Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1622

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 188.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 15.1 panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 104.nr.; 2007, 37., 129.nr.; 2008, 106.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.12.apakšpunktā vārdus "jebkura piekabe" ar vārdiem "tehnoloģiskais agregāts - piekabe".

2. Papildināt noteikumus ar 1.26.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.26. nacionālais tipa apstiprinājums - procedūra, ar kuru apliecina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips atbilst tehniskajiem normatīviem un šo noteikumu prasībām traktortehnikas un tās piekabju atbilstības novērtēšanā."

3. Svītrot 3.2.apakšpunktu.

4. Aizstāt 4.punktā vārdus "valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akredi­tācijas birojs"" ar vārdiem "sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā".

5. Aizstāt 5.punktā vārdus un skaitļus "valsts aģentūrā "Latvijas Nacionā­lais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 AC:2007" ar vārdiem un skaitļiem "sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 AC:2008".

6. Izteikt 8.punkta ievaddaļu un 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8. Centrs mēneša laikā pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas un tipa apstiprināšanai pieteiktā transportlīdzekļa parauga pārbaudes piešķir:

8.1. EK tipa apstiprinājumu T1, T2 un T3 kategorijas transportlīdzekļa tipam, kas atbilst iesniegtajam tehniskajam aprakstam un šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām, kā arī ir izturējis šo noteikumu 1.pielikuma C nodaļā noteiktā parauga EK tipa apstiprinājuma sertifikātā norādītās pārbaudes, vai nacionālo tipa apstiprinājumu T4, T5, C, R un S kategorijas transportlīdzekļa tipam, kas atbilst iesniegtajam tehniskajam aprakstam un šo noteikumu pielikumos minētajām prasībām;".

7. Izteikt 9.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9. Izsniedzot EK tipa apstiprinājuma sertifikātu apstiprinātajam T1, T2 un T3 kategorijas transportlīdzeklim vai tā sastāvdaļas tipam, centrs ievēro šādu kārtību:"

8. Izteikt 14.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.5. grozījumu uzskata par EK tipa apstiprinājuma paplašinājumu. Centrs izdod pārskatītu EK tipa apstiprinājuma sertifikātu T1, T2 un T3 kategorijas transportlīdzekļiem vai pārskatītu nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikātu T4, T5, C, R un S kategorijas transportlīdzekļiem, uz kura ir paplašinātā sertifikāta numurs, kas skaidri norāda paplašinājuma datus un tā atkārtotas izdošanas datumu šādos gadījumos:

14.5.1. ja nepieciešamas papildu pārbaudes;

14.5.2. ja tipa apstiprinājuma sertifikātā, izņemot tā pielikumus, ir mainījusies informācija;

14.5.3. ja pēc datuma, kas redzams transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma sertifikātā, ir mainījušās traktortehnikas atbilstības novērtēšanas normatīvo aktu prasības."

9. Papildināt noteikumus ar II1 nodaļu šādā redakcijā:

"II1. Atsevišķa transportlīdzekļa apstiprināšana

17.1 Atsevišķi vienā eksemplārā var apstiprināt nelielā grupā Latvijā izgatavotu vai no ārvalstīm ievestu jaunu transportlīdzekli.

17.2 Atsevišķa transportlīdzekļa apstiprināšanai tā īpašnieks vai ražotājs iesniedz centrā šādus dokumentus:

17.2 1. iesniegumu transportlīdzekļa apstiprināšanai;

17.2 2. informācijas dokumenta un informācijas mapes daļu, kas saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu attiecas uz konkrēto transportlīdzekli;

17.2 3. transportlīdzekļa rasējumus un fotogrāfijas uz A4 formāta lapām vai salocītus šādā formātā, kuri pietiekamā apjomā sniedz transportlīdzekļa atbilstības novērtēšanai nepieciešamo informāciju;

17.2 4. citu testēšanas laboratoriju vai sertificēšanas institūciju izsniegto atbilstības apliecinājumu kopijas, ja transportlīdzeklim ir veiktas pārbaudes un testi vai ja centrs to pieprasa, lai pārliecinātos par dažu transportlīdzekļa mezglu vai sistēmu atbilstību normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tehniskajām prasībām noteiktajam.

17.3 Centrs 10 darbdienu laikā izskata iesniegto dokumentāciju un pieņem lēmumu par tās atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja iesniegtā dokumentācija nav precīza, pilnīga vai centrs uzskata, ka ir nepieciešama papildu dokumentācija, lēmuma pieņemšanu par dokumentācijas atbilstību atliek līdz dokumentācijas precizēšanai un pilnveidošanai, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem no šo noteikumu 17.2 1.apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas dienas, par to informējot dokumentācijas iesniedzēju.

17.4 Ja iesniegtā dokumentācija atbilst šo noteikumu prasībām, pārbauda transportlīdzekļa atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām transportlīdzekļu konstrukcijas un tehniskā stāvokļa prasībām, kā arī ceļu satiksmes drošības noteikumu tehniskajām prasībām.

17.5 Pēc šo noteikumu 17.4 punktā noteiktās pārbaudes centrs sastāda protokolu, kurā norāda pārbaudes atzinumus par transportlīdzekļa mezglu un sistēmu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām transportlīdzekļu konstrukcijas un tehniskā stāvokļa prasībām, kā arī ceļu satiksmes drošības noteikumu tehniskajām prasībām.

17.6 Ja transportlīdzeklis atbilst iesniegtajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām transportlīdzekļu konstrukcijas un tehniskā stāvokļa prasībām, kā arī ceļu satiksmes drošības noteikumu tehniskajām prasībām, tiek piešķirts atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājums atbilstoši tā kategorijai.

17.7 Vienlaikus ar atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumu centrs katram transportlīdzeklim piešķir unikālu individuālā apstiprinājuma numuru, kas centra noteiktajā kārtībā tiek norādīts uz transportlīdzekļa un ietverts atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumā.

17.8 Atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumu nepiešķir, ja transport­līdzeklis neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām traktortehnikas un tās piekabju konstrukcijas un ceļu satiksmes drošības noteikumu tehniskajām prasībām."

10. Izteikt IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. Tipa apstiprinājuma un atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājuma atzīšanas un reģistrācijas vispārējā kārtība

22. Latvijā tiek atzīti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs piešķirtie:

22.1. transportlīdzekļu un to sastāvdaļu EK tipa apstiprinājumi T1, T2 un T3 kategorijas transportlīdzekļiem, ja tipa apstiprinājuma sertifikāts izsniegts saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām atbilstības novērtēšanas jomā;

22.2. nacionālie transportlīdzekļu tipa apstiprinājumi T4, T5, C, R un S kategorijas transportlīdzekļiem un atsevišķu transportlīdzekļu apstiprinājumi, ja tie atbilst Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām traktortehnikas un tās piekabju konstrukcijas un aprīkojuma prasībām, kā arī piekabju bremžu iekārtu prasībām (6.1 pielikums).

23. Transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumu vai nacionālo tipa apstiprinājumu atzīst šādā kārtībā:

23.1. transportlīdzekļa ražotājs iesniedz centram iesniegumu par tipa apstiprinājuma sertifikāta atzīšanu, pievienojot šādus dokumentus:

23.1.1. tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tā kopiju;

23.1.2. atbilstības sertifikāta paraugu, ar kuru ražotājs apliecina katra konkrētā transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam tipam, un to personu parakstu paraugus, kuras ir tiesīgas parakstīt atbilstības sertifikātus;

23.2. centrs 10 darbdienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par tipa apstiprinājuma sertifikāta atzīšanu vai atzīšanas atteikumu. Par mazās sērijās ražotiem transportlīdzekļiem un jauniem sēriju beigu transportlīdzekļiem centrs lēmumu par atzīšanu vai atzīšanas atteikumu, kā arī lēmumu par atzīto transportlīdzekļu skaitu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

23.1 Atsevišķu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu atzīst šādā kārtībā:

23.1 1. transportlīdzekļa ražotājs vai īpašnieks iesniedz centram iesniegumu par atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājuma atzīšanu, pievienojot atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumu vai tā kopiju;

23.1 2. centrs 10 darbdienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājuma atzīšanu vai tā atzīšanas atteikumu.

24. Ja iesniegtā dokumentācija ir neprecīza vai nepilnīga, centrs lēmumu par tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu atliek uz laiku līdz dokumentācijas precizēšanai vai pilnveidošanai, bet ne ilgāk, kā noteikts Administratīvā procesa likumā, un par to informē transportlīdzekļa ražotāju vai transportlīdzekļa īpašnieku.

25. Citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs izsniegtos transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma sertifikātus, izņemot transportlīdzekļa sastāvdaļu tipa apstiprinājuma sertifikātus un atsevišķu transportlīdzekļu apstiprinājumus, centrs pēc to atzīšanas reģistrē publiski pieejamos reģistros.

26. Izdevumus par tipa apstiprinājuma sertifikāta atzīšanu un reģistrēšanu sedz persona, kas iesniegusi šo noteikumu 23.1. un 23.1 1.apakšpunktā minētos dokumentus."

11. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Atļauts izplatīt (pārdot, dāvināt, nodot lietošanā pret atlīdzību vai bez tās) vai iekļaut pastāvīgā reģistrā transportlīdzekli, ja tam ir derīgs:

32.1. atbilstības sertifikāts, kas apliecina, ka tas atbilst Latvijā apstiprinātam vai atzītam transportlīdzekļa tipam;

32.2. atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājums."

12. Papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Nepabeigtus transportlīdzekļus atļauts pārdot, bet līdz to pabeigšanai tos aizliegts iekļaut pastāvīgā reģistrā un nodot ekspluatācijā."

13. Papildināt 34.punktu aiz vārdiem "sastāvdaļu tipam" ar vārdiem "vai atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumam".

14. Papildināt 35.punktu aiz vārdiem "apstiprinātajam tipam" ar vārdiem "vai atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumam".

15. Aizstāt 36.punktā vārdu "sertifikāts" ar vārdiem "apliecinājuma dokuments".

16. Aizstāt 38.punktā skaitli un vārdu "32.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "32. un 32.1 punktā".

17. Izteikt 49. un 50.punktu šādā redakcijā:

"49. Centrs lēmumu par tipa apstiprinājuma vai atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu rakstiski paziņo ražotājam.

50. Centra lēmumu var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

18. Papildināt noteikumus ar 56.punktu šādā redakcijā:

"56. Šo noteikumu izpratnē pilnvarotā Latvijas akreditētā iestāde un paziņotais tehniskais dienests ir publicēts Eiropas Komisijas interneta vietnē (http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/approval-authorities-technical-services/technical-services/)."

19. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 1971.gada 26.jūlija Direktīvas 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām;

2) Eiropas Padomes 1975.gada 26.jūnija Direktīvas 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci;

3) Eiropas Padomes 1975.gada 18.decembra Direktīvas 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem;

4) Eiropas Padomes 1976.gada 6.aprīļa Direktīvas 76/432/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru bremžu iekārtām;

5) Eiropas Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/763/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros;

6) Eiropas Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām;

7) Eiropas Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/537/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņotāju emisiju no lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros lietojamiem dīzeļmotoriem;

8) Eiropas Padomes 1978.gada 25.jūlija Direktīvas 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros;

9) Eiropa Padomes 1980.gada 24.jūnija Direktīvas 80/720/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros;

10) Eiropas Padomes 1982.gada 17.decembra Direktīvas 82/890/EEK, ar ko groza Direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem;

11) Eiropas Komisijas 1982.gada 15.decembra Direktīvas 82/953/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 79/622/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana);

12) Eiropas Komisijas 1983.gada 28.marta Direktīvas 83/190/EEK, ar ko pielāgo tehnikas attīstībai Padomes direktīvu 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros:

13) Eiropas Padomes 1986.gada 26.maija Direktīvas 86/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību;

14) Eiropas Padomes 1986.gada 26.maija Direktīvas 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem;

15) Eiropas Padomes 1986.gada 24.jūlija Direktīvas 86/415/EEK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadības ierīču uzstādīšanu, izvietojumu, darbināšanu un apzīmēšanu;

16) Eiropas Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīvas 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm;

17) Eiropas Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīvas 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā;

18) Eiropas Komisijas 1988.gada 22.jūnija Direktīvas 88/413/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 79/622/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana);

19) Eiropas Komisijas 1988.gada 22.jūnija Direktīvas 88/414/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 80/720/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros;

20) Eiropas Komisijas 1988.gada 30.jūnija Direktīvas 88/465/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros;

21) Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīvas 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem;

22) Eiropas Padomes 1989.gada 13.aprīļa Direktīvas 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm);

23) Eiropas Padomes 1989.gada 21.decembra Direktīvas 89/681/EEK, ar ko groza direktīvu 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā;

24) Eiropas Padomes 1989.gada 21.decembra Direktīvas 89/682/EEK, ar ko groza direktīvu 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem;

25) Eiropas Padomes 1991.gada 27.marta Direktīvas 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm;

26) Eiropas Padomes 1992.gada 31.marts Direktīvas 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem;

27) Eiropas Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos;

28) Eiropas Komisijas 1996.gada 30.septembra Direktīvas 96/63/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 76/432/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru bremžu iekārtām;

29) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīvas 97/54/EK, ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK;

30) Eiropas Komisijas 1999.gada 6.maija Direktīvas 1999/40/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes direktīvu 79/622/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana);

31) Eiropas Komisijas 1999.gada 1.jūnija Direktīvas 1999/55/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes direktīvu 77/536/EEK, kura attiecas uz lauksaimniecības un mežkopības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām;

32) Eiropas Komisijas 1999.gada 7.jūnija Direktīvas 1999/57/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes direktīvu 78/764/EEK attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros;

33) Eiropas Padomes 1999.gada 11.novembra Direktīvas 1999/86/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo direktīvu 76/763/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros;

34) Eiropas Komisijas 2000.gada 14.janvāra Direktīvas 2000/1/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes direktīvu 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem;

35) Eiropas Komisijas 2000.gada 14.janvāra Direktīvas 2000/2/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes direktīvu 75/322/EEK par to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru dzirksteļaizdedzes motori, un Padomes direktīvu 74/150/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprināšanu;

36) Eiropas Komisijas 2000.gada 13.aprīļa Direktīvas 2000/19/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem;

37) Eiropas Komisijas 2000.gada 28.aprīļa Direktīvas 2000/22/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā;

38) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 22.maija Direktīvas 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes direktīvu 74/150/EEK;

39) Eiropas Komisijas 2001.gada 8.janvāra Direktīvas 2001/3/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 74/150/EEK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu un Padomes direktīvu 75/322/EEK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru dzirksteļaizdedzes motoru radīto radiotraucējumu novēršanu;

40) Eiropas Komisijas 2001.gada 30.oktobra Direktīvas 2001/92/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem un Padomes direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu.

41) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Direktīvas 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ direktīvu 74/150/EEK;

42) Eiropas Padomes 2004.gada 26.aprīļa Direktīvas 2004/66/EK, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 1999/45/EK, 2002/83/EK, 2003/37/EK un 2003/59/EK un Padomes direktīvas 77/388/EEK, 91/414/EEK, 96/26/EK, 2003/48/EK un 2003/49/EK pielāgo preču brīvas aprites, pakalpojumu sniegšanas brīvības, lauksaimniecības, transporta un nodokļu politikas jomā saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai;

43) Eiropas Komisijas 2005.gada 21.februāra Direktīvas 2005/13/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2000/25/EK saistībā ar gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2003/37/EK saistībā ar tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem;

44) Komisijas 2005.gada 18.oktobra Direktīvas 2005/67/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 86/298/EEK I un II pielikumu, Padomes direktīvas 87/402/EEK I un II pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2003/37/EK I, II un III pielikumu attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru tipa apstiprinājumu, lai tos attiecīgi pielāgotu;

45) Eiropas Komisijas 2006.gada 2.marta Direktīvas 2006/26/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvas 74/151/EEK, 77/311/EEK, 78/933/EEK un 89/173/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem;

46) Eiropas Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/96/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

47) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 15.janvāra Direktīvas 2008/2/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauku un priekšējā stikla tīrītājiem;

48) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/57/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām;

49) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/58/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru sakabes ierīci un atpakaļgaitu;

50) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/59/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru atpakaļskata spoguļiem;

51) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/60/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām;

52) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/61/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros;

53) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem;

54) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/64/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru radīto radiotraucējumu novēršanu (elektromagnētiskā savietojamība);

55) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/66/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtu;

56) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/68/EK par detaļas tipa apstiprinājumu apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros;

57) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/75/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana);

58) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/76/EK par trokšņu līmeni, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji."

20. Izteikt 1.pielikuma B nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma prasību saraksts".

21. Izteikt 1.pielikuma B nodaļas I daļas tabulu šādā redakcijā:

"B nodaļa

Transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma prasību saraksts

I daļa

Atsevišķās direktīvas un regulas

Nr.p.k.

Priekšmets

Bāzes regula, direktīva un pielikumi

Pilns atsevišķās direktīvas nosaukums un Eiropas Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

EK prasību piemērojamība (T4 un C4 - 1.papildinājumā)

T1

T2

T3

C

S

1.

Maksimālā pilnā masa

2009/63/EK I

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.)

X

X

X

X

X

2.

Numura plāksne

2009/63/EK II

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.)

X

X

X

I

X

3.

Degvielas tvertne

2009/63/EK III

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.)

X

X

X

I

-

4.

Balasta masas

2009/63/EK IV

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.)

X

X

 

I

-

5.

Skaņas signālierīce

2009/63/EK V

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.)

X

X

X

I

-

6.

Skaņas līmenis (ārējais)

2009/63/EK VI

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13. jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.)

X

X

X

I

-

7.

Maksimālais ātrums

2009/60/EK pielikuma 1.punkts

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/60/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām

( OV L 198, 30.7.2009., 15./19. lpp.)

X

X

X

I

-

8.

Kravas platformas

2009/60/EK pielikuma 2.punkts

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/60/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām (OV L 198, 30.07.2009., 15./19. lpp.)

X

X

X

I

-

9.

Atpakaļskata spoguļi

2009/59/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/59/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru atpakaļskata spoguļiem (OV L 198, 30.07.2009., 9./14. lpp.)

X

X

 

I

-

10.

Redzes zona un priekšējā stikla tīrītāji

2008/2/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 15.janvāra Direktīva 2008/2/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauku un priekšējā stikla tīrītājiem

(OV L 24, 29.01.2000., 30.lpp.)

X

X

X

I

-

11.

Stūres iekārta

2009/66/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/66/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtu

(OV L 201, 01.08.2009., 11./17. lpp.)

X

X

X

X

-

12.

Elektromagnētiskā savietojamība

2009/64/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/64/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru radīto elektromagnētisko savietojamību (OV L 216, 20.08.2009., 28.lpp.)

X

X

X

I

-

13.

Bremžu iekārtas

76/432/EEK

Eiropas Padomes 1976.gada 6.aprīļa Direktīva 76/432/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru bremžu iekārtām

(OV L 122, 08.05.1976., 1.lpp.)

X

X

X

(X)

(X)

71/320/EEK3

Eiropas Padomes 1971.gada 26.jūlija Direktīva 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām

(OV L 202, 06.09.1971., 37./74. lpp.)

-

-

-

-

-

14.

Pasažieru sēdvietas

76/763/EEK

Eiropas Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/763/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 262, 27.09.1976., 135.lpp.)

X

-

X

I

-

15.

Skaņas līmenis (iekšējais)

2009/76/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/76/EK par trokšņu līmeni, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji

(OV L 201, 01.08.2009., 18./28. lpp.)

X

X

X

I

-

16.

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas

2009/57/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/57/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām

(OV L 261, 03.10.2009., 1./39. lpp.)

X

-

-

X

-

17.

Pasākumi dīzeļmotoru piesārņotāju emisiju samazināšanai

77/537/EEK

Eiropas Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīva 77/537/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņotāju emisiju no lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros lietojamiem dīzeļmotoriem (OV L 220, 29.08.1977., 38./59. lpp.)

X

X

X

X

-

18.

Vadītāja vieta

78/764/EEK

Eiropas Padomes 1978.gada 25.jūlija Direktīva 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros

(OV L 255, 18.09.1978., 1./39.lpp.)

X

X

X

(X)

-

19.

Apgaismojuma ierīkošana

2009/61/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/61/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros

(OV L 203, 05.08.2009., 19./51. lpp.)

X

X

X

I

X

20.

Gaismas un signālierīces

2009/68/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/68/EK par detaļas tipa apstiprinājumu apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 203, 05.08.2009., 52./57. lpp.)

X

X

X

X

X

21.

Sakabes un reversa iekārtas

2009/58/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/58/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru sakabes ierīci un atpakaļgaitu (OV L 198, 30.07.2009., 4./8. lpp.)

X

X

X

I

-

22.

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (statiskā testēšana)

2009/75/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/75/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana)

(OV L 261, 03.10.2009., 40./77. lpp.)

X

-

-

I

-

23.

Darbības telpa, piekļūšana vadītāja vietai

80/720/EEK

Eiropas Padomes 1980.gada 24.jūnija Direktīva 80/720/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros

(OV L 194, 28.07.1980., 1./11.lpp.)

X

-

X

I

-

24.

Jūgvārpstas

86/297/EEK

Eiropas Padomes 1986.gada 26.maija Direktīva 86/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību (OV L 186, 08.07.1986., 19./25.lpp.)

X

X

X

I

-

25.

Aizmugurē montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)

86/298/EEK

Eiropas Padomes 1986.gada 26.maija Direktīva 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem (OV L 186, 08.07.1986., 26./63..lpp.)

-

X

-

I

-

26.

Vadības ierīču ierīkošana

86/415/EEK

Eiropas Padomes 1986.gada 24.jūlija Direktīva 86/415/EEK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadības ierīču uzstādīšanu, izvietojumu, darbināšanu un apzīmēšanu (OV L 240, 26.08.1986., 1./18.lpp.)

X

X

X

I

-

27.

Priekšā montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)

87/402/EEK

Eiropas Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīva 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā (OV L 220, 08.08.1987., 1./43.lpp.)

-

X

-

I

-

28.

Izmēri un piekabes masa

89/173/EEK I

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 67, 10.03.1989., 1./118.lpp.)

X

X

X

I

(X)

29.

Stiklojums

89/173/EEK III

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV 67, 10.03.1989., 1./118.lpp.)

X

X

X

I

-

92/22/EK3

Eiropas Padomes 1992.gada 31.marta Direktīva 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (OV L 129, 14.05.1992., 11./94. lpp.)

-

-

-

-

-

30.

Ātruma regulators

89/173/EEK II, 1

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 67, 10.03.1989., 1./118.lpp.)

X

X

X

I

-

31.

Piedziņas sastāvdaļu aizsardzība

89/173/EEK II, 2

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 67, 10.03.1989., 1.lpp.)

X

X

X

I

-

32.

Mehāniskās sakabes ierīces

89/173/EEK IV

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 67, 10.03.1989., 1.lpp.)

X

X

X

I

(X)

33.

Obligātā ražotāja plāksne

89/173/EEK V

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 67, 10.03.1989., 1.lpp.)

X

X

X

I

(X)

34.

Piekabes bremžu pievads

89/173/EEK VI

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 67, 10.03.1989., 1.lpp.)

X

X

X

I

(X)

35.

Piesārņojošo vielu emisija

2000/25/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 22.maija Direktīva 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes direktīvu 74/150/EEK (OV L 173, 12.07.2000., 1./34.lpp.)

X

X

X

X

-

36.

Riepas

661/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.07.2009.,1./24. lpp.)

X

X

X

-

X

37.

Stabilitāte

661/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.07.2009.,1./24. lpp.)

X

X

X

-

X

38.

Drošības jostu stiprinājumi2

76/115/EEK3

Eiropas Padomes 1975.gada 18.decembra Direktīva 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (OV L 24, 30.01.1976., 6./20. lpp.)

X

X

X

X

-

39.

Drošības jostas

77/541/EEK3

Eiropas Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīva 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (OV L 220, 29.08.1977., 95./143. lpp.)

-

-

-

-

-

40.

Atpakaļgaita un spidometrs

75/443/EEK3

Eiropas Padomes 1975.gada 26.jūnija Direktīva 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (OV L 196, 26.07.1975., 1./5. lpp.)

-

-

-

-

-

41.

Pretšļakatu ierīces

91/226/EEK3

Eiropas Padomes 1991. gada 27. marta Direktīva 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (OV L 103, 23.04.1991., 5./28. lpp.)

-

-

-

-

-

42.

Ātruma ierobežotājierīces

92/24/EEK0093

Eiropas Padomes 1992.gada 31.marta Direktīva 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (OV L 129, 14.05.1992., 154./174. lpp.)

-

-

-

-

-

43.

Pakaļējās drošības konstrukcijas

661/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.07.2009., 1./24. lpp.)

-

-

-

-

-

44.

Sānu aizsardzība

89/297/EEK3

Eiropas Padomes 1989.gada 13.aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm) (OV L 124, 05.05.1989., 1./7. lpp.)

-

-

-

-

-

Apzīmējumi:

X - piemēro pilnībā;

(X) - piemēro grozītu1;

- - neattiecas;

I - tāpat kā T kategorijas transportlīdzekļu apakškategorijām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma A nodaļas A daļas 1.punktā noteiktajam.

Piezīmes.

1 Piešķirot tipa apstiprinājumu, iekavas nelieto.

2 T1, T2, T3, C1, C2 un C3 kategorijas traktoriem minimālais jostas stiprinājumu skaits ir divi, kā tas N3 kategorijas transportlīdzekļu uz priekšu vērstiem vidējiem sēdekļiem noteikts Direktīvas 76/115/EEK I pielikuma I papildinājumā. Šīm traktoru kategorijām testa laikā jāpieliek slodze, kas N3 kategorijas transportlīdzekļiem noteikta Direktīvas I pielikuma 5.4.3. un 5.4.4.punktā.

3 Šeit norādīts pamatdirektīvas par mehāniskajiem transportlīdzekļiem numurs; tās prasības jāpilda, ņemot vērā EK tipa apstiprinājuma piešķiršanas dienā spēkā esošos jaunākos grozījumus, kas norādīti normatīvajos aktos par mehānisko transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu."

22. Izteikt 1.pielikuma B nodaļas I daļas tabulu "Atsevišķo direktīvu grozījumi" šādā redakcijā:

"Atsevišķo direktīvu grozījumi

Nr.p.k.

Atsevišķā direktīva

Grozījumi

Pilns direktīvas nosaukums

Publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr., datums, lapaspuse)

1.

76/115/EEK

82/318/EEK

Eiropas Komisijas 1982.gada 2.aprīļa Direktīva 82/318/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem

139, 19.05.1982., lpp.9./16.

82/318/EEK

Eiropas Komisijas 1982.gada 2.aprīļa Direktīva 82/318/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem

139, 19.05.1982., lpp.9./16.

90/629/EEK

Eiropas Komisijas 1990.gada 30.oktobra Direktīva 90/629/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem

341, 06.12.1990., lpp.14./19.

96/38/EK

Eiropas Komisijas 1996.gada 17.jūnija Direktīva 96/38/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem

187, 26.07.1996., lpp.95./105.

2005/41/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/41/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem

255, 30.09.2005., lpp.149./151.

2.

76/432/EEK

82/890/EEK

Eiropas Padomes 1982.gada 17.decembra Direktīva 82/890/EEK ar ko groza Direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

378, 31.12.1982., lpp.45

96/63/EK

Eiropas Komisijas 1996.gada 30.septembra Direktīva 96/63/EK ar ko groza Padomes Direktīvu 76/432/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru bremžu iekārtām

253, 05.10.1996., lpp.13

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., lpp.24

3.

76/763/EEK

82/890/EEK

Eiropas Padomes 1982.gada 17.decembra Direktīva 82/890/EEK ar ko groza Direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

378, 31.12.1982., lpp.45

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., lpp.24

1999/86/EK

Eiropas Padomes 1999.gada 11.novembra Direktīva 1999/86/EK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 76/763/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros

297, 18.11.1999., lpp.22

4.

78/764/EEK

82/890/EEK

Eiropas Padomes 1982.gada 17.decembra Direktīva 82/890/EEK, ar ko groza Direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

378, 31.12.1982., lpp.45

83/190/EEK

Eiropas Komisijas 1983.gada 28.marta Direktīva 83/190/EEK, ar ko pielāgo tehnikas attīstībai Padomes Direktīvu 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros

109, 26.04.1983., lpp.13

87/354/EEK

Eiropas Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas Direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm

192, 11.07.1987., lpp. 43./45.

88/465/EEK

Eiropas Komisijas 1988.gada 30.jūnija Direktīva 88/465/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros

228, 17.08.1988., lpp.31

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK , ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., lpp.24

1999/57/EEK

Eiropas Komisijas 1999.gada 7.jūnija Direktīva 1999/57/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/764/EEK attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros

148, 15.06.1999., lpp.35

2006/96/EK

Eiropas Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīva 2006/96/EK, ar ko pielāgo dažas Direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

363, 20.12.2006., lpp.81

5.

80/720/EEK

82/890/EEK

Eiropas Padomes 1982.gada 17.decembra Direktīva 82/890/EEK, ar ko groza Direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

378, 31.12.1982., lpp.45

88/414/EEK

Eiropas Komisijas 1988.gada 22.jūnija Direktīva 88/414/EEK ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/720/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros

200, 26.07.1988., lpp.34

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK , ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., lpp.24/25

6.

86/297/EEK

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., lpp.24

7.

86/298/EEK

89/682/EEK

Eiropas Padomes 1989.gada 21.decembra Direktīva 89/682/EEK , ar ko groza Direktīvu 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

398, 30.12.1989., lpp.29

2000/19/EK

Eiropas Komisijas 2000.gada 13.aprīļa Direktīva 2000/19/EK , ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

94, 14.04.2000., lpp.31

2005/67/EK

Eiropas Komisijas 2005.gada 18.oktobra Direktīva 2005/67/EK , ar ko groza Padomes Direktīvas 86/298/EEK I un II pielikumu, Padomes Direktīvas 87/402/EEK I un II pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK I, II un III pielikumu attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru tipa apstiprinājumu, lai tos attiecīgi pielāgotu

273, 19.10.2005., lpp.17

2006/96/EK

Eiropas Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīva 2006/96/EK, ar ko pielāgo dažas Direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

363, 20.12.2006., lpp.81

8.

86/415/EEK

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., lpp.24

9.

87/402/EEK

89/681/EEK

Eiropas Padomes 1989.gada 21.decembra Direktīva 89/681/EEK, ar ko groza Direktīvu 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā

398, 30.12.1989., lpp.27

2000/22/EK

Eiropas Komisijas 2000.gada 28.aprīļa Direktīva 2000/22/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā

107, 4.5.2000., lpp.26

2005/67/EK

Eiropas Komisijas 2005.gada 18.oktobra Direktīva 2005/67/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 86/298/EEK I un II pielikumu, Padomes Direktīvas 87/402/EEK I un II pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK I, II un III pielikumu attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru tipa apstiprinājumu, lai tos attiecīgi pielāgotu

273, 19.10.2005., lpp.17

2006/96/EK

Eiropas Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīva 2006/96/EK, ar ko pielāgo dažas Direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

363, 20.12.2006., lpp.81

10.

89/173/EEK

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK, ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., lpp. 24

2000/1/EK

Eiropas Komisijas 2000.gada 14.janvāra Direktīva 2000/1/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem

21, 26.1.2000., lpp. 16

2006/26/EK

Eiropas Komisijas 2006.gada 2.marta Direktīva 2006/26/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 74/151/EEK, 77/311/EEK, 78/933/EEK un 89/173/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

65, 07.03.2006., lpp. 22

2006/96/EK

Eiropas Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīva 2006/96/EK, ar ko pielāgo dažas Direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

363, 20.12.2006., lpp.81

11.

92/22/EEK

2001/92/EK

Eiropas Komisijas 2001.gada 30.oktobra Direktīva 2001/92/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu

291, 08.11.2001., lpp.24./47.

12.

2000/25/EK

2005/13/EK

Komisijas 2005.gada 21.februāra Direktīva 2005/13/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/25/EK saistībā ar gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK I pielikumu saistībā ar tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem

55, 01.03.2005., lpp.35

2006/96/EK

Eiropas Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīva 2006/96/EK, ar ko pielāgo dažas Direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

363, 20.12.2006., lpp.81"


23. Papildināt 1.pielikuma B nodaļas I daļu aiz tabulas "Atsevišķo direktīvu grozījumi" ar tabulu "Prasības nacionālajam transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam" šādā redakcijā:

"Prasības nacionālajam transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam

Nr.p.k.

Priekšmets

Prasību piemērojamība transportlīdzekļu kategorijām

T5*

R

1.

Maksimālā pilnā masa

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem
(OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.),
I pielikums

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 22.jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK
(OV L 233, 25.08.1997.,1.lpp.)

2.

Numura plāksne

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem
(OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.),
II pielikums

(2) Eiropas Padomes 1970.gada 20.marta Direktīva 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vietu pakaļējo numura zīmju uzstādīšanai un piestiprināšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm
(OV L 76, 06.4.1970., 25.lpp.)

3.

Degvielas tvertne

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem
(OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.),
III pielikums

-

4.

Balasta masas

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem
(OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.)
, IV pielikums

-

5.

Skaņas signālierīces

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem
(OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.),
V pielikums

-

6.

Skaņas līmenis (ārējais)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem
(OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.),
VI pielikums

-

7.

Maksimālais ātrums

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/60/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām (OV L 198, 30.07.2009., 15./19. lpp.)
pielikuma 1.punkts

-

8.

Kravas platforma

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/60/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām (OV L 198, 30.07.2009., 15./19. lpp.), pielikuma 2.punkts

-

9.

Atpakaļskata spoguļi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/59/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru atpakaļskata spoguļiem (OV L 198, 30.07.2009., 9./14. lpp.)

-

10.

Redzes zona un priekšējā stikla tīrītāji

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 15.janvāra Direktīva 2008/2/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauku un priekšējā stikla tīrītājiem (OV L 24, 29.01.2000., 30./38.lpp.)

-

11.

Stūres iekārta

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/66/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtu
(OV L 201, 01.08.2009., 11./17. lpp.)

-

12.

Elektromagnētiskā savietojamība

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/64/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru radīto elektromagnētisko savietojamību (OV L 216, 20.08.2009., 1./75. lpp.)

-

13.

Bremžu iekārtas

(2) Eiropas Padomes 1971.gada 26.jūlija Direktīva 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (OV L 202, 06.09.1971, 37./74.lpp.)

Noteikumu 6.1pielikums

14.

Pasažieru sēdvietas

(2) Eiropas Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/763/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 262, 27.09.1976., 135./138.lpp.)

-

15.

Skaņas līmenis (iekšējais)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/76/EK par trokšņu līmeni, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji (OV L 201, 01.08.2009., 18./28. lpp.)

-

16.

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/57/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (OV L 261, 03.10.2009., 1./39. lpp.)

-

17.

Pasākumi dīzeļmotoru piesārņotāju emisijas samazināšanai

Eiropas Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīva 77/537/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņotāju emisiju no lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros lietojamiem dīzeļmotoriem (OV L 220, 29.08.1977., 38./59. lpp.)

-

18.

Vadītāja vieta

Eiropas Padomes 1978.gada 25.jūlija Direktīva 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 255, 18.09.1978., 1./39. lpp.)

-

19.

Apgaismojuma ierīkošana

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13.jūlija Direktīva 2009/61/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros
(OV L 203, 05.08.2009., 19./51.lpp.)

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/61/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 203, 05.08.2009., 19./51. lpp.)
vai
ANO/EEK Noteikumi3 Nr.48

20.

Gaismas un signālierīces

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/68/EK par detaļas tipa apstiprinājumu apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 203, 05.08.2009., 52./57. lpp.)

Atstarotāji:

(2) Eiropas Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (OV L 262, 27.09.1976, 32 lpp.)
vai
ANO/EEK Noteikumi 3 Nr.3
Gabarīta, bremžu lukturi un kontūrlukturi:

(2) Eiropas Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (OV L 262, 27.09.1976, 54. lpp.)

vai
ANO/EEK Noteikumi 3
Nr.7 un Nr.91
Virzienrādītāji:

(2) Eiropas Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (OV L 262, 27.9.1976, 71.lpp.)

vai
ANO/EEK Noteikumi 3 Nr.6
Aizmugures numura zīmes lukturi:

(2) Eiropas Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (OV L 262, 27.09.1976, 85.lpp.)

vai
ANO/EEK Noteikumi 3 Nr.4

21.

Sakabes un reversiekārtas

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/58/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru sakabes ierīci un atpakaļgaitu (OV L 198, 30.07.2009., 4./8. lpp.)

-

22.

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (statiskā testēšana)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13. jūlija Direktīva 2009/75/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām
(OV L 261, 03.10.2009., 40./77. lpp.)

-

23.

Darbības telpa, piekļūšana vadītāja vietai

Eiropas Padomes 1980.gada 24.jūnija Direktīva 80/720/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros
(OV L 194, 28.07.1980., 1.lpp.)

-

24.

Jūgvārpstas

Eiropas Padomes 1986.gada 26.maija Direktīva 86/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību (OV L 186, 08.07.1986., 19.lpp.)

-

25.

Aizmugurē montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)

Eiropas Padomes 1986.gada 26.maija Direktīva 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem (OV L 186, 08.07.1986., 26.lpp.)

-

26.

Vadības ierīču ierīkošana

Eiropas Padomes 1986.gada 24.jūlija Direktīva 86/415/EEK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadības ierīču uzstādīšanu, izvietojumu, darbināšanu un apzīmēšanu
(OV L 240, 26.08.1986., 1.lpp.)

-

27.

Priekšā montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)

Eiropas Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīva 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā
(OV L 220, 08.08.1987., 1.lpp.)

-

28.

Izmēri un piekabes masa

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 67, 10.03.1989., 1./118.lpp.)

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 22.jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (OV L 233, 25.08.1997, 1.lpp.)

29.

Stikli

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 67, 10.03.1989., 1./118.lpp.),
III pielikums

-

30.

Ātruma regulators

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem
(OV L 67, 10.03.1989., 1./118.lpp.),

II pielikuma 1.punkts

-

31.

Piedziņas sastāvdaļu aizsardzība

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem
(OV L 67, 10.03.1989., 1./118.lpp.),

II pielikuma 2.punkts

-

32.

Mehāniskās sakabes ierīces

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem
(OV L 67, 10.03.1989., 1./118.lpp.),

IV pielikums

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 30.maija Direktīva 94/20/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to uzstādīšanu (OV L 195, 29.07.1994, 1.lpp.)
vai
ANO/EEK Noteikumi 3 Nr.55 vai Nr.102

33.

Obligātā ražotāja plāksne

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem
(OV L 67, 10.3.1989., 1./118.lpp.),

V pielikums

(2) Eiropas Padomes 1975.gada 18.decembra Direktīva 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi
(OV L 24, 30.01.1976, 1.lpp.)

34.

Piekabes bremžu pievads

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem
(OV L 67, 10.03.1989, 1./118.lpp.),

VI pielikums

Eiropas Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīva 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 67, 10.03.1989., 1./118.lpp.), VI pielikums

35.

Piesārņojošo vielu emisija

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 22.maija Direktīva 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK
(OV L 173, 12.07.2000., 1.lpp.)

-

36.

Riepas

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību
(OV L 200, 31.07.2009., 1./24. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību
(OV L 200, 31.07.2009., 1./24. lpp.)

37.

Stabilitāte

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību
(OV L 200, 31.07.2009., 1./24. lpp.)

-

38.

Drošības jostu stiprinājumi1

(2) Eiropas Padomes 1975.gada 18.decembra Direktīva 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem
(
OV L 24, 30.01.1976,6. lpp.)

-

39.

Drošības jostas

(2) Eiropas Padomes 1977.gada 27.jūnija Direktīva 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām
(
OV L 220, 29.08.1977, 95.lpp.)

-

40.

Atpakaļgaita un spidometrs

(2) Eiropas Padomes 1975.gada 26.jūnija Direktīva 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci
(
OV L 196, 26.07.1975, 1.lpp.)

-

41.

Pretšļakatu ierīces

(2) Eiropas Padomes 1991.gada 27.marta Direktīva 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (OV L 103, 23.04.1991, 5.lpp.)

-

42.

Ātruma ierobežotājierīces

(2) Eiropas Padomes 1992.gada 31.marta Direktīva 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos
(
OV L 129, 14.05.1992, 154.lpp.)

-

43.

Pakaļējās drošības konstrukcijas

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību
(OV L 200, 31.07.2009., 1./24. lpp.)

-

44.

Sānu aizsardzība

(2) Eiropas Padomes 1989.gada 13.aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm)
(OV L 124, 05.05.1989., 1./7. lpp.)

-

Apzīmējumi:

- - neattiecas;

* - piemēro prasības, kas noteiktas T1 kategorijas traktoriem, ja tos izmanto ar maksimālo ātrumu 40 km/h.

Piezīmes.

1 T1, T2, T3, C1, C2 un C3 kategorijas traktoriem minimālais jostas stiprinājumu skaits ir divi, kā tas N3 kategorijas transportlīdzekļu uz priekšu vērstiem vidējiem sēdekļiem noteikts Direktīvas 76/115/EEK I pielikuma I papildinājumā. Šīm traktoru kategorijām testa laikā jāpieliek slodze, kas N3 kategorijas transportlīdzekļiem noteikta minētās Direktīvas 77/115/EK I pielikuma 5.4.3. un 5.4.4.apakšpunktā.

2 Piemēro grozītu saskaņā noteikumu 1.pielikuma B nodaļas I daļas tabulu "Atsevišķo direktīvu grozījumi".

3 Piemēro Ženēvā 1958.gada 20.martā ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas Iekšzemes transporta komitejas ietvaros noslēgtos Nolīgumam "Par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem" pievienotos noteikumus (turpmāk - ANO/EEK Noteikumi)."

24. Izteikt 1.pielikuma B nodaļas 1.papildinājuma II daļas tabulu šādā redakcijā:

"Atsevišķo direktīvu un regulu piemērojamība īpašiem transportlīdzekļiem

Nr.p.k.

Priekšmets

Bāzes regulas, direktīvas un pielikumi

EK prasību piemērojamība kategorijai

T4.1

T4.2

T4.3

C4.1

1.

Maksimālā pilnā masa

2009/63/EK I

X

X

X

X

2.

Numura plāksne

2009/63/EK II

X

X

X

X

3.

Degvielas tvertne

2009/63/EK III

X

X

X

X

4.

Balasta masas

2009/63/EK IV

X

X

X

X

5.

Skaņas signālierīce

2009/63/EK V

X

X

X

X

6.

Skaņas līmenis (ārējais)

2009/63/EK VI

X

X

X

X

7.

Maksimālais ātrums

2009/60/EK pielikuma 1.punkts

X

X

X

X

8.

Kravas platformas

2009/60/EK pielikuma 2.punkts

X

X

X

X

9.

Atpakaļskata spoguļi

2009/59/EEK

X

X

X

X

10.

Redzes zona un priekšējā stikla tīrītāji

2008/2/EK

X

X

X

X

11.

Stūres iekārta

2009/66/EEK

X

X

X

X

12.

Elektromagnētiskie traucējumi

2009/64/EK

X

X

X

X

13.

Bremžu iekārtas

76/432/EEK

(X)

X

X

(X)

14.

Pasažieru sēdvietas

76/763/EEK

X

X

X

X

15.

Skaņas līmenis (iekšējais)

2009/76/EK

X

X

X

X

16.

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas

2009/57/EK

X

X

X

X

17.

Vadītāja vieta

78/764/EEK

(X)

X

X

(X)

18.

Apgaismojuma ierīkošana

2009/61/EK

X

X

X

X

19.

Gaismas un signālierīces

2009/68/EK

X

X

X

X

20.

Sakabes un reversiekārtas

2009/58/EK

X

X

X

X

21.

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (statiskā testēšana)

2009/75/EK

X

X

X

X

22.

Darbības telpa, piekļūšana vadītāja vietai

80/720/EEK

(X)

(X)

(X)

(X)

23.

Jūgvārpstas

86/297/EEK

X

X

X

X

24.

Aizmugurē montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)

86/298/EEK

-

-

-

-

25.

Vadības ierīču ierīkošana

86/415/EEK

X

X

X

X

26.

Priekšā montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)

87/402/EEK

-

-

-

-

27.

Izmēri un piekabes masa

89/173/EEK I

(X)

X

X

(X)

28.

Stikli

89/173/EEK III

X

X

X

X

29.

Ātruma regulators

89/173/EEK II, 1

X

X

X

X

30.

Piedziņas sastāvdaļu aizsardzība

89/173/EEKII, 2

(X)

X

X

(X)

31.

Mehāniskās sakabes ierīces

89/173/EEKIV

X

(X)

X

X

32.

Numura plāksne

89/173/EEKV

X

X

X

X

33.

Piekabes bremžu pievads

89/173/EEKVI

X

(X)

X

X

34.

Piesārņojošu vielu emisijas

2000/25/EK

X

X

X

X

35.

Riepas

661/2009

X

X

X

-

36.

Stabilitāte

661/2009

X

-

-

X

Apzīmējumi.

Χ - piemēro pilnībā.

(X) - piemēro grozītu saskaņā noteikumu 1.pielikuma B nodaļas I daļas tabulu "Atsevišķo direktīvu grozījumi".

- - neattiecas."

25. Izteikt 3.pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"EK atbilstības sertifikāts un Nacionālais atbilstības sertifikāts

(Maksimālais izmērs: A4 (210 mm × 297 mm) vai A4 lieluma mape.

Sertifikātu noformē uz ražotāja veidlapas tā, lai novērstu jebkuru viltošanas iespēju.

Lai to panāktu, sertifikātu izdrukā uz papīra, kurš aizsargāts ar krāsainu grafiku vai ūdenszīmēm, kas atbilst ražotāja atšķirības zīmei.)

Nacionālā tipa apstiprinājumam lieto šāda parauga sertifikātu, aizstājot nosaukumā vārdus "EK atbilstības sertifikāts" ar vārdiem "Nacionālais atbilstības sertifikāts"."

26. Aizstāt 4.pielikuma 1.punktā skaitli un vārdu "2.pielikuma" ar skaitli un vārdu "1.pielikuma".

27. Aizstāt 4.pielikuma 4.punktā vārdus un skaitli "Ja iesniegums iesniegts saskaņā ar noteikumu 9.punktu" ar vārdiem "Ja nepieciešams vairākposmu tipa apstiprinājums".

28. Aizstāt 6.pielikumā vārdus "EK tipa apstiprinājums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tipa apstiprinājums" (attiecīgā locījumā).

29. Papildināt noteikumus ar 6.1 pielikumu šādā redakcijā:

"6.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija
noteikumiem Nr.535

Prasības piekabju bremžu iekārtām

1. Piekabes un maināmas velkamās mašīnas ir aprīkotas ar bremzēm, izņemot šā pielikuma 2.punktā minētajā gadījumā.

2. Piekabes un maināmas velkamās mašīnas ar pilnu masu līdz 2500 kilogramiem atļauts ekspluatēt bez bremzēm, ja piekabes vai maināmas velkamās mašīnas pilna masa nepārsniedz vilcēja svaru.

3. Piekabes vai maināmas velkamās mašīnas bremžu sistēma kopā ar traktora bremžu sistēmu veido vienotu traktorvilciena darba bremžu sistēmu.

4. Bremžu sistēma nodrošina bremzēšanas spēku vienmērīgu sadalījumu starp riteņiem, kas atrodas uz vienas ass.

5. Bremžu sistēmā atļauts izmantot tikai rūpnieciski izgatavotus mezglus un agregātus.

6. Traktorvilciena maksimālo pieļaujamo bremzēšanas ceļu uz sausa horizontāla ceļa ar asfaltbetona segumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

Sbr = 0,15 · Vo + Vo2 , kur
116

Sbr - maksimālais bremzēšanas ceļš, m;

Vo - maksimālais paredzētais ātrums, km/h.

7. Lai noteiktu bremzēšanas ceļu, mērījumi jāveic, kad traktorvilciens attīstījis maksimālo ātrumu.

8. Ja traktorvilciena maksimālais bremzēšanas ceļš pārsniedz šā pielikuma 6.punktā noteiktajā formulā aprēķināto lielumu, centrs veic noteikumu 10.punktā minētās darbības.

9. Piekabe vai maināma velkamā mašīna ir aprīkota ar stāvbremzi.

10. Stāvbremze pilnīgi noslogotu piekabi vai maināmu velkamo mašīnu notur vismaz 18 procentu slīpumā, ja tā atkabināta no traktora.

11. Ražotājs paredz iespēju stāvbremzi darbināt ārpus traktora.

12. Šā pielikuma 2.punktā minētajā gadījumā piekabi vai maināmu velkamo mašīnu ar stāvbremzi var neaprīkot. Tad piekabei vai maināmai velkamajai mašīnai obligāti paredz vismaz četrus speciālus riteņu paliktņus, ko novietot zem piekabes vai maināmas velkamās mašīnas riteņiem. Katra paliktņa darba virsma ir saskarē ar vismaz 10 procentiem no riepas ārējās aploces.

13. Nodrošina piekabes vai maināmas velkamās mašīnas pneimatiskās bremžu sistēmas apturēšanu, ja tā atāķējas no traktora, turklāt bremzēšanas efektivitāte nedrīkst būt mazāka par šā pielikuma 6.punktā norādīto."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1622Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 31.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
202936
31.12.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"