Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1653

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 191.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.734 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"

Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
29.panta ceturto daļu un Zemes ierīcības likuma 4.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.734 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 177.nr.; 2008, 42.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Sertificēšanas institūcija, kas akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši valsts standartā LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" noteiktajām prasībām, izsniedz fiziskai personai sertifikātu, ja tā ir izpildījusi šo noteikumu prasības.";

1.2. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Pēc sekmīgi nokārtota sertificēšanas pārbaudījuma pretendents sertificēšanas institūcijā iesniedz valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību veiktā maksājuma izdruku, kurā skaidri salasāms maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums un kuru ir parakstījis pats maksātājs. Ja ar internetbankas starpniecību veiktā maksājuma dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un atbilst normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, pretendents to var nosūtīt arī uz sertificēšanas institūcijas oficiālo elektroniskā pasta adresi.";

1.3. svītrot 8.2.2.apakšpunktā vārdus "un Valsts zemes dienesta atzinumā norādītie pārkāpumi nav novērsti";

1.4. svītrot 10.2.apakšpunktu;

1.5. izteikt 23., 24. un 25.punktu šādā redakcijā:

"23. Informāciju par izsniegtajiem sertifikātiem reģistrē publiski pieejamā Zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertificēto personu reģistrā (turpmāk - reģistrs). Reģistru izveido un uztur sertificēšanas institūcija. Reģistra dati ir publiski pieejami sertificēšanas institūcijas mājaslapā internetā. Reģistrēto informāciju glabā pastāvīgi. Ja reģistru likvidē, reģistrā esošo informāciju nodod glabāšanā normatīvajos aktos par valsts arhīviem noteiktajā kārtībā.

24. Dienā, kad stājas spēkā lēmums par sertifikāta izsniegšanu vai sertifikāta anulēšanu, vai sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, vai sertifikāta darbības apturēšanas uz laiku atcelšanu, sertificēšanas institūcija reģistrā iekļauj šādu informāciju:

24.1. sertifikāta izdevēja nosaukums;

24.2. sertifikāta numurs;

24.3. sertificētās personas vārds, uzvārds un personas kods;

24.4. sertifikāta izsniegšanas datums un derīguma termiņa beigu datums;

24.5. sertifikāta darbības apturēšanas sākuma vai beigu datums vai sertifikāta anulēšanas datums.

25. Sertificēšanas institūcija saglabā informāciju, kas rodas, dzēšot vai aizstājot kādu no reģistra ierakstiem.";

1.6. izteikt 30. un 31.punktu šādā redakcijā:

"30. Sertificēšanas institūcija:

30.1. izskata sertificētās personas iesniegumu par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku vai sertifikāta anulēšanu;

30.2. izskata iesniegumu (sūdzību) par sertificētās personas pieļautajiem pārkāpumiem un, ja nepieciešams, uzdod sertificētajai personai novērst normatīvo aktu pārkāpumus;

30.3. lemj par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, ja sešu mēnešu laikā pēc sertificēšanas institūcijas dotā uzdevuma saņemšanas par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu vai citas kompetentas institūcijas (piemēram, tiesas) lēmuma pieņemšanas par normatīvo aktu pārkāpumiem sertificētās personas profesionālajā darbībā sertificētā persona nav novērsusi konstatētos normatīvo aktu pārkāpumus;

30.4. lemj par sertifikāta anulēšanu, ja sertificētā persona termiņā, uz kādu apturēta sertifikāta darbība, nav novērsusi konstatētos pārkāpumus;

30.5. izsaka brīdinājumu par konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu. Brīdinājums neatbrīvo sertificēto personu no pienākuma novērst konstatētos pārkāpumus.

31. Sertificēšanas institūcija anulē sertifikātu, ja:

31.1. sertificētā persona veic profesionālo darbību bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas;

31.2. ir saņemts sertificētās personas iesniegums par sertifikāta anulēšanu;

31.3. ir beidzies termiņš, uz kādu tika apturēta sertifikāta darbība, un sertificētā persona nav novērsusi normatīvo aktu pārkāpumus, par kuriem tika apturēta sertifikāta darbība;

31.4. ir saņemts tiesas spriedums par dokumentos norādītās informācijas neatbilstību faktiskajai situācijai vai sertificētā persona ir sniegusi nepatiesas ziņas vai citādi maldinājusi sertificēšanas institūciju;

31.5. sertificētā persona nav izpildījusi šo noteikumu 34., 40. vai 52.punktā minētās prasības.";

1.7. svītrot 32.punktu;

1.8. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Sertifikāta darbību aptur uz laiku, ja:

33.1  ir saņemts sertificētās personas iesniegums par sertifikāta darbības apturēšanu;

33.2. noteiktajā termiņā nav novērsti normatīvo aktu pārkāpumi, kurus sertificēšanas institūcija ir uzdevusi novērst, vai citas kompetentas institūcijas (piemēram, tiesas) lēmumā par normatīvo aktu neievērošanu sertificētās personas profesionālajā darbībā minētie pārkāpumi;

33.3. to pieprasa tiesībaizsardzības iestāde;

33.4. sertificētajai personai ir izteikts brīdinājums un viņa atkārtoti ir izdarījusi tādu pašu vai līdzīgu pārkāpumu, par kādu tā tikusi brīdināta;

33.5. zemes robežu strīdā iesaistīta persona sertificēšanas institūcijai ir iesniegusi iesniegumu (sūdzību) par to, ka sertificētā persona 10 dienu laikā pēc zemes robežu strīda rašanās nav iesniegusi pieteikumu Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijai vai nepamatoti ir atsaukusi iesniegto pieteikumu, un iesnieguma (sūdzības) izskatīšanas rezultātā ir konstatēts, ka sertificētā persona normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā nav iesniegusi pieteikumu vai to nepamatoti ir atsaukusi.";

1.9. izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzraudzību veic sertificēšanas institūcija:

39.1. pārbaudot un uzkrājot informāciju par sertificētās personas profesionālo darbību;

39.2. izskatot iesniegumus (sūdzības) par sertificētās personas darbību;

39.3. izskatot sertificētās personas iesniegto izpildīto darbu sarakstu par iepriekšējo gadu (sarakstā norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu, pilnu adresi, ja tāda ir, veiktā darba īsu aprakstu, ģeodēzisko instrumentu, ar kuru izpildīti mērījumi, un tā sērijas numuru);

39.4. kontrolējot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises esību.";

1.10. aizstāt 40.punktā skaitļus un vārdus "39.2.2. un 39.2.3.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "39.3. un 39.4.apakšpunktā";

1.11. svītrot 41.punktu;

1.12. 42.punktā:

1.12.1. aizstāt vārdus "Valsts zemes dienestam" ar vārdiem "sertificēšanas institūcijai";

1.12.2. aizstāt vārdus "atzinuma sagatavošanai" ar vārdiem "zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pārbaudei";

1.13. papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Valsts zemes dienests nodrošina sertificēšanas institūcijai iespēju pēc tās pieprasījuma iepazīties ar Valsts zemes dienesta rīcībā esošajām zemes kadastrālās uzmērīšanas lietām vai saņemt šo lietu kopijas.";

1.14. aizstāt 43.punktā vārdus "Valsts zemes dienests sagatavo atzinumu" ar vārdiem "Sertificēšanas institūcija sertificētās personas veikto zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pārbaudi veic";

1.15. svītrot 44., 45. un 46.punktu;

1.16. aizstāt 62.punktā vārdus "Pretendentam, kurš Valsts zemes dienestā" ar vārdiem "Pretendentam, kurš sertificēšanas institūcijā vai Valsts zemes dienestā";

1.17. svītrot 63.punktu;

1.18. izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Valsts zemes dienests, veicot zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzraudzību attiecībā uz komersantiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši licenci zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas (mērniecības) darbu veikšanai (turpmāk - licencētās personas), līdz 2010.gada 31.decembrim īsteno šādus pienākumus un tiesības:

66.1. pienākumi:

66.1.1. izskatīt licencēto personu iesniegumus;

66.1.2. izskatīt personas iesniegumu par licencētas personas, kurai ir spēkā esoša licence, veikto zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu atbilstību zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas prasībām un sniegt konstatējošu atzinumu par pārkāpumiem;

66.2. tiesības:

66.2.1. pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja komersants:

66.2.1.1. nav ievērojis šo noteikumu 67.punktā minētās prasības;

66.2.1.2. ir pārtraucis darba attiecības ar darbinieku un minētā iemesla dēļ vienai ceturtajai daļai no komersanta nodarbinātajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbā nav augstākās izglītības zemes ierīcībā vai ģeodēzijā vai nav piecu gadu darba pieredzes zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos vai ir sniedzis Valsts zemes dienestam nepatiesas ziņas, vai citādi to maldinājis;

66.2.1.3.  10 dienu laikā pēc zemes robežu strīda rašanās neiesniedz pieteikumu Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijai vai nepamatoti atsauc iesniegto pieteikumu un par to zemes robežu strīdā iesaistītā persona ir iesniegusi sūdzību;

66.2.2. pārbaudīt licencētās personas sniegto ziņu patiesumu vai, ja nepieciešams, bez maksas iegūt papildu informāciju no valsts reģistriem;

66.2.3. veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pārbaudi, izdarīt kontrolmērījumus, uzaicināt licencēto personu piedalīties zemes vienības robežu apskatē un kontrolmērījumu veikšanā, kā arī pasūtīt citai sertificētajai vai licencētai personai veikt kontrolmērījumus, pieprasīt no licencētās personas 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniegt paskaidrojumus, dokumentus un citu informāciju, kas nepieciešama zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pārbaudei.";

1.19. papildināt 67.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "Valsts zemes dienestā iesniedz" ar vārdiem "un Valsts zemes dienests pieņem";

1.20. papildināt noteikumus ar 72. un 73.punktu šādā redakcijā:

"72. Līdz 2009.gada 31.decembrim uzsāktās pārbaudes par licencēto personu profesionālo darbību, personu iesniegumu izskatīšanu, kā arī uzsākto licenču anulēšanu vai apturēšanu Valsts zemes dienests veic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kuras bija spēkā iesnieguma saņemšanas dienā vai, ja administratīvā lieta nav uzsākta uz iesnieguma pamata, dienā, kad tika uzsākta administratīvā lieta par licences anulēšanu vai apturēšanu uz laiku.

73. Šo noteikumu 2.punkts attiecas arī uz sertificēšanas institūciju, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem līdz 2009.gada 1.jūlijam ir akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs".";

1.21. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.734

1.22. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.734

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.734 "Personu sertificēšanas un sertificēto .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1653Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 04.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
202957
01.01.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)