Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.28

Liepājā 2009.gada 3.decembrī (prot. Nr.17, 30.§)
Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaja tiltam

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Liepājas pilsētas domes 05.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu un Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Saistošie noteikumi "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaja tiltam" (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana (amatierzveja) ūdenstilpē, Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaja tiltam, kurā zvejas tiesības saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu pieder valstij.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 05.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

1.2. Tirdzniecības kanāls atrodas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un savieno Liepājas ezeru ar Baltijas jūru.

1.3. Ūdenstilpe dabā ir iezīmēta ar krastā izvietotām vai ūdenī noenkurotām zīmēm, kā arī topogrāfiski attēlota Noteikumu 2.pielikumā.

1.4. Licencētā makšķerēšana ūdenstilpē tiek ieviesta, lai:

1.4.1. racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos un gūtu papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai saskaņā ar licencētās makšķerēšanas organizētāja – Biedrības "Liepājas ezeri" (vienotais reģistrācijas Nr.40008082556) – paredzēto pasākumu plānu "Liepājas ezera zivju resursu atjaunošana";

1.4.2. kontrolētu un novērstu makšķernieku radīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

1.5. Licencēto makšķerēšanu ūdenstilpē organizē Biedrība "Liepājas ezeri", vienotais reģistrācijas Nr.40008082556; juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401, e-pasts: federacija@apollo.lv

2. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOTEIKUMI

2.1. Licencētā makšķerēšana ir atļauta:

2.1.1. no krasta, izmantojot 10 m tauvas joslu;

2.1.2. no laivas vai citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, kas reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.1.3. no ledus.

2.2. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta saskaņā ar Zvejniecības likumu, Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība" un 2006.gada 10.janvāra noteikumiem Nr.31 "Makšķerēšanas noteikumi", nosakot šādus papildu nosacījumus:

2.2.1. licencētā makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta, izņemot vēdzeļu, salaku un zušu makšķerēšanu;

2.2.2. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 05.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.14);

2.2.3. personām līdz 16 gadu vecumam bez pilngadīgas personas uzraudzības aizliegts makšķerēt no laivas vai jebkura cita peldoša ūdens transporta līdzekļa;

2.2.4. aizliegta vēžošana un zemūdens medības;

2.2.5. makšķerējot (arī spiningojot) laika posmā no 1.maija līdz 31.maijam atļauts lomā paturēt ne vairāk kā 3 (trīs) līdakas;

2.2.6. licencētās makšķerēšanas organizētājs var aizliegt licencēto makšķerēšanu uz ledus, ja konstatē, ka licencētās makšķerēšanas turpināšana var radīt smagas sekas makšķernieku veselībai vai dzīvībai. Šādā gadījumā licencētās makšķerēšanas organizētājs uzstāda norādi "Uz ledus atrasties nav atļauts";

2.2.7. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 05.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.14).

3. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Makšķerniekiem ir saistoši normatīvie akti, kuros noteiktas vides aizsardzības prasības. Papildu vides aizsardzības prasības ūdenstilpē netiek noteiktas.

4. LICENČU VEIDI, SKAITS UN MAKSA PAR MAKŠĶERĒŠANAS LICENCĒM

4.1. Maksa par makšķerēšanas licencēm tiek noteikta, ņemot vērā licencētās makšķerēšanas organizētāja:

4.1.1. ieguldījumu zivju krājumu papildināšanā un aizsardzībā;

4.1.2. izdevumus licenču izgatavošanai un izplatīšanai;

4.1.3. izdevumus ūdenstilpes un apkārtējās vides uzturēšanai, labiekārtošanai un sakopšanai.

4.2. Makšķerēšana Tirdzniecības kanālā atļauta, iegādājoties jebkuru no šādām licencēm:

4.2.1. dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, ledus Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaja tiltam laika posmā no 1.jūnija līdz 1.martam – cena Ls 4 (četri lati);

4.2.2. mēneša licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, ledus Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaja tiltam laika posmā no 1.jūnija līdz 1.martam – cena Ls 8 (astoņi lati);

4.2.3. ziemas sezonas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaja tiltam laika posmā no 1.novembra līdz 1.martam – cena Ls 10 (desmit lati).

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 05.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

4.3. Makšķerēšana Tirdzniecības kanālā atļauta arī ar licencēm, kuras iegādātas vai saņemtas makšķerēšanai Liepājas ezerā saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.6 "Par licencēto makšķerēšanu (amatierzveju) Liepājas ezerā Liepājas pilsētai piekrītošajā teritorijā":

4.3.1. dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) Liepājas ezerā no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem laika posmā no 1.jūnija līdz 1.martam (ziemas laikā bez ledus apstākļos) – cena Ls 1,50 (viens lats un piecdesmit santīmi);

4.3.2. maija mēneša vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) Liepājas ezerā no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem – cena Ls 3 (trīs lati);

4.3.3. maija mēneša licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) Liepājas ezerā no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem laika posmā no 1.maija līdz 31.maijam – cena Ls 13 (trīspadsmit lati);

4.3.4. vasaras sezonas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, ledus vai iebrienot ūdenī Liepājas ezerā laika posmā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim – cena Ls 8 (astoņi lati);

4.3.5. gada licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) Liepājas ezerā (izņemot makšķerēšanu no laivas) laika posmā no 16.marta līdz 30.aprīlim – cena Ls 12 (divpadsmit lati);

4.3.6. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Liepājas ezerā (izņemot makšķerēšanu no laivas) laika posmā no 16.marta līdz 31.maijam.

4.4. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

5. MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU CENU ATLAIŽU PIEMĒROŠANA

5.1. Makšķerniekiem – bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par 65 gadiem, un 1. un 2.grupas invalīdiem – atļauts makšķerēt bez makšķerēšanas kartes un licences, uzrādot personas apliecinošus dokumentus, invaliditātes apliecību, izņemot spiningošanu (velcēšanu) no laivas vai citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem laika posmā no 1.maija līdz 31.maijam, kad ir jāiegādājas attiecīgajā laika posmā derīga licence.

5.2. Gada bezmaksas licenci var saņemt politiski represētās personas, Liepājas pilsētas maznodrošinātie iedzīvotāji atbilstoši pašvaldības iesniegtajiem sarakstiem. Makšķerēšanai no laivas gada bezmaksas licenču īpašniekiem laika posmā no 1.maija līdz 31.maijam ir jāiegādājas attiecīgajā laika posmā derīga licence. Maznodrošinātās personas ir personas, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šāds statuss piešķirts.

6. MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU SATURS, NOFORMĒJUMS UN REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA

6.1. Makšķerēšanas licence satur šādus rekvizītus:

6.1.1. nosaukums un veids;

6.1.2. kārtas numurs;

6.1.3. derīguma termiņš;

6.1.4. cena;

6.1.5. izsniegšanas datums;

6.1.6. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs;

6.1.7. licences saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods;

6.1.8. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti.

6.2. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

6.3. Visas licences ir numurētas un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.4. Makšķerēšanas licences var iegādāties pie licencētās makšķerēšanas organizētāja Zvejnieku ielā 11–5, Liepājā.

6.5. Licencētās makšķerēšanas organizētājs var noteikt arī citas licenču realizācijas vietas, par to iepriekš publicējot informāciju laikrakstos "Kurzemes Vārds" un "Kursas Laiks".

7. NO LICENČU REALIZĀCIJAS IEGŪTO LĪDZEKĻU SADALĪJUMS

7.1. No makšķerēšanas licencēm iegūtos naudas līdzekļus 30% apmērā licencētās makšķerēšanas organizētājs vienu reizi ceturksnī pārskaita valsts pamatbudžetā zivju fonda veidošanai.

7.2. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 70% no licenču realizācijas iegūtajiem naudas līdzekļiem, kurus licencētās makšķerēšanas organizētājs izmanto Noteikumu 9.punktā minēto pienākumu veikšanai.

7.3. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīgs par naudas līdzekļu apmēra aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā zivju fonda veidošanai.

8. MAKŠĶERNIEKU LOMU UZSKAITES KĀRTĪBA

8.1. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds, personas kods) licenču iegādes vietās licencētās makšķerēšanas datu bāzes izveidei un realizācijas analīzei.

8.2. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no iegādātās licences veida obligāti jāreģistrē savi lomi, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot:

8.2.1. visu veidu vienas diennakts licencēs – licences otrajā pusē norādītajā tabulā;

8.2.2. visu veidu mēneša, sezonas un gada licencēs – lomu uzskaites tabulā atbilstoši licences otrajā pusē norādītajam paraugam.

8.3. Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites tabulām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, kura norādīta licencē, viena mēneša laikā no izmantošanas dienas.

8.4. Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumā, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumā, tiks liegta iespēja turpmāk iegādāties jebkura veida licences, kuras piešķir tiesības makšķerēt Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaja tiltam.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 05.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

8.5. Licencētās makšķerēšanas organizētājs iesniedz valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" pārskatu par makšķernieku lomiem, pārdotajām un atpakaļ atgrieztajām licencēm reizi ceturksnī, bet ne vēlāk kā līdz katra nākamā gada 1.februārim.

8.6. Lai veicinātu makšķernieku lomu uzskaiti, informācija par licences periodā noķertajām zivīm nosūtama arī uz elektroniskā pasta adresi: liepajalicences@inbox.lv.

9. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ORGANIZĒTĀJA PIENĀKUMI

9.1. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā publicēt informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību ūdenstilpē laikrakstos "Latvijas Vēstnesis", "Kurzemes Vārds" un "Kursas Laiks".

9.2. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju.

9.3. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences licenču uzskaites žurnālā un nodrošināt, ka uzskaites žurnāli ir pieejami licenču tirdzniecības vietās.

9.4. Nodrošināt makšķerēšanas licenču uzskaites un realizācijas kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem.

9.5. Nodrošināt naudas līdzekļu sadali, ievērojot noteikumu 7.sadaļā noteikto.

9.6. Īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu.

9.7. Uzturēt kārtību ūdenstilpē un tās apkārtējā vidē, kā arī labiekārtot to, lai novērstu makšķernieku radīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, bet nepieciešamības gadījumā nekavējoties novērst makšķernieku radītās kaitīgās sekas.

9.8. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši noteikumu 8.punktam.

9.9. Veikt makšķerēšanas licenču pārbaudi.

9.10. Veikt citas darbības, kas ar normatīvajiem aktiem ir jāveic licencētās makšķerēšanas organizētājam.

10. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ORGANIZĒTĀJA PASĀKUMU PLĀNS ZIVJU RESURSU SAGLABĀŠANAI, PAPILDINĀŠANAI UN AIZSARDZĪBAI

10.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas, zivju uzskaites rezultātus un 2005.gada 19.decembrī apstiprinātos "Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus", Liepājas ezera zivju resursu atjaunošanai un papildināšanai īsteno šādu pasākumu plānu:

10.1.1. 2010. – 2012.gadā – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot līdz 500 tūkstošiem kāpuru un 20 tūkstoši līdaku mazuļu katru gadu;

10.1.2. 2010. – 2012 gadā – ielaižot no 500 tūkstošiem līdz 1 miljonam vēdzeļu kāpuru un mazuļu katru gadu.

10.2. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas, zivju uzskaites rezultātus un 2005.gada 19.decembrī apstiprinātos "Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus", Liepājas ezera zivju resursu aizsardzībai plāno maluzvejniecības izskaušanu, Noteikumu ievērošanas kontroli un makšķerēšanas licenču pārbaudi.

11. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBU KONTROLE

11.1. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanu veic Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektori, licencētās makšķerēšanas organizētājs, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas, Liepājas pilsētas pašvaldības pilnvarotas personas, kas ir tiesīgas pārkāpuma gadījumā atsavināt jebkura veida licenci un piemērot citus sodus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.2. Atbilstoši kompetencei Noteikumu ievērošanas kontrolē piedalās Valsts policija, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" un Zemessardze.

11.3. Noteikumu pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu.

12. NOTEIKUMU DARBĪBAS LAIKS

Noteikumi ir spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim.

13. NOTEIKUMU PIELIKUMI

13.1. Makšķerēšanas licenču paraugi ar lomu uzskaites tabulu (1.pielikums).

13.2. Licencētās makšķerēšanas vietas shēma (2.pielikums).

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.28

 

2.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.28
Licencētās makšķerēšanas vietas shēma

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 05.08.2010. saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28Pieņemts: 03.12.2009.Stājas spēkā: 09.01.2010.Zaudē spēku: 03.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4, 08.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
203384
{"selected":{"value":"01.09.2010","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-02.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2010","iso_value":"2010\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-02.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2010","iso_value":"2010\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2010.-31.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2010
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)