Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1608

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 113.§)
Noteikumi par pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana

(Noteikumu nosaukums MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 11 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 
12.1 panta pirmo daļu, 15.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu
(Grozīta ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 198)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana (turpmāk – pabalsts), pabalsta apmēru, kā arī tā izmaksas un pārskatīšanas kārtību.

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 198 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 11)

2. Pabalsta apmērs ir 213,43 euro mēnesī. Pabalsta apmērs pilngadīgai personai, kurai invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, ir 413,43 euro mēnesī.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 806 redakcijā)

3. Pabalsta apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī.

4. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļvietnē ievietoto veidlapu), norādot šādas ziņas:

4.1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;

4.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

4.3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

4.4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

4.5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme) vai norāde par pabalsta izmaksu (piegādi) deklarētajā dzīvesvietā.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr. 424 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 11)

4.1 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.424 redakcijā)

4.2 Šo noteikumu 4.punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.424 redakcijā)

4.3 Šo noteikumu 4. punktā minēto pieprasījumu var neiesniegt Valsts sociālo pabalstu likuma 17. panta otrajā daļā minētās personas.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 11 redakcijā)

5. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) elektroniski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā informāciju par personām ar invaliditāti, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Ja minēto informāciju elektroniski iesniegt nav iespējams, komisija to iesniedz papīra formā.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 11 redakcijā)

6. Pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu un tam pievienotos dokumentus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata un lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, pieņem mēneša laikā pēc to saņemšanas.

6.1 Attiecībā uz personām, kuras saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu nav iesniegušas pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā no dienas, kad no komisijas ir saņemta informācija, ka personai izsniegts šo noteikumu 5. punktā minētais atzinums.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 11 redakcijā)

7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atsaka piešķirt pabalstu, ja persona neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajiem pabalsta saņemšanas nosacījumiem.

8. Pabalstu piešķir ar dienu, kad personai ir izsniegts šo noteikumu 5.punktā minētais atzinums.

9. Pabalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas.

10. Pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra bez maksas pārskaita pabalsta saņēmēja kontā vai pēc pabalsta saņēmēja pieprasījuma par maksu piegādā viņa dzīvesvietā saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 17.panta trešo daļu.

10.1 Šo noteikumu 6.punktā minētajā kārtībā piešķirto pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piegādā pabalsta saņēmēja norādītajā dzīvesvietā vai bez maksas pārskaita uz kontu, kurā pabalsta saņēmējam tiek ieskaitīti Valsts sociālo pabalstu likuma 17. panta otrajā daļā minētie Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie maksājumi. Pabalsta saņēmējs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā var iesniegt informāciju par citu norēķinu kontu, uz kuru pabalsts pārskaitāms, vai dzīvesvietas adresi, uz kuru tas piegādājams.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 11 redakcijā)

11. Ja persona tai piešķirto pabalstu šo noteikumu 9.punktā noteiktajā termiņā nav saņēmusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ, attiecīgo pabalstu izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

12. Pabalsta saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto pabalstu pabalsta saņēmējs atmaksā labprātīgi vai to ietur no tiem valsts sociālajiem pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, kas pabalsta saņēmējam izmaksājami nākamajos mēnešos un no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

13. Ja persona nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā labprātīgi vai valsts sociālo pabalstu un valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu izmaksu pārtrauc, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu piedzen, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam administratīvā akta piespiedu izpildei.

14. Pabalsta izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta izmaksa, izņemot gadījumus, ja pabalsta piešķiršanas dienā jau bijis zināms pabalsta izmaksas pārtraukšanas termiņš.

14.1 Ja pabalsta saņēmējs ievietots pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un saņem valsts finansētu pakalpojumu, attiecīgā institūcija piecu darbdienu laikā kopš personas ievietošanas institūcijā par to paziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 11 redakcijā)

15. Lai saņemtu piešķirto vai aprēķināto, bet pabalsta saņēmēja nāves dēļ nesaņemto pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļvietnē ievietoto veidlapu). Pieprasījumā norāda šādas ziņas:

15.1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;

15.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

15.3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

15.4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

15.5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

15.6. mirušā pabalsta saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un miršanas datums.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr. 424 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 11)

15.1 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.424 redakcijā)

15.2 Šo noteikumu 15.punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.424 redakcijā)

15.3 Šo noteikumu 2.punktā minētā pabalsta apmērs no 2014.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam ir 142,29 euro.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1466 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

15.4 Šo noteikumu 2. punktā noteikto pabalstu pilngadīgai personai, kurai invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir, pārrēķina un izmaksā šādā kārtībā:

15.41. par periodu no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 29. februārim pabalstu piešķir un izmaksā tādā apmērā, kādu to noteica normatīvais regulējums līdz 2023. gada 31. decembrim;

15.42. par periodu no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 29. februārim veic pabalsta pārrēķinu atbilstoši apmēram, kāds šo noteikumu 2. punktā noteikts pilngadīgai personai, kurai invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, un līdz 2024. gada 31. martam nodrošina pabalsta starpības izmaksu.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 806 redakcijā)

16. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1608Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 29.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
202853
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2010","iso_value":"2010\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-18.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"