Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 14., 15., 23.nr.; 2009, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "eiro" ar vārdu "euro".

2. Papildināt 1.panta pirmo daļu ar 41.punktu šādā redakcijā:

"41) kritiskās situācijas analīze - analīze, ko veic apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, lai noteiktu un izvērtētu dažādu ārkārtēju, bet iespējami nelabvēlīgu notikumu vai tirgus nosacījumu izmaiņu iespējamo ietekmi uz apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles spēju pilnībā izpildīt no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem izrietošās saistības un nodrošināt finansiālās darbības stabilitāti."

3. Papildināt 8.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Reklamējot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu, reklāmā nedrīkst ietvert informāciju par nākotnē garantētu peļņu vai ienesīguma līmeni. Norādot uz apdrošināšanas ienesīgumu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu, reklāmā ietverama informācija, ka līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē."

4. Papildināt 8.2 pantu ar ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, apdrošinātājs pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas atbilstoši apdrošināšanas līguma sarežģītībai noskaidro klienta prasības.

(5) Apdrošinātāja pienākums pirms līguma noslēgšanas ir izskaidrot klientam pašriska, virsapdrošināšanas vai zemapdrošināšanas būtību, ja tas var ietekmēt klienta intereses.

(6) Pirms tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošinātāja pienākums ir sniegt klientam informāciju par visiem atskaitījumiem, kuri tiks ieturēti no klienta tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšanas līguma darbības laikā.

(7) Gadījumā, kad apdrošinātājam pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas ar fizisko personu radies strīds, apdrošinātājam ir pienākums pierādīt šā panta ceturtās, piektās un sestās daļas prasību izpildi. Apdrošinājuma ņēmēja paraksts uz apdrošināšanas pieteikuma vai apdrošinājuma ņēmēja apstiprinājums apdrošināšanas līguma noslēgšanai citā apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātāja saskaņotā veidā ir pietiekams apliecinājums šā panta ceturtās, piektās un sestās daļas prasību izpildei, izņemot gadījumus, kad apdrošinājuma ņēmējs pierāda pretējo."

5. Izteikt 10.panta trešās daļas 6.punkta "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

"g) pārskata projektu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskata projektu par finansiālās darbības rezultātiem pārskata periodā,".

6. Izteikt 13.panta pirmās daļas 9.punkta "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) pārskata projektu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskata projektu par finansiālās darbības rezultātiem pārskata periodā;".

7. Izslēgt 26.panta piektajā daļā vārdus "vai papildu informācijas".

8. 32.panta 1.1 daļā:

izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) komercsabiedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir 3,5 miljonu euro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, bet pārējām komercsabiedrībām - 2,3 miljonu euro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa;

2) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir 2,7 miljonu euro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, bet pārējām savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām - 1,8 miljonu euro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa;";

aizstāt 4.punkta ievaddaļā vārdus "trīs miljoni eiro" ar skaitli un vārdiem "3,2 miljonu euro".

9. Papildināt likumu ar 50.1 pantu šādā redakcijā:

"50.1 pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vismaz reizi gadā veic kritiskās situācijas analīzi, kurā izvērtē un dokumentē iespējamos attīstības scenārijus. Kritiskās situācijas analīzei izmanto jutīguma un scenāriju testus. Jutīguma testus veic, lai noteiktu atsevišķa riska faktora nelabvēlīgu izmaiņu ietekmi, un scenāriju testus veic, lai noteiktu vairāku riska faktoru vienlaicīgu nelabvēlīgu izmaiņu ietekmi, novērtējot ārkārtēju, bet iespējami nelabvēlīgu notikumu vai tirgus nosacījumu izmaiņu cēloni. Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadība, ņemot vērā būtiskos riskus un tiem atbilstošos riska faktorus, izstrādā un apstiprina kritiskās situācijas analīzes veikšanas kārtību un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu.

(2) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadība apstiprina kritiskās situācijas analīzes rezultātus un pieņem lēmumu par veicamajām darbībām kritiskās situācijas analīzē minēto notikumu vai tirgus nosacījumu izmaiņu iestāšanās gadījumā. Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle kritiskās situācijas analīzes rezultātus un lēmumu par veicamajām darbībām iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 10 dienu laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības noteikt papildu prasības kritiskās situācijas analīzes veikšanai un šīs analīzes veikšanas kārtību.

(4) Papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt, lai apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle veic kritiskās situācijas analīzi, un noteikt testējamos faktorus un scenārijus."

10. Izteikt 57.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Vismaz pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskatu par finansiālās darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī zvērināta revidenta atzinumu publisko tulkotu latviešu valodā."

11. Izteikt 59.panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pārskata projektu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskata projektu par finansiālās darbības rezultātiem pārskata periodā;".

12. 74.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzsākot likvidācijas procesu, apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle sagatavo pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli līdz likvidācijas sākuma dienai. Šo pārskatu sagatavo atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem par gada pārskata sagatavošanu un tam pievieno valdes un padomes ziņojumus par apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles mantas un saistību stāvokli un prognozējamiem likvidācijas rezultātiem.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likvidācijas procesu beidzot, tiek sagatavots likvidācijas slēguma pārskats, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās."

13. Aizstāt 93.panta pirmās daļas 1.punktā skaitli "2000" ar skaitli "10 000".

14. Papildināt 99.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzraudzības procesā pirms lēmumu pieņemšanas, balstoties uz tās rīcībā esošo informāciju, izvērtē lēmumu iespējamo ietekmi uz citas dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitāti."

15. Papildināt 105.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei ir pienākums sadarboties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvi, viņam veicot šā panta pirmajā daļā minētās darbības."

16. Izteikt 109.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja netiek pildītas šā likuma 6.1 un 7.panta, 8.2 panta ceturtās, piektās un sestās daļas, 18.panta otrās un trešās daļas, 24., 29.2, 35.1, 41., 42., 42.1, 43., 46., 47., 49., 50., 50.1, 56., 57., 60., 60.1, 63. un 104.panta, 105.panta otrās daļas, likuma "Par apdrošināšanas līgumu" 6.panta otrās daļas, 24.1 un 55.panta un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam soda naudu līdz 10 000 latu."

17. Izteikt 118.panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6) prasījumiem, kuri iegrāmatoti apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja pārskata, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, pasīvā saistībā ar tā filiāles Latvijas Republikā darījumiem, un darbībām ar prasījumiem, kuri konstatēti pēc likvidācijas uzsākšanas;".

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 10.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 10.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.01.2016.Tēma: ApdrošināšanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
202990
01.01.2010
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)