Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1509

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 73.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 118., 143.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās. Lauku atbalsta dienests mēnesi pirms kārtas uzsākšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 kalendāra dienām, attiecīgajai kārtai piešķirto publiskā finansējuma apmēru un projektu īstenošanas beigu termiņu (ja vien pretendents atbalstu nesaņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai)."

2. Izteikt 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. projektam paredzēto piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumā ievēro normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūras piemērošanu. Projektā paredzētās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei, kā arī vispārējām izmaksām, kuru paredzamā līgumcena ir no 500 līdz 50 000 latu, un būvniecībai vai rekonstrukcijai, kuras paredzamā līgumcena ir līdz 120 000 latu, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina brīvas formas apraksts par piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei, informācija par aptaujātajiem komersantiem un cita informācija, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti;".

3. Izteikt 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. pēc projektu iesniegumu sarindošanas Lauku atbalsta dienests turpina vērtēt projektu iesniegumus, kuru īstenošanai attiecīgajā kārtā publiskais finansējums ir pietiekams, kā arī projektu iesniegumus, kuriem publiskais finansējums ir tikai daļēji pietiekams. Ja tiek pieņemts lēmums par visu šo projektu iesniegumu apstiprināšanu, trūkstošo publiskā finansējuma daļu piešķir no konkrētajam atbalsta pasākumam piešķirtās kopējās publiskā finansējuma summas. Tie projektu iesniegumi, kuriem piešķirtais punktu skaits publiskā finansējuma iegūšanai attiecīgajā kārtā nav pietiekams, tiek noraidīti;".

4. Svītrot 16.punkta otro teikumu.

5. Papildināt noteikumus ar 16.1 un 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, uzņemoties pilnu finanšu risku. Ja Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.

16.2 Projekta uzraudzības laikā iesniedzamos dokumentus un pārskatus atbalsta saņēmējs iesniedz tajā Lauku atbalsta dienesta struktūrvienībā, kurā tika iesniegts projekta iesniegums (ja vien viņš atbalstu nesaņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai)."

6. Izteikt 20.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2.1. sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (ja projektu paredzēts īstenot pa daļām, - piecu darbdienu laikā pēc pirmās daļas īstenošanas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu), - šo noteikumu 19.2.1. un 19.2.2.apakšpunktā minētos dokumentus. Ja paredzēta meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija, šo noteikumu 19.2.1. un 19.2.2.apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz gada laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;".

7. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Atbalsta saņēmējs nodrošina projekta informācijas un publicitātes pasākumu norisi, izmantojot šo noteikumu 3.pielikumā ietverto attiecīgā fonda logotipu, atbilstoši Komisijas Regulas 1974/2006 VI pielikuma 2.punktam vai Komisijas Regulas Nr. 498/2007 32. un 33.pantam, kā arī norāda fondu administrējošās iestādes - "Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests". Minēto projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas sedz atbalsta saņēmējs."

8. Izteikt 39. un 40.punktu šādā redakcijā:

"39. Ja atbalsta saņēmējs ir valsts kapitālsabiedrība, kurai ar likumu ir deleģēts uzdevums uzturēt publisko infrastruktūru, kas nenes peļņu, un finansējums šā uzdevuma īstenošanai ir vairāk nekā 50 procentu no valsts kapitālsabiedrības kopējā apgrozījuma, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

39.1. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas pārskaita valsts kapitālsabiedrībai avansu projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, pamatojoties uz avansa pieprasījumu, ja tāds ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu (4.pielikums), bet ne vairāk kā 25 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas. Avansa maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem valsts kapitālsabiedrība atver kontu Valsts kasē;

39.2. valsts kapitālsabiedrība pēc projekta daļas īstenošanas sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

39.3. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu. Ja tajā ietvertie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus, atskaitot iepriekš saņemto avansu, kā arī pārskaita nākamo avansa maksājumu ne vairāk kā 25 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas;

39.4. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju, kā arī nepārskaita nākamo avansa maksājumu;

39.5. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus, atskaitot neatbilstoši veiktos izdevumus un iepriekš saņemto avansu, kā arī pārskaita nākamo avansa maksājumu ne vairāk kā 25 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas;

39.6. avansa maksājumu un faktisko izdevumu atmaksu kopsumma nepārsniedz 100 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas. Ja atbalsta saņēmēja kopējie projekta izdevumi ir mazāki nekā plānotās projekta kopējās izmaksas un ir radusies Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārmaksa, atbalsta saņēmējs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma tā norādītajā kontā mēneša laikā atmaksā pārmaksāto Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējumu.

40. Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība vai nodibinājums, kas īsteno projektu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

40.1. biedrība vai nodibinājums trīs reizes projekta īstenošanas laikā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajos termiņos Lauku atbalsta dienestā iesniedz rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu (5.pielikums) un tam pievienotos preču piegādātāju, darbu izpildītāju vai pakalpojumu sniedzēju rēķinus par darbībām projekta īstenošanā;

40.2. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā no šo noteikumu 40.1.apakšpunktā minēto dokumentu iesniegšanas dienas pārbauda to atbilstību un pārskaita maksājumu uz biedrības vai nodibinājuma atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

40.3. biedrība vai nodibinājums preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem samaksā pilnā apmērā, izmantojot Valsts kasē atvērto norēķinu kontu;

40.4. Lauku atbalsta dienests nākamos pārskaitījumus uz norēķinu kontu Valsts kasē veic pēc tam, kad biedrība vai nodibinājums ir norēķinājies ar preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem par tām darbībām, par kurām ir veikti iepriekšējie pārskaitījumi;

40.5. biedrība vai nodibinājums sagatavo šo noteikumu 32.punktā minēto maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

40.6. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā ietvertie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos;

40.7. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

40.8. biedrība vai nodibinājums drīkst nesniegt šo noteikumu 40.1.apakšpunktā minēto rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu un maksājumus preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veikt no sava bankas konta. Šādā gadījumā biedrība vai nodibinājums sagatavo un iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 32.punktā minēto maksājuma pieprasījumu. Lauku atbalsta dienests pēc maksājuma pieprasījuma izskatīšanas veic pārskaitījumu uz biedrībai vai nodibinājumam atvērto norēķinu kontu Valsts kasē, un biedrība vai nodibinājums no tā atjauno līdzekļus savā bankas kontā, iesniedzot Valsts kasē Lauku atbalsta dienesta sagatavotu atzinumu par tiesībām atjaunot līdzekļus biedrības vai nodibinājuma bankas kontā."

9. Papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Šo noteikumu 41.punktā minētais atbalsta saņēmējs avansu projekta īstenošanai pieprasa šādā kārtībā:

41.1 1. atbalsta saņēmējs iesniedz Lauku atbalsta dienestā avansa pieprasījumu (4.pielikums) un neatsaucamu bankas garantiju, kas garantē finansiālo saistību izpildi 110 procentu apmērā no avansa summas;

41.1 2. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pārskaita atbalsta saņēmējam avansu, pamatojoties uz avansa pieprasījumu, bet ne vairāk kā 20 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra."

10. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.783

Atbalsta pretendenta deklarācija

Ar parakstu apliecinu, ka:
1) projekta iesnieguma veidlapā un citos dokumentos iesniegtā informācija ir patiesa;
2) šā projekta iesnieguma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;
3) par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības fondiem vai valsts atbalsta programmām;
4) privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis publisko fondu finansējumu un visu publisko fondu finansējumu daļa (ja tāda ir) ir norādīta un atskaitīta no projekta iesnieguma publiskā finansējuma summas;
5) esmu iepazinies ar publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem (tai skaitā ar šādām Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas regulām: Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Padomes 2005.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu, Komisijas 2007.gada 26.marta Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu) un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot;
6) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu, tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju līdz 2020.gada 31.decembrim, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;
7) projekts tiks īstenots projekta iesniegumā paredzētajā termiņā;
8) piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas, nesaņēmis Lauku atbalsta dienesta rakstisku piekrišanu, neveikšu nekādas darbības, kas var būtiski mainīt projekta īstenošanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas;
9) projektā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;
10) iepirkuma procedūrā ievērošu normatīvo aktu par iepirkuma procedūras piemērošanu;
11) iepirkuma procedūrā nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu konflikts;
12) es un iepirkuma procedūras dalībnieki neesam savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē;
13) neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);
14) nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
15) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
16) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālo iemaksu apdrošināšanas iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;
17) iepriekš apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis ar projekta īstenošanu saistītos normatīvos aktus par atbalsta piešķiršanu, kuru dēļ pieņemts lēmums par atbalsta pretendenta izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;
18) neesmu centies prettiesiskā ceļā iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu;
19) manā rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projekta iesniegumā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;
20) piekrītu, ka mani dati tiks publiskoti saskaņā ar Padomes 2005.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, Komisijas 2008.gada 18.marta Regulu (EK) Nr. 259/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļu saņēmējiem, un ka tos var apstrādāt Kopienu un dalībvalstu revīzijas un izmeklēšanas iestādes Kopienu finansiālo interešu aizsardzības nolūkā;
21) projekta īstenošanas laikā ievērošu Eiropas Savienības un Latvijas Republikas atbilstošos normatīvos aktus par ietekmi uz vidi;
22) projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
23) apņemos projekta īstenošanā ievērot nediskriminācijas principus - nepieļaut diskrimināciju dzimuma, vecuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ.

 

Atbalsta pretendents

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

11. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.783

AVANSA PIEPRASĪJUMS

12. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.783

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1509Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 29.12.2009.Zaudē spēku: 19.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
202666
29.12.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"