Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1650

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 145.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 66.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 72., 206.nr.; 2007, 158.nr.; 2008, 201.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 12.punktā vārdus "pašvaldību administratīvo teritoriju vai teritoriālo vienību novadu un pilsētas ar lauku teritoriju" ar vārdiem "republikas pilsētu, novada pilsētu un novadu pagastu";

1.2. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Vērtību zonas robežās:

15.1. katru gadu nosaka šo noteikumu 19., 26. un 41.punktā minētos nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību bāzes rādītājus;

15.2. vienlaikus ar rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves vērtību zonējuma izstrādi nosaka šo noteikumu 49.punktā minētos nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību bāzes rādītājus.";

1.3. svītrot 15.1 punktu;

1.4. izteikt 15.2 punktu šādā redakcijā:

"15.2 Nosakot šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētās bāzes vērtības gadījumā, ja nekustamā īpašuma tirgus informācija par pēdējo gadu uzrāda cenu krituma tendenci valstī, pieņem, ka cenu krituma tendence saglabāsies arī nākamajā gadā. Nosakot bāzes vērtības, izvērtē cenu izmaiņu prognozi uz nākamā gada 1.janvāri konkrētajās teritorijās attiecīgajai nekustamo īpašumu grupai.";

1.5. izteikt 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"16. Izstrādājot vērtību zonējumus, Valsts zemes dienests sadarbojas ar pašvaldību norīkotiem atbildīgajiem pārstāvjiem (konsultantiem), izvērtējot projektētās vērtību zonu robežas.

17. Valsts zemes dienests nodrošina informācijas pieejamību mājaslapā internetā (www.vzd.gov.lv), publicējot:

17.1. vērtību zonējuma un kadastrālo vērtību bāzes rādītāju tabulu projektus ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Ministru kabineta noteikumu projekta par šo rādītāju apstiprināšanu pieteikšanas izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē;

17.2. pēc vērtību bāzes apstiprināšanas Ministru kabinetā - nākamajam gadam apstiprinātos vērtību zonējumus un kadastrālo vērtību bāzes rādītāju tabulas;

17.3. spēkā esošos vērtību zonējumus un kadastrālo vērtību bāzes rādītāju tabulas.";

1.6. papildināt II nodaļu ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Valsts zemes dienests pēc pieprasījuma sagatavo vērtību zonējuma un kadastrālo vērtību bāzes rādītāju tabulas papīra formā. Informācijas pieprasītājs sedz ar informācijas sagatavošanu saistītās izmaksas saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.";

1.7. svītrot 1.pielikuma 11.punktā kodam "12510505" atbilstošā ēkas tipa nosaukumā vārdus "izņemot elektrostaciju un transformatoru staciju ēkas";

1.8. izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa
 noteikumiem Nr.305

Apbūves zemes un lauku zemes kadastrālo vērtību ietekmējošie zemes izmantošanas apgrūtinājumi

Zemes izmantošanas apgrūtinājumi

Apgrūtinājumu korekcijas koeficienta izvērtējums

apbūves zemei

lauku zemei

Kods

Apraksts

Kapgr1

Kapgr2

Kapgr

11

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

1101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla

20 %

-

no platības

110101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija

20 %

-

no platības

110102

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsargjoslas (pludmales) teritorija

20 %

-

no platības

110103

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

-

-

no platības

1102

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

-

-

no platības

110201

ūdensteces aizsargjoslas teritorija

-

-

no platības

11020101

vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

-

-

no platības

11020102

25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

-

-

no platības

11020103

10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

-

-

no platības

11020104

līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

-

-

no platības

11020105

ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

-

-

no platības

11020106

ūdensteces aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

-

-

no platības

11020107

Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

-

-

no platības

11020108

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam

-

-

no platības

11020109

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā

-

-

no platības

11020110

Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

-

-

no platības

11020111

Ventas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

-

-

no platības

110202

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija

-

-

no platības

11020201

tādas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuras platība ir lielāka par 1000 hektāriem

-

-

no platības

11020202

100-1000 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

-

-

no platības

11020203

25-100 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

-

-

no platības

11020204

10-25 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

-

-

no platības

11020205

līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

-

-

no platības

11020206

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

-

-

no platības

11020207

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

-

-

no platības

110203

mākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, aizsargjoslas teritorija

-

-

no platības

110204

applūstošā (10 % applūduma varbūtība) teritorija

-

no platības

no platības

1103

aizsargjoslas ap valsts meteoroloģis­ko un hidroloģisko novērojumu stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

-

-

no platības

110301

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu

-

-

no platības

110302

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni

-

-

no platības

110303

aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni

-

-

no platības

110304

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu

-

-

no platības

110305

aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

-

-

no platības

110306

aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

-

-

no platības

110307

aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu

-

-

no platības

110308

aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni

-

-

no platības

110309

aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

-

-

no platības

1104

aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

-

-

no platības

110401

regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija

-

-

no platības

110402

ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija

-

-

no platības

110403

aizsargjoslas teritorija ap ūdensnoteku un ūdenstilpju aizsargdambi

-

-

no platības

110404

liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija

-

-

no platības

110405

aizsargjoslas teritorija ap polderu sūkņu staciju

-

-

no platības

110406

aizsargjoslas teritorija ap krājbaseinu

-

-

no platības

110407

aizsargjoslas teritorija ap slūžām

-

-

no platības

110408

aizsargjoslas teritorija ap hidrometrisko posteni

-

-

no platības

1105

tauvas joslas

-

-

no platības

110501

tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti

-

-

no platības

110502

tauvas joslas teritorija gar upi

-

-

no platības

110503

tauvas joslas teritorija gar ezeru

-

-

no platības

110504

tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu

-

-

no platības

110505

tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi

-

-

no platības

110506

tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens

-

-

no platības

1109

aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

-

-

no platības

110901

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

-

-

no platības

110902

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

-

-

no platības

110903

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

-

-

no platības

110904

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

-

-

no platības

110905

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

-

-

no platības

110906

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

-

-

no platības

110907

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

-

-

no platības

110908

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

-

-

no platības

110909

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

-

-

no platības

12

Komunikācijas

1201

aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

-

no platības

no platības

120101

aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu

-

no platības

no platības

12010101

ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā

-

no platības

no platības

12010102

ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m

-

no platības

no platības

120102

aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu

-

no platības

no platības

12010201

kanalizācijas spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā

-

no platības

no platības

12010202

kanalizācijas spiedvads atrodas dziļāk par 2 m

-

no platības

no platības

120103

aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu

-

no platības

no platības

120104

aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem

-

no platības

no platības

120105

aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni

-

no platības

no platības

120106

aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru

-

no platības

no platības

120107

aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju

-

no platības

no platības

120108

aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju

-

no platības

no platības

120109

aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju

-

no platības

no platības

120110

aizsargjoslas teritorija ap zemteku

-

no platības

no platības

1202

aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 mega­paskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

-

no platības

no platības

120201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju

-

no platības

no platības

12020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

-

no platības

no platības

12020102

gāzesvada dia­metrs no 300 mm līdz 600 mm

-

no platības

no platības

12020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

-

no platības

no platības

120202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju

-

no platības

no platības

120203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktu

-

no platības

no platības

120204

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

-

no platības

no platības

120205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu

-

no platības

no platības

12020501

līdz 50 litriem

-

no platības

no platības

12020502

virs 50 litriem

-

no platības

no platības

120206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu virs 500 m3

-

no platības

no platības

120207

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu

-

no platības

no platības

12020701

līdz 0,6 megapaskāliem

-

no platības

no platības

12020702

virs 0,6 megapaskāliem

-

no platības

no platības

120208

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem

-

no platības

no platības

120209

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumu, kurš nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni

-

no platības

no platības

120210

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu, kurš atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslāni

-

no platības

no platības

120211

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes uzpildes staciju ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 m3, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem

-

no platības

no platības

1203

aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem

-

no platības

no platības

120301

aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija

-

no platības

no platības

120302

aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide

-

no platības

no platības

120303

aizsargjoslas teritorija gar autoceļu

-

no platības

no platības

12030301

valsts galvenajiem autoceļiem

-

no platības

no platības

12030302

valsts reģionālajiem autoceļiem

-

no platības

no platības

12030303

valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem

-

no platības

no platības

12030304

pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem

-

no platības

no platības

120304

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu

-

no platības

no platības

12030401

pilsētās un ciemos

-

no platības

no platības

12030402

lauku apvidos

-

no platības

no platības

120305

aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus

-

no platības

no platības

12030501

pilsētās un ciemos

-

no platības

no platības

12030502

lauku apvidos

-

no platības

no platības

120306

aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

-

no platības

no platības

12030601

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

-

no platības

no platības

1204

aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

-

no platības

no platības

120401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju

-

no platības

no platības

120402

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

-

no platības

no platības

120403

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu

-

no platības

no platības

120404

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līniju

-

no platības

no platības

120405

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju, kura šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus

-

no platības

no platības

120406

aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni, vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes

-

no platības

no platības

120407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī

-

no platības

no platības

120408

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu  masta atsaitēm

-

no platības

no platības

120409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteineru

-

no platības

no platības

1205

aizsargjoslas gar elektriska­jiem tīkliem

-

no platības

no platības

120501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu

-

no platības

no platības

12050101

līdz 20 kilo­voltiem

-

no platības

no platības

12050102

110 kilo­volti

-

no platības

no platības

12050103

330 kilo­volti

-

no platības

no platības

120502

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju

-

no platības

no platības

120503

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu

-

no platības

no platības

120504

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu

-

no platības

no platības

120505

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju

-

no platības

no platības

120506

aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu

-

no platības

no platības

12050601

līdz 20 kilovoltiem

-

no platības

no platības

12050602

110 kilo­volti

-

no platības

no platības

12050603

330 kilo­volti

-

no platības

no platības

120507

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

-

no platības

no platības

1206

aizsargjoslas gar siltumtīkliem

-

no platības

no platības

120601

aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi

-

no platības

no platības

120602

aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktu

-

no platības

no platības

120603

aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadu, kura diametrs ir 400 milimetru un lielāks

-

no platības

no platības

1207

aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

-

no platības

no platības

120701

aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli

-

no platības

no platības

1208

aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

-

no platības

no platības

120801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

-

no platības

no platības

12080101

līdz 0,4 mega­paskāliem

-

no platības

no platības

12080102

no 0,4 mega­paskāliem līdz 1,6 mega­paskāliem

-

no platības

no platības

12080103

vairāk par 1,6 mega­paskāliem

-

no platības

no platības

120802

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

-

no platības

no platības

120803

aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni

-

no platības

no platības

120804

aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju

-

no platības

no platības

120805

aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu

-

no platības

no platības

120806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju un dabasgāzes savākšanas punktu

-

no platības

no platības

120807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu

-

no platības

no platības

12080701

līdz 0,4 mega­paskāliem

-

no platības

no platības

12080702

no 0,4 mega­paskāliem līdz 0,6 mega­paskāliem

-

no platības

no platības

12080703

vairāk par 0,6 mega­paskāliem

-

no platības

no platības

120808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu

-

no platības

no platības

12080801

no 0,4 mega­paskāliem līdz 0,6 mega­paskāliem

-

no platības

no platības

12080802

vairāk par 0,6 mega­paskāliem

-

no platības

no platības

120809

aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām

-

no platības

no platības

120810

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)

-

no platības

no platības

120811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

-

no platības

no platības

120812

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu

-

no platības

no platības

120813

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām

-

no platības

no platības

120814

aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu

-

no platības

no platības

120815

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

-

no platības

no platības

1209

aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļ­vadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām

-

no platības

no platības

120901

aizsargjoslas teritorija gar cauruļvadu

-

no platības

no platības

120902

aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kura paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

-

no platības

no platības

120903

aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādi, piestātni un muliņu, uzsildīšanas punktu, noliktavu, krātuvi, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu

-

no platības

no platības

120904

aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietu

-

no platības

no platības

120905

aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kura paredzēta bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

-

no platības

no platības

120906

aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtu

-

no platības

no platības

13

Īpašumi aizsargājamās teritorijās

1301

dabas rezervāta teritorija

-

-

no platības

130101

stingrā režīma zonas teritorija

-

-

no platības

130102

regulējamā režīma zonas teritorija

-

-

no platības

130103

ārējās aizsargjoslas teritorija

-

-

no platības

130104

dabas parka zonas teritorija

-

-

no platības

1302

nacionālā parka teritorija

-

-

no platības

130201

dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija

-

-

no platības

130202

dabas lieguma zonas teritorija

-

-

no platības

130203

ainavu aizsardzības zonas teritorija

-

-

no platības

130204

kultūrvēsturiskās zonas teritorija

-

-

no platības

130205

neitrālās zonas teritorija

-

-

no platības

130206

dabas parka zonas teritorija

-

-

no platības

1303

biosfēras rezervāta teritorija

-

-

no platības

130301

dabas lieguma zonas teritorija

-

-

no platības

130302

ainavu aizsardzības zonas teritorija

-

-

no platības

130303

neitrālās zonas teritorija

-

-

no platības

1304

dabas lieguma teritorija

-

-

no platības

130401

stingrā režīma zonas teritorija

-

-

no platības

130402

regulējamā režīma zonas teritorija

-

-

no platības

130403

dabas lieguma zonas teritorija

-

-

no platības

130404

dabas parka zonas teritorija

-

-

no platības

130405

ainavu aizsardzības zonas teritorija

-

-

no platības

130406

neitrālās zonas teritorija

-

-

no platības

1305

dabas parka teritorija

-

-

no platības

130501

regulējamā režīma zonas teritorija

-

-

no platības

130502

dabas lieguma zonas teritorija

-

-

no platības

130503

dabas parka zonas teritorija

-

-

no platības

130504

neitrālās zonas teritorija

-

-

no platības

130505

ainavu aizsardzības zonas teritorija

-

-

no platības

1306

aizsargājamo ainavu apvidus teritorija

-

-

no platības

130601

dabas lieguma zonas teritorija

-

-

no platības

130602

dabas parka zonas teritorija

-

-

no platības

130603

ainavu aizsardzības zonas teritorija

-

-

no platības

130604

neitrālās zonas teritorija

-

-

no platības

130604

regulējamā režīma zonas teritorija

-

-

no platības

1307

vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija

-

-

no platības

130701

dabas lieguma zonas teritorija

-

-

no platības

130702

dabas parka zonas teritorija

-

-

no platības

130703

dabas pieminekļa teritorija

-

-

no platības

1308

dabas pieminekļa teritorija

-

-

no platības

130801

aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfo­lo­ģisko dabas pieminekļu teritorija

-

-

no platības

130802

aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija

-

-

no platības

130803

teritorija ap īpaši aizsargājamu koku

-

-

no platības

130804

teritorija ap aizsargājamu akmeni

-

-

no platības

130805

aizsargājamo aleju teritorija

-

-

no platības

1309

būvniecības ierobežojumu teritorija

-

no platības

no platības

130901

būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānojumā

-

no platības

no platības

1310

mikroliegumi

-

-

no platības

131001

mikrolieguma teritorija

-

-

no platības

131002

īpašuma atrašanās mikrolieguma buferzonā

-

-

no platības

1311

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

-

-

no platības

131101

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

-

-

no platības

1312

mežu aizsargjosla ap pilsētām

-

-

no platības

131201

mežu aizsargjoslas ap pilsētu teritorijām

-

-

no platības

1313

valsts nozīmes meža monitoringa parauglaukumi

-

-

no platības

131301

pirmā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija

-

-

no platības

131302

otrā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija

-

-

no platības

1314

īpaši aizsargājamie kultūras pieminekļi

-

-

no platības

131401

īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija

-

-

no platības

131402

kultūras rezervāta (muzejrezervāta) teritorija

-

-

no platības

14

Kultūras, vēstures un rekreācijas objekti

1401

kultūras pieminekļa teritorija

20 %

-

no platības

140101

arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti

20 %

-

no platības

14010101

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

20 %

-

no platības

14010102

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

20 %

-

no platības

14010103

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

20 %

-

no platības

140102

arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti

20 %

-

no platības

14010201

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

20 %

-

no platības

14010202

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

20 %

-

no platības

14010203

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

20 %

-

no platības

140103

mākslas pieminekļa teritorija un objekti

20 %

-

no platības

14010301

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

20 %

-

no platības

14010302

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

20 %

-

no platības

14010303

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

20 %

-

no platības

140104

industriāla pieminekļa teritorija un objekti

20 %

-

no platības

14010401

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

20 %

-

no platības

14010402

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

20 %

-

no platības

14010403

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

20 %

-

no platības

140105

vēsturiska notikuma vietas teritorija un objekti

20 %

-

no platības

14010501

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

20 %

-

no platības

14010502

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

20 %

-

no platības

14010503

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

20 %

-

no platības

1402

aizsargjoslas (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekļiem

-

no platības

no platības

140201

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli

-

no platības

no platības

14020101

laukos

-

no platības

no platības

14020102

pilsētās

-

no platības

no platības

140202

individuāli noteikta aizsardzības zona ap kultūras pieminekli

-

no platības

no platības

15

Servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums

1502

ūdens lietošanas servitūti

-

-

no platības

150201

ūdens lietošanas servitūta teritorija

-

-

no platības

1503

ceļa servitūti

-

no platības

no platības

150301

ceļa servitūta teritorija

-

no platības

no platības

1504

cita veida servitūts

-

no platības

no platības

150401

cita veida servitūta teritorija

-

no platības

no platības

16

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

1601

aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem

-

-

no platības

160101

aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēziskā tīkla punktu, kam apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs

-

-

no platības

16010101

aizsargjoslas teritorija ap astronomiski ģeodēziskā tīkla punktu

-

-

no platības

16010102

aizsargjoslas teritorija ap horizontālā globā­lās pozicionēšanas tīkla 0 klases punktu

-

-

no platības

16010103

aizsargjoslas teritorija ap ģeomagnētiskā tīkla 1.klases punktu

-

-

no platības

16010104

aizsargjoslas teritorija ap gravimetriskā tīkla 1.klases punktu

-

-

no platības

16010105

aizsargjoslas teritorija ap citu valsts ģeodēziskā tīkla punktu

-

-

no platības

160102

aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu, kam apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs

-

-

no platības

16010201

aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu

-

-

no platības

1603

aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem

-

no platības

no platības

160301

aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektiem

-

no platības

no platības

1606

aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakuspro­duktu lieljaudas sadedzinā­šanas uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

-

no platības

no platības

160601

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu

-

no platības

no platības

160602

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu  izgāztuvi

-

no platības

no platības

160603

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuras jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī

-

no platības

no platības

160604

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai

-

no platības

no platības

160605

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem

-

no platības

no platības

160606

aizsargjoslas teritorija ap atklātu notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas lauku

-

no platības

no platības

160607

aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa filtrācijas lauku, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm

-

no platības

no platības

160608

aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu

-

no platības

no platības

16060801

lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumu ar sadedzināšanas jaudu sākot no 50 kilo­gramiem stundā

-

no platības

no platības

16060802

pārstrādes uzņēmums, kurš pārstrādā 1. un 2.kategorijas blakusproduktus

-

no platības

no platības

1607

piesārņota vieta

-

no platības

no platības

160701

teritorija, kurā ir ķīmiskais piesārņojums

-

no platības

no platības

160702

teritorija, kurā ir cita veida piesārņojums

-

no platības

no platības

1608

aizsargjoslas ap kapsētām

-

no platības

no platības

160801

aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

-

no platības

no platības

1609

aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām

-

no platības

no platības

160901

aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu

-

no platības

no platības

1610

aizsargjoslas ap optiskajiem teleskopiem un radioteleskopiem

-

no platības

no platības

161001

aizsargjoslas teritorija ap optisko teleskopu

-

no platības

no platības

161002

aizsargjoslas teritorija ap radioteleskopu

-

no platības

no platības

1611

cita veida apgrūtinājumi

 

no platības

no platības

161101

gājēju celiņš uz jūru

 

no platības

no platības

01

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

0102

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

     

010203

ūdensteces aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

-

-

no platības

010204

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

-

-

no platības

02

Komunikācijas

0202

aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

     

020201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām

-

-

no platības

02020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

-

-

no platības

02020102

gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm

-

-

no platības

02020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

-

-

no platības

020202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām

-

-

no platības

020203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuvju urbumiem

-

-

no platības

020205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem

-

-

no platības

020206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)

-

-

no platības

0204

aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

     

020401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju

-

no platības

no platības

020406

aizsargjoslas teritorija ap virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

-

no platības

no platības

020407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

-

no platības

no platības

020408

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko skaru tīklu līniju stigām mežu masīvos un stādījumos

-

no platības

no platības

20040801

koku augstums līdz 4 m

-

no platības

no platības

02040802

koku augstums virs 4 m

-

no platības

no platības

020409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta  atsaitēm

-

no platības

no platības

020410

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju citos objektos

-

no platības

no platības

0205

aizsargjoslas gar elektriskajiem  tīkliem

     

020501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās

-

no platības

no platības

02050102

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

-

no platības

no platības

020506

aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām

-

no platības

no platības

02050602

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

-

no platības

no platības

02050603

virs 110 kilovoltiem

-

no platības

no platības

0208

aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

     

020801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

-

no platības

no platības

02080102

no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 mega­paskāliem

-

no platības

no platības

020806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem

-

no platības

no platības

020807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu

-

no platības

no platības

02080703

vairāk par 0,6 megapaskāliem

-

no platības

no platības

020808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu

-

no platības

no platības

02080801

līdz 0,6 megapaskāliem

-

no platības

no platības

02080802

vairāk par 0,6 megapaskāliem

-

no platības

no platības

020811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

-

no platības

no platības

06

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

0601

aizsargjoslas ap valsts ģeodēziskajiem atbalsta punktiem

     

060101

aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu

-

-

no platības

0610

cita veida apgrūtinājums

-

no platības

no platības

061001

cita veida apgrūtinājums

-

no platības

no platības

61002

zemes applūšanas risks

-

no platības

no platības

Piezīme.
Nosakot zemes kadastrālo vērtību, ar simbolu "-" atzīmētos apgrūtinājumus neizvērtē."

2. Šo noteikumu 1.8.apakšpunkts stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1650Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 21.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 31.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
203050
01.01.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"