Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.E02-57

Lēmuma publiskojamā versija

Rīgā 2009.gada 11.decembrī (prot. Nr.50, 2.§)

Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu lietā Nr. P/09/06/3 "Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikto aizliegumu pārkāpumu AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" darbībās"

Konkurences padome (turpmāk - KP) 2009.gada 11.februārī, pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 22.panta 2.punktu un 24.pantu, ierosināja administratīvo lietu Nr. P/09/06/3 "Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikto aizliegumu pārkāpumu AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" darbībās" (turpmāk - lieta). Ar 2009.gada 24.februāra vēstuli Nr.389 AS "Balticovo", ar 2009.gada 2.marta vēstuli Nr.436 SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un ar 2009.gada 2.marta vēstuli Nr.435 AS "MADONA" paziņots par lietas ierosināšanu.

Lieta ierosināta, veicot vistu olu tirgus uzraudzību (turpmāk - uzraudzība). Uzraudzības ietvaros tika iegūta informācija par to, ka Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikto vienošanās aizliegumu pārkāpuma pazīmes, iespējams, saskatāmas AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" darbībās.

Lietas ierosināšanas pamatā bija informācija, ka laika posmā no 2006.gada marta līdz 2008.gada maijam AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" savstarpēji apmainījušās ar komerciāli jutīgu informāciju e-pasta vēstuļu veidā, t.sk. informāciju, kas attiecas uz ražošanas un realizācijas apjomu (eksporta apjomu) un cenu.

Pamatojoties uz Konkurences likuma 26.panta sesto un septīto daļu, 2009.gada 10.septembrī AS "Balticovo", 2009.gada 17.septembrī SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un 2009.gada 18.septembrī AS "MADONA" tika nosūtīti paziņojumi par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikto aizliegumu pārkāpumu, vienlaicīgi informējot par lēmuma pieņemšanai nepieciešamo faktu konstatēšanu lietā, tiesībām 10 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža iepazīties ar lietu, izteikt savu viedokli un iesniegt papildu informāciju.

AS "Balticovo" un AS "MADONA" izmantoja savas tiesības iepazīties ar lietas materiāliem. Pēc iepazīšanās ar lietas materiāliem AS "Balticovo" ar 2009.gada 30.septembra vēstuli Nr.1-7/340, AS "MADONA" ar 2009.gada 29.septembra vēstuli Nr.01-09.1/33 un 2009.gada 30.septembra vēstuli Nr.01-09.1/35 iesniedza viedokli un papildu informāciju.

AS "Balticovo" ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā, reģistrācijas Nr.40003058863, juridiskā adrese: Bauskas rajons, Iecavas novads, "Administratīvā ēka", LV-3913.

SIA "DAUGAVPILS PUTNI" ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā, reģistrācijas Nr.41503005087, juridiskā adrese: Daugavpils rajons, Laucesas pagasts, Laucesa, LV-5455.

AS "MADONA" ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā, reģistrācijas Nr. 47103000591, juridiskā adrese: Madonas rajons, Lazdonas pagasts, "RUĻĻI", LV-4824.

Lietas izpētes gaitā tika iegūta informācija no AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI", AS "MADONA" u.c. tirgus dalībniekiem, kā arī valsts iestādēm. KP Izpilddirekcijas amatpersonas pie SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" veica Konkurences likuma (turpmāk - KL) 9.panta piektās daļas 1. un 3.punktā paredzētās procesuālās darbības (turpmāk - apmeklējums).

Izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, Konkurences padome

konstatēja:

1. Konkrētais tirgus

Saskaņā ar KL 1.panta 4.punktu konkrētais tirgus ir konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu. Attiecīgi KL 1.panta 3.punktā noteikts, ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām. Savukārt saskaņā ar KL 1.panta 5.punktu konkrētās preces tirgus ir noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības.

KP konkrēto tirgu lietā noteikusi, balstoties uz informāciju, kas iegūta no lietā iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kā arī no Centrālās statistikas pārvaldes 2009.gada 1.jūnija vēstules Nr.11101-12 un 2009.gada 4.marta vēstules Nr.1101-12/614.

Saskaņā ar lietā iegūtajiem pierādījumiem lietas dalībnieku sadarbība un informācijas apmaiņa ir notikusi par dažādu kategoriju olām. Tādējādi lietas ietvaros KP secina, ka kā konkrētas preces tirgus lietā tiek noteikts vistu olu realizācijas tirgus un šīs lietas ietvaros nav nepieciešams nodalīt dažādu kategoriju olas atsevišķos konkrētajos tirgos.

Ņemot vērā Tabulā Nr.1 norādītos datus, KP secina, ka Latvijas iedzīvotāji galvenokārt patērē Latvijas ražotāju ražotās vistu olas, turklāt importa apjoms ir salīdzinoši neliels, tādējādi konkurences apstākļus Latvijas vistu olu realizācijas tirgū pamatā nosaka Latvijas olu ražošanas uzņēmumi. Ievērojot minēto, konkrētais ģeogrāfiskais tirgus šīs lietas ietvaros ir Latvijas teritorija.

Tabula Nr.1

Vistu olu importa īpatsvars Latvijas patēriņā

Gads

Olu realizācijas apjoms Latvijā

Importa īpatsvars Latvijas patēriņā (%)

2006

523 646 491*

5

2007

518 124 187*

8

2008

515 303 769*

10

* No Centrālās statistikas pārvaldes iespējams iegūt datus tikai par pilnu olu ražošanas apjomu Latvijā, t.i., iekļauts olu produktu ražošanai izmantotais vistu olu skaits, tādējādi rodas kļūda 5% robežās.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, konkrētais tirgus šīs lietas ietvaros nosakāms kā vistu olu realizācijas tirgus Latvijas teritorijā.

2. Tirgus struktūra

2.1. Atbilstoši Konkurences likuma 1.panta 9.punktam AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" ir uzskatāmas par tirgus dalībniekiem Konkurences likuma izpratnē, jo veic saimniecisko darbību Latvijas teritorijā.

Lietā būtisks fakts ir tās izpētē iegūtā informācija, ka SIA "BOLNIS" no 2005.gada 11.oktobra īsteno izšķirošu ietekmi pār SIA "Upe AT" 100% kapitāla daļām, savukārt SIA "Upe AT" no 2005.gada 24.oktobra īsteno izšķirošu ietekmi pār SIA "DAUGAVPILS PUTNI" 87,78% kapitāla daļām. No 2004.gada 6.oktobra SIA "BOLNIS" īsteno izšķirošu ietekmi pār AS "MADONA", jo tās īpašumā ir 50,024% akciju.

No 2000.gada 31.decembra SIA "BCO" īsteno izšķirošu ietekmi pār AS "Balticovo", savukārt no 2009.gada 29.jūlija SIA "BCO" īsteno izšķirošu ietekmi arī pār SIA "BOLNIS" 100% kapitāla daļām.

Konkurences likuma 1.panta 9.punktā noteikts, ka "tirgus dalībnieks - jebkura persona (arī ārvalsts persona), kura veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību Latvijas teritorijā vai kuras darbība ietekmē vai var ietekmēt konkurenci Latvijas teritorijā. Ja tirgus dalībniekam (..) ir izšķiroša ietekme pār (..) vairākiem citiem tirgus dalībniekiem, tad visus tirgus dalībniekus var uzskatīt par vienu tirgus dalībnieku." Līdz ar to SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" no 2005.gada 24.oktobra uzskatāmas par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē. Savukārt AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" uzskatāmas par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē no 2009.gada 29.jūlija.

Līdz ar to atbilstoši 1.panta 7.punktam SIA "DAUGAVPILS PUTNI", AS "MADONA" un AS "Balticovo" līdz 2005.gada 24.oktobrim un SIA "DAUGAVPILS PUTNI", AS "MADONA" kā viens tirgus dalībnieks un AS "Balticovo" līdz 2009.gada 28.jūlijam bija konkurenti, jo bija neatkarīgi tirgus dalībnieki, kas darbojās un savstarpēji konkurēja vistu olu realizācijas tirgū Latvijas teritorijā.

2.2. Latvijā ir aptuveni 15 dažāda lieluma olu ražotāju uzņēmumu. AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" ir trīs no četriem lielākajiem Latvijas olu ražotājiem, kam kopā 2008.gadā bija (*) (>40%) no visa vistu olu realizācijas tirgus (sk. Tabulu Nr.2).

Tabula Nr.2

Kopējais olu realizācijas apjoms Latvijā

AS "MADONA" real.apjoms Latvijā (gab.)/ tirgus daļa

SIA "DAUGAVPILS PUTNI" real. apjoms Latvijā (gab.)/tirgus daļa

AS "Balticovo" real.apjoms Latvijā (gab.)/tirgus daļa

gads

gab.

2006

523 646 491

(*) (<20%)

(*) (<10%)

(*) (<40%)

2007

518 124 187

(*) (<20%)

(*) (<10%)

(*) (<40%)

2008

515 985 369

(*) (<20%)

(*) (<10%)

(*) (<40%)

Pastāvot šādai tirgus struktūrai, KP konstatē, ka šis tirgus ir uzskatāms par koncentrētu.

Izvērtējot augstāk minētos faktus, KP secina, ka pēc būtības vienotajā Eiropas Savienības ekonomiskajā telpā nevar būt būtisku barjeru brīvai preču kustībai, taču vienlaicīgi ir jāsecina, ka dažu pārtikas produktu tirgi saglabā tendenci būt par nacionālajiem tirgiem. Latvijas teritorijā par tādu ir uzskatāms arī vistu olu tirgus. Viens no iemesliem šādu nacionālo tirgu pastāvēšanai ir patērētāju lojalitāte pret vietējās izcelsmes produktiem. Par vietējo produktu tiešajiem konkurentiem vispirms tiek uzskatīti privāto preču zīmju produkti un tikai pēc tam ārvalstu preces.

2.3. Ņemot vērā iepriekš minēto un lietas izpētē konstatēto, olu realizācijas tirgu Latvijas teritorijā šajā lēmumā vērtētajā periodā ietekmēja šādi nozīmīgi apstākļi:

- tirgū dominē trīs uzņēmumi, kuriem kopā pieder vairāk nekā 40% tirgus daļa;

- lietā iesaistītie uzņēmumi ir izveidojuši savstarpēju informācijas apmaiņu, kuras ietvaros sniedz cits citam informāciju par cenas veidošanas un realizācijas noteikumiem, kā arī ražošanas un realizācijas apjomiem;

- importa apmērs no citām valstīm ir salīdzinoši neliels (sk. Tabulu Nr.1);

- informācija, ar kuru tirgus dalībnieki apmainījās, bija ļoti svarīga un ietvēra grūti pieejamus, precīzus datus par katra ražotāja tirdzniecības apjomiem, cenas veidošanos un realizācijas noteikumiem, tādējādi informācijas apmaiņa ar minētajiem datiem padara šo tirgu vēl caurskatāmāku un jebkura konkurenta iniciatīva uzreiz būs zināma pārējiem.

3. Normatīvo aktu regulējums

Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka "ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par: 1) tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem; 2) ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli ".

Konkurences likuma 1.panta 11.punkts nosaka, ka vienošanās ir "divu vai vairāku tirgus dalībnieku līgums vai saskaņota darbība, kurā tirgus dalībnieki piedalās(..)".

Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 6.punktu "konkurence - pastāvoša vai potenciāla ekonomiskā (saimnieciskā) sāncensība starp diviem vai vairākiem tirgus dalībniekiem konkrētajā tirgū". Sāncensība nenotiek un konkurence ir izslēgta, ja konkurenti saskaņo savus plānus vai dara tos zināmus viens otram. Viens no konkurences pastāvēšanas pamatnosacījumiem - katram tirgus dalībniekam sava komerciālā politika ir jānosaka neatkarīgi. Šis princips izriet no Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas. Minētais gan neaizliedz tirgus dalībniekiem izvērtēt vai paredzēt konkurentu darbības, bet strikti nepieļauj tiešus vai netiešus kontaktus starp tirgus dalībniekiem, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana.

Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumi Nr.798 "Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam" (turpmāk - noteikumi Nr.798) nosaka atsevišķu tirgus dalībnieku horizontālās sadarbības vienošanās, kuras tiek atbrīvotas no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minētajiem aizliegumiem.

Noteikumu Nr.798 2.9.apakšpunktā ir noteikts, ka "horizontālā karteļa vienošanās - vienošanās starp konkurentiem, kuras mērķis ir kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci starp tiem, tai skaitā (..) par tādas informācijas apmaiņu, kurā attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem, vienošanās par ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli (..)".

Turklāt noteikumu 6.punkts nosaka, ka "horizontālā sadarbības vienošanās tiek pakļauta vienošanās aizliegumam, ja tā tieši vai netieši satur horizontālo karteļa vienošanos (..)".

Noteikumi Nr.798 paredz noteiktu tirgus daļas slieksni, līdz kuram ir pieļaujama komercsabiedrību sadarbība par kopīgu preces izplatīšanu. Saskaņā ar noteikumu Nr.798 8.punktā noteikto minētās horizontālās sadarbības vienošanās netiek pakļautas vienošanās aizliegumam, ja tajās tieši vai netieši iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa nepārsniedz 15 procentus.

Taču, ņemot vērā faktu, ka AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" kopējā tirgus daļa vistu olu realizācijas tirgū Latvijas teritorijā ir vairāk par 40 procentiem (2008.gadā) un tas krietni pārsniedz noteikumos minētos 15 procentus, tad arī šis atbrīvojums šajā gadījumā nav piemērojams.

4. Lietā iegūtie un apkopotie pierādījumi

Katram uzņēmumam sava darbība ir jānoteic neatkarīgi (sk. Eiropas Kopienu tiesas 1975.gada 16.decembra sprieduma apvienotajā lietā Nr. C-114/73 Suiker Unie u.c. pret Eiropas Kopienu Komisiju 173.punktu, 2009.gada 29.jūnija LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta sprieduma lietā Nr.A42426505 18.punktu), taču, ņemot vērā to, ka lietas izpētes ietvaros KP konstatēja, ka AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" ir apmainījušās ar turpmāk šajā lēmumā identificēto informāciju, t.i., informāciju, kas bija tieši saistīta un attiecas uz vistu olu ražošanu un realizāciju, tajā skaitā arī vistu olu eksportu, secināms, ka lietas dalībnieki ir veikuši darbības, kuras satur Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta tiesiskā sastāva pazīmes.

Lietā iegūtie pierādījumi liecina, ka AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" apmainījušās ar šādu informāciju:

- dati, kas identificē konkurenta realizācijas apjomu - eksporta apjoms, izrakstīto pavadzīmju saraksti;

- dati, kas identificē, konkurenta ražošanas izmaksas - barības izmaksas, budžets un budžeta izpilde, saņemto pavadzīmju saraksti, olu pašizmaksas struktūra, putnu dzīvsvara pieauguma pašizmaksa, lopbarības ceha izmaksas, olu šķirošanas un realizācijas izmaksas, elektrības patēriņš, vistu vērtības tabula;

- dati, kas identificē, konkurenta ražošanas apjomu - budžets un budžeta izpilde, ražošanas dati pa nedēļām, konkurenta precīzs mēneša olu ražošanas apjoms pa kategorijām, vistu vērtības tabula;

- dati, kas identificē, informāciju, kura attiecas uz cenām - izrakstīto pavadzīmju saraksti, olu eksporta cenas.

Lēmuma 4.punktā ietverti galvenie lietā iegūtie pierādījumi, kuru juridiskais novērtējums, kā arī lietas dalībnieku sniegto viedokļu izvērtējums sniegts lēmuma 5. un 6.punktā.

Lai atvieglotu lēmuma pierādījumu daļas (kuras lielāko apjomu veido elektroniska sarakste starp lietas dalībniekiem) uztveramību, zemāk norādīti tirgus dalībnieki, to darbinieki un e-pasta adrešu atšifrējumi (darbinieku amati lēmuma pieņemšanas brīdī var būt mainījušies):

AS "Balticovo":

(*)@balticovo.lv - A. P. (finanšu direktors);

(*)@balticovo.lv - S. S. (ražošanas direktors);

(*)@balticovo.lv - V. A. (komercdirektors);

(*)@balticovo.lv - A.V. (valdes priekšsēdētājs);

(*)@balticovo.lv - K.V. (jurists);

(*)@balticovo.lv - J. E.;

(*)@balticovo.lv;

(*)@balticovo.lv - D.V. (skaitļošanas sistēmu inženieris).

SIA "DAUGAVPILS PUTNI":

(*)@dputni.lv - H. M.

AS "MADONA":

(*)@inbox.lv - Z. S. (galvenā ekonomiste);

(*)@apollo.lv.

4.1. Pierādījumi hronoloģiskā secībā, kas liecina par to, ka lietas dalībnieki ir apmainījušies ar informāciju, kas saistīta ar vistu olu ražošanu un realizēšanu Latvijas teritorijā:

SIA "DAUGAVPILS PUTNI" 2008.gada 1.augusta apmeklējuma laikā tika izņemts valdes locekļa J.V. lietojumā esošais portatīvais dators. Tika arī noskaidrots, ka izņemto datoru SIA "DAUGAVPILS PUTNI" 2006.gada 12.jūlijā iegādājusies no AS "Balticovo". 2008.gada 1.augustā dators tika nodots LR IeM Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldei kibertehniskās ekspertīzes veikšanai. KP 2008.gada 8.oktobrī saņēma LR IeM Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes eksperta atzinumu un tam pielikumā pievienotu CD disku, kurā saglabāti no SIA "DAUGAVPILS PUTNI" izņemtā datora dokumenti un elektroniskā sarakste. Turpmāk lēmumā no šī datora saņemtie pierādījumi, lai būtu pārskatāmi, apzīmēti: "No Eksperta atzinuma."

4.1.1. No Eksperta atzinuma - e-pasta vēstule, kas 2006.gada 27.martā no AS "MADONA" e-pasta adreses (*)@inbox.lv sūtīta uz AS "Balticovo" e-pasta adresi (*)@balticovo.lv ar informāciju par saņemtajām pavadzīmēm (20.03.2006. -24.03.2006.) un izrakstīto pavadzīmju sarakstiem (noliktava 1 (20.03.2006. - 24.03.2006.), noliktava 3 (20.03.2006. - 23.03.2006.)), informāciju par debitoru parādiem (20.03.2006. - 24.03.2006.). Savukārt 2006.gada 30.martā AS "Balticovo" (A.P.) šo informāciju pārsūtījis elektroniski uz e-pastu - (*)@freenet.de;

4.1.2. No Eksperta atzinuma - e-pasta vēstule, kas 2006.gada 29.novembrī no AS "Balticovo" e-pasta adreses (*)@balticovo.lv sūtīta uz SIA "DAUGAVPILS PUTNI" e-pasta adresi (*)@dputni.lv, vēstules pielikumā pievienots SIA "DAUGAVPILS PUTNI" budžets 2006. un 2007. gadam un vistu vērtības tabula.

Vēstules pielikumā pievienotie faili (ar nosaukumu D.Budzets.xls, Buget`07.pdf, Budget 2 Nr`07.pdf) satur informāciju par 2006. un 2007.gada plānoto budžetu - dokumentos aizpildītas tikai ailes ar nosaukumu "Plāns", finanšu dati norādīti atsevišķi par katru 2006. un 2007.gada mēnesi.

Savukārt vēstules pielikumā pievienotais fails (Vistu vertiba.xls) satur šādu informāciju atsevišķi par katru 2007.gada mēnesi:

- Dējējvistu (151 <…) barības patēriņš, dējība, iegūtās olas, kritušās dējējvistas, cik no jaunputniem pārskaitīts uz dējējvistām u.c.;

- Jaunputnu (113 < 151) barības patēriņš, dzīvsvara pieaugums, kritušie/brāķētie jaunputni, cik no jaunputniem pārskaitīts uz dējējvistām u.c.;

- Jaunputnu (1 < 112) barības patēriņš, cik jaunputnu saņemts no inkubatora, dzīvsvara pieaugums, kritušie/brāķētie jaunputni u.c.

4.1.3. No Eksperta atzinuma - e-pasta vēstule, kas 2006.gada 29.novembrī no AS "Balticovo" e-pasta adreses (*)@balticovo.lv sūtīta uz SIA "DAUGAVPILS PUTNI" e-pasta adresi (*)@dputni.lv, e-pasta vēstulei pielikumā pievienotais fails (D Razosana pa nedelam.xls) satur informāciju par AS "MADONA" ražošanas datiem pa nedēļām (2007.gads).

4.1.4. SIA "DAUGAVPILS PUTNI" 2008.gada 29.jūlija apmeklējuma laikā iegūtā informācija:

2006.gada 21.decembra e-pasta vēstule ar nosaukumu "Budžets", kura sūtīta no AS "Balticovo" e-pasta (*)@balticovo.lv uz SIA "DAUGAVPILS PUTNI" e-pastu (*)@dputni.lv. Minētās vēstules pielikumā "D Budžets_3_A.xls" atrodas faili, kas satur informāciju par SIA "DAUGAVPILS PUTNI" budžetu un budžeta izpildi 2007.gadā.

4.1.5. SIA "DAUGAVPILS PUTNI" 2008.gada 29.jūlija apmeklējuma laikā no SIA "DAUGAVPILS PUTNI" valdes locekļa J.V. lietojumā esošā datora tika veikta šāda izdruka:

Dokuments, kura pasē noradīts, ka dokuments izveidots 2007.gada 18.aprīlī.

"Komercdirektoram V. A.

Kopējais olu daudzums SIA "DAUGAVPILS PUTNI" - (*)gab. no tām:

pārstrādei - (*) gab.

industrijas - (*) gab.

šķirotās - (*) gab.

H.M.".

4.1.6. No Eksperta atzinuma - e-pasta vēstule, kas 2007.gada 18.aprīlī sūtīta no SIA "DAUGAVPILS PUTNI" e-pasta adreses (*)@dputni.lv uz AS "Balticovo" e-pasta adresi (*)@balticovo.lv, vēstules pielikumā pievienota šāda informācija:

"Ražošanas direktoram S. S.

Kopējais olu daudzums SIA ,,Daugavpils Putni''- (*) gab. no tām:

I, II korpuss rūpnieki (*) gab.

Māšu zona (*) gab.

I,II korpuss uz pakaišiem (*) gab.

Uz pārstrādi (*) gab.

Šķirotās (*) gab.

H. M."

4.1.7. No Eksperta atzinuma: ekspertīzes rezultātā SIA "DAUGAVPILS PUTNI" portatīvajā datorā arī tika atrasta failu mape ar nosaukumu "Mad", kurā, cita starpā atradās sistemātiski uzkrāta informācija par AS "MADONA", t.i., 95 faili - informācijas apjoms 13,7 MB. Failu izveidošanas laiks ir attiecināms uz periodu pirms 2006.gada 12.jūlija, kad AS "Balticovo" pārdeva SIA "DAUGAVPILS PUTNI savā īpašumā esošo datoru, kuram lietas ietvaros tika veikta kibertehniskā ekspertīze, kuras rezultāta tika atrasta šāda informācija par AS "MADONA":

- AS "MADONA" parādnieku saraksti (debitoru parādi) laika periodā no 02.01.2006. līdz 14.04.2006.;

- AS "MADONA" saņemto pavadzīmju saraksti laika periodā no 02.01.2006. līdz 13.04.2006.;

- AS "MADONA" izrakstīto pavadzīmju saraksti laika periodā no 02.01.2006. līdz 14.04.2006. Izrakstīto pavadzīmju saraksti ietver informāciju, no kuras iespējams izrēķināt katra AS "MADONA" klienta iegādāto vistu olu (vienas vienības) cenu; tas iespējams, ja kopējo summu izdala ar olu skaitu;

- AS "MADONA" olu pašizmaksas struktūra, putnu dzīvsvara pieauguma pašizmaksa, lopbarības ceha izmaksas, olu šķirošanas un realizācijas izmaksas, elektrības patēriņš par katru 2005.gada mēnesi atsevišķi;

- AS "MADONA" kopējie dati par laika periodu no 01.01.2005. līdz 31.12.2005., tajā skaitā - fails ar nosaukumu "05.01.pasizmaksa.xls" (faila izveidošanas datums - 21.04.2006.). Atverot failu, virs tabulas norādīts "3943828 I. Č." (AS "Balticovo" finansiste) un "fax 3943850 A.". Fails satur informāciju par AS "MADONA" olu pašizmaksas struktūru, putnu dzīvsvara pieauguma pašizmaksu, lopbarības ceha izmaksām, olu šķirošanas un realizācijas izmaksām, elektrības patēriņu;

- AS "MADONA" naudas plūsma par 2006.gada janvāri.

4.1.8. No Eksperta atzinuma: SIA "DAUGAVPILS PUTNI" portatīvajā datorā ekspertīzes rezultātā arī tika atrasta failu mape ar nosaukumu "Dau", kurā, cita starpā atradās sistemātiski uzkrāta informācija par SIA "DAUGAVPILS PUTNI", t.i., 23 faili - informācijas apjoms 5,6 MB. Failu izveidošanas laiks ir attiecināms uz periodu pirms 2006.gada 12.jūlija, kad AS "Balticovo" pārdeva SIA "DAUGAVPILS PUTNI savā īpašumā esošo datoru, kuram lietas ietvaros tika veikta kibertehniskā ekspertīze, kuras rezultāta tika atrasta šāda informācija par SIA "DAUGAVPILS PUTNI":

- konta 2310 apgrozījums laika periodā no 27.02.2006. līdz 03.03.2006.;

- 2006.gada februāra kopsavilkuma pārskats kontam - 2310;

- konta 2622 apgrozījums (norēķinu konts Hansabankā) laika periodā no 27.02.2006. līdz 09.04.2006.;

- konta 5310 apgrozījums (norēķini ar piegādātājiem) laika periodā no 27.02.2006. līdz 09.04.2006.;

- 2006.gada februāra kopsavilkuma pārskats kontam -5310.

4.1.9. AS "MADONA" apmeklējuma laikā iegūtā informācija: 2008.gada 9.aprīļa e-pasta vēstule, kura sūtīta no (*)@balticovo.lv uz AS "MADONA" e-pastu (*)@apollo.lv. Minētajā e-pasta vēstulē norādīts:

"RKLR [SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca"] cenas barībai:

Starts 1-3 ned. Ls 236.40+PVN

Starts 4-8 ned. Ls 220+PVN

Jaunputni 9-16 ned. Ls 206.80+PVN

Pirmsdējējvistas 17 ned-5% Ls 222.40+PVN

No Saldus vēl nav piedāvājuma, bet sarunās nosaukta cena jaunputnu barībai 9-16 ap 220…230+PVN."

4.1.10. Lietā kā pierādījumi tika izmantotas olu iepakojumu kastītes. Kā pierādījums lietas dalībnieku sadarbībai ir olu kastīte, uz kuras ir izveidots centrālais uzraksts "MADONAS OLAS". Vēl uz kastītes virsējā kreisajā stūrī apļveida figūrā rakstīts "Latvijas LORA GARANTĒ". Savukārt uz kastītes daļas, kur tiek norādīts ražotājs, ir uzrakstīts "Svaigas vistu olas, olu ražotājs un iepakotājs: AS "Balticovo" Iecava, Bauskas rajons (..)."

Olas, kas iepakotas šajā kastītē 2008.gada sākumā, tika nopirktas mazumtirdzniecības veikalā. Uz šo brīdi AS "MADONA" un AS "Balticovo" bija patstāvīgas komercsabiedrības. Šī kastīte 2008.gada 10.jūlijā AS "MADONA" apmeklējuma laikā tika uzrādīta šī uzņēmuma pārstāvim, un sarunu protokolā iekļauta šāda informācija: "AS "Madona" ir reģistrēta preču zīme "Madona". Uzrādot kastīti "Madonas olas" ražotas AS "Balticovo", G. J. saka, ka tādu kastīti redz pirmo reizi. Ja dažreiz olas paliek pāri, tās tiek pārdotas AS "Balticovo". AS "Balticovo" ražo olas ar nosaukumu "Madonas olas", tas nozīmē, ka AS "MADONA" olas augstu kotējas."

Vēl lietā ir vistu olu kastīte ar uzrakstu: "Tradīcijas un pieredze - Latvijas vistu olas." Kastītes virsējā kreisajā stūrī apļveida figūrā rakstīts "Latvijas LORA GARANTĒ".

Kastītes aizmugurē rakstīts - "Svaigas vistu olas 10 gab. A kvalitātes šķira. Svara Šķira L 63g līdz 73g. Olu ražotājs un iepakotājs (Indentifikācija pēc ražotāja koda uz olas): a) 3LV022476, 3LV022633 SIA "Daugavpils putni", Lauceses pagasts, Daugavpils rajons, LV-5455, Latvija. Tel.5407832. šķirošanas centrs LV A 002152. b) 3LV022585; 3LV021530 AS "Madona", Lazdonas pagasts, Madonas rajons, LV-4824, Latvija. Tel.4860005. šķirošanas centrs LV A002184. c) 3LV021738; 3LV02181 AS "Balticovo", Iecava, Bauskas rajons, LV-3913, Latvija. Tel. 3943804. Šķirošanas centra numurs LV A 011980. Sprostā dētas olas. Izlietot līdz: skatīt uz iesaiņojuma."

2009.gada 16.novembra vēstulē Nr.1-7/372 AS "Balticovo" ir sniegusi skaidrojumu, ka minētos iepakojumu paraugus AS "Balticovo" ieviesa 2006.gadā pārdošanas veicināšanai. AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" šos iepakojumus savā komercdarbībā nav izmantojusi.

Izstrādājot iepakojuma paraugu dizainu, tika apsvērta iespēja piedāvāt izstrādātos iepakojuma paraugus citiem vistu olu tirgus dalībniekiem, pamatojoties uz franšīzes (ja nosaukums tiktu reģistrēts kā preču zīme) vai pirkuma līgumu pamata. Vienošanās, kas paredzētu kopīgus iepirkumus visiem tirgus dalībniekiem saistībā ar minētajiem iepakojumiem, nav tikušas apspriestas.

Vēl AS "Balticovo" minētajā vēstulē ir norādījusi, ka, ņemot vērā ieinteresētības trūkumu, tālāka iepakojumu virzība un vienošanās par piegādēm vai citiem sadarbības noteikumiem ar citiem tirgus dalībniekiem nav notikusi. Tādējādi iepakojumi "Latvijas olas" un "Madonas olas" ir tikai uz AS "Balticovo" attiecināms tirgvedības projekts.

4.1.11. Saskaņā ar 2008.gada 10.jūlijā AS "MADONA" apmeklējuma laikā (turpmāk - AS "MADONA" apmeklējums) sastādīto sarunu protokolu: "AS "MADONA" iepērk olas no AS "Balticovo", šī sadarbība notika 2006. un 2007.gadā. AS "Balticovo" olas piegādāja ar savu transportu uz AS "MADONA" bāzi. Olas jau bija sašķirotas un iepakotas AS "Balticovo" kastītēs (ar zīmogiem). AS "MADONA", vedot pašu ražotās olas, pa ceļam arī izvadāja AS "Balticovo" olas, pretī par to saņemot bonusus naudas izteiksmē".

Savukārt AS "MADONA" 2009.gada 30.septembra vēstulē Nr.01-09.1/35 norāda, ka "AS "MADONA" nevar apstiprināt 10.07.2008. sarunu protokolā minēto informāciju par īstenoto sadarbību realizācijā, kas izpaudusies kā ekspedīcijas pakalpojumi (..)."

AS "Balticovo" arī 2009.gada 29.jūnija sarunu protokolā norāda, ka šo faktu nevar apstiprināt, bet šo faktu apstiprina lietas izpētes gaitā iegūtais 2006.gada 1.martā starp AS "MADONA" un AS "Balticovo" noslēgtais Piegādes līgums Nr.3529.

Minētā līguma 9.2.punktā noteikts, ka (*).

Piegādes līguma Nr.3529 1.pielikumā "Cenas "A" kategorijas vistu olām" norādīts, ka produkcijas veids ir "A" kategorijas M, L un XL olas, bet vienība ir 6gab., 10gab., un 18gab., savukārt 3.punktā norādīts, ka (*).

KP uzskata, ka šādi pretrunīgi AS "MADONA" un AS "Balticovo" paskaidrojumi pēc būtības ir vērsti uz savas vainas noliegšanu un ir uzskatāmi par izvairīšanos no atbildības. Turklāt pie atbildības saucamās personas agrāk sniegtajiem paskaidrojumiem par konkrētiem apstākļiem piešķirama augstāka ticamības pakāpe nekā vēlāk sniegtiem paskaidrojumiem (sk. Administratīvās apgabaltiesas 05.05.2009. sprieduma lietā Nr.A42556806 4.8.punktu).

4.2. Pierādījumi, kas liecina, ka lietas dalībnieki ir apmainījušies ar informāciju, kas attiecas uz vistu olu realizēšanu ārpus Latvijas teritorijas, un praktiski sadarbojušies šajā procesā:

4.2.1. No Eksperta atzinuma: e-pasta vēstule, kas 2007.gada 26.aprīlī no AS "Balticovo" e-pasta adreses (*)@balticovo.lv sūtīta uz SIA "DAUGAVPILS PUTNI" e-pasta adresi (*)@dputni.lv, kurā norādīts:

"Pievienotajā failā nosūtu Jums rēķina paraugu! Piektdien 27/04/2007 būs jākrauj 2 mašīnas uz Dāniju. Kad saņemsiet šo e-pastu, lūdzu, piezvaniet! Patiesā cieņā V.A." Minētā e-pasta pielikumā pievienots rēķina paraugs (aizpildīts ar SIA "DAUGAVPILS PUTNI" rekvizītiem).

4.2.2. No Eksperta atzinuma: e-pasta vēstule, kas 2007.gada 26.aprīlī no SIA "DAUGAVPILS PUTNI" e-pasta adreses (*)@dputni.lv sūtīta uz AS "Balticovo" (V. A.), minētajā e-pastā norādīts:

"Lūdzu pārbaudīt manu sastādīto invoice. Ar cieņu H.". Minētā e-pasta pielikumā rēķins.

4.2.3. No Eksperta atzinuma: e-pasta vēstule, kas 2007.gada 8.maijā no AS "Balticovo" e-pasta adreses (*)@balticovo.lv sūtīta uz SIA "DAUGAVPILS PUTNI" (H. M.), S. V. un S.Z. Minētajā e-pastā norādīts:

Oriģinālais e-pasta saturs:

"Ciao S., please find enclosed 3 order confirmation forms! As I told you the seller will be our partner company "DAUGAVPILS PUTNI" Ltd. I`m still contact person."

Tulkojums latviešu valodā:

"Sveika S., pielikumā Jūs atradīsiet 3 pasūtījuma apstiprinājuma veidlapas! Kā jau es teicu pārdevējs būs mūsu partneris firma "DAUGAVPILS PUTNI", SIA. Es joprojām esmu kontaktpersona. "

Minētā e-pasta pielikumā pievienoti trīs aizpildīti rēķini, kuros kā piegādātājs norādīta SIA "DAUGAVPILS PUTNI", bet kā piegādātāja kontaktpersona - V.A.

4.2.4. SIA "DAUGAVPILS PUTNI" 2008.gada 29.jūlija apmeklējuma laikā iegūtā informācija:

4.2.4.1. 2007.gada 15.maija e-pasta vēstule ar nosaukumu "Olas uz OVOPOL", kura sūtīta no AS "Balticovo" e-pasta (*)@balticovo.lv uz SIA "DAUGAVPILS PUTNI" e-pastu (*)@dputni.lv un uz e-pastiem (*)@apollo.lv un (*)@inbox.lv. Minētajā e-pastā norādīts:

"Pievienotajā failā nosūtu Jums pasūtījumu 2 mašīnām no D-pils uz OVOPOL. Kraušana 18/05/2007."

Minētās vēstules pielikumā pievienotajā pasūtījumā kā piegādātājs norādīta SIA "DAUGAVPILS PUTNI", bet kā piegādātāja kontaktpersona AS "Balticovo" darbinieks V. A.

4.2.4.2. 2007.gada 29.maija e-pasta vēstule, kura sūtīta no Dānijas uzņēmuma e-pasta (*)@kallbergs.se uz AS "Balticovo" e-pastu (*)@balticovo.lv, vēstule satur šādu informāciju:

Oriģinālais e-pasta saturs:

"Dear V., Do you have 3 trucks to Denmark this week? Price?".

Tulkojums latviešu valodā:

"Labdien V., vai Jums šonedēļ ir 3 kravas vešanai uz Dāniju? Cena?"

AS "Balticovo" (e-pasts (*)@balticovo.lv) atbild uz Dānijas uzņēmuma e-pastu (*)@kallbergs.se:

Oriģinālais e-pasta saturs:

"I have 3 truck from Daugavpils!

Fresh, brown eggs from young hens, good for grading, average weight 62g, 20lbs, Euro pallets Price 0,71 EUR/kg".

Tulkojums latviešu valodā:

"Man ir 3 kravas no Daugavpils!

Svaigas, brūnas olas no jaunām vistām, labas klasificēšanai, vidējais svars 62g, 20lbs,

Eiro paletes cena 0,71 EUR/kg".

Vēlāk šo e-pasta vēstuli AS "Balticovo" ((*)@balticovo.lv) nosūta uz SIA "DAUGAVPILS PUTNI" e-pastu (*)@dputni.lv, vēstules pielikumā pievienotajā pasūtījumā kā piegādātājs norādīta SIA "DAUGAVPILS PUTNI", bet kā piegādātāja kontaktpersona - V. A.

4.2.4.3. 2007.gada 11.jūnijā no AS "Balticovo" e-pasta adreses (*)@balticovo.lv sūtīts e-pasts SIA "DAUGAVPILS PUTNI" H. M. un S.Z., kurā norādīts:

"Lūdzu atsūtiet man pa e-pastu debitoru sarakstu! Rēķina Nr., izrakstīšanas datums, summa, apmaksas datums šādām kompānijām: Girele (LIT); Danaeg (DEN), WEKO Polsk; Ovopol, Interovo."

4.2.4.4. 2007.gada 19.jūnijā no e-pasta (*)@kallbergs.se sūtīts e-pasts uz AS "Balticovo" e-pasta adresi (*)@balticovo.lv, kurā norādīts:

Oriģinālais e-pasta saturs:

"This has to do with claim no 259.the drunk driver from Daug…. Please send a credit note for this fee had to pay. EUR 170"

Tulkojums latviešu valodā:

"Tas ir saistīts ar pretenziju Nr.259. piedzēries autovadītājs no Daug….. Lūdzu atsūtiet maksājuma apliecinājumu (par samaksātiem EUR170)"

Pielikumā minētajam e-pastam pievienots kredītrēķins.

Minētais e-pasts 2007.gada 20.jūnijā pārsūtīts no AS "Balticovo" ((*)@balticovo.lv) uz (*)@apollo.lv (S.Z.) ar šādu piebildi: "Vēl viens kredīta rēķins! Jādara tas pats, kas ar iepriekšējo!"

E-pasts pārsūtīts atkārtoti no (*)@apollo.lv (S.Z.) uz SIA "DAUGAVPILS PUTNI" e-pastu (*)@dputni.lv.

4.2.4.5. 2007.gada 17.jūlijā no AS "Balticovo" e-pasta ((*)@balticovo.lv) sūtīts e-pasts SIA "DAUGAVPILS PUTNI" (H. M.) un S.Z., kurā norādīts:

"Labdien, Par katru parādnieku atsūtiet man sekojošu vēstuli:

Oriģinālais e-pasta saturs:

Adresāts 01 of July, 2007 NOTIFICATION OF OVERDUE ACCOUNT Re: outstanding debt Our file: 1 - 7/_____ Please be informed that we have not received payments by due dates. The following payments are outstanding for the time being:

Delivery date Invoice Due date Outstanding amount

Total: EUR

We recommend make payments within the shortest possible time. Non payment of invoices automatically will entail cancellation of sales and commencement of procedures for debt recovery in accordance with Article 688 of Rules of Civil Procedure (Zivilprozessordnung). Best regards, H. M. "Daugavpils putni" Ltd. Chairman of Executive Board

Patiesā cieņā, V. "

Tulkojums latviešu valodā:

"Adresāts 2007.gada 1.jūlijs PAZIŅOJUMS PAR NOKAVĒTO MAKSĀJUMU Informējam, ka neesam saņēmuši maksājumus šajos izpildes datumos (no 1-7/____). Sekojoši maksājumi nav apmaksāti līdz šim brīdim:

Piegādes datums Rēķina izpildes datums Nesamaksātā summa

Kopā : EUR

Iesakām veikt maksājumus iespējami īsā laikā. Rēķinu nesamaksāšana automātiski novedīs pie pārdošanas pārtraukšanas un parādu atgūšanas procesu uzsākšanas saskaņā ar Civilprocesa likuma 688.pantu. Visu labu, SIA "DAUGAVPILS PUTNI" valdes priekšsēdētājs H. M.

Patiesā cieņā, V."

4.2.4.6. 2007.gada 23.novembrī no AS "Balticovo" ((*)@balticovo.lv) e-pasta sūtīta e-pasta vēstule uz SIA "DAUGAVPILS PUTNI" ((*)@dputni.lv). Minētajā e-pasta vēstulē norādīts:

"Pielikumā ir brīdinājums nemaksātājiem. Šāda veida paziņojumu būtu vēlams

izsūtīt visiem ārzemniekiem, kuri nav termiņā samaksājuši par preci.

Brīvās vietas (dzeltenie lodziņi) jāpapildina ar vajadzīgo tekstu un cipariem. Lai to izdarītu, uz dzeltenā lodziņa vienu reizi uzklikšķina ar peli (iekrāsojas zils) un ieraksta tekstu.

Ja nedēļas laikā pēc paziņojuma saņemšanas nauda neienāk, organizēsim piedziņas nodošanu inkaso kompānijām."

Minētā e-pasta pielikumā pievienots brīdinājums nemaksātājiem.

4.2.4.7. 2008.gada 21.janvārī no parādu piedziņas firmas SIA "INTRUM JUSTITIA" e-pasta (*)@intrum.lv sūtīta e-pasta vēstule uz SIA "DAUGAVPILS PUTNI" ((*)@dputni.lv).

Minētajā e-pasta vēstulē norādīts:

"Labdien, Esam saņēmuši sekojošu informāciju no parādnieka, lūdzu sniegt savus komentārus - skat zemāk. Ar cieņu - Intrum Justitia.

Oriģinālais e-pasta saturs:

Dear mr P.,

As I mentioned in our tel. conversation, this dept is only a part of a bigger litigation between Balticovo, Latvia as and Scanegg Suomi OY, Finland;

Balticovo and Scanegg Suomi OY has made a written contract regarding weekly egg deliveries from Balticovo ( and also Daugavpils) to both Scanegg Suomi OY and to Eesti Munatooted, who is our daughter company in Estonia. Contract started in June 2007 and should have been continueing till the end of April 2008.

In september 2007 Balticovo breached the contract one sidedly.

Since that this matter has been taken care of by lawyers.

As Balticovo suddenly stopped the deliveries this caused and is still causing economical losses to both Scanegg and EMT. Withholding the payments of two deliveries is compensation for the damage caused by Balticovo.

Same kind of procedure is going on in Sweden and we are working together with the swedish company and their lawyers.

Balticovo has now suggested a meeting in order to avoid leegal proceeding. This meeting will be held in Sweden in early January 2008.

Daugavpils as in partnership with Balticovo, should turn to Balticovo and present their demand to them.

I trust have explained the situtation to you clear enough, but if not so,

Pls do not hesitate to ask for more."

Tulkojums latviešu valodā:

"Labdien P. kungs,

Kā jau minēju tel. sarunā, šis parāds ir tikai daļa no lielākā, tiesvedībā starp AS "Balticovo", Latvija un "Scanegg Suomi" OY, Somija".

Balticovo un Scanegg Suomi ir noslēgusi rakstveida līgumu par olu piegādi no Balticovo (un arī no Daugavpils) gan uz Scanegg Suomi, gan uz Eesti Munatooted, kas ir mūsu meitas uzņēmums Igaunijā. Līgums tika parakstīts 2007.gada jūnijā, un tam būtu jāturpinās līdz 2008.gada aprīļa beigām. 2007.gada septembrī Balticovo vienpusēji lauza līgumu. Kopš šī gadījuma šo jautājumu risina juristi.

Tā kā Balticovo pēkšņi pārtrauca piegādi, tas izraisīja un joprojām izraisa ekonomiskus zaudējumus kā Scanegg Suomi, tā arī EMT. Maksājumu ieturēšana no divām piegādēm ir kompensācija par Balticovo nodarīto kaitējumu.

Tāds pats process ir uzsākts arī Zviedrijā, un mēs strādājam kopā ar Zviedrijas uzņēmumu un viņu advokātiem.

Tagad Balticovo ir ierosinājusi tikties, lai izvairītos no tiesvedības. Šī tikšanās notiks Zviedrijā 2008.gada janvāra sākumā.

Tā kā Daugavpils ir Balticovo partneris, tai jāvēršas pie Balticovo un jāizvirza savas prasības.

Es ceru, ka pietiekami skaidri esmu izskaidrojis Jums situāciju, bet ja nē, tad nekautrējieties jautāt vairāk."

4.2.4.8. 2008.gada 24.janvārī no ārvalstu sadarbības partnera S.V. ((*)@googlemail.com) sūtīta e-pasta vēstule uz AS "Balticovo" ((*)@balticovo.lv).

Minētajā e-pasta vēstulē norādīts:

"Vajag izrakstīt kredīta rēķinu par summu 855,1 jo bija cenas un svara starpība. Aizsūtīšu ar faksu laboto rēķinu.

Oriģinālais e-pasta saturs:

Hello A. Daugavpils has been asking 855,10 Euro to the company Juchem, regarding the invoice nr 38 2007. This amount of 855,10 Euro is not existing and does not have to be payed, as DAUGAVPILS invoiced by mistake 0,69 instead of invoicing 0,67 euro/kg Please inform your accountant at DAUGAVPILS, I am also sending you a copy of the papers by mail Regards S."

Tulkojums latviešu valodā:

"Sveiks A., Saskaņā ar rēķinu Nr.38 2007 Daugavpils firmai Juchem prasa samaksāt 855.10 EUR. Šī suma (855.10 EUR) ir neeksistējoša un tā nav jāmaksā, jo Daugavpils kļūdas dēļ rēķinā 0,67 vietā norādījusi 0,69 EUR/kg, lūdzu informējiet savu grāmatvedi Daugavpilī, dokumenta kopiju esmu arī nosūtījusi pa pastu. Visu labu S."

Minētā e-pasta vēstule pārsūtīta no AS "Balticovo" ((*)@balticovo.lv) uz SIA "DAUGAVPILS PUTNI" ((*)@dputni.lv) e-pastu 2008.gada 25.janvārī.

4.2.5. AS "MADONA" apmeklējuma laikā 2008.gada 10.jūlijā iegūtā informācija:

2008.gada 6.maija e-pasta vēstule ar nosaukumu "Eksports 6.05.208.", kura sūtīta no (*)@balticovo.lv uz AS "MADONA" e-pastu (*)@apollo.lv . Minētajā e-pasta vēstulē norādīts:

"Mašīna GT 4977/K6992

Paletes notes dzeltenā krāsā, svars 0,067 kg, 28*28*360=28224 olas -L KATEGORIJA

Paletes note S - kategorijai uz Holandi, mašīna - GK 1670/M3924

Pārējie dokumenti vēlāk."

4.3. Pierādījumi, kas liecina, ka lietas dalībnieki ir apmainījušies ar informāciju, kas attiecas uz lietas dalībnieku saimniecisko darbību

4.3.1. No Eksperta atzinuma: e-pasta vēstule, kas 2006.gada 17.augustā no AS "Balticovo" e-pasta adreses (*)@balticovo.lv sūtīta uz SIA "DAUGAVPILS PUTNI" adresi (*)@dputni.lv, kurā norādīts:

"Pēc AS "Balticovo" valdes priekšsēdētaja A.V. k-ga lūguma izveidoju e-pasta adresi (*)@dputni.lv, parole (*) (bez pēdiņām, burti mazie). Ja Jums šī parole nav pieņemama (varbūt neapmierina, ir jau sagatavota sava utt....?), lūdzu zvaniet man, paroli nomainīt nav grūti. Savu e-pasta kastītes saturu varat apskatīt (sūtīt, saglabāt, dzēst...) arī internetā www.serveris.lv zaļajā logā ierakstot (*)@dputni.lv un savu paroli. To var izdarīt no jebkura internetam pieslēgta datora, piem., mājās.)"

AS "Balticovo" 2009.gada 29.jūnija sarunu protokolā norāda, ka "Tas izskaidrojams ar tehnisko atbalstu. Publiski pieejams - serveris.lv - D.V. šajā gadījumā izveidojis e-pasta adresi, jo labāk pārzina šo jomu."

4.3.2. No Eksperta atzinuma: e-pasta vēstule, kas 2006.gada 3.oktobrī sūtīta no SIA "DAUGAVPILS PUTNI" e-pasta adreses (*)@dputni.lv uz AS "Balticovo"(A.V.), kurā norādīts:

"Labdien, H.!

Atsaucoties uz mūsu sarunu, esmu noskaidrojusi piedāvājumu apdrošināšanai SIA Hansa Līzingā esošajam objektam. Vispievilcīgāko piedāvājumu mums sniedza AAS SEESAM Latvia un tas ir šāds: apdrošinājuma summa 620 000 euro Apdrošinātie riski: Uguns, zibens, eksplozija, lidaparātu un to daļu vai kravas uzkrišana, vētra, krusa, ūdens vai apkures un kanalizācijas sistēmas avārijas, zādzība ar ielaušanos, laupīšana, vandālisms pēc ielaušanās. Pašrisks tiek noteikts 3000 euro apmērā (Jūsu atbildības daļa zaudējumu gadījumā) uguns riskam - 15% pašrisks no zaudējuma apmēra. Gada prēmija tiek noteikta 930 euro. Lūdzu komentēt manu piedāvājumu!"

4.3.3. No Eksperta atzinuma: e-pasta vēstule, kas 2007.gada 8.augustā no SIA "DAUGAVPILS PUTNI" ((*)@dputni.lv) e-pasta sūtīta uz AS "Balticovo" ((*)@balticovo.lv). Minētajam e-pastam pielikumā pievienots rokas naudas līgums par SIA "DAUGAVPILS PUTNI" nekustamā īpašuma pārdošanu.

Saskaņā ar 2009.gada 27.aprīlī sniegto informāciju SIA "DAUGAVPILS PUTNI" skaidro, ka "Pēc SIA "DAUGAVPILS PUTNI" bijušā direktora H. M. sniegtās informācijas, palīdzību rokas naudas līguma sastādīšanā H. M. lūdzis K.V., kuru pazīst personīgi. Uz brīdi, kad tika saskaņots rokas naudas līgums, SIA "DAUGAVPILS PUTNI" jurista štata vieta nav bijusi. Cik zināms SIA "DAUGAVPILS PUTNI", rokas naudas līgumam nav bijis tiešs sakars ar AS "Balticovo", jo tas noslēgts par SIA "DAUGAVPILS PUTNI" piederošā īpašuma pārdošanu ar AS "Balticovo" nesaistītai juridiskai personai".

4.3.4. No Eksperta atzinuma: e-pasta vēstule 2007.gada 16.augustā no AS "Balticovo" ((*)@balticovo.lv) e-pasta sūtīta uz SIA "DAUGAVPILS PUTNI" ((*)@dputni.lv). Minētajā e-pasta vēstulē norādīts:

"Pielikumā sk. līgumu par īpašuma pārdošanu. Lūdzu pārbaudīt, vai īpašuma dati un rekvizīti ir norādīti pareizi. Mans ieteikums būtu ierakstīt pilnu darījuma summu, jo ja gadījumā pašvaldība izlemj izlietot pirmpirkuma tiesības, pašvaldībai būs saistoša tikai un vienīgi līgumā norādītā summa!"

Minētā e-pasta pielikumā pievienots Nekustamā īpašuma pirkuma līgums.

5. Lietas apstākļu un lietas dalībnieku darbību juridiskais novērtējums

Lietas izpētes gaitā tika iegūti pierādījumi, ka starp lietas dalībniekiem AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" ir notikusi sadarbība un informācijas apmaiņa, kas attiecas gan uz olu ražošanu un tirdzniecību Latvijas teritorijā, gan šo preču eksportu.

5.1. Lietā apkopoto pierādījumu attiecībā uz sadarbību Latvijas teritorijā vērtējums

Attiecībā uz Latvijas teritoriju starp lietas dalībniekiem ir notikusi detalizēta informācijas apmaiņa par dažādiem ražošanas un realizācijas rādītājiem. Lietas dalībnieki - SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" - ir sūtījuši AS "Balticovo" ļoti detalizētu informāciju. Arī AS "Balticovo" ir sūtījusi apvienotajam tirgus dalībniekam SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" datus, kas satur šo sabiedrību komercinformāciju.

Izvērtējot lietas materiālus un ņemot vērā šajā lēmumā iepriekš minēto, starp vienošanās dalībniekiem, cita starpā, notika arī šādas informācijas apmaiņa:

- dati, kas identificē konkurenta realizācijas apjomu - izrakstīto pavadzīmju saraksti (sk. lēmuma 4.1.1., 4.1.7. punktu). KP secina, ka no izrakstīto pavadzīmju saraksta iespējams iegūt informāciju par AS "MADONA" klientiem, izrēķināt katra AS "MADONA" klienta iegādāto vistu olu (vienas vienības) cenu, tas iespējams, ja kopējo summu izdala ar olu skaitu. Iespējams, ka AS "MADONA" ir piešķīrusi klientiem atlaides, bet tā kā klientu sarakstā nav lielu mazumtirdzniecības ķēžu, tad atlaižu apmērs nevarētu būt nozīmīgs. Līdz ar to AS "Balticovo" rīcībā tika nodota detalizēta informācija par AS "MADONA" olu realizācijas procesu, kas tika nosūtīta īsi pēc attiecīgo darījumu norises;

- dati, kas identificē, konkurenta ražošanas izmaksas - lopbarības izmaksas, budžets un budžeta izpilde, saņemto pavadzīmju saraksti, olu pašizmaksas struktūra, putnu dzīvsvara pieauguma pašizmaksa, lopbarības ceha izmaksas, olu šķirošanas un realizācijas izmaksas, elektrības patēriņš, vistu vērtības tabula - ražošanas dati pa nedēļām, konkurenta precīzs mēneša olu ražošanas apjoms pa kategorijām (sk. lēmuma 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.7. punktu);

- kopējie dati par AS "MADONA" olu pašizmaksas struktūru, putnu dzīvsvara pieauguma pašizmaksu, lopbarības ceha izmaksām, olu šķirošanas un realizācijas izmaksām no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim (atsevišķi par katru 2005.gada mēnesi);

- informācija par lopbarības cenām (sk. lēmuma 4.1.9. punktu). AS "Balticovo" ir sūtījusi uz AS "MADONA" ziņas par lopbarības cenām. KP uzskata, ka šāda savstarpēji neatkarīgu tirgus dalībnieku rīcība, apmainoties ar šāda veida informāciju, ir pretēja jebkurai normālai vai vispārzināmai komercpraksei - jo katrs no konkurentiem izdevīgāk iepērk izejvielas, kas samazina produkcijas izmaksas, jo lielāka ir tā konkurētspēja, salīdzinot ar citiem konkurentiem.

Lēmuma 4.1.10. punktā ir apskatīti divi olu iepakojumi. Minētie olu iepakojumi norāda, ka AS "Balticovo" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" ir sadarbojušās kopīga iepakojuma izveidē un izmantošanā, t.i., devušas piekrišanu savu datu izmantošanai uz iepakojuma. Fakts, ka AS "MADONA" nepievērsa uzmanību, ka konkurents izmanto tās nosaukumu uz savu olu iepakojuma, ir neraksturīgs komercdarbībai, jo katra komercsabiedrība marķē produkciju ar savām preču zīmēm, kas ir būtisks konkurētspējas elements.

Savukārt lēmuma 4.3.2., 4.3.3. un 4.3.4. punktā ir iekļauti pierādījumi par lietas dalībnieku informācijas apmaiņu par tādiem ar uzņēmuma saimniecisko darbību saistītiem jautājumiem kā tā īpašumā esoša īpašuma apdrošināšana un nekustamā īpašuma pārdošana. No minētā var secināt, ka starp AS "Balticovo" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" ir notikusi ļoti detalizēta informācijas apmaiņa, t.i., SIA "DAUGAVPILS PUTNI" ir saskaņojusi ar AS "Balticovo" arī tādas daudzas savas darbības, kuras katrs saimnieciski konkurējošs uzņēmums veic patstāvīgi, jo tas ietekmē konkrētā uzņēmuma konkurētspēju.

Konkrētajā lietā pārkāpuma sākums sakrīt ar būtisko parādsaistību izveidošanās brīdi AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" attiecībā pret AS "Balticovo", savukārt pierādījumi par informācijas apmaiņu (finanšu un ražošanas rādītājiem) minēto komercsabiedrību starpā ir iegūti pirms 2006.gada 12.jūlija (AS "Balticovo" 12.07.2006. pārdeva SIA "DAUGAVPILS PUTNI" savā īpašumā esošo datoru, kuram lietas ietvaros tika veikta kibertehniskā ekspertīze.) Minēto apstiprina arī 2009.gada 7.jūlija AS "Balticovo" vēstulē Nr.1-7/253 norādītais, ka "Uz 2006.gada 21.decembri SIA "DAUGAVPILS PUTNI" bija parādā LVL (*). Ievērojot ievērojamo debitoru parādu, AS "Balticovo" veica atsevišķus uzraudzības pasākumus, izvērtējot SIA "DAUGAVPILS PUTNI" maksātspēju".

KP secina, ka AS "Balticovo" bija iespējams izmantot arī citus tiesiskās aizsardzības mehānismus parāda atmaksas nodrošināšanai, nevis sistemātiski uzkrāt datus par savu konkurentu, kas krietni pārsniedza to informācijas apjomu un saturu, kas tieši attiektos tikai uz uzņēmuma maksātspēju. Tādējādi šādas informācijas apmaiņa vai uzkrāšana, kas attiecas uz uzņēmuma maksātspēju, neattaisno to, ka tās rezultātā ir notikusi neatļautas informācijas apmaiņa, kas skar daudz lielāku informācijas apjomu un saturu, kā to pieļautu tikai informācijas iegūšana, kas attiektos uz attiecīgajām parādu saistībām.

Tā kā AS "Balticovo" rīcībā bija iepriekš minētā informācija par AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI", tad AS "Balticovo" varēja paredzēt konkurentu saražojamo olu apjomu un attiecīgi arī konkurentu darbības konkrētajā tirgū. Par to vistiešāk liecina lēmuma 4.1.3. un 4.1.4. punktā iekļautie pierādījumi, ka AS "Balticovo" rīcībā 2006.gada nogalē bija AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" plānotie dati uz 2007.gadu.

Lēmuma 4.1.11.punktā iekļautie pierādījumi liecina, ka AS "MADONA" un AS "Balticovo" sadarbojās, lai realizētu uzņēmumu saražoto produkciju. Ņemot vērā minēto komercsabiedrību tirgus daļas, šāda sadarbība ievērojami pārsniedz noteikumu Nr.798 punktā ietverto slieksni. Arī, ja vienošanās satur horizontālās vienošanās sadarbības pazīmes, kas pieļautu tās izvērtēšanu pēc KL 11.panta otrās daļas, tomēr tā uzskatāma par aizliegtu, jo satur arī horizontālā karteļa pazīmes.

5.2. Lietā apkopoto pierādījumu par lietas dalībnieku sadarbību eksporta darījumos vērtējums

Liela daļa no iegūtajiem pieradījumiem ir par lietas dalībnieku sadarbību olu eksportā. Tie apliecina, ka lietas dalībnieki ir bijuši iesaistīti informācijas apmaiņā par ārvalstu klientiem (kuriem tiek realizētas preces), parādniekiem, problēmām un konfliktiem eksporta darījumu sakarā. Turklāt šāda veida informācijas apmaiņa laika periodā, kurā ir noticis pārkāpums, ir bijusi regulāra. KP secina, ka konkurenta olu eksporta apjoms un eksporta cenas ļauj noteikt konkurenta tirgus pozīcijas eksportā, kā arī salīdzināt eksporta apjomus un cenas (sk. lēmuma 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.1., 4.2.4.2., 4.2.4.8., 4.2.5.punktu). Turklāt sadarbība eksportā ietekmē arī konkurences apstākļus Latvijas tirgū, t.i., ļauj optimizēt realizācijas kanālus, kad ir nepieciešamība eksportēt nerealizēto olu pārpalikumu. Turklāt patērētājs negūst labumu no komercsabiedrību savstarpējās konkurences, jo šāda sadarbība ļauj arī uzturēt noteiktu cenu līmeni Latvijas teritorijā.

Lietas ietvaros KP izvērtēja arī lietas dalībnieku sadarbības olu eksportā atbilstību noteikumu Nr.798 prasībām. KP secina, ka, ja informācijas apmaiņa starp AS "MADONA", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "Balticovo" būtu aprobežojusies tikai ar eksporta darījumiem, arī tad tiktu pārsniegta noteikumos Nr.798 noteiktā prasība, t.i., lietas dalībnieku kopējā tirgus daļa būtiski pārsniedz 15 % slieksni.1

Saskaņā ar 2009.gada 7.jūlija vēstuli Nr.1-7/253 AS "Balticovo" skaidro, ka "AS "Balticovo" sniedza tehniska rakstura konsultācijas SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" eksporta dokumentu noformēšanā un tirdzniecības kontaktu dibināšanā 2006.-2007.gadā. Tehniska rakstura atbalsts izpaudās kā dokumentu paraugu sagatavošana un pārsūtīšana, un tas tika sniegts 2006.gadā, kad SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" uzsāka tirdzniecību ārpus Latvijas teritorijas. Tāpat AS "Balticovo" pārsūtīja informāciju, kas tika saņemta no AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" produkcijas pircējiem Eiropas tirgos. (..)"

KP, izvērtējot minēto AS "Balticovo" argumentu, secina, ka minētās darbības neatbilst vispārpieņemtai komercpraksei un ir pretrunā ar konkurences tiesību normām.

5.3. Secinājumi

Lai pierādītu Konkurences likuma 11.panta pārkāpumu, ir svarīgi noteikt vienošanās mērķi vai sekas.

LR Augstākās tiesas Senāts Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 29.jūnija sprieduma lietā Nr.A42426505 20.punktā ir atzinis, ka "Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas redakcija ir veidota līdzīgi Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 81.panta pirmajai daļai. No Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas formulējuma secināms, ka 1.-7.punktā likumdevējs ir uzskaitījis tās tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas pats par sevi ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana un kuras tādējādi pašas par sevi ir aizliegtas. Vienošanās par šā panta pirmās daļas 1.-7.punktā paredzētajām darbībām ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas, jo šo darbību mērķis objektīvā nozīmē vienmēr ir vērsts pret konkurenci un to sekas parasti ir konkrences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana. Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minētās vienošanās dalībnieku mērķis kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci, vai attiecīgās sekas konkurencei, normas piemērotājam ir īpaši jāpierāda tad, ja faktiskais gadījums neatbilst kādam no normā minētajiem speciālajiem tiesiskajiem sastāviem". Lai pierādītu, ka ir notikusi tirgus dalībnieku vienošanās, ir jākonstatē vismaz divi vienošanās dalībnieki - to paredz Konkurences likumā noteiktais regulējums, kā arī tas izriet no 11.panta sastāva: "Ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās(..)." Savukārt vienošanās Konkurences likuma izpratnē ir divu vai vairāku tirgus dalībnieku līgums vai saskaņota darbība, kurā tirgus dalībnieki piedalās.

Arī Eiropas Komisija vairākos savos nolēmumos ir secinājusi, ka, lai konstatētu nolīgumu, kas atbilstu Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 81.panta 1.punkta izpratnei, ir jābūt vismaz divu dalībnieku vienotai gribai jeb gribas sakritībai, pretējā gadījumā tā nevar tikt atzīta par vienošanos, jo neatbilstu 81.panta pirmās daļas sastāvam. "Vienošanās definīcija EKL 81.panta pirmās daļas kontekstā ir vērsta uz gribu sakritības esamību vismaz divu pušu starpā, neatkarīgi no tā, kādā formā šī gribu vienotība ietērpta, kamēr vien tā atspoguļo patiesu pušu nolūku."2 Tādējādi Konkurences likuma izpratnē līgums pastāv, ja puses tieši vai netieši, kopīgi pieņem plānu, kas iezīmē pušu kopīgo darbību (vai atturēšanās no tām) aprises tirgū. Tādējādi izšķirošais apstāklis ir pušu gribu sakritība (vienotība), nevis vienošanās forma (..).

Lietas izpētes laikā KP ir secinājusi, ka lietas dalībnieki apzināti, mērķtiecīgi un saskaņoti kopā veikuši konkurenci ierobežojošas darbības, turklāt apzinājušies savu vienotību darbību izpildē, par ko liecina ļoti detalizētā dažādo saimniecisko darbību saskaņošana.

Konkrētās lietas ietvaros aizliegtā vienošanās ir izpaudusies horizontālā līmenī, t.i., starp AS "Balticovo" kā neatkarīgu tirgus dalībnieku un AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" kā vienu tirgus dalībnieku (sk. lēmuma 2.1.apakšpunktā).

Horizontālā karteļa vienošanās ir vienošanās starp konkurentiem, kuras mērķis ir kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci starp tiem, tai skaitā vienošanās par tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem, vienošanās par ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli, vienošanās par tirgus sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus (..).3

Katram uzņēmumam sava darbība tirgū ir jānoteic neatkarīgi. Saskaņā ar Eiropas Kopienu tiesas judikatūru neatkarīgas rīcības prasība neatņem tirgus dalībniekam tiesības gudri pielāgoties citu konkurējošo tirgus dalībnieku esošajai vai prognozējamai rīcībai, tomēr tā noteikti nepieļauj jebkādu tiešu vai netiešu kontaktu esamību starp tirgus dalībniekiem, kuru mērķis vai rezultāts ir ietekmēt esošā vai potenciālā konkurējošā tirgus dalībnieka rīcību vai atklāt šādam konkurējošam tirgus dalībniekam darbības gaitu, kuru tas pats izmanto vai iecerējis izmantot tirgū, kur šādu kontaktu rezultāts vai efekts ir tādu saimnieciskās sāncensības noteikumu izveide, kuri neatbilst parastiem noteikumiem tirgū, ievērojot piedāvāto pakalpojumu vai preču dabu, uzņēmumu lielumu un skaitu un tirgus apmēru (sk. LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 29.jūnija sprieduma lietā Nr.A42426505, 18.punktu).

Lai konkrētā tirgus dalībnieku darbībās konstatētu saskaņotu darbību, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

1) starp tirgus dalībniekiem ir jābūt vienprātībai, ar ko apzināti ir aizstāta konkurence;

2) saskaņai starp tirgus dalībniekiem nav jābūt sasniegtai verbāli un to var būt izraisījuši tieši vai netieši kontakti starp karteļa vienošanās dalībniekiem.

Lai pierādītu saskaņotu darbību eksistenci, nav nepieciešams, ka konkurents ir formāli apņēmies attiecībā uz vienu vai dažiem citiem [konkurentiem] rīkoties zināmā veidā vai konkurenti ir vienojušies par to turpmāko rīcību tirgū. Ir pietiekami, ka konkurents ar savu paziņojumu par plānoto rīcību ir izslēdzis vai vismaz ir būtiski samazinājis neskaidrību par uzvedību, kuru gaidīt no tā tirgū. Saskaņotas darbības jēdziens ietver sevī divpusēju kontaktu eksistenci. Šis apstāklis izpildās tad, kad viens konkurents atklāj tā nākotnes nodomus vai rīcību citam, kad pēdējais to lūdz vai vismaz akceptē šādu informācijas apmaiņu (sk. Pirmās instances tiesas 2000.gada 15.marta Spriedums apvienotajā lietā Nr.T-25/95 Cimenteries CBR SA pret Eiropas Kopienu Komisiju, 1852.punkts).

KP secina, ka lēmumā konstatētie fakti, vērtējot tos kopsakarā ar visu lietas izpētes gaitā iegūto informāciju, liecina, ka laika periodā, par kuru ir iegūti pierādījumi, t.i., no 2006.gada marta līdz 2008.gada maijam, lietā iesaistītie tirgus dalībnieki mērķtiecīgi, sistemātiski un aktīvi piedalījušies saskaņotās darbībās, kas vērstas uz tirgu sadali, konkurences ierobežošanu.

Tādējādi lietas izpētes ietvaros KP konstatēja, ka lietas dalībnieki ir veikuši darbības, kuras satur KL 11.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta tiesiskā sastāva pazīmes, t.i., AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" ir apmainījušies ar informāciju, kas bija tieši saistīta un attiecās uz ražošanu un realizāciju.

KP secina, ka, apmainoties ar minēto informāciju, konkurenti, t.i., AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA", ir būtiski samazinājuši neskaidrību par savu uzvedību un rīcību tirgū, attiecīgi plānojot savu rīcību. Kopienu tiesu judikatūrā ir atzīts, ka, lai pierādītu pret konkurenci vērstu nodomu, pietiek ar pašu faktu, ka ir saņemta informācija par konkurentiem, informācija, ko neatkarīgs tirgus dalībnieks glabā kā komercnoslēpumu (sk. Pirmās instances tiesas 2001.gada 12.jūlija Spriedums apvienotajās lietās T-202/98, T-204/98 un T-207/98 Tate&Lyle u.c./ Komisija, Recueil, II-2035. lpp, 66.punkts). Turklāt KP uzskata, ka divu savstarpēji neatkarīgu tirgus dalībnieku apmaiņa ar šāda veida informāciju, kas rada iespēju plānot konkurenta rīcību konkrētajā tirgū, ir pretēja jebkurai normālai vai vispārzināmai komercpraksei.

Lai tirgus dalībnieku vienošanās atbilstu Konkurences likuma 11.pantā minēto pārkāpuma pazīmēm, ir jāsecina, ka to mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana.

Tiesību normas teksts prasa, lai aizliegtās vienošanās mērķis būtu vērsts uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu vai vienošanās sekas izpaustos kā konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana.

Šajā gadījumā tika konstatēts, ka neatkarīgi tirgus dalībnieki, t.i., AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA", ir apmainījušies ar informāciju par vistu olu cenas un realizācijas noteikumiem, ražošanas un realizācijas apjomiem, un ir pierādīts, ka šī konkrētā vienošanās ir izpaudusies kā saskaņota darbība, tad mērķis kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci atklājās pašās darbībās, kas noteiktas Konkurences likuma 11.panta 1. un 2.punktā.

Līdz ar to, pamatojoties uz augstāk minēto vienošanās mērķa interpretāciju, kuru nostiprinājis LR Augstākās tiesas Senāts Administratīvo lietu departaments 2009.gada 29.jūnija spriedumā lietā Nr.A42425605, un to, ka augstāk minētās darbības atbilst Konkurences likuma 11.panta 1. un 2.punktā noteiktajam tiesiskajam sastāvam, jāsecina, ka šajā gadījumā minētās aizliegtās vienošanās mērķis jau pats par sevi (per se) ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana, un tādējādi šīs lietas ietvaros tas īpaši nav jāpierāda.

KP norāda, ka šajā lietā ir arī konstatētas aizliegtās vienošanās sekas.

Informācijas apmaiņa ļauj tās dalībniekiem efektīvi pasargāt savu tirgu no jaunienācējiem, ierobežojot citu olu ražotāju iespējas attīstīties Latvijas tirgū. Tas būtiski ierobežo jaunu konkurentu ienākšanu tirgū, jo šāda veida priekšrocības ļauj informācijas apmaiņas dalībniekiem labāk piemēroties tirgus apstākļiem un nostiprināties tirgū, investēt savā attīstībā, nesamazinot cenas par labu patērētājiem, kas savukārt nodrošina tiem lielāku finansiālo stabilitāti.

Kā konstatējusi Eiropas Komisija UK Traktoru lietā4: [37.p.] "Informācijas apmaiņa ierobežo konkurenci, jo tā rada noteiktu tirgus caurspīdīgumu piegādātāju starpā augsti koncentrētā tirgū, kas visticamākais var iznīcināt jebkādu atlikušo slēpto konkurenci piegādātāju starpā, jo ir samazināti konkurences riski un labi paredzamas konkurenta darbības."

Lietā konstatētās AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" saskaņotās darbības ir novedušas pie visu tirdzniecības aspektu kopīgas noteikšanas, kuri saistīti ar olu pārdošanu, tieši vai netieši ieskaitot arī cenu, tādējādi konkurence starp lietā minētajiem tirgus dalībniekiem ražošanas un realizācijas noteikumu jomā būtiskā tirgus daļā, t.i., vairāk par 40% no tirgus, tika izslēgta/deformēta un aizstāta ar savstarpēju sadarbību un konkrētā tirgus kontroli.

Līdz ar to KP secina, ka AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" darbības atbilst Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikto pārkāpumu aizlieguma tiesiskā sastāva pazīmēm.

6. AS "Balticovo" un AS "MADONA" viedokļa analīze

KP ir izvērtējusi 2009.gada 30.septembra AS "Balticovo" vēstulē Nr.1-7/340 (turpmāk - AS "Balticovo" vēstule) un AS "MADONA" vēstulē Nr. 01-09.1/35 (turpmāk - AS "MADONA" vēstule), kas lielā mērā ir identiskas, iekļautos argumentus, kuru pamatā bija četri aspekti:

- iebildumi par konkrētā tirgus definīciju;

- iebildumi par tirgus struktūras novērtējumu, t.i., ka tirgus nav oligopolisks;

- iebildumi par to, ka nav konstatēts aizliegtās vienošanās mērķis;

- iebildumi par konstatēto faktu interpretāciju, kas attiecas uz informācijas apmaiņu.

Lai atvieglotu lēmuma viedokļu analīzes uztveramību, AS "Balticovo" un AS "MADONA" vēstulēs norādītos punktus, kuri ietver pēc savas būtības vienus un to pašus argumentus, KP neanalizē atsevišķi, bet gan sniedz savu viedokli pēc būtības uz attiecīgo argumentu.

6.1. AS "Balticovo" un AS "MADONA" argumenti par konkrētā tirgus definīciju (abu vēstuļu 4.,5.,6.,7.,8.,13.,14., 15., 16., 17., 18., 19.punkts).

Izvērtējot minētos argumentus, KP secina, ka lietā kā konkrētais tirgus ir noteikts vistu olu realizācijas tirgus un sīkākai tirgus segmentēšanai lietā nav nozīmes.

Izvērtējot AS "MADONA" un AS "Balticovo" argumentus par ģeogrāfiskā tirgus noteikšanu, KP secina, ka saskaņā ar Eurostat interneta vietnē5 esošo informāciju par olu cenām (sk. Tabulu Nr.3) var secināt, ka Latvijā tās ir dārgākas nekā Lietuvā, Polijā un Somijā. Attiecībā par Igauniju informācija nav pieejama. Turklāt, izvērtējot lietā konstatēto faktu par nelielo/neintensīvo divpusējo/daudzpusējo preču (olu) plūsmu starp Latviju un minētajām valstīm, jāsecina, ka tam pēc būtības nav izšķirošas nozīmes konkrētā tirgus robežu definēšanā.

Tabula Nr.3

Olu ražotāju cenas(100 gab./EUR) 2008.gadā

Latvija

Lietuva

Polija

Somija

Zviedrija

7.36

7.17

5.37

5.92

8.3

KP, balstoties uz lietā iegūto informāciju, noraida šo AS "Balticovo" un AS "MADONA" argumentu kā nepamatotu un norāda, ka Latvijas iedzīvotāji joprojām galvenokārt patērē Latvijas ražotāju ražotās vistu olas, turklāt importa apjoms ir salīdzinoši neliels un eksportēto olu daudzums pēdējo trīs gadu laikā ir svārstīgs (nestabils), tādējādi KP secina, ka konkurences apstākļus Latvijas vistu olu tirgū pamatā nosaka vietējie olu ražošanas uzņēmumi. Līdz ar to arī konkurences apstākļi Latvijas vistu olu realizācijas tirgū ir atšķirīgi no citu blakus esošo valstu teritorijām, tādējādi konkrētais ģeogrāfiskais tirgus šīs lietas ietvaros ir Latvijas teritorija.

6.2. AS "Balticovo" un AS "MADONA" argumenti par tirgus struktūras novērtējumu (AS "Balticovo" un AS "MADONA" vēstuļu 26. un 28.punkts).

Izvērtējot minētos argumentus, KP secina, ka šis arguments ir noraidāms, balstoties uz to, ka Latvijas lielāko mazumtirgotāju tirgus varas izpausme attiecībā pret AS "Balticovo", AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" ir vērtējama kā iespējama, bet jāņem arī vērā fakts, ka mazumtirdzniecības tīkli nevar iztikt bez Latvijā ražotajām olām, kur nozīmīgs darījumu partneris ir AS "Balticovo", tādējādi secināms, ka AS "Balticovo" tirgus vara ir pietiekami stipra, turklāt AS "Balticovo", piesaistot AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI", pastiprināja savas pozīcijas konkrētajā tirgū.

6.3. AS "Balticovo" un AS "MADONA" argumenti, ka nav konstatēts aizliegtās vienošanās mērķis (AS "Balticovo" un AS "MADONA" vēstuļu 42., 43., 46.punkts).

KP norāda, ka Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka "ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā". Savukārt Konkurences likuma 1.panta 11.punkts nosaka, ka "vienošanās ir divu vai vairāku tirgus dalībnieku līgums vai saskaņota darbība, kurā tirgus dalībnieki piedalās(..)".

Šajā gadījumā KP ir konstatējusi, ka aizliegtā vienošanās starp AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" ir izpaudusies kā saskaņota darbība, kuras ietvaros divi neatkarīgi tirgus dalībnieki ir apmainījušies ar informāciju par tirgus dalībnieku saimniecisko darbību, t.i., informāciju par uzņēmuma budžetu (sk. lēmuma 4.1.2., 4.1.3. un 4.1.4. punktu), informāciju par naudas plūsmu (sk. lēmuma 4.1.7.punktu), kibertehniskās ekspertīzes rezultātā atrasta SIA "DAUGAVPILS PUTNI" portatīvajā datorā uzkrātā informāciju par AS "MADONA" (sk. lēmuma 4.1.7.punktu) un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" (sk. lēmuma 4.1.8.punktu), AS "MADONA" sūtījusi e-pastu AS "Balticovo", kurā ietverta informāciju par saņemtajām un izrakstītajām pavadzīmēm un debitoru parādiem (sk. lēmuma 4.1.1.punktu) u.c. Minētā e-pasta pielikumā esošie faili satur AS "MADONA" izrakstīto pavadzīmju sarakstus (klientu nosaukumi, olu skaits, summa, PVN un kopējā summa). KP secina, ka no izrakstīto pavadzīmju saraksta iespējams iegūt informāciju par AS "MADONA" klientiem, izrēķināt katra AS "MADONA" klienta iegādāto vistu olu (vienas vienības) cenu, tas iespējams, ja kopējo summu izdala ar olu skaitu. Tā kā AS "MADONA" klientu sarakstā nav lielu mazumtirdzniecības ķēžu, tad šajos dokumentos iekļautā cena ir pietuvināta faktiskajam cenu līmenim. Līdz ar to AS "Balticovo" rīcībā tika nodota detalizēta informācija par AS "MADONA" olu realizācijas procesu, kas tika nosūtīta īsi pēc attiecīgo darījumu norises.

Ņemot vērā augstāk minēto, KP secina, ka, apmainoties ar iepriekš minēto informāciju, konkurenti, t.i., AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA", ir būtiski samazinājuši neskaidrību par savu uzvedību un rīcību tirgū, attiecīgi plānojot savu rīcību. Turklāt Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments lietā Nr.A42426505 2009.gada 29.jūnija Sprieduma 24.punktā ir atzinis, ka "lielākajā daļā gadījumu pret konkurenci vērstu darbību vai nolīgumu pastāvēšana ir jāizsecina no noteikta skaita sakritību un norāžu, kuras skatītas kopā un pastāvot citam loģiskam izskaidrojumam, var veidot pierādījumu par konkurences normu pārkāpumu. Tātad par aizliegtu vienošanos esamību parasti liecina netieši pierādījumi, dažādu, savstarpēji saistītu faktu un apstākļu sakritība, to kopums". KP uzskata, ka nav loģiska izskaidrojuma tam, ka divi savstarpēji neatkarīgi tirgus dalībnieki ir apmainījušies ar šāda veida informāciju, kas rada iespēju plānot konkurenta rīcību konkrētajā tirgū, turklāt šāda rīcība ir pretēja jebkurai normālai vai vispārzināmai komercpraksei.

Pamatojoties uz augstāk minēto, AS "Balticovo" un AS "MADONA" arguments, ka, lai konstatētos faktus varētu kvalificēt kā aizliegtu vienošanos, nepieciešams konstatēt, ka tirgus dalībnieki noslēguši vienošanās, ir noraidāms.

Turklāt, ņemot vērā iepriekš minēto, KP norāda, ka, ja tiek konstatēts, ka neatkarīgi tirgus dalībnieki ir apmainījušies ar tādu informāciju, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem, kā arī ir vienojušies par ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgus kontroli, un ir pierādīts, ka šī konkrētā vienošanās izpaudusies kā saskaņota darbība, tad mērķis kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci "atklājas" pašās darbībās, kas noteiktas Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā. Pie tam, lai pierādītu pret konkurenci vērstu nodomu, pietiek ar pašu faktu, ka ir saņemta informācija no konkurējoša tirgus dalībnieka, ko neatkarīgs tirgus dalībnieks glabā kā komercnoslēpumu (skat. Pirmās instances tiesas 2001.gada 12.jūlija Spriedums apvienotajās lietās T-202/98, T-204/98 un T-207/98 Tate&Lyle u.c./ Komisija, LR Augstākās tiesas Senāta 2009.gada 29.jūnija Sprieduma 20.punkts).

Ievērojot iepriekš minēto, KP uzskata, ka AS "Balticovo" un AS "MADONA" vēstuļu 42., 43., 46.punktā norādītie argumenti, ka nav pierādīts vienošanās "mērķis", ir noraidāmi.

Cita starpā AS "Balticovo" un AS "MADONA" vēstules 43.punktā arī norāda, ka "tomēr gadījumos, kad šī nolīguma noteikumu analīze neatklāj pietiekamu kaitējuma konkurencei pakāpi, ir jāpārbauda tā sekas un, lai uz to attiektos aizliegums, jābūt izpildītam nosacījumu kopumam, no kuriem izriet, ka konkurence reāli ietekmēta jūtamā veidā".

KP norāda, ka ir aizliegti jebkuri kontakti starp tirgus dalībniekiem, kuru mērķis vai sekas ir ietekmēt esošā vai potenciālā konkurenta rīcību tirgū vai atklāt konkurentam savu plānoto rīcību. Realizētā informācijas apmaiņa uzskatāma par horizontālu karteļa vienošanos, kā rezultātā tā nav atbrīvojama no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam6, tādējādi arī nav nepieciešams izvērtēt ietekmi uz konkurenci un atsauce uz tiesas spriedumu7 nav pamatota.

Ja saskaņotu darbību mērķis ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana, tad tas ir konkurences tiesību pārkāpums neatkarīgi no tā, vai šo saskaņoto darbību rezultātā ir iestājušās konkurenci kavējošas, ierobežojošas vai deformējošas sekas.

Lietā Grundig-Verkaufs-GmbH v Commission of EEC (1965.gada 16.jūnija Sprieduma 342.punkts) Eiropas Kopienas Tiesa paskaidroja, ka gadījumā, ja vienošanās mērķis ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana, nav nepieciešams pierādīt vienošanās sekas. Attiecībā uz saskaņoto darbību Eiropas Kopienu Tiesa sniedza līdzīgu skaidrojumu lietā Pets Huls AG v Commission (1999.gada 8.jūlija Sprieduma 164.punkts).

Ņemot vērā iepriekš minēto un izvērtējot lietā konstatētos faktus, KP ir secinājusi, ka, lai konstatētu Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas pārkāpuma sastāvu, nav nepieciešama seku konstatēšana, t.i., analīze, kā komersantu iespējamā vienošanās varēja ietekmēt konkurenci attiecīgajā konkrētajā tirgū.

Ņemot vērā augstāk minēto, KP secina, ka AS "Balticovo" un AS "MADONA" vēstules 43.punktā norādītais arguments par to, ka ir nepieciešams izvērtēt pārkāpuma sekas, ir noraidāms.

6.4. AS "Balticovo" un AS "MADONA" argumenti par to, ka informācija, ar kuru apmainījušās AS "Balticovo", AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI", ir atļaujama un neatbilst Konkurences likuma aizliegtas vienošanās pārkāpumam (AS "Balticovo" un AS "MADONA" vēstuļu 41, 48., 49. un 50.punkts):

- argumenti, ka informācija, ar kuru apmainījās, bijusi vēsturiska un epizodiska;

- argumenti, ka informācija, ar kuru apmainījās, nav attiecināma uz uzņēmuma nākotnes plāniem;

- argumenti, ka informācija, ar kuru apmainījās, attiecās uz eksporta darījumu koordinēšanu vai darbībām, kas nav saistītas ar uzņēmumu pamatdarbību vai konkrētās preces tirgu.

6.4.1. AS "Balticovo" un AS "MADONA" argumenti, ka informācija, ar kuru apmainījās lietas dalībnieki bijusi vēsturiska un epizodiska.

Izvērtējot minēto argumentu, KP secina, ka AS "Balticovo", AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" nenoliedz, ka starp tām ir notikusi informācijas apmaiņa, tādējādi tās ir bijušas iesaistītas saskaņotās darbībās. Minētās komercsabiedrības ir koordinējušas savu darbību pat līdz tādām sīkām niansēm kā īpašuma pārdošana, apdrošināšana, olu transportēšana un parādu piedziņa, kas tieši saistīts ar minēto komercsabiedrību saimniecisko darbību.

Viss minētais norāda, ka komercsabiedrības šādi, sadarbojoties jau ilgstošā laika periodā, ir sasniegušas savstarpējo sapratni, tādējādi likvidējot konkurenci būtiskā konkrētā tirgus daļā - vairāk par 40%.

Cita starpā KP nepiekrīt tam, ka informācijas apmaiņa, kas notikusi ar finanšu informāciju, nesniedza reprezentatīvu priekšstatu par konkurenta rīcību (pavadzīmju saraksti, kas neatšifrē cenu pa svara kategorijām, piegādes noteikumus, piemērotās bonusa atlaides, vienas vienības cenu). KP norāda, ka lēmuma 4.1.2.punktā norādītais e-pasts satur informāciju, no kuras iespējams izrēķināt katra AS "MADONA" klienta iegādāto vistu olu (vienas vienības) cenu, tas iespējams, ja kopējo summu izdala ar olu skaitu. Tā kā AS "MADONA" klientu sarakstā nav lielu mazumtirdzniecības ķēžu, tad šajos dokumentos iekļautā cena ir pietuvināta faktiskajam cenu līmenim.

KP arī noraida AS "Balticovo" argumentu par to, ka lietas dalībnieku starpā nav notikusi informācijas aprite par ražošanas datiem, jo ražošanas datu nosūtīšana konstatēta trīs gadījumos (sk. lēmuma 4.1.2., 4.1.3. un 4.1.6. punktu). Turklāt kibertehniskās ekspertīzes rezultātā SIA "DAUGAVPILS PUTNI" portatīvajā datorā arī tika atrastas failu mapes ar nosaukumu "Mad" un "Dau" (sk. lēmuma 4.1.7. un 4.1.8.punktu), kurās atradās sistemātiski uzkrāta informācija, kas attiecas uz AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" saimniecisko darbību, ņemot vērā, ka minētā informācija no portatīvā datora ir par laika periodu no 01.01.2006. līdz 14.04.2006., un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" šo portatīvo datoru 12.07.2006. iegādājusies no AS "Balticovo", secināms, ka šo informāciju par AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" portatīvajā datorā apkopojusi un uzkrājusi AS "Balticovo". Vienlaicīgi KP secina, ka šāda veida darījums starp konkurējošām komercsabiedrībām ir vērtējams kā neatbilstošs normālai komercpraksei.

Ņemot vērā minētos pierādījumus un to, ka informācijas apmaiņa ar ražošanas datiem ir notikusi regulāri un ka AS "Balticovo" rīcībā bija minētā informācija gan par AS "MADONA", gan par SIA "DAUGAVPILS PUTNI", tad AS "Balticovo" arguments par to, ka informācijas aprite nav notikusi, ir noraidāms.

6.4.2. AS "Balticovo" un AS "MADONA" argumenti, ka informācija, ar kuru apmainījās lietas dalībnieki, nav attiecināma uz uzņēmuma nākotnes plāniem.

KP nepiekrīt, ka lietas dalībnieku starpā nav notikusi informācijas apmaiņa ar nākotnes plāniem, jo kā jau iepriekš lēmumā norādīts (sk. lēmuma 4.1.2., 4.1.3. un 4.1.4. punktu), informācijas apmaiņa ir notikusi ne tikai ar aktuāliem datiem, bet arī ar plānotajiem rādītājiem.

6.4.3. AS "Balticovo" un AS "MADONA" argumenti, ka informācija, ar kuru apmainījās lietas dalībnieki, attiecās uz eksporta darījumu koordinēšanu vai darbībām, kas nav saistītas ar uzņēmumu pamatdarbību vai konkrētās preces tirgu.

KP norāda, ka, koordinējot konkurenta eksporta darījumus, AS "Balticovo" rīcībā bija informācija gan par konkurenta eksportējamo olu apjomu, olu kategorijām, gan arī par olu eksporta cenām. AS "Balticovo" konkurentiem pat norādīja, kādos datumos notiks olu kraušana mašīnās. Zinot iepriekšminēto informāciju par konkurentu, AS "Balticovo" varēja noteikt konkurenta tirgus pozīcijas eksportā, kā arī salīdzināt eksporta apjomus un cenas, līdz ar to AS "Balticovo" bija arī skaidras konkurenta pozīcijas Latvijas tirgū, tādējādi AS "Balticovo" arguments, ka minētā informācijas aprite nav saistīta ar uzņēmumu pamatdarbību vai konkrētās preces tirgu, ir noraidāms.

Lietā esošie pierādījumi apliecina, ka visi lietas dalībnieki ir bijuši iesaistīti informācijas apmaiņā par klientiem (kuriem tiek realizētas preces), parādniekiem, problēmām un konfliktiem eksporta darījumu sakarā. Turklāt šāda veida informācijas apmaiņa laika periodā, kurā ir noticis pārkāpums, ir bijusi regulāra.

6.5. AS "Balticovo" un AS "MADONA" vēstules 44. un 45.punktā norādīts, ka "Tiesiskuma princips, kas nostiprināts Administratīvajā procesa likumā, prasa, lai iestāde (Konkurences padome), izdodot administratīvu aktu, pierādītu nepieciešamo faktu pastāvēšanu, tas ir, pierādīšanas nasta administratīvajā procesā gulstas uz iestādi. Izvērtējot Konkurences padomes savāktos faktus un faktu interpretāciju, AS "Balticovo" ieskatā Konkurences padome nav veikusi lietas izpēti saskaņā ar augstākminētajiem kritērijiem (41. - 44.punkts)".

KP norāda, ka lēmuma 4.punktā ir uzskaitīti un lēmuma 5. un 6. punkta vērtēti konstatētie pierādījumi, kas pierāda Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikto aizliegtas vienošanās pārkāpumu. Līdz ar to AS "Balticovo" un AS "MADONA" vēstules 44.punktā norādītais arguments ir noraidāms.

KP vēlas norādīt, ka, izvērtējot Konkurences likuma pārkāpumus un veicot lietas izpēti, Konkurences padomes amatpersonas rīkojas atbilstoši Konkurences likuma un Administratīvā procesa likuma noteiktajai kārtībai, ievērojot gan amatpersonu pilnvaras, izmeklējot attiecīgos Konkurences likuma pārkāpumus, gan lietas izpētes procedūru, gan vispārējos tiesību principus administratīvajā procesā. AS "Balticovo" vēstulē no 41. līdz 44.punktam uzskaita nevis kritērijus, kādi jāievēro lietas izpētes laikā, bet gan savu interpretāciju par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas tiesību normas piemērošanu, t.i., pauž savu viedokli par to, kādos gadījumos izpildītos Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā pārkāpuma tiesiskā sastāva pazīmes.

Apsvērumi par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas piemērošanu lēmumā sniegti jau iepriekš.

6.6. AS "Balticovo" un AS "MADONA" vēstules 56.punktā norādīts: "Vēršam Konkurences padomes uzmanību, ka iespējams neatļautas vienošanās lietderību un varbūtību mazina fakts, ka vistu olu vairumtirdzniecības cenas, kā arī olu ražotājiem būtisko lauksaimnieciskas izcelsmes produktu iepirkuma (pārdošanas) cenas apkopo un regulāri publisko Latvijas valsts Agrārās ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrs (http:/www.ltvc.lv) (..)."

KP secina, ka Latvijas valsts Agrārās ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrs veic lauksaimniecības produktu ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju izlases veida apsekojumus saskaņā ar 2004.gada 20.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.367 "Kārība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem". Minēto noteikumu 16.pielikumā ir "Anketa par vistu olām", kuru aizpilda Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūta izvēlēti olu ražotāji. Šajā anketā olu ražotājiem ir jāaizpilda informācija par olu pārdošanas cenām un daudzumu, turklāt cenā nav jāiekļauj kompensācija par transporta izmaksām no olu pakošanas vietas līdz uzglabāšanas telpām, kā arī atsevišķiem klientiem piešķirtās atlaides. Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra interneta vietnē http://www.ltvc.lv ir atrodama informācija par S, M, L, XL lieluma vistu olu vidējo cenu pa nedēļām. Ņemot vērā iepriekšminēto, KP secina, ka šajā interneta vietnē publiski pieejamā informācija ir par vistu olu vidējām cenām, turklāt netiek atklāts, no kuriem uzņēmumiem informācija iegūta. Tādējādi AS "Balticovo" un AS "MADONA" arguments par to, ka, iespējams, neatļautas vienošanās lietderību un varbūtību mazina fakts, ka vistu olu vairumtirdzniecības cenas apkopo un regulāri publisko Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrs, ir noraidāms.

7. Naudas soda aprēķins

7.1. Ņemot vērā lietā konstatētos faktus un pierādījumus kopsakarā, kuru izvērtējums sniegts lēmuma 5. un 6.punktā, KP secina, ka AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" darbības atbilst Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktā aizlieguma pārkāpuma tiesiskā sastāva pazīmēm.

7.2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 8.pantā noteikto tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu, kurš paredz, ka iestāde, piemērojot tiesību normas, izmanto tiesību normu interpretācijas pamatmetodes, lai sasniegtu taisnīgāko un lietderīgāko rezultātu, un 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus - šajā tiesiskajā situācijā ir nepieciešama administratīvā akta izdošana, jo ir izdarīts sevišķi smags Konkurences likuma pārkāpums un ir nepieciešams uzlikt sodu par tā izdarīšanu, lai sodītu par izdarīto pārkāpumu un atturētu šī lēmuma adresātus un citus tirgus dalībniekus no Konkurences likuma pārkāpumu izdarīšanas.

7.3. Saskaņā ar Konkurences likuma 12.panta pirmo daļu "Ja Konkurences padome konstatē tirgus dalībnieku darbībās šā likuma 11.panta pirmās daļas pārkāpumu, tā pieņem lēmumu par pārkāpumu konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu".

Pamatojoties uz lietderības apsvērumiem un samērīguma principu, kurš paredz, ka labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam, Konkurences padome secina, ka administratīvā akta izdošana attiecībā pret AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" ir nepieciešama, piemērota, vajadzīga un atbilstīga, lai sasniegtu tiesisku mērķi, proti, sodītu pārkāpēju par tā veikto pārkāpumu. Saskaņā ar taisnīguma principu par katru izdarīto pārkāpumu pārkāpējam jāpiemēro samērīgs sods. Turklāt administratīvā akta izdošana un pārkāpēju sodīšana ir nepieciešama, lai atturētu citus tirgus dalībniekus no Konkurences likuma pārkāpšanas. Līdz ar to ar citiem līdzekļiem, kas mazākā mērā ierobežotu privātpersonas tiesības, tiesisko mērķi sasniegt nav iespējams.

Tā kā aizliegtās vienošanās pārkāpums noticis starp tirgus dalībniekiem (konkurentiem), kas darbojas vienā tirgus līmenī (horizontālā karteļa vienošanās), tad saskaņā ar Konkurences likuma 12.panta trešo daļu KP ir tiesīga uzlikt konkurentiem naudas sodu līdz 10 procentu apmēram no to pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 500 latu katram.

Lai noteiktu naudas soda apmēru, KP izvērtēja pārkāpumus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumiem Nr.796 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem" (turpmāk - noteikumi), kopsakarā ar Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmajā daļā noteiktajiem lēmuma satura noteikšanas pamatprincipiem.

7.4. Saskaņā ar noteikumu 3.punktu "naudas sodu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas". Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta pārkāpums AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" darbībās tiek konstatēts 2009.gada novembrī, līdz ar to AS "Balticovo", SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" naudas soda apmērs ir aprēķināms no minētā tirgus dalībnieka neto apgrozījuma 2008.gadā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2009.gada 15.septembra vēstules Nr.7-3-124782 pielikumā pievienoto "Peļņas vai zaudējumu aprēķinu" AS "Balticovo" neto apgrozījums 2008.gadā bija LVL 19 502 109.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2009.gada 16.septembra vēstules Nr.14-3/123808-1 pielikumā pievienoto "Peļņas vai zaudējumu aprēķinu" AS "MADONA" neto apgrozījums 2008.gadā bija LVL 2 725 804.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2009.gada 17.septembra vēstules Nr.13-3-125451 pielikumā pievienoto "Peļņas vai zaudējumu aprēķinu" SIA "DAUGAVPILS PUTNI" neto apgrozījums 2008.gadā bija LVL 1 476 956.

7.5. Saskaņā ar noteikumu 13.punktu, nosakot naudas soda apmēru, ņem vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu.

Saskaņā ar noteikumu 14.punktu, nosakot pārkāpuma smaguma pakāpi, ņem vērā:

- Pārkāpuma veidu. Saskaņā ar noteikumu 15.punktu pēc pārkāpuma veida horizontālās karteļu vienošanās ir uzskatāma un kvalificējama kā sevišķi smags pārkāpums. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar noteikumu 18.4.apakšpunktu, par izdarīto pārkāpumu naudas soda apmērs var būt no 1,5 līdz 7 procentiem no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.

- Pārkāpuma radītās vai iespējamās sekas. Secināms, ka pārkāpums radīja sekas konkurencei, jo, AS "Balticovo", AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" ir bijušas iesaistītas saskaņotās darbībās ilgstošā laika periodā, tādējādi likvidējot konkurenci būtiskā konkrētā tirgus daļā (vairāk par 40%).

- Katra iesaistītā tirgus dalībnieka lomu pārkāpumā. Saskaņā ar noteikumu 16.punktu un apakšpunktiem, izvērtējot katra pārkāpumā iesaistītā tirgus dalībnieka lomu, ņem vērā, vai pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem: tirgus dalībnieks bijis pārkāpuma iniciators; pārkāpumā tirgus dalībniekam bijusi aktīva vai pasīva loma. Ņemot vērā to, ka AS "Balticovo" ir bijusi īpaši aktīva loma konkrētajā pārkāpumā, jo tā ir uzskatāma par lielākās daļas elektronisko e-pastu autori, kā arī tā ir uzkrājusi finanšu datus gan par AS "MADONA", gan par SIA "DAUGAVPILS PUTNI", kuras lielo parādu dēļ bija finansiāli atkarīgas no AS "Balticovo", KP uzskata, ka AS "Balticovo" ir bijusi minētā pārkāpuma iniciatore. AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" dalība pārkāpumā vērtējama kā aktīva.

- Vērtējot pārkāpuma ilgumu, secināms, ka lietas dalībnieki AS "MADONA" un AS "Balticovo" iesaistīti pārkāpumā vismaz kopš 2006.gada marta (sk. lēmuma 4.1.1.punktu) līdz pat 2008.gada maijam (sk. lēmuma 4.2.5.punktu), savukārt SIA "DAUGAVPILS PUTNI" iesaistīta pārkāpumā vismaz kopš 2006.gada augusta (sk. lēmuma 4.3.1.punktu) līdz pat 2008.gada janvārim (sk. lēmuma 4.2.4.8.punktu).

7.6. Saskaņā ar noteikumu 17.punktu kopējo naudas soda apmēru par vienu pārkāpumu aprēķina, summējot saskaņā ar šo noteikumu 18. un 19.punktu noteiktos naudas sodus.

Saskaņā ar Noteikumu 18.4.apakšpunktu, ja izdarīts sevišķi smags pārkāpums, naudas soda apmērs nosakāms no 1,5 līdz 7 procentiem no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma. Ņemot vērā izdarīto pārkāpumu smagumu un ņemot vērā, ka AS "Balticovo" dalība pārkāpumā ir vērtējama kā aktīva un to, ka tieši AS "Balticovo" bija noteicošā aizliegto darbību īstenošanā, jo tai bija vēlme kontrolēt SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA" maksātspēju, tādējādi AS "Balticovo" naudas sods nosakāms 3% apmērā no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet SIA "DAUGAVPILS PUTNI" un AS "MADONA", kuru dalība pārkāpumā vērtējama kā mazāk aktīva, naudas sods nosakāms 2,5% apmērā no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.

Saskaņā ar noteikumu 19.2.apakšpunktu, ja pārkāpums ilgst vairāk par gadu, bet nepārsniedz piecus gadus, naudas soda palielinājums nosakāms līdz 0,5%. Ņemot vērā to, ka AS "Balticovo" un AS "MADONA" pārkāpuma kopējais ilgums pārsniedz divus gadus un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" pārkāpuma kopējais ilgums pārsniedz vienu gadu tad saskaņā ar noteikumu 19.1.apakšpunktu naudas soda palielinājums nosakāms: AS "Balticovo" 0,2% apmērā no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, SIA "DAUGAVPILS PUTNI" 0,1% apmērā no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, AS "MADONA" 0,2% apmērā no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.

Summējot Noteikumu 18. un 19.punktos noteiktos sodus, kopējais naudas sods nosakāms: AS "Balticovo" 3,2% apmērā no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, SIA "DAUGAVPILS PUTNI" 2,6% apmērā no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, AS "MADONA" 2,7% apmērā no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.

Ņemot vērā minēto, KP uzskata, ka naudas sods nosakāms šādā apmērā: AS "Balticovo" LVL 585 063,27 (3,2% no neto apgrozījuma LVL 19 502 109), SIA "DAUGAVPILS PUTNI" LVL 38 400,86 (2,6% no neto apgrozījuma LVL 1 476 956), AS "MADONA" LVL 73 596,71 (2,7% no neto apgrozījuma LVL 2 725 804).

7.7. Saskaņā ar noteikumu 21.punktu kopējo naudas soda apmēru var palielināt, ja pastāv vismaz viens no šādiem atbildību pastiprinošiem apstākļiem: "tirgus dalībnieks tā paša veida pārkāpumu izdarījis atkārtoti, un Konkurences padome to ir konstatējusi un pieņēmusi attiecīgu lēmumu (sk. KP 20.12.2004. lēmumu Nr.88)" (21.1.1. apakšpunkts).

Ņemot vērā iepriekšminēto, KP uzskata par pamatotu palielināt kopējo naudas sodu AS "Balticovo" par 1,5%, SIA "DAUGAVPILS PUTNI" par 1,5%, AS "MADONA" par 1,5%, nosakot kopējo naudas sodu AS "Balticovo" 4,7% apmērā no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, SIA "DAUGAVPILS PUTNI" 4,1% apmērā no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un AS "MADONA" 4,2% apmērā no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.

Ņemot vērā minēto, KP uzskata, ka naudas sods nosakāms šādā apmērā: AS "Balticovo" LVL 916 599,12 (4,7% no neto apgrozījuma LVL 19 502 109), SIA "DAUGAVPILS PUTNI" LVL 60 555,20 (4,1% no neto apgrozījuma LVL 1 476 956), AS "MADONA" LVL 114 483,76 (4,2% no neto apgrozījuma LVL 2 725 804).

Tomēr KP, izvērtējot pārkāpumā iesaistīto lietas dalībnieku naudas sodu, ņēma vērā, ka uz lēmuma pieņemšanas brīdi lietā iesaistītie dalībnieki ir viens tirgus dalībnieks, un to, ka privātpersonas tiesību aizskārumam ir jābūt samērīgam ar sabiedrības interešu ieguvumu (Administratīvā procesa likuma 66.pants). Ņemot vērā konkrētās lietas apstākļus un pārkāpumu veidu, Konkurences padome uzskata, ka naudas soda preventīvā iedarbība, labums sabiedrības interesēm un lietderīgākais rezultāts var tikt sasniegts arī, samazinot noteikto naudas sodu.

Lietā Nr.T - 410/03 Hoechst GmbH pret Eiropas Kopienas Komisiju norādīts, ka: "Komisijai ir rīcības brīvība attiecībā uz naudas sodu noteikšanā vērā ņemamo apstākļu izvēli, piemēram, lietas īpašajiem apstākļiem, tās kontekstu un naudas sodu atturošo iedarbību, turklāt nav jāatsaucas uz saistošu vai izsmeļošu obligāti vērā ņemamo kritēriju sarakstu".

Ņemot vērā augstāk minēto EKT praksi, KP vēlas norādīt, ka attiecībā uz lietderības apsvērumu konstatēšanu un izvērtēšanu KP arī piemīt šī rīcības brīvība un tai nevar būt saistoša citas lietas ietvaros izdarītie apsvērumi konkrēto lietderības apsvērumu izdarīšanai.

Konkurences padome uzskata, ka AS "Balticovo", AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" noteiktais naudas soda apmērs samazināms, ņemot vērā lietderības apsvērumus.

Ņemot vērā minēto, KP uzskata, ka naudas sods nosakāms šādā apmērā: AS "Balticovo" LVL 91 659,91, SIA "DAUGAVPILS PUTNI" LVL 6 055,52, AS "MADONA" LVL 11 448,38.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 11.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, 12.panta pirmo un trešo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumu Nr.796 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā minētajiem pārkāpumiem" 3., 13., 14., 15., 16., 17.punktu, 18.4., 19.2., 21.1.1.apakšpunktu, kā arī Administratīvā procesa likuma 8., 12., 13., 65. un 66.pantu, Konkurences padome

nolēma:

1. Konstatēt Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta pārkāpumu AS "Balticovo", AS "MADONA" un SIA "DAUGAVPILS PUTNI" darbībās.

2. Uzlikt AS "Balticovo" naudas sodu LVL 91 659,91 (deviņdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit deviņi lati, 91 santīms) apmērā. Uzlikto naudas soda summu 45 dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas ieskaitīt valsts budžetā (Valsts kasē reģ.Nr.90000050138, konta Nr.LV93TREL1060001010900, kods TRELLV22), norādot šī lēmuma datumu un numuru. Uzlikt AS "Balticovo" pienākumu 10 dienu laikā pēc minētā termiņa notecējuma paziņot Konkurences padomei par uzliktā naudas soda samaksu.

3. Uzlikt AS "MADONA" naudas sodu LVL 11 448,38 (vienpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi lati, 38 santīmi) apmērā. Uzlikto naudas soda summu 45 dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas ieskaitīt valsts budžetā (Valsts kasē reģ.Nr.90000050138, konta Nr.LV93TREL1060001010900, kods TRELLV22), norādot šī lēmuma datumu un numuru. Uzlikt AS "MADONA" pienākumu 10 dienu laikā pēc minētā termiņa notecējuma paziņot Konkurences padomei par uzliktā naudas soda samaksu.

4. Uzlikt SIA "DAUGAVPILS PUTNI" naudas sodu LVL 6 055,52 (seši tūkstoši piecdesmit pieci lati, 52 santīmi) apmērā. Uzlikto naudas soda summu 45 dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas ieskaitīt valsts budžetā (Valsts kasē reģ.Nr.90000050138, konta Nr.LV93TREL1060001010900, kods TRELLV22), norādot šī lēmuma datumu un numuru. Uzlikt SIA "DAUGAVPILS PUTNI" pienākumu 10 dienu laikā pēc minētā termiņa notecējuma paziņot Konkurences padomei par uzliktā naudas soda samaksu.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.


(*) - Ierobežotas pieejamības informācija.

1 Arī saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.317 "Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos atbrīvošanu no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma" (šie noteikumi bija spēkā pārkāpuma brīdī) prasībām atbrīvojumu piemēro, ja lietas dalībnieku kopējā tirgus daļa ietekmētajā tirgū nepārsniedz 15 %.

2 Lieta C-2&3/01 P, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV & Commission v. Bayer [2004] ECR 1-23, 69.punkts.

3 MK 29.09.2008. noteikumu Nr.798 "Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam" 2.9.apakšpunkts.

4 Eiropas Kopienu komisijas 17.02.1992. lēmums par EEK līguma 85.panta piemērošanas procedūru (IV/31.370 un 31.446 - Apvienotās Karalistes Lauksaimniecī bas traktoru reģistrācijas informācijas apmaiņas sistēma [UK Agricultural Tractor Registration Exchange]), (92/157/EEK)

5 www.eurostat.lv

6 Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.317 "Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos atbrīvošanu no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma" 8.punkts. un Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumi Nr.798 "Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam" 6.punkts.

7 Lieta 56/65, Société La Technique Minière v. Maschinenbau Ulm GmbH, [1966] ECR 235, P. 249

Konkurences padomes priekšsēdētāja I.Jaunzeme

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu lietā Nr. P/09/06/3 "Par Konkurences likuma .. Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: E02-57Pieņemts: 11.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 5, 12.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
203471
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"