Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1663

Rīgā 2009.gada 28.decembrī (prot. Nr.90 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 188.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 4.1, 4. un 4.3 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Šo noteikumu ietvaros profesionālās izglītības iestādei piemēro vienu no šādiem statusiem:

4.1 1. profesionālās izglītības kompetences centrs - profesionālās izglītības iestāde, kurā ir nepieciešamā materiālā bāze profesionālās kvalifikācijas ieguvei visās attiecīgās nozares pamatprofesijās un kuras uzdevums ir sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu attiecīgās nozares profesiju apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm un būt par jaunāko tehnoloģiju apguves vietu gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, kā arī pildīt eksaminācijas centru funkcijas, tajā skaitā neformālās izglītības atzīšanai;

4.1 2. profesionālās izglītības iestāde ar specializāciju - profesionālās izglītības iestāde, kurā ir nepieciešamā materiālā bāze profesionālās kvalifikācijas iemaņu apgūšanai pamatprofesijās un kvalifikācijas ieguvei pamatprofesiju specializācijā noteiktā izglītības programmā;

4.1 3. profesionālās izglītības iestāde pamatiemaņu apgūšanai - profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmas, kurās gūst pamatiemaņas vienā vai vairākās profesijās un kurās ir visa nepieciešamā materiālā bāze pamatiemaņu apgūšanai;

4.1 4. profesionālās izglītības iestādes filiāle - profesionālās izglītības iestādes struktūrvienība, kas teritoriāli atdalīta no profesionālās izglītības iestādes un kas īsteno izglītības programmas, kurās gūst pamatiemaņas vienā vai vairākās profesijās.

4.2 Šo noteikumu izpratnē infrastruktūras (jaunbūves, renovējamas un rekonstruējamas būves) uzlabošana var ietvert profesionālās izglītības iestādes ēku, būvju un telpu rekonstrukciju, renovāciju, jaunas ēkas būvniecību, esošo būvju vai to daļu nojaukšanu, ēku, būvju un telpu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem un citus šo noteikumu VII nodaļā minētos būvniecības darbus, ja minētā infrastruktūras uzlabošana tiek veikta esošā profesionālās izglītības iestādes ēku kompleksā. Jaunas ēkas būvniecība tiek atbalstīta, ja jaunbūves izmaksas ir ekonomiski izdevīgākas nekā esošas ēkas rekonstrukcija.

4.3 Profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģija ir dokuments, kas saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju vai citu ministriju, ja profesionālās izglītības iestāde ir citas ministrijas padotībā, un kurā noteikts profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas rezultātā plānotais profesionālās izglītības iestādes statuss saskaņā ar šo noteikumu 4.1 1., 4.1 2., 4.1 3. vai 4.1 4.apakšpunktu, kā arī atbilstoši iestādes statusam noteikta plānotā turpmākā izglītības iestādes darbība un attīstība, plānotais audzēkņu skaits 2014./2015.mācību gadā, nepieciešamās investīcijas infrastruktūras uzlabošanai un profesionālās izglītības iestādei aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums. Minētajā stratēģijā norāda arī citas publisko vai privāto līdzekļu ietvaros plānotās investīcijas profesionālās izglītības iestādes infrastruktūrā, pamatojot, kā tiks nodrošināta citu investīciju nepārklāšanās ar aktivitātē plānotajām."

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Projektu iesniegumu atlase aktivitātē notiek ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk - ierobežota atlase) veidā. Ierobežoto atlasi atbildīgā iestāde organizē ne vēlāk kā 60 dienas pēc šo noteikumu 21.7.apakšpunktā minētā profesionālās izglītības iestāžu saraksta apstiprināšanas par visu pieejamo reģionālā finansējuma kvotu un atbalstāmo profesionālās izglītības iestāžu kvotu. Ja nav apgūts viss aktivitātē pieejamais finansējums, atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti izsludināt projektu iesniegumu atlases kārtu par visu aktivitātes ietvaros atlikušo finansējumu, nosūtot uzaicinājumu projekta iesniedzējam, kas nav iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā vai ir iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā, bet tas ir noraidīts."

3. Izteikt 8.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.7. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē, sagatavo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;".

4. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Projekta iesnieguma iesniedzējs ierobežotas atlases ietvaros var iesniegt vienu vai divus projekta iesniegumus. Divus projekta iesniegumus var iesniegt, ja profesionālās izglītības iestādē plānotais audzēkņu skaits 2014./2015.mācību gadā ir 800 vai vairāk."

5. Papildināt 14.2.apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "9 584 903 lati" ar vārdiem un skaitli "tai skaitā Kultūras ministrijas padotībā esošajām profesionālās izglītības iestādēm un pašvaldību dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm, kurām saskaņā ar Izglītības likumu Kultūras ministrija nodrošina valsts budžeta dotāciju pedagogu atlīdzības segšanai, līdz 950 569 latiem".

6. Papildināt 14.3.apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "25 025 610 latu" ar vārdiem un skaitļiem "tai skaitā Labklājības ministrijas pakļautībā esošajām profesionālās izglītības iestādēm līdz 957 918 latiem, Kultūras ministrijas padotībā esošajām profesionālās izglītības iestādēm un pašvaldību dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm, kurām saskaņā ar Izglītības likumu Kultūras ministrija nodrošina valsts budžeta dotāciju pedagogu atlīdzības segšanai, līdz 1 756 183 latiem".

7. Izteikt 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"16. Ja pēc šo noteikumu 22.punktā minētā uzaicinājuma nosūtīšanas divas vai vairākas aktivitātē atbalstāmās profesionālās izglītības iestādes tiek apvienotas vai viena vai vairākas aktivitātē atbalstāmās profesionālās izglītības iestādes tiek pievienotas citai profesionālās izglītības iestādei, projekta iesniegumu iesniedz atbalstāmo profesionālās izglītības iestāžu saistību un tiesību pārņēmējs, kas pēc apvienošanas īsteno šo noteikumu 20.1.apakšpunktā minētās programmas. Ja projekts tiek apstiprināts, saistību un tiesību pārņēmējs kļūst par finansējuma saņēmēju.

17. Profesionālās izglītības iestādei aktivitātes ietvaros pieejamo finansējumu nosaka Izglītības un zinātnes ministrija vai cita ministrija, ja profesionālās izglītības iestāde ir citas ministrijas padotībā, ievērojot vismaz šādus kritērijus:

17.1. šo noteikumu 14.punktā minētās plānošanas reģiona finansējuma kvotas katram plānošanas reģionam;

17.2. izglītības iestādē plānotais audzēkņu skaits 2014./2015.mācību gadā;

17.3. izglītības iestādē nepieciešamā platība uz vienu audzēkni, kas nepārsniedz 10 m2;

17.4.  1 m2 būvniecības izmaksas latos, kas nepārsniedz Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē (www.em.gov.lv) publicētajā analītiskajā būvizmaksu katalogā 2009.gadam noteiktās būvizmaksas;

17.5. mācību iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas uz vienu audzēkni, kas nepārsniedz 1000 latu;

17.6. izglītības iestādes specializācija invalīdu profesionālajā izglītībā un profesionālās piemērotības noteikšanā."

8. Aizstāt 18.punktā skaitļus un vārdus "2006.gada 1.oktobri" ar skaitļiem un vārdiem "2009.gada 1.oktobri".

9. Papildināt II nodaļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami finanšu resursi pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, pārskaita finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu vienošanās dokumentā noteiktajos termiņos un kārtībā."

10. Papildināt 20.2.apakšpunktu aiz vārdiem "rekonstrukcija un renovācija" ar vārdiem "vai jaunbūves būvniecība".

11. Izteikt 24.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. ar Izglītības un zinātnes ministriju vai citu ministriju, ja profesionālās izglītības iestāde ir citas ministrijas padotībā, saskaņotu profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģiju. Ja vairākām profesionālās izglītības iestādēm ir izstrādāta un saskaņota viena kopēja profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģija, to pievieno katram projekta iesniegumam atsevišķi;".

12. Papildināt noteikumus ar 24.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.6. Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotas Profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju vērtēšanas komisijas lēmuma izrakstu par profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas saskaņošanu (attiecas uz Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajām vai pašvaldību dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm) vai citas ministrijas apliecinājumu, ja profesionālās izglītības iestāde ir citas ministrijas padotībā, par profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas saskaņošanu un apliecinājumu par profesionālās izglītības iestādes darbības nodrošināšanu ilgtermiņā."

13. Papildināt 34.1.15.apakšpunktu aiz vārdiem "šo noteikumu" ar skaitļiem un vārdiem "17.punktā, 47.7.apakšpunktā".

14. Izteikt 39.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.2.3. precizēt projekta iesnieguma attiecināmās izmaksas, ja pārsniegts šo noteikumu 17.punktā minētais profesionālās izglītības iestādei aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums;".

15. Svītrot 40.2.apakšpunktā vārdu "apliecinātas".

16. Svītrot 43.punkta trešo teikumu.

17. Svītrot 44.punkta otrajā teikumā vārdu "apliecinātas".

18. Papildināt 47.3.apakšpunktu aiz vārdiem "renovācijas un rekonstrukcijas" ar vārdiem "vai jaunbūves".

19. Papildināt noteikumus ar 47.7. un 47.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.7. nekustamā īpašuma (zemes) iegādes izmaksas līdz 10 procentiem no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām;

47.8. izglītības iestādes ēku un telpu energoefektivitātes pasākumi, ievērojot nosacījumu, ka minētie energoefektivitātes pasākumi nedrīkst pārklāties ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros plānotajām darbībām."

20. Aizstāt 48.punktā vārdu un skaitli "un 47.5." ar skaitļiem un vārdu "47.5., 47.7. un 47.8.".

21. Izteikt 50.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 49.3.apakšpunktā noteiktās izmaksas ir ne mazākas par 35 000 latu, ja profesionālās izglītības iestāde ir šo noteikumu 4.1 1.apakšpunktā minētais profesionālās izglītības kompetences centrs vai 4.1 2.apakšpunktā minētā profesionālās izglītības iestāde ar specializāciju."

22. Izteikt 51.1. un 51.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.1. ēku, būvju, telpu rekonstrukcijas, renovācijas, jaunas ēkas būvniecības un esošo būvju vai to daļu nojaukšanas izmaksas;

51.2. ēku, būvju, tai skaitā jaunbūvju, telpu pielāgošanas izmaksas personām ar funkcionāliem traucējumiem;".

23. Svītrot 58.1.apakšpunktu.

24. Svītrot 58.4.apakšpunktā vārdus "kuras ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām projekta iesniegumā ietver tikai valsts budžeta iestāde".

25. Izteikt 58.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.5. izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 47., 49., 51., 53. un 57.punktā vai pārsniedz šo noteikumu 47.7.apakšpunktā, 50., 54., 55. un 56.punktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumu;".

26. Papildināt 58.7.apakšpunktu aiz vārdiem "aktivitāšu īstenošanas laikā" ar vārdiem "izņemot šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētās izmaksas".

27. Papildināt noteikumus ar 58.1 punktu šādā redakcijā:

"58.1 Projekta iesniedzējs, kas ir valsts budžeta iestāde, šo noteikumu 58.punktā noteiktās neattiecināmās izmaksas projektā neplāno. Projekta iesniedzējs, kas nav valsts budžeta iestāde, projektā var plānot šo noteikumu 58.punktā noteiktās neattiecināmās izmaksas, tās sedzot no projekta iesniedzēja rīcībā esošiem līdzekļiem, kas nav valsts budžeta līdzekļi."

28.  63.punktā:

28.1. aizstāt vārdu un skaitli "un 47.5." ar skaitļiem un vārdu "47.5., 47.7. un 47.8.";

28.2. papildināt punktu aiz vārdiem "nepārsniedzot šo noteikumu" ar skaitli un vārdu "47.7.apakšpunktā".

29. Papildināt 64.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja finansējuma saņēmējs projekta ietvaros veic iepirkumu, pirms tiek noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, tas pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iesniedz iepirkuma plānu sadarbības iestādē."

30. Izteikt 67. un 68.punktu šādā redakcijā:

"67. Finansējuma saņēmējs projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu var uzsākt pirms vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

68. Projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1663Pieņemts: 28.12.2009.Stājas spēkā: 07.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 06.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
203210
07.01.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"