Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1483

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 74.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 2.panta septīto daļu, 18.panta ceturto daļu, 21.panta otro daļu,
likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" 7.panta pirmo daļu un
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta sesto daļu un 5.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 138.nr.; 2006, 208.nr.; 2008, 843.nr.; 2009, 157.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Komersanti, kuri veic komercdarbību ar alkoholiskajiem dzērieniem vai degvielu, nodrošina, lai degvielas sajaukšanas, kā arī alkoholisko dzērienu vai degvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes, realizācijas un uzglabāšanas vietās būtu ekspluatācijas kārtībā normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību atbilstoši alkoholisko dzērienu vai degvielas daudzuma mērīšanas līdzekļi."

2. Aizstāt 7.punkta trešajā teikumā vārdu "gāzi" ar vārdiem "naftas gāzi un pārējos gāzveida ogļūdeņražus (turpmāk - gāze)".

3. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Degvielu, kas, iebraucot Latvijas Republikā no citas dalībvalsts, atrodas transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē, aizliegts izmantot citiem transportlīdzekļiem vai citiem mērķiem."

4. Papildināt 15.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Iesniegumā speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai norāda vēlamo speciālās atļaujas (licences) vai lēmuma saņemšanas veidu - papīra formā vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti."

5. Izteikt 18.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par pieteiktās darbības vietas metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām."

6. Izteikt 24.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par pieteiktās darbības vietas metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām."

7. Svītrot 27. un 31.punktu.

8. Aizstāt 35.2.apakšpunktā vārdu ''svītrota'' ar vārdu ''anulēta''.

9. Aizstāt 35.3.apakšpunktā vārdu "svītrots" ar vārdu "anulēts".

10. Svītrot 35.12.apakšpunktu.

11. Papildināt noteikumus ar 36.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.4. nav samaksāta valsts nodeva."

12. Papildināt 38.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja mainās speciālajā atļaujā (licencē) norādītais darbības vietas darba laiks, komersantam ir atļauts veikt komercdarbību atbilstoši jaunajam darba laikam ar nākamo dienu pēc pārreģistrācijas iesnieguma iesniegšanas."

13. Papildināt noteikumus ar 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Ja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbības vietas darba laiku paredzēts mainīt uz laikposmu, kas nepārsniedz 30 dienas, komersants var veikt komercdarbību atbilstoši šim īslaicīgi mainītajam darba laikam bez speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijas. Par īslaicīgo darba laika maiņu komersants rakstiski informē licencēšanas komisiju ne vēlāk kā divas darbdienas pirms gaidāmās darba laika maiņas, norādot termiņu, kādā komercdarbība tiks veikta atbilstoši īslaicīgi mainītajam darba laikam."

14. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Pārreģistrācijas iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina nepieciešamību izdarīt attiecīgās izmaiņas speciālajā atļaujā (licencē)."

15. Aizstāt 41.punktā vārdus "notariāli vai Valsts ieņēmumu dienestā" ar vārdu "komersanta".

16. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas (tajā skaitā tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu) valdījuma tiesības iegūst cita persona, līdzšinējais valdītājs
10 darbdienu laikā iesniedz licencēšanas komisijā iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu vai pārreģistrāciju."

17. Izteikt 43.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.3. nav pietiekama akcīzes nodokļa nodrošinājuma vai ir apturēta vai nav spēkā esoša akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība;".

18. Svītrot 48.punktu.

19. Izteikt 49.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

''49.1. komersants 12 mēnešu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas nav uzsācis komercdarbību ar akcīzes precēm vai 12 mēnešus pēc kārtas nav veicis komercdarbību ar akcīzes precēm;''.

20. Aizstāt 49.7.apakšpunktā vārdu "sešus" ar skaitli "12".

21. Papildināt 49.8.apakšpunktu aiz vārda "konstatēti" ar vārdiem "nelikumīgi alkoholiskie dzērieni vai".

22. Papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Licencēšanas komisija anulē komersantam speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbības vietas ierakstu, ja:

50.1 1. licencēšanas komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti šo noteikumu 43.punktā minētie pārkāpumi;

50.1 2. saņemts attiecīgs komersanta iesniegums."

23. Aizstāt 51.2.apakšpunktā vārdu "sešus" ar skaitli "12".

24. Aizstāt 54.punkta ievaddaļā vārdu "svītro" ar vārdu "anulē".

25. Aizstāt 54.2.apakšpunktā vārdu "sešus" ar skaitli "12".

26. Svītrot 55.punktu.

27. Izteikt 56. un 57.punktu šādā redakcijā:

"56. Licencēšanas komisijas lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, darbības veida ieraksta anulēšanu, akcīzes preču veida ieraksta anulēšanu vai realizācijas vietas ieraksta anulēšanu stājas spēkā ar nākamo dienu pēc paziņojuma par attiecīgo lēmumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

57. Ja iesniegumu speciālās atļaujas (licences) anulēšanai, akcīzes preču veida vai darbības veida ieraksta anulēšanai vai realizācijas vietas ieraksta anulēšanai iesniedz komersants, licencēšanas komisijas lēmums stājas spēkā ar nākamo dienu pēc lēmuma pieņemšanas, ja komisijas lēmumā nav noteikts citādi."

28. Papildināt noteikumus ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Informāciju par licencēšanas komisijas lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, darbības veida ieraksta anulēšanu, akcīzes preču veida ieraksta anulēšanu vai realizācijas vietas ieraksta anulēšanu publicē Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā."

29. Aizstāt 59.punktā vārdu "svītrošanas" ar vārdu "anulēšanas".

30. Izteikt 60.punkta ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai ir anulēta vai tajā norādītās darbības vietas, attiecīgā akcīzes preču veida vai darbības veida ieraksts ir anulēts, akcīzes preču atlikumus var pārvietot no speciālajā atļaujā (licencē) norādītās akcīzes preču uzglabāšanas vietas (izņemot pārvietošanu starp attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām darbības vietām), realizēt, nodot glabāšanā citām personām vai iznīcināt tikai ar licencēšanas komisijas atļauju."

31. Aizstāt 60.3.apakšpunktā vārdu "svītrošanas" ar vārdu "anulēšanas".

32. Papildināt 60.9.apakšpunktu aiz vārdiem "preču saņēmējs" ar vārdiem "un saņemšanas vietas adrese".

33. Papildināt noteikumus ar 60.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.9.1 vēlamais atļaujas vai lēmuma saņemšanas veids - papīra formā vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;".

34. Izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Šo noteikumu 60.punktā minētajam iesniegumam pievienojami dokumenti, kas pamato darbības ar akcīzes precēm (piemēram, līgums par preču realizāciju vai iznīcināšanu), kā arī dokuments, kas apliecina akcīzes nodokļa nodrošinājumu vai akcīzes nodokļa samaksu par pārvietojamām, realizējamām vai glabāšanā nododamām akcīzes precēm."

35. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas vai pārreģistrācijas."

36. Papildināt noteikumus ar 65.1 punktu šādā redakcijā:

"65.1 Ja speciālā atļauja (licence) netiek izsniegta vai pārreģistrēta, samaksāto valsts nodevu Valsts ieņēmumu dienests atmaksā 15 dienu laikā pēc komersanta iesnieguma par valsts nodevas atmaksu saņemšanas."

37. Izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Ja, realizējot vai pārvietojot degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus, pievieno dokumentu, kas minēts Komisijas 1992.gada 11.septembra Regulā (EEK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā, vai Komisijas 1992.gada 17.decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītājā dalībvalstī (turpmāk - pavaddokuments), pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem (turpmāk - pavadzīme) un pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem darījumiem vai darbībām ar degvielu (turpmāk - degvielas pavadzīme) nenoformē."

38. Izteikt 69.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"69. Ja tiek realizēti vai pārvietoti tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (arī starp viena komersanta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem vai alkoholiskajiem dzērieniem minētajām darbības vietām), izņemot mazumtirdzniecībā noteikto realizācijas kārtību, atbilstoši normatīvajiem aktiem par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem noformē un pievieno pavadzīmi, papildus norādot:".

39. Izteikt 70.punktu šādā redakcijā:

"70. Ja tiek realizēta vai pārvietota degviela (arī starp viena komersanta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar degvielu minētajām darbības vietām), izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību, komersanti atbilstoši normatīvo aktu par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem prasībām noformē un pievieno degvielas pavadzīmi."

40. Izteikt 72.punktu šādā redakcijā:

"72. Degvielas pavadzīmē papildus rekvizītiem, kas noteikti normatīvajos aktos par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem, norāda šādu informāciju:

72.1. ja izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu, degvielas pavadzīmē norāda nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai ar degvielu atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un identifikācijas numuru, apstiprināts tirgotājs un nodokļa maksātāja pārstāvis norāda akcīzes identifikācijas numuru, noliktavas turētājs - noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, bet, ja izsniegta šo noteikumu 60.punktā minētā atļauja, norāda tās sēriju un identifikācijas numuru;

72.2. iekraušanas (iepildīšanas) vietā degvielas pavadzīmē norāda tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru. Tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes, no kuras tiek veikta iekraušana (noliešana), uzskaites numuru nenorāda, ja pārvieto vai realizē fasēto degvielu vai fasēto degvielu iekšdedzes dzinēju darbināšanai, kā arī ja degvielu šo noteikumu 88. un 88.1 punktā noteiktajos gadījumos nerealizē vai neiekrauj (neiepilda) no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām tvertnēm vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm;

72.3. izkraušanas (noliešanas) vietā degvielas pavadzīmē norāda tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes, kurā tiek izkrauta (nolieta) degviela, uzskaites numuru. Tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru nenorāda, ja pārvieto vai realizē fasēto degvielu vai fasēto degvielu iekšdedzes dzinēju darbināšanai;

72.4. ziņas par degvielu (ja degviela iegādāta mazumtirdzniecībā, lietotājs šajā punktā minētās informācijas vietā norāda degvielas iegādi mazumtirdzniecībā apliecinoša dokumenta datumu un numuru):

72.4.1. vai degviela saražota, sajaukta, apstrādāta, pārstrādāta vai safasēta noliktavā (aizpilda noliktavas turētājs);

72.4.2. degvielas veidu, marku, Kombinētās nomenklatūras kodu. Ja degvielas pavadzīmi noformē gāzes pārvietošanai, norāda gāzes izmantošanas mērķi;

72.4.3. sēra saturu mg/kg (izņemot gāzi);

72.4.4. faktisko temperatūru, faktisko blīvumu (norāda nefasētai degvielai, ja nosūtītājam izsniegta speciāla atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu);

72.4.5. daudzumu litros un kilogramos;

72.4.6. ziņas par degvielas kvalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām:

72.4.6.1. atbilstības sertifikāta numuru un izdošanas datumu, ja degvielu importē;

72.4.6.2. atbilstības sertifikāta vai atbilstības apliecinājuma numuru un datumu un tam pievienotā akreditētas testēšanas laboratorijas izsniegtā degvielas testēšanas pārskata numuru un datumu, ja piegādā Eiropas Savienības dalībvalstī ražoto degvielu."

41. Svītrot 73. un 75.punktu.

42. Svītrot 76.punktā vārdus "Degvielas izsniegšanas un saņemšanas vietās".

43. Svītrot 77.punktu.

44. Izteikt 85.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Vienā tvertnē vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnē drīkst uzglabāt tikai vienam komersantam piederošu nefasēto degvielu vai nefasētos alkoholiskos dzērienus, izņemot akcīzes preču noliktavu, kurā kopā ar noliktavas turētājam piederošu nefasēto degvielu vai nefasētajiem alkoholiskajiem dzērieniem vienā tvertnē saskaņā ar līgumu noliktavas turētājs drīkst uzglabāt arī citiem komersantiem piederošu nefasēto degvielu vai nefasētus alkoholiskos dzērienus."

45. Papildināt V nodaļu ar 88.1 punktu šādā redakcijā:

"88.1 Komersanti, kuri nefasēto degvielu saņem ar pavaddokumentu, pēc šo noteikumu 86.punktā minētās atzīmes saņemšanas ir tiesīgi šo degvielu realizēt vai pārvietot no speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar nefasēto degvielu norādītās teritorijas, nenolejot to speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās tvertnēs."

46. Svītrot 91.punktu.

47. Izteikt 100.punktu šādā redakcijā:

"100. Komersants divas darbdienas pirms katra degvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai sajaukšanas procesa uzsākšanas (izņemot tādas gāzes sajaukšanu, kurai ir dažādi Kombinētās nomenklatūras kodi, piedevu pievienošanu degvielai, izmantojot plūsmas metodi atbilstoši šo noteikumu 101.punktam) rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par darbības uzsākšanas datumu, laiku, vietu un paredzamo apjomu. Komersantiem, kuri veic biodegvielas ražošanu, apstrādi, pārstrādi vai sajaukšanu, pirms katra biodegvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai sajaukšanas procesa uzsākšanas nav nepieciešams informēt Valsts ieņēmumu dienestu, ja nepārtrauktais ražošanas process tiek apstādināts uz laiku, kas nav ilgāks par piecām darbdienām."

48. Svītrot 101.punkta ievaddaļā vārdus "Latvijas Republikā".

49. Aizstāt 101.4.apakšpunktā vārdus un skaitļus "un denaturēts, nodrošina, ka absolūtā spirta saturs veido no 4,5 līdz 5,0 tilpumprocentiem" ar vārdiem un skaitli "nodrošina, ka absolūtā spirta daudzums nepārsniedz 5,0 tilpumprocentus".

50. Papildināt 104.punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Ja degvielu ražo, izmantojot plūsmas metodi, ražošanas aktu var sastādīt vienu reizi dienā."

51. Aizstāt 105.punktā skaitli un vārdu "81.punktam" ar skaitli un vārdu "86.punktam".

52. Papildināt 114.punktu aiz vārda "dīzeļdegvielas" ar vārdu "biodegvielas".

53. Papildināt 125.punktu aiz vārda "lietotājam" ar vārdiem "izņemot fiziskajām personām, kuras nav komersanti vai kuras nav reģistrējušās nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas".

54. Papildināt noteikumus ar 128.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"128.7.1 vēlamais atļaujas vai lēmuma saņemšanas veids - papīra formā vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;".

55. Papildināt noteikumus ar 130.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.4.1 vēlamais atļaujas vai lēmuma saņemšanas veids - papīra formā vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;".

56. Svītrot 131. un 136.punktu.

57. Izteikt 137. un 138.punktu šādā redakcijā:

"137. Pieļaujamo degvielas zudumu vai pārpalikumu degvielas uzpildes stacijā var neaprēķināt un korekcijas var neveikt, ja mērījumā konstatētā zuduma vai pārpalikuma apjoms tvertnē nepārsniedz 300 litru, bet spiedieniekārtu kompleksā - 500 litru no gāzes atlikuma pēc uzskaites datiem mērījumu veikšanas dienā.

138. Konstatēto un inventarizācijas aktā norādīto degvielas zuduma vai pārpalikuma apjoma korekciju degvielas uzpildes stacijā veic reizi mēnesī pirms pārskata par degvielas apriti sagatavošanas."

58. Svītrot 183., 184. un 189.punktu.

59. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū."

60. Aizstāt 1., 2., 5., 7., 8. un 14.pielikumā vārdus:

61. Svītrot 14.pielikumā vārdus "Licences oriģināls".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1483Pieņemts: 15.12.2009.Stājas spēkā: 23.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 22.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202498
23.12.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)