Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas Domes Saistošie noteikumi nr.8

Jelgavā 27.10.1995. (prot. nr.23/1)

Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jelgavā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.punktu

Noteikumi par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Jelgavā reglamentē to projektēšanas, izvietošanas un apsaimniekošanas kārtību Jelgavā.

Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, t.sk. ārvalstu.

Noteikumos lietoto terminu skaidrojums

 

Reklāma - ir Jelgavas pilsētas teritorijā uz reklāmas nesējiem objektiem izvietotā vizuālā informācija par produkciju, pakalpojumu veidiem, idejām, kā arī objektiem, kuros noris tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana vai citi pasākumi saimnieciskās darbības uzlabošanai vai popularitātes palielināšanai.

 

Reklāmas nesējs - objekts (turpmāk "reklāmas nesējs"), uz kura izvieto reklāmu vai informāciju. Ir divu veidu reklāmas nesēji:

1. Jebkura veida speciāli šim nolūkam veidoti reklāmas nesēji - stendi, reklāmas vairogi, stabi, transparenti, brīvstāvošas vitrīnas, statņi, stiklotas konstrukcijas un citi dizaina objekti, kā stacionāri, tā pagaidu, ar gaismas un skaņas izmantošanu vai bez tās, plakaniski pie sienas vai šķērsām pret to piestiprinātas ierīces, izvietotas pie stabiem, ēku fasādēm, uz jumtiem, žogiem, ietvēm, ēku logos un vitrīnās (skatlogos), apstādījumos, dārzos, parkos, skvēros, brīvā ainavā, gar ceļiem, dzelzceļiem, pilsētas laukumos, krastmalās, uz tiltiem, estakādēm, ceļu pārvadiem, uz pagaidu būvēm.

2. Jebkura veida reklāmai piemērojams reklāmas nesējs - ēku sienas un fasādes, jumti, žogi, ietves, ēku logi un vitrīnas (skatlogi), estakādes, ceļu pārvadi, stabi (apgaismes, elektrības vadu turētāji u.c.), pagaidu būves, sabiedriskā transporta līdzekļi (ja nav saistības ar transporta līdzekļa funkciju), gaisa baloni, aerostati u.c. līdzīgi objekti.

 

Izkārtnes - ir informācija par iestādes vai uzņēmuma nosaukumu, fizisko vai juridisko personu darbības veidu un darba laiku. Izkārtni uzkrāso vai izvieto uz veikala, uzņēmuma vai cita attiecīga objekta fasādes, šķērsām tai, vai arī citādi piestiprina saistībā ar attiecīgo fasādi. Izkārtnes izvietošanai vajadzīga Jelgavas Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas atļauja.

 

Sludinājumi un citi informatīvie materiāli - ir visāda veida īslaicīga informācija: paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, ko izliek tiem speciāli paredzētās vietās (stendi, afišu stabi).

 

Reklāmas izvietotājs - ir fiziska vai juridiska persona, kurai pieder attiecīgā reklāma un kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas nesēju, un ir atbildīga par konkrētās reklāmas praktisko izvietošanu.

 

 

1.nodaļa. Vispārējie noteikumi

1.1. Noteikumos paredzētā kārtība attiecas uz reklāmu, reklāmas nesēju, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu visā Jelgavas pilsētas teritorijā neatkarīgi no zemes, ēkas vai cita objekta piederības.

Šie noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju: valsts un pilsētas dienestu norādēm (ceļazīmes, transporta pieturu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida etalona.

1.2. Jautājumu par šajos noteikumos paredzēto prasību izpildi izskata Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa.

1.3. Tiesības izveidot izkārtni uz attiecīgas ēkas fasādes ir fiziskām un juridiskām personām, kuras iesniegušas izkārtnes projektu Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā un noteiktā kārtībā saņēmušas izkārtnes izvietošanas atļauju.

1.4. Gadījumā, ja skatlogā izvietotā reklāma nav saistīta ar veikala vai uzņēmuma darbības veidu vai pārdodamās produkcijas sortimentu, reklāmas izvietotājam noteiktā kārtībā jāveic saskaņošana ar Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu.

1.5. Jelgavas galvenajam arhitektam un pilsētas galvenajam māksliniekam ir tiesības dot norādījumus īpašniekiem par uzņēmumu un veikalu skatlogu sakārtošanu vai nomaiņu, kā arī par izkārtnes un reklāmas objektu sakārtošanu. Šie norādījumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām.

1.6. Gadījumā, ja vairāki reklāmas izvietotāji pretendē uz reklāmas vai tās nesēja izvietošanu vienā un tajā pašā vietā, šīs tiesības izšķir konkursa ceļā.

1.7. Par īslaicīgu reklāmu tiek uzskatīta visa veida reklāma, sludinājumi, drukātie plakāti, afišas, transparenti, uzsaukumi, skrejlapas īslaicīgu pasākumu organizēšanai.

1.7.1. Visa veida īslaicīgu reklāmu Jelgavas pilsētā atļauts izvietot tikai pēc saskaņošanas ar Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu vai pašvaldības uzņēmuma "Kapu saimniecība" reklāmas biroju.

1.7.2. Iepriekš minēto īslaicīgo reklāmu jānovāc triju dienu laikā pēc pasākuma vai noteiktā termiņa, atjaunojot vietu iepriekšējā tehniskā un vizuālā stāvoklī.

1.7.3. Aizliegts izvietot īslaicīgu reklāmu neparedzētās vietās (uz sētām, namu fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismes stabiem, kokiem, transformatoru mājām).

1.7.4. Čpašos gadījumos (vēlēšanas, tautas aptauja, referendums u.c. pasākumi) īslaicīgu reklāmu var izlikt arī citās vietās, iesniedzot izvietošanas vietu sarakstus vai shēmas Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā un noteiktā kārtībā saņemot izvietošanas atļauju.

1.8. Pie iepriekš izvietotās reklāmas grafiskās kompozīcijas nomaiņas nepieciešams saskaņojums ar pilsētas galveno mākslinieku.

1.9. Reklāmas un izkārtnes (arī kombinācijā ar ieejas jumtiņiem, piebūvēm u.c.), kas tiek izvietotas pie ēkām - arhitektūras pieminekļiem, projekta stadijā ir jāsaskaņo ar pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (tas attiecas arī uz durvju, to rokturu, logu restu un žogu jaunizbūvi un nomaiņu).

1.10. Izvietojot reklāmas, izkārtnes, sludinājumus un citu informatīvo materiālu, jāvadās pēc šiem noteikumiem, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Noteikumiem par reklāmas objektu uzstādīšanu tiešā ceļu tuvumā, Jelgavas apbūves noteikumiem, arhitektūras pieminekļu aizsardzības noteikumiem un likumdošanu, kas regulē valsts valodas lietošanu un citiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

1.11. Izvietojot informāciju, jāievēro šādas prasības:

1.11.1. Reklāmām, izkārtnēm, atklātiem ziņojumiem, afišām un plakātiem jābūt latviešu valodā;

1.11.2. Publiskā informācijā līdzās latviešu valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas arī citas valodas, ja šī informācija:

- nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informācija),

- attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem,

- attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras saistītas ar starptautisko tūrismu, ja tās lietošanas nepieciešamība saskaņota ar Valodu centru,

- attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji u.tml.);

1.11.3. Firmas preču zīmē (logotipā) lietotais nosaukums citās valodās nav jātulko.

1.12. Jelgavas pilsētas teritorijā aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī narkotiku, pornogrāfijas un vardarbības reklāmu izvietošana.

1.13. Jelgavas pilsētas teritorijā, kurai izstrādāta reklāmas izvietošanas konceptuāla programma, reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietošana tiek veikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas galvenā mākslinieka projektēšanas uzdevumu.

1.14. Projektēšanas uzdevums nosaka reklāmas, reklāmas nesēja projektēšanas, izgatavošanas, izvietošanas un ekspluatācijas funkcionālos, telpiskos un mākslinieciskos principus, ņemot vērā pilsētas apbūves pašreizējo stāvokli, arhitektūras rakstura, attīstības perspektīvas, apbūves noteikumus un nepieciešamo apkārtnes labiekārtojumu.

1.15. Projektēšanas uzdevumā ietverto prasību izpilde ir obligāta reklāmas un tās nesēju izvietotājam.

1.16. Visa veida reklāmām un izkārtnēm jāatbilst pilsētas apbūves, labiekārtošanas un citiem noteikumiem, funkcionāli estētiskām prasībām, tās izvietojot, jānodrošina Jelgavas pilsētai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, reklāmas nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas parkos un apstādījumos, tās izvietojot, nedrīkst izjaukt ielas kopskata savdabīgumu.

1.17. Jāievēro reklāmā un izkārtnē pielietoto materiālu tehnoloģiskās īpašības, grafiskās kompozīcijas, reklāmas plastiskā risinājuma, kā arī kolorīta atbilstība attiecīgās pilsētas daļas arhitektūras raksturam.

1.18. Reklāmas un izkārtnes nedrīkst aizsegt arhitektūras raksturīgās daļas, ainaviski vērtīgus apbūves fragmentus vai citādi bojāt pilsētas izskatu.

1.19. Reklāmām, to nesēju objektiem un izkārtnēm jābūt piestiprinātām statiski drošā veidā.

1.20. Reklāmas, to nesēji objekti un izkārtnes izvietotājiem jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā.

1.21. Pie fasādes plakaniski piestiprinātām reklāmām un izkārtnēm visā apmērā jāpieguļ pie sienas, izkārtnes izmēram jābūt proporcionālam fasādei, tās nedrīkst sniegties pāri fasādes laukumam. Pie ēku izvirzītajām daļām (apaļas kolonnas, balkoni, erkeri) nedrīkst piestiprināt plakaniskas reklāmas un izkārtnes, tās jāpiemēro ēkas arhitektūrai.

1.22. Pie fasādes plakaniski piestiprinātās kastveidīgās reklāmas dziļums nedrīkst pārsniegt:

- izmantojot vieglos materiālus - 25 cm,

- izmantojot metāliskās konstrukcijas - 15 cm.

Pārējie telpiskie objekti, veidoti no viegliem materiāliem, var būt dažādi pēc sava dziļuma.

1.23. Reklāmu un izkārtņu, kas no sienām izvirzās šķērsām būvlaidam, apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 3 m virs ietves, pilsētas centrā izkārtnes un reklāmas nedrīkst būt izvirzītas no būvlaida vairāk par 70 cm, ja ietves platums nepārsniedz 2 metrus.

1.24. Reklāmu un izkārtni drīkst izvietot tikai uz sakoptas ēkas fasādes.

1.25. Jelgavas vēsturiskās apbūves vietās nav ieteicamas plakanās plastikāta gaismas kastes, tās pieļaujamas tikai gadījumos, ja netiek traucēts arhitektūras kopējais raksturs un ielas panorāmas koptēls.

1.26. Pilsētas vēsturiskajās apbūves vietās aizliegta reklāmas un izkārtnes izvietošana uz jumta, izņemot caurskatāmās reklāmas un izkārtnes, kuras jāpieskaņo jumta formai. Nesošās konstrukcijas jāveido tā, lai nebojātu ēkas izskatu, jumta konstrukciju un jumta segumu.

Reklāmas uz jumtiem pieļaujamas, ja tās netraucē ēkas arhitektoniskajam koptēlam.

1.27. Uzņēmumu vai veikalu skatloga iekārtojuma elementiem jābūt savstarpēji proporcionāliem un saskanīgiem pielietoto materiālu, kompozīcijas elementu grafiskā un plastiskā risinājuma, kā arī kolorīta ziņā.

1.28. Reklāmas nesēja uzstādīšana un ekspluatācija atļauta tikai tad, ja veikti nepieciešamie labiekārtošanas darbi apkārtnes teritorijā.

1.29. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 20 m pie sabiedriski nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām (baznīcām, pieminekļiem un citām). Tas neattiecas uz reklāmu par konkrēto objektu.

1.30. Izvietojot reklāmu uz pašvaldības sabiedriskajiem transporta līdzekļiem, ir jāsaskaņo ar Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu.

1.31. Ja reklāma ir izvietota uzņēmuma, iestādes teritorijā vai nomājamā teritorijā, uz privātīpašumā esošām ēkām un teritorijām un ir pārskatāma no pilsētvides, ir jāsaskaņo ar Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu.

 

 

2.nodaļa. Reklāmas izvietošanas kārtība

2.1. Personas, kuras vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni Jelgavā, iesniedz Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā iesniegumu ar ziņām par sevi un reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietošanas adresi.

Iesniegumam jāpievieno (2 eksemplāros):

- izvietošanas vietas situācijas plāns vai vietas fotogrāfija,

- zemes vai ēkas īpašnieka, pārvaldītāja, lietotāja rakstiska piekrišana reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietošanai,

- projekts vai projekta pieteikums - idejas skice.

2.2. Iesniegumu izskata Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa un dod atbildi noteiktā termiņā.

2.3. Iesniegto projektu izskata Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa un dod atļauju izvietot konkrētu reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni, ja ievērotas visas šajos noteikumos minētās prasības.

2.4. Reklāmas vai reklāmas nesēja izvietotājs veic nodevas iemaksu speciāli izveidotā norēķinu kontā. Pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas nesēja izvietošanu nosaka Jelgavas pilsētas dome.

2.5. Ja reklāmas vai reklāmas nesēja izvietotājs neizpilda šajos noteikumos paredzētās prasības, tiek sniegts motivēts atteikums reklāmas vai tā nesēja izvietošanai Jelgavā.

2.6. Sastādot administratīvo pārkāpumu protokolu, amatpersonām ir tiesības dot rakstveida norādījumus reklāmu, izkārtņu, sludinājumu u.c. informatīvo materiālu izvietotājam, kā arī zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldniekam, pārvaldītājam vai lietotājam par reklāmas nesēja un uz tā izvietotās informācijas tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai demontēšanu.

2.7. Noteikumu 2.7. punktā minēto norādījumu nepildīšanas gadījumā Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa ir tiesīga novākt reklāmu, reklāmas nesēju, izkārtni, sludinājumu un citu informatīvo materiālu uz izvietotāja rēķina vai arī zemes, ēkas pārvaldītāja vai lietotāja rēķina, ja uz viņam piederošā vai viņa pārvaldījumā esošā īpašuma izvietota Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas neatļauta reklāma.

 

 

3.nodaļa. Prasības projektu iesniegšanai

3.1. Ja izkārtnes vai reklāmas izvietošana paredzēta uz jau esoša reklāmas nesēja (stenda, sienas, fasādes u.c.), projektā jāiekļauj (2 eksemplāros):

3.1.1. vietas situācijas fotogrāfija ar iekonturētu paredzēto izkārtni vai reklāmu,

3.1.2. situācijas plāns ar objekta un tā apkārtējās teritorijas raksturojumu, fasādei - rasējumu,

3.1.3. izstrādāts projekts vai skice krāsās,

3.1.4. konstruktīvais risinājums apjomīgām kompozīcijām,

3.1.5. burtu garnitūras pieteikums,

3.1.6. izkārtnes vai reklāmas stiprinājuma rasējums.

3.2. Ja izvietošanas atļauja tiek prasīta reklāmas nesējam ar stacionāru piesaisti zemē, papildus jāiesniedz topogrāfiskais plāns un visi pieprasītie saskaņojumi:

- ar pilsētas inženierdienestiem,

- DET,

- LATTELEKOM,

- "Jelgavas gāze" apgādes rajonu,

- Jelgavas pašvaldības uzņēmumu "Ūdensvada un kanalizācijas saimniecība",

- Ceļu satiksmes drošības departamentu,

- valsts valodas inspektoru u.c.

3.3. Ja reklāmas nesējs paredzēts vairākos eksemplāros, papildus jāiesniedz:

3.3.1. izvietošanas vietu saraksts un shēma,

3.3.2. konstrukciju paraugetalons.

3.4. Uz projekta jābūt tā autora parakstam.

 

4.nodaļa. Atbildība par noteikumu neievērošanu

4.1. Šie noteikumi paredz administratīvo atbildību.

1.grupa.

4.1.1. Par reklāmas vai reklāmas nesēja izvietošanu bez saskaņošanas ar Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu par tiesībām eksponēt reklāmu vai tās nesēju.

4.1.2. Par izkārtnes izvietošanu bez Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas atļaujas; par nepagarinātu reklāmas darbības laiku.

4.1.3. Par reklāmas vai reklāmas nesēja izvietošanu bez ēkas, zemes gabala vai cita attiecīgā objekta īpašnieka, pārvaldītāja vai lietotāja piekrišanas.

2.grupa.

4.1.4. Par īslaicīgas reklāmas, sludinājumu u.c. informatīvo materiālu izvietošanu uz ēku un būvju konstrukcijām un vietās, kur to nav atļāvusi Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa.

4.1.5. Par īslaicīgu reklāmu nenovākšanu triju dienu laikā pēc attiecīgā pasākuma vai noteiktā termiņa un uzņēmuma, organizācijas slēgšanas gadījumā.

3. grupa.

4.1.6. Par reklāmas vai tās nesēja izpildi dabā neatbilstoši Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas apstiprinātajam projektam.

4.1.7. Par reklāmas, tās nesēju un izkārtņu neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā.

4.1.8. Par reklāmas, tās nesēja vai izkārtņu izvietošanu uz nesakoptas nama fasādes.

4.1.9. Par reklāmas, tās nesēja vai izkārtnes nostiprināšanu statiski nedrošā veidā.

4.2. Par šo noteikumu pārkāpšanu atbild reklāmas, reklāmas nesēja, izkārtnes, sludinājuma un cita informatīvā materiāla izvietotājs.

4.3. Par šo noteikumu 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3. punktu neievērošanu atbild juridiskās vai fiziskās personas, uz kurām attiecas izvietotā reklāma.

4.4. Par šo noteikumu pārkāpšanu atbild zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs vai lietotājs, ja ar tā atļauju uz viņam piederošā vai viņa pārvaldījumā esošā īpašuma izvietota Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas neatļauta reklāma, reklāmas nesējs vai cits informatīvais materiāls.

4.5. Administratīvo protokolu sastādīt un naudas sodu:

4.5.1. Par punktā 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. paredzētajiem pārkāpumiem (1. grupa) no Ls 100 līdz Ls 150;

4.5.2. Par punktā 4.1.4., 4.1.5. paredzētajiem pārkāpumiem (2. grupa) Ls 50;

4.5.3. Par punktā 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9. paredzētajiem pārkāpumiem (3. grupa) no Ls 10 līdz Ls 50

uzlikt ir tiesīgi:

4.5.4. līdz Ls 100 - Jelgavas Domes priekšsēdētājs un viņa vietnieki, Municipālās policijas priekšnieks, viņa vietnieki, vecākie inspektori, inspektori,

4.5.5. līdz Ls 50 - Jelgavas pilsētas domes locekļi.

Administratīvo pārkāpumu lietas izskatīt un naudas sodu līdz Ls 150 var uzlikt Jelgavas pašvaldības institūciju izveidotās administratīvās komisijas.

4.6. Ja naudas soda apmērs ir Ls 10 un pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto sodu, 4.5. punktā minētās amatpersonas uzliek administratīvo sodu uz vietas, nesastādot protokolu, bet izsniedz noteikta parauga kvīti.

4.7. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo šo noteikumu pārkāpējus no to pildīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

4.8. Sastādot administratīvo pārkāpumu protokolu, 4.5. punktā minētajām amatpersonām ir tiesības dot rakstveida norādījumus reklāmu, izkārtņu, sludinājumu u.c. informatīvo materiālu izvietotājam, kā arī zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldniekam, pārvaldītājam vai lietotājam par reklāmas nesēja un uz tā izvietotās informācijas tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai demonstrēšanu.

4.9. Noteikumu 4.8. punktā minēto norādījumu nepildīšanas gadījumā Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa ir tiesīga novākt reklāmu, reklāmas nesēju, izkārtni, sludinājumu un citu informatīvo materiālu uz izvietotāja rēķina vai arī zemes, ēkas pārvaldītāja vai lietotāja rēķina, ja uz viņam piederošā vai viņam pārvaldījumā esošā īpašuma izvietota Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas neatļauta reklāma.

Jelgavas Domes priekšsēdētāja vietnieks R.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 27.10.1995.Stājas spēkā: 16.11.1995.Zaudē spēku: 20.03.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 15.11.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
203348
16.11.1995
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"