Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā

Izdarīt Sabiedriskā labuma organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14., 21.nr.; 2008, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "organizāciju" ar vārdu "organizācijas";

aizstāt pirmajā daļā vārdu "organizācijām" ar vārdu "organizācijai" un vārdu "tām" - ar vārdu "tai".

2. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Sabiedriskā labuma organizāciju reģistrs

Sabiedriskā labuma organizāciju reģistru ved un savā mājaslapā internetā publicē Valsts ieņēmumu dienests. Reģistrā ieraksta šādas ziņas:

1) lēmuma par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un lēmuma par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu pieņemšanas un publicēšanas datums, piešķirtais numurs;

2) lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu norādītās sabiedriskā labuma darbības jomas;

3) sabiedriskā labuma organizācijas iepriekšējo gadu darbības pārskati (sākot ar tā gada darbības pārskatu, kurā piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss);

4) sabiedriskā labuma organizācijas turpmākās darbības plāns."

3. Aizstāt 6.panta otrajā un trešajā daļā vārdus "Finanšu ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas kārtība

(1) Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā Valsts ieņēmumu dienests paziņos lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu.

(2) Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija iesniegumam pievieno savu iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu atbilstoši veidlapai, kuru apstiprina Ministru kabinets.

(3) Lai varētu pieņemt lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, tiek izvērtēti šādi dokumenti un ziņas:

1) Uzņēmumu reģistra lēmums par ierakstīšanu attiecīgajā reģistrā un tajā iekļautās ziņas;

2) tikai attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem - lēmums par biedrības vai nodibinājuma dibināšanu vai - testamentārā nodibinājuma gadījumā - testaments;

3) tikai attiecībā uz reliģiskajām organizācijām - ziņas par reliģiskās organizācijas amatpersonām (vadības un revīzijas komisijas locekļiem), identificējot to vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu;

4) statūti, satversme vai nolikums;

5) gada pārskats, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir pienākums to sagatavot;

6) nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas izziņa par šā nodokļa samaksu;

7) komisijas motivēts atzinums.

(4) Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība un biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija veic sabiedriskā labuma darbību;

2) biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai nav nodokļu parādu.

(5) Lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu norāda attiecīgo sabiedriskā labuma darbības jomu.

(6) Ja šā panta otrajā un trešajā daļā minētie dokumenti un ziņas nesniedz pilnīgu priekšstatu par biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbību, kā arī mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības no attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes un biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas pieprasīt papildu ziņas un dokumentus. Pieprasot papildu ziņas un dokumentus, Valsts ieņēmumu dienests norāda to iesniegšanas termiņu.

(7) Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(8) Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu publicējot savā mājaslapā internetā.

(9) Ja lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienests publicē savā mājaslapā internetā, tad sabiedriskā labuma organizācijas statuss tiek uzskatīts par piešķirtu septītajā dienā pēc šā lēmuma publicēšanas.

(10) Ja lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienests nosūta pa pastu, tad sabiedriskā labuma organizācijas statuss tiek uzskatīts par piešķirtu septītajā dienā pēc šā lēmuma nodošanas pastā."

5. 8.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "Finanšu ministrija" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "dienesta teritoriālā iestāde" ar vārdu "dienests";

aizstāt pirmās daļas 4.punktā vārdus "Finanšu ministrijas" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta" un vārdus "otrajā un piektajā daļā" - ar vārdiem "pirmajā, otrajā un sestajā daļā";

izslēgt otro daļu;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lēmumu par atteikumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu paziņo, to nosūtot pa pastu. Lēmums par atteikumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu stājas spēkā septītajā dienā pēc šā lēmuma nodošanas pastā."

6. Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdus "kura izlietojuma mērķi līgumā nav noteikti" ar vārdiem "kuram nav noteikts izlietojuma mērķis vai par kura nodošanu nav noslēgts rakstveida līgums".

7. 11.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "taksācijas periodā (kalendārajā gadā)" ar vārdiem "kalendārajā gadā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "tām sabiedriskā labuma darbībām, kuras minētas Finanšu ministrijas lēmumā" ar vārdiem "tai sabiedriskā labuma darbības jomai, kura minēta lēmumā";

aizstāt sestās daļas 1.punktā vārdu "izlietošanas" ar vārdu "izlietojuma" un izslēgt vārdus "Finanšu ministrijas".

8. 13.pantā:

izslēgt otro daļu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Komisija katru gadu izskata sabiedriskā labuma organizācijas gada pārskatu, iepriekšējā gada darbības pārskatu, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par nodokļu samaksu un pašvaldības izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu, izvērtē sabiedriskā labuma organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai. Ja komisijai rodas pamatotas šaubas par sabiedriskā labuma organizācijas saņemto ziedojumu izlietojuma atbilstību šā likuma prasībām, Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši savai kompetencei veic attiecīgu pārbaudi un sniedz komisijai informāciju par pārbaudes rezultātiem.";

izslēgt ceturto daļu;

aizstāt piektajā daļā vārdus "Finanšu ministrija" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" un izslēgt vārdus "Finanšu ministrijas".

9. 14.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā un 7.punktā vārdus "Finanšu ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" (attiecīgā locījumā);

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "darbībām, kuras minētas Finanšu ministrijas" ar vārdiem "darbības jomai, kura minēta";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "dienesta teritoriālā iestāde" ar vārdu "dienests";

aizstāt pirmās daļas 6.punktā vārdus un skaitli "Valsts ieņēmumu dienesta izziņu un informāciju par pārbaudes rezultātiem šā likuma 13.panta trešajā daļā minētajā gadījumā un" ar vārdiem un skaitli "Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par nodokļu samaksu un pašvaldības izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu, kā arī informāciju par pārbaudes rezultātiem šā likuma 13.panta trešajā daļā minētajā gadījumā";

aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus "Finanšu ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" (attiecīgā locījumā);

izslēgt piektajā daļā vārdus "Finanšu ministrijas";

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Valsts ieņēmumu dienests informāciju par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu publicē savā mājaslapā internetā un lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu nosūta pa pastu. Sabiedriskā labuma organizācijas statuss tiek uzskatīts par atņemtu septītajā dienā pēc šā lēmuma nodošanas pastā.

(7) Valsts ieņēmumu dienests informāciju par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu publicē savā mājaslapā internetā vienas darbdienas laikā pēc tam, kad lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu nodots pastā."

10. 15.pantā:

izslēgt trešajā daļā pirmo teikumu un vārdus "Finanšu ministrijas";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Finanšu ministrijas" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta".

11. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantas sadale

(1) Likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas likvidators informē Valsts ieņēmumu dienestu par likvidācijas procesa uzsākšanu un pirms tās atlikušās mantas sadales, kas palikusi pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas un likvidācijas izdevumu segšanas, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas slēguma finanšu pārskatu.

(2) Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz komisijas motivētu atzinumu, pieņem lēmumu par likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas atlikušās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai, kurai ir līdzīgs darbības mērķis. Kritērijus, pēc kādiem tiek noteikta sabiedriskā labuma organizācija, kurai nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas vai šā panta piektajā daļā minēto organizāciju mantu, kā arī šīs mantas nodošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Ja likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu nevar nodot saskaņā ar šā panta otro daļu, tā piekrīt valstij un valsts to iespēju robežās izmanto sabiedriskā labuma organizācijas statūtos norādītajiem mērķiem.

(4) Likvidators nodrošina likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas atlikušās mantas nodošanu Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā noteiktai sabiedriskā labuma organizācijai vai valstij.

(5) Šā panta pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumi piemērojami arī tādai likvidējamai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai, kurai atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un kura iepriekšējā kalendārajā gadā kā sabiedriskā labuma organizācija ir saņēmusi ziedojumus.

(6) Šā panta noteikumi ir attiecināmi tikai uz tām reliģiskajām organizācijām, kuras nepieder pie likumā noteiktajā kārtībā reģistrētām reliģiskajām savienībām (baznīcām)."

12. Pārejas noteikumos:

papildināt 2.punktu pēc skaitļa un vārdiem "7.panta piektajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "(2004.gada 17.jūnija redakcijā)";

izslēgt 4.punktu;

papildināt 5.punktu pēc vārdiem un skaitļa "Grozījums šā likuma 11.panta trešajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "(2008.gada 17.jūlija redakcijā)";

papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"6. Līdz šā likuma 7.panta otrajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam ir piemērojami Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1110 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

7. Šā likuma grozījums par 17.panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā. Līdz šā grozījuma spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tam atbilstošus 17.panta otrajā daļā (jaunajā redakcijā) minētos noteikumus.

8. Tādu sabiedriskā labuma organizāciju likvidācija, kuru likvidācijas process uzsākts pirms šo pārejas noteikumu 7.punktā minētā grozījuma spēkā stāšanās dienas, pabeidzama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā līdz šā grozījuma spēkā stāšanās dienai."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 17.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Tēma: Sabiedriskās organizācijas, biedrības, nodibinājumiPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
203011
01.01.2010
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"