Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1626

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 146.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.507 "Noteikumi par zemesgabala vērtības noteikšanu zemes atpirkšanas vajadzībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju
 par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās un mikroliegumos" 26.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.507 "Noteikumi par zemesgabala vērtības noteikšanu zemes atpirkšanas vajadzībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 106.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 9.punkta ievaddaļā vārdus "teritoriālajai vienībai" ar vārdiem "administratīvajai teritorijai vai teritoriālajai vienībai novados (turpmāk - teritoriālā vienība)";

1.2. papildināt 16.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Noteiktos cenu indeksus Valsts zemes dienests publicē mājaslapā internetā katru gadu līdz 15.janvārim un 15.jūlijam.";

1.3. izteikt 19.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. teritoriālās vienības apvieno šādās teritoriju grupās:

19.1.1. republikas pilsētas;

19.1.2. pārējās pilsētas;

19.1.3. lauku apvidi;";

1.4. izteikt 20.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1.1. grupa, kurā atrodas teritoriālās vienības, kurās vidējais svērtais lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvais novērtējums ir 50 balles vai augstāks, un Rīgas rajonā ietilpstošās lauku apvidu teritoriālās vienības atbilstoši administratīvajam iedalījumam uz 2009.gada 30.jūniju;";

1.5. papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Lauku apvidu teritoriju vidējo svērto lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvo novērtējumu Valsts zemes dienests nosaka reizi kalendāra gadā, izmantojot kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus pēc stāvokļa uz attiecīgā gada 1.janvāri par zemesgabaliem, kuriem noteikts tikai viens lietošanas mērķis, - "Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība", un publicē mājaslapā internetā līdz kārtējā gada 15.janvārim.";

1.6. svītrot 26. un 27.punktu;

1.7. papildināt noteikumus ar 32. un 33.punktu šādā redakcijā:

"32. Līdz 2012.gada 1.janvārim šo noteikumu 16.punktā minētos cenu indeksus un šo noteikumu 20.1 punktā minēto lauku apvidu teritoriju vidējo svērto lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvo novērtējumu Valsts zemes dienests nosaka tikai tad, ja ir saņemts iesniegums par atpērkamā zemesgabala vērtības noteikšanu.

33. Šo noteikumu 16. un 20.1 punktā minēto informāciju Valsts zemes dienesta mājaslapā internetā publicē, sākot ar 2012.gada 15.janvāri.";

1.8. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija
noteikumiem Nr.507

Apbūves zemes un lauku zemes vērtību ietekmējošie zemes izmantošanas apgrūtinājumi

Zemes izmantošanas apgrūtinājumi

Kods

Apraksts

12

Komunikācijas

1201

aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

120101

aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu

12010101

ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā

12010102

ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m

120102

aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu

12010201

kanalizācijas spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā

12010202

kanalizācijas spiedvads atrodas dziļāk par 2 m

120103

aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu

120104

aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem

120105

aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni

120106

aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru

120107

aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju

120108

aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju

120109

aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju

120110

aizsargjoslas teritorija ap zemteku

1202

aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 mega­paskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

120201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju

12020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

12020102

gāzesvada dia­metrs no 300 mm līdz 600 mm

12020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

120202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju

120203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktu

120204

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

120205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu

12020501

līdz 50 litriem

12020502

virs 50 litriem

120206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu virs 500 m3

120207

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu

12020701

līdz 0,6 megapaskāliem

12020702

vairāk par 0,6 megapaskāliem

120208

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem

120209

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumu, kurš nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni

120210

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu, kurš atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslāni

120211

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes uzpildes staciju ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 m3, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem

1203

aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem

120301

aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija

120302

aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide

120303

aizsargjoslas teritorija gar autoceļu

12030301

valsts galvenajiem autoceļiem

12030302

valsts reģionālajiem autoceļiem

12030303

valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem

12030304

pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem

120304

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu

12030401

pilsētās un ciemos

12030402

lauku apvidos

120305

aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus

12030501

pilsētās un ciemos

12030502

lauku apvidos

120306

aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

12030601

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

1204

aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

120401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju

120402

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

120403

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu

120404

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līniju

120405

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu  kabeļu līniju, kura šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus

120406

aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni, vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes

120407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī

120408

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu  masta atsaitēm

120409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteineru

1205

aizsargjoslas gar elektriska­jiem tīkliem

120501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu

12050101

līdz 20 kilo­voltiem

12050102

110 kilo­volti

12050103

330 kilo­volti

120502

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju

120503

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu

120504

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu

120505

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju

120506

aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu

12050601

līdz 20 kilovoltiem

12050602

110 kilo­volti

12050603

330 kilo­volti

120507

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

1206

aizsargjoslas gar siltumtīkliem

120601

aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi

120602

aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma  punktu  

120603

aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadu, kura diametrs ir 400 milimetru un lielāks

1207

aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

120701

aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli

1208

aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

120801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

12080101

līdz 0,4 mega­paskāliem

12080102

no 0,4 mega­paskāliem līdz 1,6 mega­paskāliem

12080103

vairāk par 1,6 mega­paskāliem

120802

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

120803

aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni

120804

aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju

120805

aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu

120806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju un dabasgāzes savākšanas punktu

120807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu

12080701

līdz 0,4 mega­paskāliem

12080702

no 0,4 mega­paskāliem līdz 0,6 mega­paskāliem

12080703

vairāk par 0,6 mega­paskāliem

120808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu

12080801

no 0,4 mega­paskāliem līdz 0,6 mega­paskāliem

12080802

vairāk par 0,6 mega­paskāliem

120809

aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām

120810

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)

120811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

120812

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu

120813

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām

120814

aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu

120815

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

1209

aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļ­vadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām

120901

aizsargjoslas teritorija gar cauruļvadu

120902

aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kura paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

120903

aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādi, piestātni un muliņu, uzsildīšanas punktu, noliktavu, krātuvi, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu

120904

aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietu

120905

aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kura paredzēta bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

120906

aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtu

0202

aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

020201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām

02020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

02020102

gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm

02020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

020202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām

020203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuvju urbumiem

020205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem

020206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)

0204

aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

020401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju

020406

aizsargjoslas teritorija ap virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

020407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

020408

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko skaru tīklu līniju stigām mežu masīvos un stādījumos

20040801

koku augstums līdz 4 m

02040802

koku augstums virs 4 m

020409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta  atsaitēm

020410

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju citos objektos

0205

aizsargjoslas gar elektriskajiem  tīkliem

020501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās

02050102

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

020506

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos

02050602

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

02050603

virs 110 kilovoltiem

0208

aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

020801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

02080102

no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem

020806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem

020807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu

02080703

vairāk par 0,6 megapaskāliem

020808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu

02080801

līdz 0,6 megapaskāliem

02080802

vairāk par 0,6 megapaskāliem

020811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)"

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents  V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.507 "Noteikumi par zemesgabala vērtības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1626Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.06.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
202939
01.01.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"