Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"

Izdarīt likumā "Par piesārņojumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 9.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 5.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 21., 23.nr., Latvijas Vēstnesis, 2009, 82.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

papildināt pantu ar 3.2 un 3.3 punktu šādā redakcijā:

"32) gaisa kuģa operators - persona, kas veic gaisa pārvadājumus un ekspluatē gaisa kuģi laikā, kad tas veic šā likuma 1.1 pielikumā noteiktu aviācijas darbību, vai arī, ja šī persona nav zināma vai gaisa kuģa īpašnieks to nav norādījis, - gaisa kuģa īpašnieks;

33komerciāls gaisa transporta operators - persona, kas veic gaisa pārvadājumus un par atlīdzību sniedz regulārus vai neregulārus gaisa transporta pakalpojumus, veicot pasažieru, kravas vai pasta sūtījumu pārvadājumus;";

papildināt pantu ar 10.2 punktu šādā redakcijā:

"102siltumnīcefekta gāzu emisija - siltumnīcefekta gāzu izplūde atmosfērā no šā likuma 2.pielikumā minētajām iekārtām vai gaisa kuģiem, kuri šā likuma 1.1 pielikumā noteiktos lidojumus sāk vai arī, ierodoties no trešās valsts, beidz lidlaukā, kas atrodas Latvijas teritorijā;";

papildināt pantu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"121) troksnis - gaisa vidē nevēlamas, traucējošas visu veidu skaņas, kas rada diskomfortu, ietekmē dzirdi un traucē akustisko saziņu;";

aizstāt 13.punktā vārdus "esošu vai prognozētu trokšņu līmeni" ar vārdiem "esoša vai prognozēta vides trokšņa līmeni";

izslēgt 14.punktā vārdu "vides";

aizstāt 15.punktā vārdus "dažādu trokšņa avotu" ar vārdiem "dažādu vides trokšņa avotu".

3. Aizstāt 3.panta pirmajā daļā, 11.panta pirmajā daļā, 32.2 panta trešajā, piektajā un sestajā daļā, 32.3 pantā, 45.panta pirmajā un astotajā daļā vārdu "operators" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "operators un gaisa kuģa operators" (attiecīgā locījumā).

4. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) prasības, kas siltumnīcefekta gāzu emisijas kontroles jomā jāievēro gaisa kuģu operatoriem;".

5. 4.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Gaisa kuģa operators, veicot piesārņojošu darbību, ievēro šā panta pirmās daļas 1., 3., 4. un 7.punkta prasības.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

6. Aizstāt 6.panta ceturtajā daļā vārdus "reģionālajai vides pārvaldei" ar vārdiem "Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei (turpmāk - reģionālā vides pārvalde)".

7. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Emisijas robežvērtību nosaka vietā, kur piesārņojums izplūst no iekārtas. Koncentrācijas samazinājums, kas veidojas atšķaidīšanas rezultātā, robežvērtības noteikšanas brīdī netiek ņemts vērā."

8. 11.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktā vārdu "piesārņojuma";

papildināt otro daļu ar 17.punktu šādā redakcijā:

"17) kārtību, kādā aviācijas darbības iekļauj Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā."

9. Aizstāt 16.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "piesārņojuma emisijas" ar vārdu "emisijas".

10. Izteikt 18.1 panta nosaukumu šādā redakcijā:

"18.1 pants. Trokšņa novērtēšana un samazināšana".

11. Izteikt 20.panta piektās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) iesnieguma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas termiņu, kas nedrīkst būt ilgāks par 90 dienām."

12. Aizstāt 21.panta piektajā daļā vārdus "likumā "Par vides aizsardzību"" ar vārdiem "Vides aizsardzības likumā".

13. Izteikt 22.panta 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ministru kabinets nosaka iesnieguma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas termiņu, kas nedrīkst būt ilgāks par 60 dienām. Ja piesārņojošai darbībai tiek piemērota sabiedrības viedokļu uzklausīšanas procedūra saskaņā ar šā likuma 27.pantā noteikto, iesnieguma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par 90 dienām."

14. Aizstāt 24.1 panta piektās daļas 3.punktā vārdu "pieci" ar vārdu "astoņi".

15. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V nodaļa
Atļaujas pieteikšana, izsniegšana, pārskatīšana un atcelšana
".

16. Izslēgt visā 25.pantā vārdu "turpināšana" (attiecīgā locījumā).

17. Aizstāt 26.pantā vārdus "valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" filiālei" ar vārdiem "Veselības inspekcijai".

18. 27.pantā:

papildināt 1.1 daļas 1.punktu pēc vārdiem "atļauju saņemšanu" ar vārdiem un skaitli "izņemot šā likuma 28.panta astotajā daļā noteikto gadījumu;";

izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Sabiedrībai ir pieejama ar atļaujas izsniegšanu saistītā informācija, kura ir kompetentās institūcijas rīcībā.";

izslēgt trešajā daļā vārdu "piesārņojuma".

19. 28.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"28.pants. A un B kategorijas atļauju pieteikšana, izsniegšana un atcelšana";

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) iekārtas emisijas avoti, tai skaitā emisijas avoti, kuri rada vibrāciju un novada siltumu vidē;";

papildināt otro daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) to vielu daudzums, kuras iekārta netipiskas darbības rezultātā varētu emitēt ūdenī, gaisā (izņemot siltumnīcefekta gāzu emisiju) vai augsnē;";

izslēgt sestajā daļā vārdus "A kategorijas";

papildināt pantu ar septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(7) Reģionālā vides pārvalde izsniegto atļauju atceļ un aptur tās darbību, ja konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.

(8) Ja veicamajā A vai B kategorijas darbībā netiek plānotas izmaiņas, operators vismaz 30 dienas pirms atļaujas termiņa beigām iesniedz reģionālajai vides pārvaldei iesniegumu, kurā pieprasa jaunas atļaujas izsniegšanu, norādot, ka netiek plānotas darbības izmaiņas.

(9) Reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, kas iesniegts šā panta astotajā daļā noteiktajā gadījumā, izvērtē tās rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz operatoram iepriekš izsniegto A vai B kategorijas atļauju un tās nosacījumu grozījumiem (ja tādi ir izdarīti) un saskaņā ar šā likuma 32.panta pirmajā daļā noteikto izsniedz jaunu atļauju 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

(10) Ja šā panta astotajā daļā noteiktajā gadījumā reģionālajai vides pārvaldei ir nepieciešams pieprasīt no operatora papildu informāciju, tad laikposmu, kas operatoram vajadzīgs informācijas sagatavošanai un iesniegšanai reģionālajā vides pārvaldē, neieskaita šā panta devītajā daļā noteiktajā termiņā."

20. 28.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"28.1 pants. Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšana, izsniegšana un atcelšana";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Reģionālā vides pārvalde izsniegto siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju atceļ, ja konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju."

21. 30.pantā:

papildināt trešo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Iekārtas operatoru maiņas gadījumā līdzšinējais iekārtas operators sagatavo un iesniedz pārbaudei un apstiprināšanai ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju savas darbības periodā, kā arī nodod emisijas kvotas atbilstoši apstiprinātajā pārskatā minētajam apjomam. Šādu prasību nepiemēro, ja jaunais iekārtas operators reģionālajai vides pārvaldei iesniedz rakstveida apliecinājumu, ka sagatavos un iesniegs pārbaudei un apstiprināšanai ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju visā kalendārajā gadā, kurā notikusi iekārtas operatoru maiņa, kā arī nodos emisijas kvotas atbilstoši apstiprinātajā pārskatā minētajam apjomam.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operators iesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši atļaujas nosacījumiem. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atceļ operatoram izdoto A vai B kategorijas atļauju un siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju. Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju reģionālā vides pārvalde atceļ ar nākamā kalendārā gada 1.janvāri."

22. 31.panta pirmajā daļā:

aizstāt ievaddaļā vārdu "attiecīgu" ar vārdu "augstu";

papildināt 3.punktu pēc vārda "uzsākšanu" ar vārdiem "(piemēram, iekārtas vai tās daļas darbības ieregulēšana vai testēšana pirms nodošanas ekspluatācijā vai pēc rekonstrukcijas saskaņā ar iekārtas tehniskajā dokumentācijā norādīto)".

23. 32.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) A un B kategorijas atļauju izsniedz uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.";

papildināt pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(32) Atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus. Iekārtām, kuras atrodas vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) reģistrētajās organizācijās, atļauju pārskata un atjauno ik pēc desmit gadiem. Ja piesārņojošas darbības ietekme uz cilvēku veselību vai vidi atļaujas izsniegšanas brīdī nav pietiekami noskaidrota, reģionālā vides pārvalde izsniedz atļauju, nosakot pārskatīšanas termiņu, kas nedrīkst būt ilgāks par trim gadiem."

24. 32.2 pantā:

izslēgt 4.1 daļas 2.punktā vārdus "anulēta vai";

papildināt 4.1 daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) par emisijas kvotu piešķiršanu gaisa kuģa operatoram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.";

papildināt pantu ar 4.2, 4.3 un 4.4 daļu šādā redakcijā:

"(42) Gaisa kuģu operatoriem emisijas kvotas piešķir uz šādiem periodiem:

1) pirmais periods - no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim;

2) otrais un turpmākie periodi - astoņi kalendārie gadi, sākot ar 2013.gada 1.janvāri.

(43) Sākot ar 2013.gada 1.janvāri, paredz emisijas kvotu rezervi jauniem gaisa kuģu operatoriem, kā arī strauji augošiem gaisa kuģu operatoriem, kuri atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem. Lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu no rezerves Vides ministrija pieņem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(44) Ministru kabineta noteiktu daļu no šā panta 4.2 daļā noteiktajā periodā gaisa kuģu operatoriem paredzētajām emisijas kvotām izsola. Par izsolēs iegūtajiem līdzekļiem finansē klimata pārmaiņu novēršanas pasākumus."

25. 32.3 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Operators un gaisa kuģa operators, sākot ar 2013.gada 1.janvāri, katru gadu līdz 30.aprīlim nodod valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" emisijas kvotas, kas atbilst iepriekšējā kalendārajā gadā iekārtas vai gaisa kuģa emitētajam siltumnīcefekta gāzu daudzumam, kurš pārbaudīts saskaņā ar šā likuma 45.panta septīto un 7.1 daļu un kuram ekvivalentu emisijas kvotu daudzumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" anulē emisijas reģistrā.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja gaisa kuģa operators nepilda šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra) var iesniegt Eiropas Komisijai lūgumu pieņemt lēmumu par attiecīgā gaisa kuģa operatora darbības aizliegumu. Ja Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumus pēc Latvijas vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts lūguma, tad Civilās aviācijas aģentūra informē Eiropas Komisiju par visiem pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šādus lēmumus.";

aizstāt ceturtajā un sestajā daļā vārdu "anulē" ar vārdu "atceļ";

aizstāt devītajā daļā vārdu "anulētas" ar vārdu "atceltas".

26. Aizstāt 32.4 panta otrajā daļā vārdu "anulēšanas" ar vārdu "atcelšanas".

27. 32.5 pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu "anulē" ar vārdu "atceļ";

izteikt piektās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc šā paskaidrojuma izvērtēšanas valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pieņem lēmumu par minētās informācijas publicēšanu centra mājaslapā internetā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

28. Papildināt 32.7 pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Lēmumi par emisijas kvotu piešķiršanu gaisa kuģu operatoriem tiek publicēti sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un Civilās aviācijas aģentūras mājaslapā internetā."

29. Aizstāt 32.9 panta sestajā daļā vārdus "Sabiedrības veselības aģentūras" ar vārdiem "Veselības inspekcijas".

30. Aizstāt 34.panta otrajā daļā vārdus "Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" filiāle" ar vārdiem "Veselības inspekcija".

31. 45.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"45.pants. Operatora un gaisa kuģa operatora veiktais monitorings";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Gaisa kuģu operatori, sākot ar 2011.gada 1.janvāri, sagatavo ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju iepriekšējā kalendārajā gadā. Šo pārskatu pārbauda un apstiprina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ikgadējo pārskatu un ziņojumu par pārbaudes rezultātiem nosūta Civilās aviācijas aģentūrai. Ikgadējais pārskats ir pieejams kontroles institūcijām un sabiedrībai."

32. Papildināt 47.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vides ministrija un Civilās aviācijas aģentūra savas kompetences ietvaros uzrauga šajā likumā un uz šā likuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos gaisa kuģu operatoriem noteikto prasību izpildi."

33. Izteikt 48.panta 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) izveido, uztur un atjauno savā mājaslapā internetā informāciju par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem attiecīgajā jomā un informē par tiem reģionālās vides pārvaldes, kā arī konsultē šajā jautājumā operatorus un citas personas;

4) izveido, uztur un atjauno informāciju par izsniegtajām atļaujām."

34. Papildināt 49.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šajā likumā un uz šā likuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos gaisa kuģu operatoriem noteikto prasību izpildi kontrolē Civilās aviācijas aģentūra."

35. 50.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja saskaņā ar A vai B kategorijas atļaujas nosacījumiem ir iespējams uzsākt vai turpināt tādu piesārņojošu darbību, kura var būtiski negatīvi ietekmēt cilvēku veselību vai vidi, vai vides kvalitātes mērķus, kas noteikti saskaņā ar vides aizsardzības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī citām normatīvo aktu prasībām, atļaujas nosacījumus var apstrīdēt jebkurā laikā, kamēr attiecīgā atļauja ir spēkā. Lēmuma apstrīdēšana neaptur atļaujas darbību.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja lēmums par tādas jau esošas iekārtas darbību, kurai nepieciešama atļaujas pārskatīšana vai cita veida atļauja, tiek apstrīdēts, atļaujas darbība netiek apturēta. Ja A vai B kategorijas atļaujas pārskatīšanas rezultātā operatoram tiek atļauts uzsākt jaunu piesārņojošu darbību un lēmums par šīs darbības uzsākšanu tiek apstrīdēts atbilstoši šā panta pirmajai daļai, lēmuma apstrīdēšana aptur atļauju daļā par jauno piesārņojošo darbību."

36. 51.pantā:

izslēgt pirmo, otro un trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka saskaņā ar izsniegto A vai B kategorijas atļauju iespējams veikt tādu piesārņojošu darbību, kas var būtiski negatīvi ietekmēt cilvēku veselību vai vidi, vai atļaujā nav ņemtas vērā šā likuma un citu normatīvo aktu prasības, tas pieņem lēmumu atcelt reģionālās vides pārvaldes lēmumu par attiecīgās atļaujas izsniegšanu vai atcelt daļu no atļaujas nosacījumiem vai uzdod reģionālajai vides pārvaldei mainīt daļu no atļaujas nosacījumiem, papildināt atļaujas nosacījumus vai izsniegt satura ziņā citu atļauju."

37. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra direktīvas 2008/101/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā."

38. Papildināt likumu ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par piesārņojumu" 1.1 pielikums

Darbības, uz kurām attiecas Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma aviācijas jomā

1. Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā iekļauj gaisa kuģu lidojumus no lidlauka vai uz lidlauku, kas atrodas Latvijas teritorijā, tostarp lidojumus, ko veic Eiropas Savienības dalībvalstu valdošo monarhu un viņu tuvāko radinieku, valstu vadītāju, valdību vadītāju un valdību ministru pārvadāšanai oficiālos komandējumos, izņemot:

1) lidojumus, ko veic valstu, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, valdošo monarhu un viņu tuvāko radinieku, valstu vadītāju, valdību vadītāju un valdību ministru pārvadāšanai oficiālos komandējumos, ja tas ir pamatots ar atbilstošu statusa norādi lidojumu plānā;

2) militārus lidojumus, ko veic militāri gaisa kuģi, kā arī lidojumus, ko veic, pildot muitas vai policijas funkcijas;

3) lidojumus, kas saistīti ar meklēšanas, glābšanas un ugunsdzēšanas darbiem vai neatliekamās ātrās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kā arī lidojumus, ko veic humānās palīdzības sniegšanas nolūkos un ko atļāvusi attiecīga kompetentā iestāde;

4) lidojumus, ko veic vienīgi saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem, kā paredzēts Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (Čikāgas konvencijas) 2.pielikumā;

5) lidojumus, kuri beidzas tajā pašā lidlaukā, kur sākušies, un kuru laikā gaisa kuģis nav nosēdies citā lidlaukā;

6) mācību lidojumus, kurus veic vienīgi nolūkā iegūt licenci vai konkrētu kategoriju un kuros piedalās tikai pilota kabīnes apkalpe, ja attiecīgais lidojums ir pamatots ar atbilstošu piezīmi lidojumu plānā un ja tas nav pasažieru vai kravas pārvadāšanas pakalpojums, gaisa kuģa pārlidojums vai gaisa kuģa nogāde;

7) lidojumus, ko veic vienīgi tādēļ, lai izdarītu zinātniskus pētījumus vai pārbaudītu, testētu vai sertificētu gaisa kuģi vai tā iekārtas, neatkarīgi no tā, vai attiecīgās iekārtas izmanto lidojumā vai uz zemes;

8) lidojumus, ko veic gaisa kuģi, kuru sertificētā maksimālā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kilogramiem;

9) lidojumus, ko veic kā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumus, kuri noteikti saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2408/92 attiecībā uz maršrutiem tālākajos reģionos, kā noteikts Līguma 299.panta 2.punktā, vai uz maršrutiem, kur piedāvātā kapacitāte nepārsniedz 30 000 sēdvietu gadā;

10) lidojumus, kurus veic komerciāls gaisa transporta operators, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

a) katrā no trim secīgiem četru mēnešu periodiem veic mazāk par 243 lidojumiem,

b) veic lidojumus, kuru ikgadējās kopējās oglekļa dioksīda emisijas nepārsniedz 10 000 tonnu gadā.

2. Šā pielikuma 1.punkts attiecas uz oglekļa dioksīda emisiju."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 10.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par piesārņojumu" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 10.12.2009.Stājas spēkā: 13.01.2010.Tēma: Vides tiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
203000
13.01.2010
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"