kr. допустимый параметр

Parametrs, ko raksturo pieļaujamais maksimālais vai minimālais lielums.

piestrāde

a. running-in, break-in

v. Probelauf m, Probefahrt f, Einlaufen n

kr. обкатка, приработка

Jaunu vai remontētu spēkratu vai to agregātu sākotnējā darbināšana ar nolūku samazināt virsmu dilšanas intensitāti. Piestrādes laikā berzes saskarvirsmas kļūst līdzenākas un berze samazinās, tāpēc samazinās turpmākais detaļu nodilums un ievērojami pagarinās spēkratu darbmūžs. Spēkratiem piestrādi parasti veic trīs posmos: rūpnīcā, motoriem izdarot auksto un karsto piestrādi; pirmspārdošanas servisa laikā, spēkratus darbinot brīvgaitā un ar nelielu slodzi; darbu uzsākot, - tos darbinot ar nelielu slodzi, ko pakāpeniski palielina līdz normālai.

pievilkšanas moments

a. tightening torque

v. Spannmoment n

kr. момент затяжки

Spēka momenta lielums, kas nodrošina nepieciešamo savienojuma ciešumu. Parasti to normē skrūvju savienojumiem, Nm.

plānotā diagnostika

a. planned diagnostics

v. geplante Diagnostik f

kr. плановая диагностика

Spēkratu tehniskās diagnostikas veids, kad spēkratu, to sistēmu un agregātu diagnoscēšanas darbi ir plānoti un izpildāmi pēc noteiktiem spēkratu darba periodiem.

plānotā profilaktiskā sistēma

a. planned prophylactic system

v. geplantes prophylaktisches System n ?

kr. планово-предупредительная система

Plānotu tehnisku un organizatorisku pasākumu kopums, ko veic, lai panāktu, ka spēkrati būtu apkopti, optimāli ilgstoši izmantojami un labā tehniskā kārtībā. Sistēmas galvenie darbību veidi ir spēkratu piestrāde un sagatavošana ekspluatācijas uzsākšanai; plānotas tehniskās apkopes; periodiskas tehniskās apskates; spēkratu sagatavošana un pārkārtošana darbam dažādos apstākļos un ar dažādām tehnoloģijām; spēkratu glabāšana. Sistēmā ietilpstošos pasākumus reglamentē rūpnīcu instrukcijas, valsts noteikumi un tehnoloģiskās prasības.

plānotā tehniskā apkope

a. scheduled maintenance

v. geplante Instandhaltung f, geplante Wartung f, geplante Pflege f

kr. плановое техническое обслуживаниe

Spēkratiem individuāli noteikta un tehnisko apkopju izpildes grafikā paredzēta kārtējā tehniskā apkope.

plastiskā deformācija

a. plastic deformation, plastic strain

v. plastische Deformation f, plastische Verformung f, plastische Formänderung f

kr. пластическая деформация

Plastiska materiāla detaļu neatgriezeniska deformācija, kas pilnībā paliek, beidzoties deformējošo spēku iedarbībai.

plaukšķis (karburatorā)

a. puff, popping (in the carburettor)

v. Klatch m, Schuß m

kr. хлопок (в карбюраторе)

Šāvienam līdzīga skaņa karburatorā. Plaukšķis parasti rodas, uzsprāgstot degvielas tvaikiem ārpus cilindra vai sprādzienam cilindrā izplūstot ārpus tā pa neaizvērušos vārstu.

plomba

a. seal

v. Plombe f

kr. пломба

Vienkārša kontroles ierīce: apzīmogots veidojums, ko piestiprina kādas tilpnes durvju slēgierīcei, lai varētu kontrolēt noteikumiem atbilstošas darbības ar noslēgto tilpni. Plombas neskartība garantē, ka noplombētās durvis nekontrolēti nav atvērtas, un otrādi.

pneimatiskais kalibrators

a. pneumatic calibrator

v. Luftkalibrator m

kr. [пневматический] калибратор

Portatīva mēriekārta motoru degkameras tehniskā stāvokļa pārbaudei, izmantojot saspiesta gaisa padevi motora cilindros. Dažkārt to sauc arī par pneimotesteri.

pneimocēlājs

a. air hoist; pneumatic lift

v. pneumatischer Heber m, pneumatische Hubvorrichtung f, pneumatischer Hebebock m ???????????

kr. пневмоподъёмник

Cēlājs, kuru darbina ar saspiestu gaisu.

pozicionālā regulēšana

a. position control

v. Positionsregelung f

kr. позиционное регулирование

Uzkarināmās mašīnas darba režīma automātiskās regulēšanas paņēmiens, kad par regulējošo parametru izmanto uzkares mehānisma sviru vai spēka cilindra kāta stāvokli - pozīciju. Iepriekš iestādīts regulatora sekotājelements nostāda uzkares mehānismu un līdz ar to darba mašīnu noteiktā pozīcijā attiecībā pret traktoru. Ja, pieaugot apstrādes dziļumam, šī pozīcija izmainās, regulators rosina mašīnas pacelšanu, un otrādi.

pretkorozijas mastika

a. anti corrosion mastic, rust cement

v. Antikorrosionsmastix m

kr. антикоррозийная мастика

Mastika, kas paredzēta metāla virsmu aizsardzībai pret koroziju. Pretkorozijas mastiku uzklāj uz aizsargājamās virsmas plānas plēves veidā.

pretkorozijas piedeva

a. anticorrosion additive

v. Korrosionhibitor m

kr. антикоррозионная присадка

Piedeva, ko pievieno spēkratu ekspluatācijas šķidrumam, lai uzlabotu tā pretkorozijas īpašības. Šo piedevu galvenokārt pievieno eļļām un degvielām, un tā aizkavē to metāla detaļu koroziju, rūsēšanu, ar kurām saskaras atbilstošie šķidrumi vai to veidotie produkti. Eļļu pretkorozijas īpašības vērtē pēc svina plāksnīšu masas zuduma, tām atrodoties kontaktā ar pārbaudāmo eļļu.

prettrokšņa mastika

a. sound proof mastic, antidrumming paste

v. Geräuschdämpfungsmastix m

kr. противошумная мастика

Mastika, kas paredzēta spēkratu salona aizsardzībai pret ārēju troksni. Ar prettrokšņa mastiku pārklāj salona grīdu un virsmas, kas atdala salonu no motora telpas un transmisijas. Prettrokšņa mastiku uzklāj uz izolējamās virsmas plēves veidā.

profilaktiskais remonts

a. preventive maintenace

v. vorbeugende Reparatur f, vorbeugende Instandsetzung f

kr. предупредительный ремонт, профилактический ремонт

Plānoti, profilaktiski remonta darbi, ko veic, lai nepieļautu detaļu un mezglu avārijas nodiluma/nolietojuma rašanos un nodrošinātu drošu darbu noteiktā laika periodā.

profilaktorijs

a. prophylaxis service

v. Prohylaktorium n

kr. профилакторий

Darba postenis vai darbnīca, kurā veic plānotus profilaktiskus tehniskos pasākumus spēkratu aizsardzībai pret priekšlaicīgu nolietošanos un darbspēju zaudēšanu. Profilaktorijā parasti veic tehniskās apskates un to rezultātā noskaidrotos nepieciešamos remonta un/vai regulēšanas darbus.

punktveida korozija

a. pointed corrosion, pit corrosion

v. Punktkorrosion f, punktiertige Korrosion (f)

kr. точечная корpозия

Virsmiskās korozijas veids: metāla izstrādājumu materiāla vietumēja sairšana apkārtējās vides korozīvo ķīmisko vai elektroķīmisko procesu rezultātā, veidojot virsmā rūsas punktus.

puskonteiners

a. semi-container

v. Halbcontainer m, Halbbehälter m

kr. полуконтейнер

Augstumā samazināts konteiners dažādu smagu kravu pārvadāšanai. Vedot smagas kravas, piemēram, metāla caurules, piekrauts pilna izmēra standarta konteiners būtu pārslogots.

putošā krava

a. dusty cargo, dusty freight

v. staubige Ladung f, staubiges Ladegut n, staubige Last f

kr. пылящий груз

Krava, kas, to pārvadājot vaļējā veidā, var intensīvi izdalīt putekļus. Pārvadājot putošās kravas, piemēram, vaļēju cementu vai minerālmēslus, tās ir cieši un droši jānosedz.

radiālā mešana

a. radial run out

v. Radialschlagen n, Radialschlag m

kr. радиальное биение

Rotējoša elementa mešana radiālā virzienā. Piemēram, riteņa svārstības radiālā virzienā maksimālās amplitūdas robežās, kas rodas no riepas vai diska defektiem vai disbalansa. Likvidē ar dinamisko balansēšanu vai novēršot konstruktīvos defektus vai deformācijas.

radiālsprauga

a. radial play, radial clearance

v. Radialspiel n, Radialspalt m

kr. радиальный зазор

Sprauga rotācijas asij perpendikulārā (radiālā) virzienā. Piemēram, sprauga starp vārpstas rēdzi un slīdgultni vai radiālsprauga zobratu pārvadā.

radioaktīvā krava

a. radioactive cargo, radioactive freight

v. radioaktive Ladung f, radioaktives Ladegut n, radioaktive Last f

kr. радиоактивный груз

Bīstamā krava, kas pārvadājot, kraujot un/vai glabājot var izplatīt virsnormatīvu radioaktīvo starojumu. Tās ir cietas vai šķidras vielas vai to sajaukums, kam saturā ir radionuklīdi ar augstu īpatnējo aktivitāti.

rampa

a. ramp

v. Rampe f

kr. рампа, аппарель

Paaugstinājums vai slīps uzbraukšanas/nobraukšanas tiltiņš, ko lieto, piemēram, automobilim uzbraucot uz riteņu ģeometrijas pārbaudes stenda; arī paaugstinājums pie noliktavas preču pārkraušanas atvieglošanai.

raupināšana

a. roughing

v. Aufrauhen n

kr. шероховка

Virsmas apstrāde, novēršot konkrētam tehnoloģiskajam procesam nepiemēroto virsmas gludumu. Raupināšanu veic, piemēram, līmējamai gumijas virsmai, to mehāniski apstrādājot ar smilšpapīru vai raupinātāju.

raupinātājs

a. rougher

v. Aufrauheinrichtung f, Aufrauhwerkzeug n

kr. шарошка

Darbarīks virsmas mehāniskai raupināšanai. Raupinātājam ir asmalu skrāpējoša darbgalviņa, parasti rotējoša, ko piedzen mehāniski vai manuāli.

regulēšana

a. adjustment, regulation, control, setting

v. Regelung f, Regeln n, Regulierung f, Einstellen n

kr. регулировка, регулирование

Spēkratu vai to agregātu kopšanas/vadības operācija, kurā iegūst vai maina to darbības noteiktu režīmu vai stāvokli. Spēkratu un to agregātu darbības norisi regulē galvenokārt automātiski ar regulatoriem.

reģistrējošā aparatūra

a. recording equipment

v. Registrierapparatur f

kr. регистрирующая аппаратура

Aparātu un ierīču kopums, kas paredzēts kādu parametru pierakstīšanai. Šo aparātu un ierīču veidus un nepieciešamos raksturojumus nosaka pierakstāmo parametru veids, raksturs un izmaiņas ātrums, nepieciešamā mērījumu precizitāte u. c. faktori.

relatīvā ilgizturība, relatīvais ilgmūžīgums

a. relative durability, relative longevity

v. relative Lebensdauer f

kr. относительная долговечность

Spēkratu, agregāta vai mezgla bāzes detaļu vidējais kalpošanas laiks konkrētajos ekspluatācijas apstākļos no ekspluatācijas sākuma līdz norakstīšanai (ieskaitot darbību pēc kapitālajiem remontiem) un atbilstošā spēja šai laikā saglabāt darbspēju.

remonta dīkstāve

a. idle for repair

v. Stillstand (m) für die Reparatur

kr. простой на ремонт

Transportlīdzekļa darba pārtraukums, tam atrodoties remontā.

remontdarbi

a. repair work, reconditioning work

v. Reparaturarbeiten pl, Instandsetzungarbeiten pl

kr. ремонтные работы

Spēkratu un/vai to agregātu un detaļu remontā veicamie darbi. Remontdarbos ietilpst atslēdznieku, sastiprināšanas, nostiprināšanas, montāžas, metināšanas, kalēju, varkaļu, lāgošanas, tapsētāju, elektrotehniskie un citi darbi.

remontdarbnīca

a. repair shop

v. Reparaturwerkstatt f

kr. ремонтная мастерская

Speciāli aprīkota telpa vai telpu kopums spēkratu un/vai to mezglu remontdarbiem. Remontdarbnīcā ir iekārtotas specializētas vai nespecializētas darba vietas ar nepieciešamajām iekārtām, darbarīkiem un piederumiem.

remontpiemērotība

a. maintainability, repairability

v. Reparatureignung f, Instandsetzungseignung f

kr. ремонтопригодность

Spēkratu un/vai to agregātu un sistēmu īpašība, kas raksturo to piemērotību un ērtumu atjaunošanas un remonta darbu veikšanai.

remonts

a. repair, repair work

v. Reparatur f, Instandsetzung f

kr. ремонт

Bojātu vai nolietotu spēkratu darbspējas atjaunošana un darbmūža pagarināšana, apmainot detaļas, mezglus, agregātus vai izlabojot detaļu nodiluma, deformāciju, noguruma u. c. iemeslu radītos defektus. Izšķir kapitālo, uzturēšanas, ekspluatācijas un citus remonta veidus. Salīdzinājumā ar tehniskajām apkopēm, spēkratu remonts nav obligāts pasākums, bet tā nepieciešamību nosaka konkrēto spēkratu faktiskais tehniskais stāvoklis.

resurss

a. resource, service life

v. Ressource f

kr. ресурс

Spēkratu vai to sistēmu, agregātu vai detaļu potenciālā nostrāde līdz to izmantošanas beigām. Turpmākā darba resursa prognozēšana ir viens no tehniskās diagnostikas pamatuzdevumiem.

resursu diagnostika

a. resource diagnostics

v. Ressourcediagnostik f

kr. ресурсная диагностика

Tehniskās diagnostikas veids spēkratu sistēmu un agregātu darbības parametru noteikšanai, lai prognozētu turpmāko darbspēju, nosakot iespējamo darba resursu. Resursu diagnostikā parametrus vērtē kā sistēmu, kuru veido šo parametru retrospekcija (to iepriekšējās vērtības), diagnoscēšana (pašreiz noteiktie parametri) un turpmākā darba resursa prognozēšana.

rezerves daļas

a. spare parts

v. Ersatzteile m

kr. запасные части

Detaļas, mezgli vai agregāti, ar kuriem remonta vai tehniskās apkopes laikā vajadzības gadījumā nomaina nolietotās vai bojātās spēkratu daļas.

riepas montāža

a. tire mounting, fitting of tyre

v. Reifenmontage f, Reifenzusammenbau m

kr. монтаж шины

Tehnoloģisko operāciju kopums riepas un piederumu (piemēram, kameras) uzlikšanai riteņa diskam, veidojot apriepojuma komplektu.

riepu kaukšana

a. tyre squeak, tire squeal

v. Geheul (n) des Reifens

kr. визг шин

Griezīga skaņa, kas rodas, riepām lielā ātrumā berzējoties pret ceļa segumu. Riepu kaukšana liecina par riepu izslīdi vai buksēšanu (pagriezienos, bremzējot, ieskrienoties).

riepu remontdarbi

a. tyre repair work

v. Reifenreparaturarbeiten pl

kr. шиноремонтные работы

Remontdarbu veids, operatoram kopjot un labojot riepas un to piederumus. Riepu remontdarbos ietilpst riepu pārbaudes, montāžas, vulkanizēšanas, līmēšanas, balansēšanas, rādžu ievietošanas un citi darbi.

riepu remontdarbnīca

a. tyre repair shop, tire repair shop

v. Reifenreparatuwerkstatt f

kr. шиноремонтная мастерская

Remontdarbnīca spēkratu apriepojuma remontdarbiem. Riepu remontdarbnīcā ir iekārtotas darba vietas ar iekārtām, darbarīkiem un piederumiem riepu un kameru montēšanai un demontēšanai, pārbaudei un remontam, riteņu balansēšanai un citiem ar spēkratu apriepojumu saistītiem darbiem.

riteņu karināšana

a. wheel hanging

v. Räderhängen n

kr. вывешивание колес

Riteņu atbrīvošana no vertikālās slodzes, paceļot spēkratus vai kādu to daļu. Riteņu karināšana kā tehnoloģiska operācija tiek lietota riteņu pārbaudes un maiņas, balstiekārtas pārbaudes un tamlīdzīgos gadījumos.

riteņu līkumošana

a. wheel wobble

v. Flattern (n) der Räder

kr. виляние колёс

Defekts, kura sekas ir izlīkumots riteņu ceļš. Parastais cēlonis ir riteņu aksiālā mešana un frekvence - viens līkums uz riteņa apgriezienu.

riteņu pārlikšana

a. tire rotation

v. Radverstellung f, Radumstellung f

kr. перестановка колёс

Tehniskās apkopes operācija, kad riteņi tiek samainīti vietām. Regulāra riteņu pārlikšana veicina riepu vienmērīgu dilšanu. Riteņu pārlikšana no vienas puses uz otru nav piemērojama, ja protektora rakstam ir vienpusēja virzība.

rokiekraušana

a. manual loading

v. manuelle Beladung f

kr. ручная погрузка

Manuāla kravas pārvietošana no kravas īslaicīgās vai ilgstošās glabāšanas vietas uz transportlīdzekli, neizmantojot iekraušanas ierīces vai mehānismus.

rokregulēšana

a. hand regulation, manual adjustment, finger-tip adjustment

v. Handregelung f, Handregeln n

kr. ручная регулировка, ручнoe регулирование

Neautomātiska regulēšana ar rokām. Spēkratu mezglu rokregulēšanu iedala iestatīšanas regulēšanā, ar kuru sākotnēji panāk vēlamos darbības parametrus, un pieregulēšanā, precizējot vai atjaunojot šos parametrus.

rupjregulēšana

a. coarse adjustment

v. Grobregelung f, Grobregeln n

kr. грубая регулировка

Aptuvena regulēšana, kas parasti notiek ātri, negarantējot precīzu vēlamo darbības parametru sasniegšanu.

saglabājamība

a. conservability, preservability, keeping quality

v. Haltbarkeit f, Lagerfähigkeit f

kr. сохраняемостъ

Mašīnas, agregāta, mezgla vai detaļas spēja saglabāt tehniskās īpašības un darbspēju ilgstošas glabāšanas un transportēšanas laikā, kā arī pēc tam. Par ilgstošu uzskata glabāšanu ilgāk par diviem mēnešiem. Spēkratu saglabājamību ietekmē prasības un to izpilde spēkratu sagatavošanai un novietošanai glabāšanā. Svarīgi, lai spēkrati un to detaļas, it īpaši plastmasas, gumijas, elektroiekārtas detaļas, pasargātu no atmosfēras, saules staru un temperatūras kaitīgās ietekmes.

sajūga raustīšanās

a. clutch twitch, clutch jerking

v. Rütteln (n) der Kupplung, Schütteln (n) der Kupplung

kr. дёргание сцепления

Sajūga defekts, kas izpaužas kā nevienmērīga darbība, saslēgšanās ar pārtraukumiem, ko visbiežāk rada nodilušas vai izdrupušas uzlikas, kuru nodiluma dēļ diski saslēdzas šķībi. Sajūga raustīšanās var notikt arī nekvalitatīvas vadīšanas dēļ.

saldētājkonteiners

a. refrigerated container

v. Container-Refrigerator m, Kühltransportbehälter m

kr. контейнер-рефрижератор, охлаждаемый контейнер

Konteiners ar temperatūras regulēšanas iekārtu. Saldētājkonteineram ir saldēšanas iekārta ar autonomu barošanu vai barošanu no automobiļa elektroiekārtas, tāpēc tas piemērots tādu ātrbojīgu kravu pārvadāšanai, kuru prasības pret temperatūras režīmu ir augstas.

salikšana, montēšana, montāža

a. assembly, mounting, erection, fitting

v. Montage f, Zusammenbau m

kr. сборка, монтаж

Tehnoloģiska operācija vai operāciju kopums spēkratu, to sistēmu vai mezglu salikšanai no gatavām detaļām noteiktā secībā. Montāža izpaužas kā detaļu sasaistīšana mezglā vai mezglu sasaistīšana gatavā produktā. Montāžas elementus savieno un sastiprina, savietojot, skrūvējot, kniedējot, dažkārt arī līmējot, metinot, atmalojot vai lietojot citus stiprināšanas paņēmienus.

sāniskā izgāšana

a. side discharge

v. Seitenverkippen f, Seitenentleerung f

kr. боковая разгрузка

Kravas izgāšana uz sāniem. Tā parasti notiek, atverot sānu bortus un sagāžot slīpi transportlīdzekļa kraujplakni, piemēram, kravas kasti vai visu transportlīdzekli.

savāces maršruts

a. collecting route

v. Sammelfahrstrecke f, Sammelfahrstraße f

kr. сборный маршрут

Loka maršruta paveids, kad kravas (pasažieru) uzņemšana notiek vairākos punktos, bet piegāde (izkraušana, pasažieru izlaišana) - vienā.

sezonas tehniskā apkope

a. seasonal maintenance, seasonal servicing

v. Saisonpflege f

kr. сезонное техническое обслуживаниe

Tehniskā apkope, ko veic divas reizes gadā (pavasarī un rudenī), lai sagatavotu spēkratus un darbmašīnas atbilstoši rudens-ziemas un pavasara-vasaras sezonai. Sezonas tehniskajā apkopē pārslēdz regulējamos ziemas-vasaras režīmus (dzeses sistēmā, apsildīšanā, ventilācijā u. c.), vajadzības gadījumā maina eļļas un citus šķidrumus, kā arī veic citus sezonālus tehniskās apkopes darbus.

sīkais remonts

a. minor repair, remedial work, jobbing work

v. kleine Reparatur f, kleine Instandsetzung f

kr. мелкий ремонт

Ļoti maza apjoma atsevišķi remontdarbi sīku defektu novēršanai. Parasti tas ir neplānots, pēkšņi nepieciešams remonts: sīku virsbūves nobrāzumu krāsas atjaunošana, aizdedzes sveču tīrīšana un kontaktu atstarpes regulēšana u. tml.

siksnas ieliece

a. belt sagging, belt flexure

v. Riemeneinbiegung m

kr. прогиб ремня

Pievada siksnas novirze no normāla (taisna) stāvokļa, iedarbojoties noteiktam siksnai pieliktam spēkam. Normētu spēku pieliek siksnas zara vidū starp skriemeļiem. Siksnas ielieci normē un mēra cm vai mm. Par pareizu siksnas spriegojumu liecina ieliece normas robežās. Ja ieliece nav normas robežās, siksnas spriegojums ir jāregulē.

skārdnieku darbi

a. tinsmith's work

v. Klempnerarbeiten pl

kr. жестяницкие работы

Spēkratu un to detaļu remontā veicamie darbi skārda mehāniskā apstrādē ar rokas vai mehanizētiem darbarīkiem. Izplatītākie skārdnieku darbu paveidi ir skārda griešana, ciršana, locīšana, taisnošana, vīlēšana, urbšana, kniedēšana, kā arī aizzīmēšana un citi darbi.

skrejveltnis

a. running roller

v. laufende Walze f

kr. беговой барабан

Izmēģināšanas iekārtas daļa - veltnis, kas stendā imitē ceļu vai piedzen riteņus. Spēkratus stendā nostiprina ar riteņiem uz skrejveltņa, kura diametrs parasti pārsniedz spēkratu riteņu diametru. Riteņi griež skrejveltni (ceļa imitācijas režīmā), vai skrejveltnis griež riteņus. Parasti lieto vienu skrejveltni uz vienas ass riteņiem.

slauķi

a. cleaning cloth, waste, wiping rags

v. Lappen n

kr. ветошь, обтирочные концы

Tekstilrūpniecības izstrādājumu atkritumi, ko izmanto kā slaukāmo materiālu. Slauķos var būt lupatu gabali, tekstilrūpniecības brāķi, diegu gali u. tml.

slēgtā glabāšana

a. indoor storage

v. geschlossene Lagerung f

kr. закрытое хранение

Glabāšana slēgtās telpās. Parasti tā ir spēkratu glabāšana speciāli iekārtotos boksos vai garāžās, kurās spēkrati ir pasargāti no atmosfēras iedarbes un ir iespējams uzturēt glabāšanai optimālu temperatūru.

slogbrauciens, brauciens ar kravu

a. load run, load trip, load haul

v. Belastungsfahrt f

kr. гружёная ездка

Brauciens, veicot kravas (vai pasažieru) pārvadājumu. Slogbrauciens var būt kā ar pilnu slodzi (nominālo kravu vai pasažieru skaitu), tā arī ar daļēju slodzi.

smagsvara krava, lielas masas krava

a. heavy-weight freight, bulky cargo

v. Schwergewichtladung f, Schwergut n, Ladung (f) großei Masse f

kr. тяжеловесный груз, груз большой массы

Gabalkrava, kuras gabalu masa pārsniedz noteiktus normatīvos lielumus. Vienas kravvietas masai tie ir 500 kg.

smakojošā krava

a. stinking cargo, stinking freight

v. stinkende Ladung f, stinkendes Ladegut n

kr. вонючий груз

Krava, kas izdala specifisku smaku. Piemēram, zivju produkti, tabaka, ādas izstrādājumi. Smakojošā krava, kas turēta kopā ar citām, smaržas uzsūcošām kravām, var tās sabojāt. Tādēļ smakojošās kravas jāglabā un jāpārvadā blīvi noslēgtā iesaiņojumā.

smalkregulēšana

a. fine adjustment, delicate adjustment

v. Feinregelung f, Feinregeln n

kr. тонкая регулировка

Precīza regulēšana, iestatot vēlamos darbības parametrus. Smalkregulēšana parasti notiek relatīvi lēni, bet rezultāts ir ar niecīgām novirzēm no uzdoto parametru nomināla.

solidols

a. solid oil, cup grease

v. Staufferfett n

kr. солидол

Stigra vazelīnveidīga ziede ar kalcija ziepēm kā biezinātāju. Solidolam ir ļoti laba ūdensizturība, bet zema pilēšana un līdz ar to - zema pieļaujamā temperatūra. Spēkratos un citās mašīnās solidolu lieto kustīgu savienojumu ziešanai, lai samazinātu berzes zudumus. Solidols nav lietojams gultņos, kas darba laikā sakarst līdz 70-80 oC.

spārnuzgrieznis

a. wing nut, fly nut, butterfly nut

v. Flügelmutter f

kr. барашек, барашковая гайка, крыльчатая гайка

Uzgrieznis ar diviem plakaniem spārnveida veidojumiem, kas piemēroti uzgriežņa skrūvēšanai ar pirkstiem.

spēkratu agregatēšana

a. aggregating of propulsion [drive] unit

v. Aggregatbildung (f) der Kraftfahrzeuge

kr. агрегатирование силовых (сельскохозяйственных) машин

Traktoragregāta (vai cita spēkratu agregāta) komplektēšana, izvēloties tam piemērotus rīkus vai mašīnas un veidu, kā tie pievienojami spēkratiem. Agregatējot jānodrošina spēkratu un agregatējamā rīka (mašīnas) konstruktīvā un enerģētiskā atbilstība, kā arī agregāta tehnisko īpašību atbilstība darba izpildes kvalitātes prasībām. Agregatēšana var būt rindiska, ešeloniska vai kombinēta.

spēkregulēšana

a. forced control

v. Kraftregelung f

kr. силовое регулирование

Uzkarināmās mašīnas darba režīma automātiskās regulēšanas paņēmiens, kad par regulējošo parametru izmanto spēku, kas darba laikā attīstās kādā no uzkares mehānisma locekļiem. Parasti par regulējošo parametru izmanto spiedes spēku uzkares mehānisma augšējā stiepnī. Ja, pieaugot apstrādes dziļumam, šis spēks palielinās, regulators rosina mašīnas pacelšanu, un otrādi. Spēkregulēšanu lieto, traktoragregātam strādājot vienveidīgās augsnēs.

sprāgstošā krava, eksplozīvā krava

a. explosive cargo, explosive freight

v. explosive Ladung f, explosives Ladegut n, explosive Last f

kr. взрывчатый груз

Bīstamā krava, kas pārvadājot, kraujot un/vai glabājot var eksplodēt. Tās ir cietas vai šķidras vielas vai to sajaukums, kas var ķīmiski reaģēt ar tādu ātrumu, ka īslaicīgi rada ļoti augstu spiedienu un/vai temperatūru, un var ievainot cilvēkus un sabojāt apkārtējos priekšmetus. Tādas kravas var būt, piemēram, detonatori, sprāgstvielas spridzināšanas darbiem, pirotehniskie izstrādājumi uguņošanas vai trokšņa efekta radīšanai.

sprauga

a. play, clearance, backlash, gap

v. Spiel n, Spalt m, Luft f

kr. зазор, промежуток, люфт

Neliels faktiskais attālums vai tā pieļaujamais lielums starp atsevišķu detaļu virsmām, piemēram, virzuļa gredzena pāršķēluma sprauga, sprauga starp virzuli un cilindru, sprauga starp kardāna vārpstu un tās aizsargapvalku/kardāna tuneļa sieniņām.

spraugmērs

a. feeler [gauge], clearance gauge

v. Messfühler m

kr. щуп

Kalibrēts instruments spraugas lieluma noteikšanai. Spraugmēra šķērsgriezums var būt dažāda profila (apaļš, plakans). Ar apaļu spraugmēru pārbauda sveču kontaktu spraugas. Plakanie spraugmēri parasti izveidoti kā noteikta biezuma kalibrētu plāksnīšu komplekts. Katra pārbaudāmajā spraugā ievietotā plāksnīte liecina, ka sprauga nav mazāka par plāksnītes biezumu.

starpremontu nobraukums

a. inter-repair run

v. Zwischenreparaturenfahrdistanz f, Zwischenreparaturfahrkilometer f

kr. межремонтный пробег

Transportlīdzekļa nobraukums no viena remonta līdz otram, km. Spēkratiem parasti nosaka nobraukumu starp diviem kapitālremontiem.

stāvlaika skaitītājs

a. timer

v. Schaltuhr f, Timer m

kr. таймер, паркометр

Aparāts spēkratu novietošanas laika fiksēšanai. Novietojot, piemēram, automobili maksas stāvlaukumā, stāvlaika skaitītāju ieslēdz, ievietojot tā atverē naudu. Izbeidzoties noteiktam laikam, kas proporcionāls iemaksātajai naudai, stāvlaika skaitītājs izslēdzas. Tas var arī signalizēt par samaksātā laika izbeigšanos.

stroboskops

a. stroboscope

v. Stroboskop n

kr. стробоскоп

Ierīce periodisku procesu vizuālai novērošanai. Spēkratu izmēģinājumos stroboskopu lieto rotējošu detaļu (vārpstu, skriemeļu, zobratu u. c.) rotācijas frekvences bezkontakta noteikšanai.

strukturālais parametrs

a. structural parameter

v. Strukturellparameter m, Strukturellkennwert m

kr. структурный параметр

Parametrs, kas raksturo kādu sistēmas vai tās elementa struktūras īpašību un kas noteikts, tieši izmērot. Piemēram, sprauslu izsmidzināšanas spiediens, atstarpes lielums u. c.

stūres rata brīvgājiena mērītājs

a. steering wheel tilting playmeter

v. Spielmesser (m) des Lenkrades

kr. люфтомер рулевого колеса

Ierīce stūres rata leņķiskā brīvgājiena (leņķiskās brīvkustības) mērīšanai.

subjektīvā diagnostika

a. subjective diagnostics

v. subjektive Diagnostik f

kr. субъективная диагностика

Spēkratu tehniskās diagnostikas veids, kad spēkratu sistēmu un agregātu diagnoscēšanas rezultātus nosaka un vērtē operators, izmantojot savas profesionālās iemaņas un pieredzi, kā arī vienkāršas signāla pastiprināšanas ierīces, bet nelieto mērinstrumentus. Augsti kvalificēti meistari to lieto, piemēram, ar stetoskopu izklausot motora trokšņus.

sūce

a. dripping; dribble; leaking

v. Leck n

kr. подтекание

Defekts, kas rada noplūdi hidrauliskā sistēmā. Sūce parasti izpaužas kā šķidruma izplūšana caur vai ap nekvalitatīviem blīvējumiem detaļu savienojuma vietās, piemēram, kā eļļas klātbūtne kartera stiprināšanas vietu ārpusē. To novērš, uzlabojot blīvējumu kvalitāti, piemēram, pievelkot savienojumu stiprināšanas skrūves vai nomainot bojātās detaļas, blīves.

svārsta maršruts

a. pendulum route

v. Pendeln n, Pendelwerkehr m

kr. маятниковый маршрут

Maršruts, kurā kravas (pasažieru) uzņemšana un piegāde notiek, braucot pa vienu trasi uz priekšu un atpakaļ. Krava vai pasažieri var tikt pārvadāti vienā vai abos virzienos, kā tas notiek, piemēram, vairumā pilsētas autobusu maršrutu.

svīķurbis

a. brace

v. Bohrwinde f

kr. коловорот

Kloķvārpstas veida manuālas darbības darbarīks ar vienu kloķi. Izmanto darbiem, kas saistīti ar griešanu: urbšanai, skrūvēšanai u. tml. Svīķurbi aksiāli piespiež apstrādājamai virsmai, izmantojot iegultņotu gala balstu. Griež ar roku, saņemot aiz kloķa.

špaktelēšana, sliepnēšana

a. filling with putty

v. Spachteln n, Spachtelung f

kr. шпаклёвка

Nelīdzenas virsmas līdzināšana, uzklājot plastisku masu. Izšķir vietumējo jeb lokālo špaktelēšanu, kad špakteļmasu uzklāj tikai uz bojātajām vietām, un vispārējo špaktelēšanu, kad pārklāj visu virsmu.

štrope

a. sling

v. Stropp m, Leine f

kr. строп

Speciāla celšanas ierīces saite gabalkravas vai iepakojuma celšanai. Štropes var būt veidotas no trosēm, virvēm vai ķēdēm. Štropes galā piestiprināts āķis (kāsis) vai gredzens savienošanai ar ceļamo kravu (iepakojumu).

tāldiagnostika

a. remote diagnostics

b. Ferndiagnostik f

kr. теледиагностика, дистанционная диагностика

Moderna tehniskās informācijas sakaru sistēma, kas dod iespēju spēkratam veikt tehnisko diagnostiku un vadīt turpmākās nepieciešamās tehniskās iedarbes no attāluma, bez tieša speciālista kontakta ar to.

tausts

a. dipstick, dip-stick

v. Messstab m

kr. щуп

Vienkārša stienīšveida kontroles ierīce šķidruma līmeņa noteikšanai. Taustam parasti ir divas atzīmes, kas norāda minimālo un maksimālo pieļaujamo līmeni. Kontrolējot šķidruma (parasti - eļļas) līmeni, spēkratiem jāatrodas horizontāli; taustu izņem, noslauka un ievieto tam paredzētajā vietā līdz galam. Izņemot taustu vēlreiz, pēc tā saslapšanas līmeņa konstatē šķidruma līmeni tvertnē un tā atbilstību atzīmēm.

[tehniskā] apkope

a. maintenance, servicing

v. Instandhaltung f, Wartung f, Pflege f

kr. техническое обслуживаниe

Periodiski izpildāmu profilaktisku darbību komplekss, ko veic, lai samazinātu spēkratu un citu mašīnu un to sistēmu nolietošanās intensitāti. Regulāras tehniskās apkopes novērš avāriju rašanos un nodrošina mašīnu un to daļu uzturēšanu tehniskā kārtībā.

[tehniskā] apskate

a. routine inspection, [periodic] inspection

v. technische Durchsicht f, technische Kontrolle f

kr. технический осмотр

Spēkratu un citu mašīnu regulāra pārbaude, ko veic, lai konstatētu to atbilstību lietošanas kārtībai. Valsts tehnisko apskati veic noteiktā termiņā, līdz kuram ir atļauta šo mašīnu dalība satiksmē. Traktortehnikas tehnisko apskati veic Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras inspektori, automobiļu un to piekabju tehnisko apskati - inspektori Ceļu satiksmes drošības direkcijas tehniskās apskates stacijās.

tehniskā diagnostika

a. technical diagnostics

v. technische Diagnostik f

kr. техническая диагностика

Tehnisko zinātņu nozare, kas pētī spēkratu un mehānismu tehnisko stāvokli, tā noteikšanas metodes un līdzekļus, nosaka šī stāvokļa maiņai nepieciešamās darbības (regulēšanas, remonta u. tml. operācijas) un mehānismu potenciālo darba resursu. Tehniskās diagnostikas galvenais uzdevums ir, laikus atklājot un novēršot noviržu cēloņus, uzlabot mašīnu un mehānismu kvalitāti.

tehniskā kārtība

a. technical working condition, technical serviceability

v. technisch einwandfreier Zustand m, technisch einwandfreie Beschaffenheit f

kr. техническая исправность

Īpašību kopums, kas nosaka spēkratu, to sistēmu un mehānismu tehnisko stāvokli normatīvu noteiktajās robežās. Spēkrati, to sistēmas un mehānismi ir pilnīgā darba kārtībā, ja neviens no tos raksturojošiem parametriem nepārsniedz pieļaujamās robežas.

tehniskā stāvokļa pārbaude

a. serviceability test, serviceability inspection

v. technische Zustandsprüfung f, technische Zustandskontrolle f

kr. проверка технического состояния

Periodiski izpildāmu pārbaudes operāciju kopums, ko veic, lai izzinātu spēkratu vai citu mašīnu un to sistēmu faktisko tehnisko stāvokli. Spēkratu tehniskā stāvokļa pārbaudi regulāri, piemēram, pirms ikdienas darba uzsākšanas, izdara vadītājs vai cita kompetenta persona, lai vajadzības gadījumā veiktu iespējamos preventīvos pasākumus tehniskās kārtības uzturēšanai.

tehniskais ātrums

a. shedule speed, average speed between stops

v. technische Geschwindigkeit f

kr. техническая скорость, средняя техническая скорость

Parametrs, kas raksturo transportlīdzekļa izmantošanu darba laikā: transportlīdzekļa kopējā nobraukuma attiecība pret braukšanas laiku, km/h vai m/s.

tehniskais drošums

a. technical reliability

v. technische Zuverlässigkeit f

kr. техническая надёжностъ

Mašīnas, agregāta, mezgla vai detaļas drošums (darbdrošums), kas noteikts izgatavotājrūpnīcas izmēģinājumos, objektam darbojoties ar tehnoloģiskajām normām noteiktos standartrežīmos. To sauc arī par nominālo drošumu.

tehniskais stāvoklis

a. technical state, technical condition

v. technischer Zustand m, technische Beschaffenheit f

kr. техническое состояние

Īpašību kopums, kas nosaka spēkratu, to sistēmu un mehānismu funkcionēšanas spēju un kvalitāti. To raksturo spēkratu konstruktīvo un ekspluatatīvo parametru atbilstība normatīviem lielumiem ar pieļaujamām novirzēm. Mehānismu tehniskais stāvoklis saistīts ar to darbderīgumu un tehnisko kārtību.

[tehniskās] gatavības koeficients

a. coefficient of [technical] readiness

v. Kennzahl (f) der technischen Bereitschaft, Koeffizient (m) der technischen Bereitschaft

kr. коэффициент технической готовности

Ekspluatācijas rādītājs, kas raksturo sistēmas vai iekārtas gatavību izmantošanai. Piemēram, autotransporta gatavības koeficients raksturo autoparka izmantošanas gatavības pakāpi: tā ir izmantošanai gatavu automobiļu skaita attiecība pret visu automobiļu saraksta skaitu.

tehnisko apkopju agregāts

a. technical servicing unit

v. Wartungsaggregat n

kr. агрегат технических уходов

Mobils transportlīdzeklis (parasti automobilis), kas aprīkots ar iekārtām, aparatūru un instrumentiem mašīnu tehnisko apkopju un nelielu remontdarbu veikšanai. Šos darbus veic, ierodoties pie apkalpojamā objekta uz vietas.

teleskopiskais domkrats

a. telescopic jack

v. teleskopisher Hebebock m

kr. телескопический домкрат

Domkrats ar teleskopiski izbīdāmu spēkierīci. Spēkierīci veido vairāki viens otrā ievietoti, parasti hidrauliski darbināmi, cilindri, kas, izbīdoties viens no otra, ievērojami palielina spēkierīces kopējo garumu.

termiskā atstarpe

a. expansion gap, expansion clearance

v. Wärmelücke f, Wärmeabstand m

kr. тепловой зазор, температурный зазор

Atstarpe, kas mainās, detaļām sasilstot. Tāpēc termiskā atstarpe regulējama tā, lai būtu atbilstošu normu robežās kā aukstā, tā karstā detaļu stāvoklī. Piemēram, termiskā atstarpe starp motora vārstiem un bīdītājiem.

testeris

a. tester

v. Tester m, Prüfer m

kr. тестер

Kombinēts elektrisks mēraparāts, izmēģināšanas ierīce vai sistēma. Parasti testeris ir universāls mēraparāts, ar kuru kontrolē pētāmo vai pārbaudāmo objektu un/vai mēra tā elektriskos parametrus.

testēšana

a. testing

v. Testen m, Prüfen m

kr. испытание, проверка, проба

Spēkratu vai to sistēmu darbības pārbaude, izmantojot testēšanas procesā iegūtos datus. Datus iegūst ar testeriem vai citām kontroles ierīcēm un mērierīcēm.

tonnkilometrs

a. ton-kilometer

v. Tonnenkilometer n

kr. тонно-километр

Transporta darba mērvienība: pārvadāto kravas tonnu un pārvadājuma attāluma, km, reizinājums. Tā ir pamatmērvienība kravas transporta darba uzskaitē un plānošanā.

tosols

a. tosol

v. Tosol n

kr. тосол

Spēkratu motoru dzeses šķidrums ar zemu sasalšanas temperatūru, mazu stigrību, augstu siltumietilpību un mazu iztvaikotspēju. Krievijā ražots antifrīzs.

transporta darbs

a. traffic work

v. Transportarbeit f

kr. транспортная работа

Parametrs, kas raksturo pārvadājumos veiktā darba rezultātus: pārvadājumu apjoma un pārvadājumu vidējā attāluma reizinājums. Kravas automobiļiem to mēra tonnkilometros, pasažieru automobiļiem - pasažierkilometros.

transportagregāts

a. transport unit

v. Transportaggregat n

kr. транспортный агрегат

Spēkratu un vienas vai vairāku piekabju vai puspiekabes apvienojums vienā kopā (agregātā) transportdarbu veikšanai. Parasti tas ir autovilciens vai traktorvilciens.

trauslā krava

a. breakable cargo, fragile freight, brittle load

v. spröde Ladung f, sprödes Ladegut n, zerbrechliches Ladegut n

kr. бьющийся груз, хрупкий груз

Krava, kurai tās trausluma dēļ mešana vai izgāšana no transportlīdzekļa kravas kastes nav pieļaujama. Piemēram, stikla pudeles, elektroniskas ierīces, olas u. tml. Šo kravu īpaši apzīmē.

trīspusējā izkraušana

a. three way unloading, three-side emptying

v. Dreiseitenentladung f

kr. трёхсторонняя разгрузка

Izkraušana, izmantojot transportlīdzekļa trīs puses. Parasti izkraušanu veic pa aizmuguri un abiem sāniem. Izdevīgākais no visiem izkraušanas veidiem, jo, salīdzinot ar divpusējo vai vienpusējo izkraušanu, ļauj sasniegt maksimālo darba ražīgumu un minimālo dīkstāves laiku izkraušanai.

trokšņainība

a. noisiness

v. Lärmbelastung f

kr. шумность

Spēkratu un to daļu īpašība, kas izpaužas trokšņa radīšanā, spēkratiem strādājot. Trokšņainību rada ilgstošu neperiodisku svārstību kopums, kas rodas galvenokārt motora, arī citu mehānisko agregātu un riepu darbības laikā.

tukšbrauciens

a. empty run, no-load run, idle haul

v. Leerfahrt f

kr. ездка без груза, холостая ездка

Brauciens bez kravas vai pasažieriem, brauciens tukšā.

tvertne, rezervuārs

a. tank, reservoir

v. Behälter m, Reservoir n

kr. резервуар

Tilpne šķidruma vai gāzes uzglabāšanai, šķidruma vai gāzes krātuve. Pēc novietojuma attiecībā pret zemes līmeni rezervuāri var būt virszemes vai pazemes, arī daļēji iedziļināti.

universālais konteiners

a. utility container, standard container, general-purpose container

v. Universalcontainer m,Universalbehälter m

kr. контейнер общего назначения

Vispārīgas nozīmes konteiners dažādu iesaiņotu un nesaiņotu kravu pārvadāšanai. Tas nav īpaši pielāgots kāda viena veida kravas transportēšanai.

uzbriede

a. swelling

v. Aufquellen n

kr. набухание

Materiāla īpašība palielināties apjomā mitruma vai citu apstākļu ietekmē. Gumijas detaļu uzbriede ir viens no to bojāšanās veidiem, kura dēļ detaļa var kļūt lietošanai nederīga, piemēram, blīves vai virzulīša uzbriede spēka pievada sistēmā.

uzgaļu komplekts

a. set of tips, set of [contact] points

v. Endstückensatz m

kr. набор наконечников

Specializētu noņemamu montāžas instrumenta galam pievienojamu darbdaļu kopa. Iespēja vairākus uzgaļus izmantot vienam instrumentam sekmē instrumenta universālu lietošanu. Piemēram, rokas urbmašīnas uzgaļu komplektā var būt dažādu izmēru urbji, frēzes, skrūvgriežņi, slīpēšanas uzgaļi u. c.

uzgrieznētājs

a. [nut] wrench, power nut-setter

v. Schrauber m

kr. гайковёрт

Ierīce uzgriežņu pieskrūvēšanai un atskrūvēšanai ar mehānisku vai cita veida (pneimatisku, elektromehānisku) piedziņu.

uzgriežņu atslēga

a. spanner; wrench

v. Schraubenschlüssel m

kr. гаечный ключ

Darbarīks uzgriežņu, skrūvju, kā arī citu plakani satveramu detaļu griešanai. Speciāliem mērķiem, ar īpašu konstruktīvo izveidojumu paredzētas bīdatslēgas, galatslēgas, uzliekamās, dinamometriskās atslēgas un citas uzgriežņu atslēgas.

uzlādes aparatūra

a. charging equipment

v. Aufladeapparatur f, Aufladeanlage f

kr. зарядная аппаратура

Aparātu un ierīču kopums, kas paredzēts akumulatora bateriju uzlādēšanai un uzlādes parametru mērīšanai.

uzpildes agregāts

a. refueling unit

v. Tankaggregat n

kr. заправочный агрегат

Mobils transportlīdzeklis, kas aprīkots ar iekārtām un aparatūru degvielu un eļļu uzpildei spēkratos. Šos darbus var veikt, ierodoties pie apkalpojamā objekta uz vietas.

uzspīle

a. tension

v. Übermaß n

kr. натяг

Detaļu savienojuma veida raksturojums. Spīļsavienojumā urbuma diametrs ir mazāks par tajā iespīlētās ass diametru, un šī starpība nosaka uzspīli. Detaļu spīļsavienojumu ar uzspīli veido, detaļas sapresējot.

uzturēšanas remonts

a. running repair, permanent repair, routine maintenence

v. laufende Instandsetzung f, laufende Reparatur f

kr. текущий ремонт

Nolietotu vai bojātu spēkratu remonts, atjaunojot atsevišķu mezglu un sistēmu darbspēju. Par spēkratu unturēšanas remontu parasti maksā no apgrozāmiem līdzekļiem.

vārpstas iegriešanas metode

a. shaft turning method

v. Welleneindrehungsmethode f

kr. метод прокручивания вала

Motora pārbaudes metode, kurā izmanto inerci, kloķvārpstai strauji mainot griešanās ātrumu. Lietojot šo metodi, par motora efektīvo jaudu var spriest pēc kloķvārptas leņķiskā paātrinājuma, tai brīvi ieskrienoties. Kloķvārpstas brīvo ieskriešanos panāk, strauji līdz galam nospiežot akseleratora pedāli vai sviru, motoram ātri bez slodzes mainot apgriezienus no minimālajiem brīvgaitas līdz nomināliem.

veļamkrava

a. rolled cargo, rolled freight

v. Rollgut n

kr. катный груз

Gabalkrava, kas pakļauta ripināšanai, velšanai. Piemēram, kabeļu spoles, lielas mucas, trumuļi u. tml. Veļamkravai, to pārvadājot, ir tieksme patvaļīgi pārvietoties pa kravas platformu, tāpēc krava jānostiprina atbilstoši īpašiem noteikumiem.

vibroakustiskā diagnostika

a. vibro-acustic diagnostics

v. vibrationsakustische Diagnostik f

kr. виброакустическая диагностика

Spēkratu tehniskās diagnostikas veids, kad spēkratu sistēmu un agregātu diagnoscēšana notiek, mērot vibrāciju parametrus. Šīs metodes vienkāršots variants ir spēkratu sistēmu un agregātu vispārējā tehniskā stāvokļa vērtēšana pēc neraksturīgiem trokšņiem un vibrācijām, bez speciālas aparatūras, izmantojot tikai operatora pieredzi un intuīciju.

viegli uzliesmojošā krava

a. imflamable cargo, imflamable freight

v. leichtaufflammende Ladung f, leichtaufflammendes Ladegut n, leichtaufflammende Last f

kr. легковоспламеняющийся груз

Bīstamā krava, kas pārvadājot, kraujot un/vai glabājot viegli var aizdegties. Tās ir cietas vai šķidras vielas vai to sajaukums, kas var aizdegties no sērkociņa liesmas, dzirksteles, berzes vai pašsabrukšanas procesa. Tādas kravas var būt, piemēram, benzīns, laka, spirts, siens, alumīnija pulveris un citas.

vienpusējā iekraušana

a. one-side loading

v. Einseitenbeladung f

kr. односторонняя погрузка

Iekraušana, izmantojot tikai vienu transportlīdzekļa pusi. Neizdevīgākais no visiem iekraušanas veidiem, jo, salīdzinot ar divpusējo vai trīspusējo iekraušanu, neļauj sasniegt maksimālo darba ražīgumu un minimālo dīkstāves laiku iekraušanai.

vinča

a. hoist

v. Winde f

kr. лебёдка

Vienkāršs periodiskas darbības celšanas mehānisms, kas sastāv no spoles ar trosi, bremzes un spoles griešanas mehānisma ar reduktoru. Griešanas mehānisms var būt darbināms ar roku, elektromotoru vai cita veida piedziņu (piemēram, ar iekšdedzes motoru). Troses galā ir kāsis ceļamās kravas piestiprināšanai (ja vinču izmanto kravas celšanai). Spēkratiem uzmontētās vinčas parasti izmanto vilces spēka radīšanai, piemēram, iestigušu spēkratu izvilkšanai.

[virsbūves] lāgošana, [virsbūves] izvirsmošana, virsmas izlīdzināšana

a. [body] dressing, [body] straightening, surfacing

v. Ausrichten (n) [der Karosserie]

kr. выколотка [кузова], рихтовка [кузова]

Automobiļa virsbūves elementu remonts, izlīdzinot virsmu un atjaunojot tās ģeometrisko formu un apteci. Parasti tas notiek pēc virsbūves bojājuma.

virsbūvju remontdarbnīca

a. body-repair shop

v. Aufbautenrepaturwerkstatt f

kr. кузоворемонтная мастерская

Remontdarbnīca spēkratu virsbūvju remontdarbiem. Virsbūvju remontdarbnīcā ir iekārtotas darba vietas ar nepieciešamajām iekārtām, darbarīkiem un piederumiem virsbūvju defektu labošanai: metāla stiepšanai, metināšanai un citiem ar spēkratu virsbūvēm saistītiem remontdarbiem.

virsgabarīta krava

a. out-of-gauge cargo, out-of-gauge freight

v. Überschreitung (f) der Ladeabmessungen

kr. негабаритный груз

Gabalkrava, kuras gabarītizmēri pārsniedz noteiktus, ar kravas platformu saistītus, normatīvus lielumus. Virsgabarīta kravai tie ir: augstums - 4 m, platums - 2,5 m, garums aiz pakaļējā borta (pārkare) - 2 m.

virsmiskā korozija

a. surface corrosion

v. Oberflächenkorrosion f

kr. поверхностная корpозия

Materiāla sairšana vides korozīvo ķīmisko procesu rezultātā uz metāla izstrādājumu virsmas. To sauc arī par rūsēšanu, kas ir izplatīts spēkratu virsbūves elementu bojājumu veids.

virszemes tvertne, virszemes rezervuārs

a. above-ground tank

v. oberirdischer Behälter m, oberirdisches Reservoir n

kr. надземный резервуар

Tvertne (rezervuārs), kas kopā ar aprīkojumu ir virs zemes, balstoties uz tās. Tā nav iebūvēta zemē ne pilnīgi, ne daļēji.

viskozimetrs

a. viscosimeter

v. Viskosimeter n

kr. вискозиметр

Ierīce šķidrumu un gāzu plūstamības pretestības, iekšējās berzes mērīšanai. Spēkratos lieto degvielu un eļļu viskozitātes noteikšanai.

vispārīgā diagnostika

a. allround diagnostics

v. allgemeine Diagnostik f

kr. общая диагностика

Tehniskās diagnostikas veids, kad spēkratus vai to agregātus diagnoscē pēc parametriem, kas raksturo to vispārējo tehnisko stāvokli, neizdalot konkrētus defektus. Vispārīgo diagnostiku lieto arī kā ekspresdiagnostiku, galvenokārt to agregātu, sistēmu un mehānismu diagnoscēšanai, kas nodrošina kustības drošību.

vulkanizācija

a. vulcanization

v. Vulkanisieren n, Vulkanisierung f, Vulkanisation f

kr. вулканизация

Remonta operācija bojātām gumiju saturošām detaļām. Vulkanizācijas procesā kaučuku un sēru saturošas speciālas vulkanizācijas briketes uzklāj un uzpresē uz bojātā gumijas izstrādājuma, piemēram, uz cauras riepas kameras, un uzkarsē līdz noteiktai temperatūrai. Šādā veidā izveidojas ar gumijas pamatmateriālu cieši savienojies ielāps.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par spēkratu ekspluatācijas, diagnostikas un remonta terminu saraksta apstiprināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: LZA Terminoloģijas komisija Veids: lēmums Numurs: 81Pieņemts: 24.02.2009.Stājas spēkā: 24.02.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 14.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
203618
24.02.2009
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"