Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.929

Rīgā 2009.gada 28.decembrī (prot. Nr.89 171.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Priedes" Krustpils novada Krustpils pagastā

1. Ministru kabinets (adrese - Rīga, Brīvības bulvāris 36, LV-1520) ir izskatījis sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MIKOR" (vienotais reģistrācijas Nr.45403001297, adrese - Jēkabpils novads, Ābeļu pagasts, Brīvības iela 2) iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 31.augustā ar Nr.2.2746).

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIKOR" ierosina privatizēt neapbūvētu zemesgabalu "Priedes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5668 001 0195) Krustpils novada Krustpils pagastā (turpmāk - neapbūvētais zemesgabals).

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. neapbūvētā zemesgabala īpašuma tiesības 2002.gada 18.oktobrī nostiprinātas Krustpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000081685 uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā;

3.2. neapbūvētais zemesgabals sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5668 001 0195) 7,29 ha platībā. Saskaņā ar ierakstu zemesgrāmatā neapbūvētajam zemesgabalam noteikti šādi aprobežojumi:

3.2.1. Daugavas upes 500 m aizsargjosla - 7,29 ha;

3.2.2. Daugavas upes 10 m tauvas josla: 0,218 km - 0,22 ha;

3.2.3. ceļa servitūts 0,07 km: 10 m - 0,07 ha;

3.3. neapbūvētais zemesgabals nav iznomāts. Ar Zemkopības ministrijas 2003.gada 21.februāra rīkojumu Nr.43 "Par nekustamā īpašuma nodošanu VAS "Latvijas valsts meži" valdījumā" neapbūvētais zemesgabals ir nodots valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" (turpmāk - Latvijas valsts meži) valdījumā un apsaimniekošanā;

3.4. saskaņā ar Meža valsts reģistra datiem par 2003.gadā veikto meža inventarizāciju 3,5 ha no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5668 001 0195) aizņem meža zeme;

3.5. saskaņā ar Krustpils pagasta padomes 2004.gada 20.augusta sēdē (prot. Nr.11) apstiprināto Krustpils pagasta teritorijas plānojumu neapbūvētajam zemesgabalam atļautā teritorijas izmantošana ir mežsaimniecības zeme;

3.6. atbilstoši zemes robežu situācijas plānam 2,84 ha no kopējās neapbūvētā zemesgabala platības aizņem mežs. Mežs atrodas zemesgabala vidū, ap to ir 1,15 ha krūmāju, 3,20 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, un 0,10 ha aizņem ceļi. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,20 ha platībā - ganības - sastāv no trim atsevišķiem attāli izvietotiem gabaliem (1,23 ha, 1,3 ha un 0,67 ha platībā), starp kuriem atrodas mežs un kurus paredzēts apmežot;

3.7. saskaņā ar Meža likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces;

3.8. saskaņā ar Meža likuma 44.panta pirmo un trešo daļu valsts meža zeme ir Zemkopības ministrijas Meža departamenta zeme pēc stāvokļa 1940.gada 21.jūlijā, kura zemes reformas gaitā nav nodota pastāvīgā lietošanā citām fiziskām vai juridiskām personām, kā arī tā meža zeme, kura pieder vai piekrīt valstij, un valsts meža zeme pastāvīgā lietošanā netiek piešķirta un nav atsavināma vai privatizējama, izņemot 44.panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus, ja valsts meža zeme nepieciešama likumā "Par pašvaldībām" noteikto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai vai ja valsts meža zemi privatizē uz zemesgabala esošo ēku (būvju) īpašnieks;

3.9. Ministru kabineta 1998.gada 28.aprīļa sēdē (prot. Nr.22 44.§) tika akceptēta Latvijas meža politika. Latvijas meža politikā tika noteikti meža nozares ilgtermiņa attīstības stratēģijas un taktikas mērķi un pamatprincipi. Saskaņā ar Latvijas meža politiku mežs, ņemot vērā tā nozīmīgumu vides saglabāšanā, cilvēku sociālo vajadzību apmierināšanā un tautsaimniecībā, ir Latvijas vides nozīmīga sastāvdaļa. Latvijas meža politikas mērķi ir nodrošināt, lai netiktu samazināta esošā meža platība, tiktu saglabāta un paaugstināta meža zemju ražība un veicināta neizmantojamo zemju apmežošana, izmantojot valsts rīcībā esošos mehānismus. Valsts meža īpašums ir valsts kapitāls, un tas garantē Latvijas cilvēku ekoloģisko un sociālo interešu īstenošanu;

3.10. saskaņā ar Latvijas valsts mežu akcionāru 2004.gada 27.oktobra ārkārtas sapulcē apstiprināto korporatīvo stratēģiju viens no galvenajiem stratēģijas mērķiem meža apsaimniekošanā ir ilgtermiņā palielināt apsaimniekojamās meža platības, līdz ar to palielinot arī valdījumā esošo resursu vērtību;

3.11. saskaņā ar Meža likuma 2.panta pirmo daļu Meža likuma un tajā iekļauto normu mērķis ir regulēt visu Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;

3.12. ņemot vērā šā rīkojuma 3.3., 3.4., 3.5., 3.8., 3.9., 3.10. un 3.11.apakšpunktu, secināms, ka neapbūvētā zemesgabala daļu 3,5 ha platībā - valsts meža zemi - nevar nodot privatizācijai, savukārt pārējā neapbūvētā zemesgabala daļa 3,79 ha platībā ir nepieciešama apmežošanai;

3.13. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu Zemkopības ministrija 2009.gada 16.novembrī ar vēstuli Nr.8.2-29/2/4559 Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu valsts zemesgabalu "Priedes" Krustpils pagastā, Krustpils novadā" nosūtīja privatizācijas ierosinātājam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "MIKOR" - viedokļa sniegšanai. Atbilde netika saņemta.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu Ministru kabinets pieņem likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 66.pantā minēto lēmumu par apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektā daļa nosaka, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šā valsts īpašuma objekta privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

5. Saskaņā ar Meža likuma 1.panta 13.punktu un 2.panta pirmo daļu Meža likuma un tajā iekļauto normu mērķis ir regulēt visu Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, produktivitāti un vitalitāti, kā arī atjaunošanās spēju un spēju pildīt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas tagad un nākotnē.

6. Ņemot vērā šā rīkojuma 3.4. un 3.8.apakšpunktu un 5.punktu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu Ministru kabinetam nav jāvērtē, vai neapbūvētā zemesgabala daļa 3,5 ha platībā - valsts meža zeme - ir nepieciešama valsts pārvaldes funkciju vai valsts un pašvaldības komercdarbības veikšanai, jo iestādei nav rīcības brīvības.

7. Ikviena personas tiesību ierobežojuma pamatā ir apstākļi un argumenti, tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu interešu labā. Tādēļ atteikumam, kas radītu personas tiesību ierobežojumu, jāatbilst samērīguma principam, proti, - ja publiska vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses, ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā minētajiem valsts pārvaldes principiem valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 13.pantu un 66.panta pirmās daļas 4.punktu labums, ko sabiedrība iegūst, atsakot nodot privatizācijai neapbūvētā zemesgabala daļu 3,79 ha platībā, ir lielāks nekā privatizācijas ierosinātāja tiesisko interešu ierobežojums, jo zemesgabala daļa ir nepieciešama Latvijas mežu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

8. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, Administratīvā procesa likuma 13.pantu un 66.panta pirmās daļas 4.punktu un Meža likuma 44.panta trešo daļu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai neapbūvēto zemesgabalu.

9. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Priedes" Krustpils novada Krustpils pagastā Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 929Pieņemts: 28.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
203028
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)