Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

 LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr.77

LZA Terminoloģijas komisija: Par aritmētisko un loģisko operāciju terminu saraksta apstiprināšanu

Pieņemts 27.05.2008.; prot. Nr.6/1087.

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr.405 3.2.p.
Publicēts "LV" Nr.163, 14.10.2009.


LZA TK lēmuma Nr.77 pielikums

Aritmētisko un loģisko operāciju termini

Informācijas apmaiņai, kas šobrīd ir kļuvusi par vienu no ikdienas dzīves neatņemamām sastāvdaļām, svarīga ir ne tikai informācijas apmaiņas procesā nodotā un saņemtā informācija, bet arī informācijas attēlošanas veidi un pierakstes metodes. Šajā aritmētisko un loģisko operāciju terminu sarakstā iekļauti angļu valodas terminiem atbilstošie latviešu valodas termini un to definīcijas, kas izstrādāti LZA TK Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijā uz ISO standartā "Arithmetic and Logic Operations" iekļautā materiāla bāzes (tā ir viena nodaļa ISO-2382 standartā "Information technologies", tādēļ definīcijas vairāk atbilst informācijas tehnoloģijas jomas nekā matemātikas un loģikas tradīcijām). Šajā sarakstā ietilpst termini, kas raksturo dažādos operandu attēlošanas veidus un operācijas, ko var izpildīt vai nu ar aritmētiskiem, vai loģiskiem operandiem, kā arī termini, kas raksturo operāciju izpildi, precizitāti, iespējamo kļūdu rašanos un to veidus u. c.

ITTEA sekretāre I. Ilziņa

 

absolute error

absolūtā kļūda

Algebriskais rezultāts, ko iegūst, no izskaitļotās, novērotās, izmērītās vai citādi iegūtās vērtības atņemot patieso, specificēto vai teorētiski pareizo vērtību.

accuracy I

bezkļūdība

Īpašība būt bez kļūdas.

accuracy II

precizitāte

Parasti ar relatīvās kļūdas funkciju izteikts kvantitatīvs kļūdas lieluma mērs: jo lielāka šī mēra vērtība, jo mazāka kļūda.

addend

otrais saskaitāmais

Skaitlis vai lielums, ko saskaitīšanas operācijā pieskaita pirmajam saskaitāmajam.

argument I

arguments

Neatkarīgs mainīgais.

argument II

arguments

Jebkura no neatkarīgā mainīgā vērtībām.

Piemērs: meklēšanas atslēga - skaitlis, kas norāda uz elementa vietu tabulā.

arithmetic operation

aritmētiska operācija

Operācija pēc aritmētikas likumiem.

arithmetic shift

aritmētiska pārbīde

Vienpamata skaitīšanas sistēmā un fiksēta komata pierakstes sistēmā pierakstītā skaitlī veikta pārbīde, kurā pārvieto tikai rakstzīmes, kas attēlo skaitļa daļu ar fiksēto komatvietu.

Piezīme. Aritmētiska pārbīde parasti ir līdzvērtīga skaitļa reizināšanai ar veselu pozitīvu vai negatīvu pamata pakāpi (izņemot noapaļošanas ietekmi).

(arithmetic) underflow

zīmīgo ciparu izzudums

Aritmētiskā operācijā - rezultāts, kura absolūtā vērtība ir tik maza, ka attiecīgās skaitīšanas sistēmas aptvertā vērtību apgabala ietvaros nav pierakstāma.

Piemēri: 1) tāda situācija (īpaši bieža lietojumos ar peldošā komata pierakstes sistēmu), kur rezultāts ir mazāks par mazāko vēl pierakstāmo lielumu, kas nav nulle; 2) rezultāts var izzust tāpēc, ka radies negatīvs kāpinātājs ārpus pieļaujamā vērtību apgabala.

augend

pirmais saskaitāmais

Skaitlis vai lielums, kam saskaitīšanas operācijā pieskaita citus skaitļus vai lielumus.

balanced error

līdzsvarotā kļūda

Tādu kļūdu kopa, kuru vidējā vērtība ir nulle.

bias

nosliece

Sistemātiska vērtības novirze no etalonvērtības.

bias error

sistemātiska kļūda

Kļūda, ko rada nosliece.

Piemēri: 1) kļūda, kas rodas tāpēc, ka sarāvusies mērlente; 2) kļūda, ko skaitļošanā rada virknes apraušana.

binary [ternary] [octal]

[decimal or denary]

[duodecimal] [sexadecimal

or hexadecimal] [N-ary]

binārs [ternārs] [oktāls] [decimāls]

[duodecimāls] [heksadecimāls]

[N-ārs], divisks [trijisks] [astoņisks]

[desmitisks] [divpadsmitisks]

[sešpadsmitisks] [N-isks]

Tāds, kur ir kāda atlase, izvēle vai nosacījums, kam var būt divas [trīs] [astoņas] [desmit] [divpadsmit] [sešpadsmit] [N] vērtības vai stāvokļi.

binary arithmetic operation

diviska aritmētiska operācija

Aritmētiska operācija, kuras operandi un rezultāts ir pierakstīti binārajā sistēmā.

Boolean function

Būla funkcija

Pārslēgfunkcija, kurai pašai un kuras katram neatkarīgajam mainīgajam iespējamas tikai divas vērtības.

Boolean operation

Būla operācija

Jebkāda operācija, kurā katram no operandiem un arī rezultātam ir viena no divām vērtībām.

Piezīme. Lai būtu vienkāršāk definēt atsevišķas Būla operācijas, šīs divas Būla vērtības sauktas par Būla vērtību 0 un Būla vērtību 1. Nenonākot pretrunā ar definīcijām, varētu izmantot arī citus vērtību pārus.

Boolean operation table

Būla operācijas tabula

Operācijas tabula, kurā katram operandam un arī rezultātam ir viena no divām tām pašām vērtībām.

Boolean operator

Būla operators

Operators, kura operandiem un arī darbības rezultātam ir viena no divām vērtībām.

borrow digit

aizņēmumcipars

Cipars, kas parādās, ja starpība ciparvietā ir negatīva, un kas apstrādei tiek pārsūtīts uz citu vietu.

Piezīme. Pozicionālā pierakstes sistēmā aizņēmumcipars apstrādei tiek pārsūtīts uz nākamo augstāko ciparvietu.

carry digit

pārnesumcipars, pārnesums

Cipars, kas parādās, ja summa vai reizinājums kādā ciparvietā pārsniedz lielāko tajā pierakstāmo skaitli, un kas apstrādei tiek pārsūtīts uz citu vietu.

Piezīme. Pozicionālā pierakstes sistēmā pārnesumcipars apstrādei tiek pārsūtīts uz nākamo augstāko ciparvietu.

characteristic (of a logarithm)

logaritma raksturojums

Veselā daļa logaritmu pierakstos, kas var būt arī negatīva.

combination

kombinācija

Galīga nesakārtota kādas kopas izlase.

complementary operation

papildinošā operācija,

komplementārā operācija

Būla operācijai - cita Būla operācija, kuras rezultāts ar tiem pašiem operandiem ir pirmās operācijas rezultāta noliegums.

Piemērs: disjunkcija ir antidisjunkcijas papildinošā operācija.

complex number

komplekss skaitlis

Skaitlis, kas ir sakārtots reālu skaitļu pāris un izsakāms formā a + bi, kur a un b ir reālie skaitļi, bet i2 = -1.

conjunction, AND operation,

intersection

konjunkcija, UN operācija,

loģiskā reizināšana

Būla operācija, kuras rezultātam Būla vērtība 1 ir tad un tikai tad, ja katram operandam ir Būla vērtība 1.

difference

starpība

Skaitlis vai lielums, ko, atņemšanas operācijā no mazināmā atņemot mazinātāju, iegūst kā rezultātu.

disjunction, OR operation,

INCLUSIVE-OR operation, logical add

disjunkcija, VAI operācija,

loģiskā saskaitīšana

Būla operācija, kuras rezultātam Būla vērtība 0 ir tad un tikai tad, ja katram operandam ir Būla vērtība 0.

dividend

dalāmais

Skaitlis vai lielums, ko dalīšanas operācijā dala.

divisor

dalītājs

Skaitlis vai lielums, ar ko dalīšanas operācijā dala dalāmo.

dual operation

duālā operācija

Būla operācija, kuras rezultāts ar operandiem, kas ir pirmās operācijas operandu noliegumi, ir pirmās operācijas rezultāta noliegums.

Piemērs: disjunkcija ir konjunkcijas duālā operācija.

dyadic [N-adic] Boolean operation

divvietīga [N-vietīga] Būla operācija

Būla operācija ar diviem un tikai diviem [ar N un tikai N] operandiem.

Piezīme. Latviešu valodā lieto arī terminu bināra Būla operācija.

dyadic [N-adic] operation

divvietīga [N-vietīga] operācija,

bināra [N-āra] operācija

Operācija ar diviem un tikai diviem [ar N un tikai N] operandiem.

element (of a set), member (of a set)

kopas elements

Objekts, kam piemīt īpašības, ar kurām definēta attiecīgā kopa.

empty set, null set

tukša kopa

Kopa, kurā nav neviena elementa.

end-around borrow

cikliskā aizņemšanās

Aizņēmumcipara pārsūtīšana no visnozīmīgākās ciparvietas uz visnenozīmīgāko ciparvietu.

end-around carry

cikliskā pārnese

Pārnesumcipara pārsūtīšana no visnozīmīgākās ciparvietas uz visnenozīmīgāko ciparvietu.

Piemērs: cikliskā pārnese var būt nepieciešama, saskaitot divus negatīvus skaitļus, kas pierakstīti ar saviem samazināta pamata papildinājumiem.

end-around shift, cyclic shift

cikliskā pārbīde

Loģiska pārbīde, kurā rakstzīmes, kas izbīdītas ārā no datorvārda vai reģistra viena gala, iebīda otrā galā.

equivalence operation,

IF-AND-ONLY-IF operation, IFF

ekvivalences operācija,

TAD-UN-TIKAI-TAD operācija

Divvietīga Būla operācija, kuras rezultātam Būla vērtība 1 ir tad un tikai tad, ja abiem operandiem ir viena un tā pati Būla vērtība.

error

kļūda

Nesaskaņa starp izskaitļoto, novēroto vai izmērīto vērtību vai stāvokli un patieso, specificēto vai teorētiski pareizo vērtību vai stāvokli.

error range

kļūdas vērtību apgabals

Iespējamo kļūdas vērtību kopa.

error span

kļūdas intervāla garums

Starpība starp lielāko un mazāko kļūdas vērtību.

exclusion, NOT-IF-THEN operation

izslēgšana, NE-JA-TAD operācija,

antiimplikācija

Divvietīga Būla operācija, kuras rezultātam Būla vērtība 1 ir tad un tikai tad, ja pirmajam operandam ir Būla vērtība 1, bet otrajam Būla vērtība 0.

factor

reizinātājs

Jebkurš no skaitļiem vai lielumiem, kas reizināšanas operācijā ir operands.

factorial

faktoriāls

Naturālu skaitļu 1, 2, 3, … reizinājums līdz norādītajam veselajam skaitlim, to ieskaitot.

formal logic

formālā loģika

Zinātnes nozare, kurā pēta pareizu slēdzienu struktūru un formas, neņemot vērā slēdzienos izmantoto jēdzienu saturu.

function

funkcija

Matemātisks objekts, kura kā atkarīgā mainīgā vērtība ir tādā veidā atkarīga no viena vai vairāku neatkarīgo mainīgo vērtībām (attiecīgajos vērtību apgabalos), ka katrai pieļaujamai šo vērtību kombinācijai atbilst ne vairāk kā viena no atkarīgā mainīgā vērtībām.

generating function

veidotājfunkcija

Dotai funkciju vai konstanšu virknei - matemātiska funkcija, kuras izvirzījumā bezgalīgā rindā šīs funkcijas vai konstantes ir koeficienti.

Piemērs: funkcija (1 - 2ux + u2)-1/2 atbilstoši savam izvirzījumam

ir veidotājfunkcija Ležandra polinomiem Pn(x).

heuristic method

heiristiska metode

Jebkāda pētnieciska problēmu risināšanas metode, kurā tuvošanos pieņemamam galarezultātam izvērtē, balstoties uz aptuvenu rezultātu virkni, kas iegūta, piem., kādā virzītu mēģinājumu un kļūdu procesā.

identity operation

identitātes operācija,

tāpatības operācija (reti)

Būla operācija, kuras rezultātam Būla vērtība 1 ir tad un tikai tad, ja visiem operandiem ir viena un tā pati Būla vērtība.

Piezīme. Identitātes operācija ar diviem operandiem ir ekvivalences operācija.

implication, IF-THEN operation, conditional implication

implikācija, JA-TAD operācija

Divvietīga Būla operācija, kuras rezultātam Būla vērtība 0 ir tad un tikai tad, ja pirmajam operandam ir Būla vērtība 1, bet otrajam Būla vērtība 0.

integer, integer number

vesels skaitlis

Kāds no skaitļiem nulle, +1, -1, +2, -2, …

irrational number

iracionāls skaitlis

Reāls skaitlis, kas nav racionāls skaitlis.

Karnaugh map

Karno karte

Loģisko mainīgo pārslēgfunkcijas taisnstūrveida diagramma ar apakštaisnstūriem, kuri pārklājas, katram pārklājošos taisnstūru šķēlumam attēlojot vienu vienīgu mainīgo kombināciju un visām kombinācijām esot šādi attēlotām.

logic operation,

logical operation

loģiska operācija

Operācija pēc matemātiskās loģikas likumiem; operācija, kurā katra no rezultāta rakstzīmēm atkarīga tikai no attiecīgajām operandu rakstzīmēm.

logical comparison

loģiskā salīdzināšana

Simbolu virkņu pētīšana, kurā noskaidro, vai tās nav vienādas.

logical shift, logic shift

loģiskā pārbīde

Pārbīde, kas vienlīdz skar visas datorvārda rakstzīmes.

majority operation

vairākuma operācija,

mažoritārā operācija

Sliekšņa operācija, kurā katram operandam var būt tikai vērtības 0 un 1, un vērtība 1 tam ir tad un tikai tad, ja operandu, kam vērtība 1, ir vairāk nekā operandu, kam vērtība nulle.

mantissa (of a logarithm)

logaritma mantisa

Logaritma pieraksta nenegatīva daļveida daļa.

map

attēlojums

Tādu vērtību kopa, kuras ir noteiktā atbilstībā ar lielumiem vai vērtībām no citas kopas.

mathematical induction

matemātiskā indukcija

Metode, kā pierādīt apgalvojumu par naturāliem skaitļiem, kas lielāki par vai vienādi ar N, pierādot, ka apgalvojums ir spēkā skaitlim N un, ja tas ir spēkā skaitlim n, kas lielāks vai vienāds ar N, tad tas ir spēkā arī nākamajam skaitlim (n + 1).

minuend

mazināmais

Skaitlis vai lielums, no kā atņemšanas operācijā atņem citu skaitli vai lielumu.

monadic [dyadic] operator,

unary [binary] operator

vienvietīgs [divvietīgs] operators,

unārs [binārs] operators

Operators, kas apzīmē operāciju ar vienu un tikai vienu operandu [ar diviem un tikai diviem operandiem].

monadic operation, unary operation

vienvietīga operācija, unāra operācija

Operācija ar vienu un tikai vienu operandu.

Piemērs: noliegšana.

multiple-precision

vairākvārdu precīzumspēja

Precīzumspēja, kuras nodrošināšanai skaitli pieraksta ar vairākiem datorvārdiem.

multiplicand

reizināmais

Reizinātājs, ko reizināšanas operācijā reizina ar citu skaitli vai lielumu.

multiplier factor, multiplier

reizinātājs

Reizinātājs, ar ko reizināšanas operācijā reizina pirmo reizinātāju.

natural number, nonnegative integer

naturāls skaitlis,

nenegatīvs vesels skaitlis

Viens no skaitļiem nulle, viens, divi, …

Piezīme. Dažkārt naturālos skaitļus definē kā tādus, kas sākas nevis ar nulli, bet gan ar vieninieku.

negation, NOT operation

noliegšana, negācija,

NE-operācija, inversija

Vienvietīga Būla operācija, kuras rezultātam ir pretēja vērtība nekā operandam.

non-conjunction, NAND operation,

NOT-BOTH operation

antikonjunkcija, NE-UN operācija

Divvietīga Būla operācija, kuras rezultātam Būla vērtība 0 ir tad un tikai tad, ja katram operandam ir Būla vērtība 1.

non-disjunction, NOR operation,

NEITHER-NOR operation

antidisjunkcija, NE-VAI operācija

Divvietīga Būla operācija, kuras rezultātam Būla vērtība 1 ir tad un tikai tad, ja katram operandam ir Būla vērtība 0.

non-equivalence operation,

EXCLUSIVE-OR operation

antiekvivalences operācija,

IZSLĒDZOŠĀ-VAI operācija,

VAI-NU-VAI operācija,

saskaitīšana pēc moduļa divi

Divvietīga Būla operācija, kuras rezultātam Būla vērtība 1 ir tad un tikai tad, ja operandiem Būla vērtība nav vienāda.

non-identity operation

neidentitātes operācija,

netāpatības operācija (reti)

Būla operācija, kuras rezultātam Būla vērtība 1 ir tad un tikai tad, ja visiem operandiem nav viena un tā pati Būla vērtība.

Piezīme. Neidentitātes operācija ar diviem operandiem ir antiekvivalences operācija.

operand

operands

Objekts, ar ko veic operāciju.

operation

operācija

Skaidri definēta darbība, ar ko no jebkuras pieļaujamas zināmu objektu kombinācijas iegūstams jauns objekts.

Piemērs: saskaitīšana aritmētikā; saskaitot 5 ar 3 un iznākumā iegūstot 8, skaitļi 5 un 3 ir operandi, skaitlis 8 ir rezultāts un + zīme ir operators, kas norāda, ka izdarītā operācija ir saskaitīšana.

operation table

operācijas tabula

Tabula, kurā definēta operācija, minot visas pieļaujamās operandu vērtību kombinācijas un katrai kombinācijai norādot rezultātu.

operator (in symbols manipulation)

operators (darbā ar simboliem)

Simbols, kas apzīmē operācijā veicamo darbību.

overflow

pārpildījums

Vārda - operācijas rezultāta pieraksta - daļa, par kuru vārda garums pārsniedz paredzētās krātuves ietilpību.

parameter

parametrs

Mainīgais, kam konkrētā lietojumā piešķirta konstanta vērtība un kas var norādīt uz šo lietojumu.

precision

precīzumspēja

Divu gandrīz vienādu vērtību izšķiramības pakāpe.

Piemērs: četrzīmīgiem numerāļiem ir zemāka precīzumspēja nekā sešzīmīgiem numerāļiem, tomēr pareizi izskaitļotam četrzīmīgam numerālim var būt augstāka precizitāte nekā nepareizi izskaitļotam sešzīmīgam numerālim.

product

reizinājums

Skaitlis vai lielums, kas ir reizināšanas operācijas rezultāts.

proper subset

īsta apakškopa

Kopas apakškopa, kurā neietilpst visi šās kopas elementi.

pseudo-random number sequence

pseidogadījumskaitļu virkne

Skaitļu virkne, kas iegūta ar kādu noteiktu aritmētisku algoritmu, bet kas nolūkam, kuram tā vajadzīga, izpilda gadījumskaitļu virknes lomu.

quotient

dalījums

Skaitlis vai lielums, ko iegūst, dalāmo dalot ar dalītāju, un kas ir viens no dalīšanas operācijas rezultātiem.

random number

gadījumskaitlis

Skaitlis, kas iztverts no zināmas skaitļu kopas tādā veidā, ka katram šīs kopas skaitlim ir vienāda parādīšanās varbūtība.

random number sequence

gadījumskaitļu virkne

Tādu skaitļu virkne, kurus nevienu nevar droši paredzēt, zinot vienīgi to, kādi ir iepriekšējie virknes locekļi.

range

vērtību apgabals

Kāda lieluma vai funkcijas pieļaujamo vērtību kopa.

rational number

racionāls skaitlis

Reāls skaitlis, kas ir vesela skaitļa dalījums ar veselu skaitli, kurš nav nulle.

real number

reāls skaitlis

Skaitlis, ko var pierakstīt ar galīgu vai bezgalīgu numerāli vienpamata skaitīšanas sistēmā.

recursive function

rekursīvā funkcija

Funkcija, kuras vērtības ir naturāli skaitļi; šīs vērtības ir atvasinātas no naturāliem skaitļiem pēc substitūcijas formulām, kurās šī funkcija ir operands.

recursively defined sequence

rekurentā virkne

Virkne, kuras katrs loceklis, sākot ar otro, nosakāms ar operāciju, kuras operandu vidū ir daži vai visi iepriekšējie locekļi.

Piezīme. Rekursīvā virknē var būt galīgs skaits nedefinētu locekļu, iespējams, lielāku nekā viens.

relative error

relatīvā kļūda

Absolūtās kļūdas attiecība pret patieso, specificēto vai teorētiski pareizo kļūdaini noteiktā lieluma vērtību.

remainder

atlikums

Skaitlis vai lielums, kas dalīšanas operācijā ir dalāmā nedalāmā daļa, kurai mazāka absolūtā vērtība nekā dalītājam, un kas ir viens no dalīšanas operācijas rezultātiem.

result

rezultāts

Objekts, kas rodas, izpildot operāciju.

rounding error

noapaļojumkļūda

Noapaļošanas dēļ radusies kļūda.

scalar

skalārs lielums, skalārs (lietv.)

Lielums, ko raksturo ar vienu vienīgu vērtību.

scale factor, scaling factor

mērvienības maiņas koeficients

Skaitlis, ko mērvienības maiņā izmanto par reizinātāju.

Piemērs: lai vērtības 856, 432, -95 un -182 iekļautos robežās no -1 līdz +1 (ieskaitot), tās jāreizina ar piemērotu mērogošanas koeficientu, piem., 1/1000.

serial number

kārtas numurs

Vesels skaitlis, ar ko norāda kāda locekļa vietu virknē.

set

kopa

Galīgs vai bezgalīgs skaits jebkādu objektu, kuriem piemīt kāda kopīga īpašība vai īpašības.

shift

pārbīde

Dažu vai visu kāda vārda rakstzīmju pārvietošana vienā vai otrā virzienā par vienādu skaitu zīmjvietu.

significant digit arithmetic

zīmīgo ciparu aritmētika

Skaitļošanas metode, kas izmanto modificētu peldoša komata pierakstes sistēmu, kurā norāda katra operanda zīmīgo ciparu skaitu, bet rezultāta zīmīgo ciparu skaits nosakāms pēc operandu zīmīgo ciparu skaita, operācijas veida un pieejamās precīzumspējas.

single- [double-] [triple-] precision

vienvārda [divvārdu] [trīsvārdu]

precīzumspēja

Precīzumspēja, kuras nodrošināšanai skaitli pieraksta ar vienu [diviem] [trim] datorvārdiem.

span, range (USA)

intervāla garums, diapazona lielums

Starpība starp kāda lieluma vai funkcijas lielāko un mazāko vērtību.

subset

apakškopa

Kopa, kuras katrs elements ir attiecīgās citas kopas elements.

subtrahend

mazinātājs

Skaitlis vai lielums, ko atņemšanas operācijā atņem no mazināmā.

sum

summa

Skaitlis vai lielums, kas ir vairāku skaitļu vai lielumu saskaitīšanas rezultāts.

switching function

pārslēgfunkcija

Funkcija, kurai pašai un kuras katram neatkarīgajam mainīgajam iespējams tikai galīgs skaits vērtību.

switching variable

pārslēgmainīgais

Mainīgais, kuram ir tikai galīgs skaits iespējamu vērtību vai stāvokļu.

Piemērs: nekonkretizēta rakstzīmju kopas rakstzīme.

symbolic logic, mathematical logic

matemātiskā loģika

Zinātnes nozare, kurā pareizus slēdzienus un operācijas pēta, izmantojot mākslīgu valodu, kas paredzēta tam, lai izvairītos no dabisko valodu neviennozīmības un loģiskajām nepilnībām.

threshold function

sliekšņa funkcija

Divvērtīga pārslēgfunkcija ar vienu vai vairākiem argumentiem (kas var nebūt Būla argumenti); tās vērtība ir 1, ja noteikta šo argumentu matemātiskā funkcija pārsniedz doto sliekšņa vērtību, un - 0, ja nepārsniedz.

threshold operation

sliekšņa operācija

Operācija, kas novērtē tās operandu sliekšņa funkciju.

normalization (in a floating-point representation system)

normalizēšana (peldošā komata pierakstes sistēmā)

Peldoša komata pierakstā - fiksētās daļas un attiecīgi arī kāpinātāja koriģēšana tā, lai fiksētā daļa atrastos iepriekš norādītā vērtību apgabalā, pierakstītajam reālajam skaitlim paliekot nemainītam.

Piemērs: lai fiksētā daļa peldoša komata pierakstā 123,45 × 102 iekļautos vērtību apgabalā no 1 līdz 9,99…, pierakstu var normalizēt kā 1,2345 × 104.

quantization

kvantēšana

Kāda mainīgā vērtību apgabala sadalīšana vienādos vai nevienādos savstarpēji nepārklājošos intervālos, kuru skaits ir galīgs, un katra intervāla apzīmēšana ar kādu no tā ietvertajām vērtībām.

Piemērs: cilvēka vecumu daudzām vajadzībām mēdz kvantēt ar kvantu (intervālu) 1 gads.

rounding

noapaļošana

Skaitļa pozicionālā pieraksta pārveidošana, vienu vai vairākus mazāk nozīmīgos ciparus dzēšot vai neievērojot un saglabāto daļu pēc kādas kārtulas koriģējot.

Piezīmes. 1. Parasti noapaļošanas nolūks ir ierobežot numerāļa precīzumspēju un/vai samazināt tā rakstzīmju skaitu. 2. Izplatītākie noapaļošanas aritmētiskie paveidi ir noapaļošana uz leju, noapaļošana uz augšu un izsvērtā noapaļošana.

rounding down

noapaļošana uz leju

Numerāļa noapaļošana, saglabāto daļu nekādā veidā nekoriģējot.

Piemērs: ja numerāļus 12,6374 un 15,0625 noapaļo līdz divām decimālajām zīmēm aiz komata, iegūst attiecīgi 12,63 un 15,06.

Piezīmes. 1. Ja numerāli noapaļo uz leju, tā absolūtā vērtība nepieaug. 2. Noapaļošana uz leju ir virknes apraušanas paveids.

rounding off I

izsvērtā noapaļošana

Numerāļa noapaļošana, vienu vai vairākus ciparus dzēšot un, ja visnozīmīgākais cipars dzēstajā daļā bijis ne mazāks par pusi no attiecīgās ciparvietas pamata, saglabāto daļu koriģējot: tās visnenozīmīgākajam ciparam pieskaitot vieninieku un veicot nepieciešamās pārneses.

Piemērs: ja numerāļus 12,6375 un 15,0625 izsvērti noapaļo līdz divām decimālajām zīmēm aiz komata, iegūst attiecīgi 12,64 un 15,06.

rounding off II

izsvērtā noapaļošana

Numerāļa noapaļošana, saglabātās daļas visnenozīmīgākajam ciparam vieninieku pieskaitot un nepieciešamās pārneses veicot tad, ja

a) dzēstās daļas visnenozīmīgākais cipars bijis lielāks par pusi no attiecīgās ciparvietas pamata;

b) dzēstās daļas visnozīmīgākais cipars bijis vienāds ar pusi no pamata un viens vai vairāki nākamie cipari bijuši lielāki par nulli;

c) dzēstās daļas visnozīmīgākais cipars bijis vienāds ar pusi no pamata, visi nākamie cipari bijuši vienādi ar nulli un saglabātās daļas visnenozīmīgākais cipars bijis nepāra cipars.

Piemērs: ja numerāļus 12,6375 un 15,0625 izsvērti noapaļo līdz trim decimālajām zīmēm aiz komata, iegūst attiecīgi 12,638 un 15,062.

Piezīme. Vārdu "nepāra" šajā definīcijā var aizstāt ar "pāra".

rounding up

noapaļošana uz augšu

Noapaļošana, sakārtojot skaitļa pieraksta daļu, kas iegūta, pieskaitot vieninieku vismazāk nozīmīgajam ciparam un veicot nepieciešamās pārneses tad un tikai tad, ja viens vai vairāki cipari, kas nav nulles, ir atmesti.

Piemērs: ja numerāļus 12,6374 un 15,0625 noapaļo līdz divām decimālajām zīmēm aiz komata, iegūst attiecīgi 12,64 un 15,07.

Piezīme. Ja numerāli noapaļo uz augšu, tā absolūtā vērtība nemazinās.

sampling

iztveršana

Funkcijas vērtību aprēķināšana, ar fiksētu vai patvaļīgu soli pārlūkojot tās definīcijas apgabalu.

Piezīme. Atsevišķās nozarēs, piem., statistikā, šim terminam ir cita nozīme.

truncation

apraušana

Kādas simbolu virknes sākuma vai beigu dzēšana vai neievērošana atbilstoši noteiktiem kritērijiem vai kādas apstrādes pārtraukšana atbilstoši kādām kārtulām pirms tās pabeigšanas vai dabiskas izbeigšanās.

truncation error

atmetumkļūda

Simbolu virknes vai apstrādes apraušanas dēļ radusies kļūda.

truth table

patiesumvērtību tabula

Loģiskās operācijas tabula.

universal set

universālā kopa

Kopa, kurā ietilpst visi attiecīgajā pētījumā nozīmīgie elementi.

variable

mainīgais

Lielums, kura vērtība ir nenoteikta vai zināmās robežās nenoteikta, kamēr konkrētā lietojumā tam nepiešķir kādu noteiktu vērtību.

Veitch diagram

Veiča diagramma

Būla funkcijas attēlošanas veids, kurā mainīgo skaits nosaka kvadrātu skaitu diagrammā: vajag tik daudz kvadrātu, cik iznāk, iespējamo stāvokļu skaitu (proti, 2) kāpinot pakāpē, ko nosaka mainīgo skaits.

Venn diagram

Venna diagramma

Diagramma, kurā kopas attēlotas ar virsmas apgabaliem.

zero (in data processing)

nulle (datu apstrādē)

Skaitlis, kas nemaina cita skaitļa vērtību, ja to šim skaitlim pieskaita vai no tā atņem.

Piezīme. Datoros nullei var būt dažādi pieraksti, piem., nulle ar pluszīmi vai mīnuszīmi (rodas, pozitīvu vai negatīvu skaitli atņemot no sevis paša) un nulle peldošā komatu pierakstā (kur daļa ar fiksēto komatu ir nulle, bet kāpinātājs peldošā komata pierakstā var mainīties).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par aritmētisko un loģisko operāciju terminu saraksta apstiprināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: LZA Terminoloģijas komisija Veids: lēmums Numurs: 77Pieņemts: 27.05.2008.Stājas spēkā: 27.05.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 07.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
203302
27.05.2008
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"