Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1404

Rīgā 2009.gada 8.decembrī (prot. Nr.87 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 201.nr.; 2006, 140.nr.; 2007, 121.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu 5.3 punktu šādā redakcijā:

"5.3 Pašvaldības izdevumus kodu grupā 09.000 kodificē šādos apakškodos: 09.100, 09.210, 09.219, 09.221, 09.222, 09.410, 09.420, 09.430, 09.510, 09.520, 09.530, 09.600, 09.810 un 09.820. Pašvaldības, kuru izglītības iestādes pilnā apjomā vai daļēji īsteno tikai 1.līmeņa izglītības programmas, to izdevumus klasificē kodā 09.211. Izdevumu kodificēšanu pārējos 09.000 grupas kodos nodrošina Ekonomikas ministrija (Centrālā statistikas pārvalde) ar statistiskajām metodēm, nepieprasot no pašvaldībām papildu datus par izdevumu sadalījumu.";

1.2. izteikt pielikuma 01.133 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 01.133 uzskaita:
Iemaksas - regulārās dalības maksas - Latvijas Republikas dalības starptautiskajās organizācijās nodrošināšanai." 

1.3. izteikt pielikuma 01.220 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 01.220 uzskaita:
Ekonomisko palīdzību, kuru sniedz ar starptautisko organizāciju starpniecību, pārvaldes vadību, dalības maksu naudā vai natūrā starptautisko, reģionālo vai daudznacionālo organizāciju administrētajos ekonomiskās attīstības fondos.
Neuzskaita:
Palīdzību starptautiskajām miera uzturēšanas operācijām (02.300)."

1.4. izteikt pielikuma 01.300 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 01.300 uzskaita:
Vispārējas nozīmes dienestu darbību, kas nav saistīta ar kādu noteiktu funkciju un kuru parasti veic centrālās valsts pārvaldes iestādes dažādos valdības līmeņos; ietver arī ar konkrētas funkcijas izpildi saistītos pakalpojumus, kurus veic šādas valsts pārvaldes iestādes.

Pakalpojumus (dienestus), ja tiem nav saistības ar kādu noteiktu funkciju. Politikas un procedūras izveidošanas un pieņemšanas dienestus, kas saistīti ar ierēdņu personāla izvēli, paaugstināšanu amatā un novērtēšanu."

1.5. izteikt pielikuma 01.320 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 01.320 uzskaita:
Vispārējas ekonomiskās un sociālās plānošanas dienestu vadību un darbību, tai skaitā ekonomikas formulēšanu, vispārējo ekonomisko un sociālo plānu un programmu koordināciju un uzraudzību.

Centrālās statistikas pārvaldes veiktos statistikas apkopojumus.

Neuzskaita:
Ar konkrētu funkciju saistītus ekonomiskās un sociālās plānošanas dienestus un statistikas apkopošanu."

1.6. svītrot pielikuma 01.501, 01.502, 01.503, 01.504, 01.505, 01.506, 01.507, 01.508, 01.509 un 01.510 kodu un tā skaidrojumu;

1.7. izteikt pielikuma 01.800 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 01.800 uzskaita:
Transfertus starp dažādiem valdības līmeņiem, subsīdijas un dotācijas, kas nav klasificētas citās kodu grupās.

Pašvaldību vispārēja rakstura maksājumus un norēķinus ar valsts pamatbudžetu. Norēķinus ar pašvaldību budžetiem.

Maksājumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Dotācijas no valsts pamatbudžeta." 

1.8. izteikt pielikuma 01.812 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 01.812 uzskaita:
Valsts budžeta mērķdotācijas reģionu, novadu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei, vispārēja rakstura mērķdotācijas investīcijām, ja tās nav iespējams klasificēt atbilstoši to pamatfunkcijai."

1.9. izteikt pielikuma 03.130 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 03.130 uzskaita:

Vadību, personu tiesiskā statusa noteikšanu, iedzīvotāju uzskaiti, ceļošanas dokumentu noformēšanu, migrācijas un patvēruma lietas, ārvalstnieku reģistrāciju, darba un ceļošanas dokumentu izsniegšanu imigrantiem."

1.10. svītrot pielikuma 03.140 kodu un tā skaidrojumu;

1.11. izteikt pielikuma 03.310 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 03.310 uzskaita:
Tieslietu sistēmas un tiesu vadību, darbību vai atbalstu, tai skaitā tiesu nolēmumu izpildes nodrošināšanu un bezmaksas juridisko palīdzību.

Advokātu darbību valsts sfērā, tiesībsarga darbību, kā arī citus juridiskos pakalpojumus valsts institūcijām.

Spriedumu izpildes izdevumu segšanu īpašu kategoriju lietās.

Administratīvās tiesas.

Neuzskaita:

Cietumu vadību (03.400)."

1.12. svītrot pielikuma 03.312 kodu un tā skaidrojumu;

1.13. papildināt pielikumu aiz 03.320 koda ar 03.330 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"03.330 Valsts probācijas dienests
Kodā 03.330 uzskaita:
Valsts probācijas dienesta vadību, darbību, pakalpojumus un atbalstu Valsts probācijas dienestam, īstenojot kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi, to personu uzraudzīšanu pārbaudes laikā, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, kā arī to personu uzraudzīšanu, kuras nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, postpenitenciārās palīdzības sniegšanu personām, kuras tiek gatavotas atbrīvošanai un tiek atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām, izlīgumu organizēšanu un vadīšanu starp cietušo un probācijas klientu, aprobācijas programmu izstrādes nodrošināšanu un licencētu programmu īstenošanu, izvērtēšanas ziņojumu sniegšanu par probācijas klientu." 

1.14. izteikt pielikuma 03.400 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"03.400 Ieslodzījuma vietas
Kodā 03.400 uzskaita:
Ieslodzījuma vietu, ieslodzījuma vietās esošo ārstniecības iestāžu vadību, darbību, pakalpojumus vai atbalstu ieslodzījuma vietām."

1.15. svītrot pielikuma 03.430 kodu un tā skaidrojumu;

1.16. izteikt pielikuma 03.500 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 03.500 uzskaita:
Ar sabiedrisko kārtību un drošību saistītajos lietišķajos pētījumos un eksperimentālajās izstrādnēs iesaistīto valsts iestāžu vadību un darbību; dotācijas vai subsīdijas ar sabiedrisko kārtību un drošību saistīto lietišķo pētījumu un eksperimentālo izstrādņu atbalstam, kuras veic pētniecības institūti un citas organizācijas. 
Neuzskaita:
Fundamentālos pētījumus (01.400)." 

1.17. izteikt pielikuma 03.600 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

   "Kodā 03.600 uzskaita:
Darbību vai atbalstu tādām darbībām kā ar sabiedrisko kārtību un drošību saistītas vispārējās politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšana, vadība, koordinācija un uzraudzība; sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai nepieciešamo tiesību aktu un standartu sagatavošanu un ieviešanu; vispārējas un statistiskas dokumentācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par sabiedrisko kārtību un drošību.

Drošības iestāžu darbības un pakalpojumu vadību.  Sabiedriskās kārtības un drošības dienestu īpašuma pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un atbalsta sniegšanu. Lietisko pierādījumu un arestēto mantu pārvaldīšanu."

1.18. izteikt pielikuma 04.121 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 04.121 uzskaita:
Vispārēju darba un pakalpojumu vadību; vispārējas darba politikas noteikšanu un īstenošanu; darba apstākļu uzraudzību un regulēšanu, piemēram, darba stundas, algas, drošību, sakaru uzturēšanu šajā jomā starp dažādām valdības struktūrām un starp valdību un rūpniecības, biznesa un darba organizācijām.

Darbību vai atbalstu vispārējām programmām vai shēmām, lai veicinātu darba mobilitāti, samazinātu dzimumu, rasu, vecuma un citu diskrimināciju, samazinātu bezdarba līmeni, veicinātu nelabvēlīgo un citu grupu nodarbinātību, kurās ir augsts bezdarba līmenis; darba biržu darbību; arbitrāžas un starpniecības pakalpojumu darbību vai atbalstu.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par darbu un pakalpojumiem.

Nodarbinātības valsts aģentūras darbību, darba aizsardzības un darba normatīvo aktu piemērošanas valsts kontroli un uzraudzību." 

1.19. izteikt pielikuma 04.200 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība
Kodā 04.200 uzskaita:
Lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozares pārvaldi un vadību."

1.20. izteikt pielikuma 04.210 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"04.210 Lauksaimniecība
Kodā 04.210 uzskaita:
Valsts un ES atbalsta vadību, kontroli un uzraudzību.

Konservāciju, apgūšanu vai aramzemes paplašināšanu; lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju.

Plūdu kontroles, meliorācijas sistēmu būvniecību un ekspluatāciju.

Dezinsekcijas pasākumus kaitīgo parazītu iznīcināšanai.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par lauksaimniecības jautājumiem un pakalpojumiem.

Datu uzskaiti par dažādu lauku saimniecību kategoriju ekonomiskajiem rādītājiem un informāciju par lauksaimniecības produktu tirgus cenām.

Kompensācijas, dotācijas un subsīdijas zemniekiem ar lauksaimniecību saistītām darbībām.

Pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles darbības.

Augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, augu un augu produktu, augu šķirņu un sēklu apriti - valsts kontroli un uzraudzību.

Ciltsdarbu un piena kvotu vadību un kontroli. Ciltsdarba datu apstrādi.

Augu šķirņu salīdzināšanu.

Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē izmantojamās tehnikas sertifikāciju un testēšanu.

Traktortehnikas valsts tehnisko uzraudzību.

Zemes apgūšanas darbu un dienestu pārvaldīšanu.

Dienestus, kas nodarbojas ar projektēšanu, lauku pārvaldīšanu, zemes reformu darbību un attīstību, zemes apgūšanu un kredītu palielināšanu šīm darbībām, zemes īpašuma un lietošanas tiesību pārveidošanu un pārdalīšanu, kultivēto lauksaimniecības zemju apgūšanu, zemnieku saimniecību attīstību. Zemes reformas izdevumus lauksaimniecībā. Izmaksas zemes īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz zemi ir mainītas. Institūcijas, kuras nodarbojas ar informācijas un statistikas datiem par zemes reformas īstenošanu.

Valsts zemes dienesta pārvaldes iestāžu uzturēšanu. Kompensāciju izmaksu par zemes kompensācijas sertifikātiem.

Valsts zemes kadastru, zemes pārraudzību un zemes lietošanas veidu kontroli.

Pasākumus, kas saistīti ar augsnes auglības uzlabošanu, informācijas iegūšanu par augsnes auglību, meliorācijas sistēmu saglabāšanu, ekspluatāciju un meliorācijas kadastra kārtošanu.

Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu.

Neuzskaita:
Vairāku mērķu attīstības projektus (04.740)." 

1.21. svītrot pielikuma 04.211, 04.212 un 04.213 kodu un tā skaidrojumu;

1.22. izteikt pielikuma 04.220 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"04.220 Mežsaimniecība
Kodā 04.220 uzskaita:
Vadības procesa īstenošanu meža apsaimniekošanā.

Mežsaimniecību un tās pakalpojumu vadību.

Meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību.

Normatīvo aktu efektivitātes novērtēšanu un priekšlikumu sagatavošanu to efektivitātes uzlabošanai.

Meža monitoringa veikšanu un meža patoloģiskā stāvokļa uzraudzību.

Reproduktīvā materiāla ieguves avotu atestāciju un to sertificēšanu.

Meža īpašnieku konsultēšanu par mežsaimniecības jautājumiem un attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

Meža ugunsdrošības uzraudzību un meža ugunsgrēku  ierobežošanu.

Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanu.

Sabiedrības informēšanu par meža resursu stāvokli un to izmantošanu.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par mežsaimniecības nozari  un tās pakalpojumiem.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu mežsaimniecības nozari."

1.23. svītrot pielikuma 04.221 un 04.222 kodu un tā skaidrojumu;

1.24. izteikt pielikuma 04.230 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"04.230 Zivsaimniecība un medniecība
  

  

"Kodā 04.230 uzskaita:
Komerciālo zivsaimniecību un makšķerēšanu kā sportu.

Komerciālo medniecību un medības kā sportu.

Zivsaimniecības darbības, pakalpojumus un to pakalpojumu vadību, kas nenotiek dabas parkos un rezervātos. 

Zivsaimniecību un tās pakalpojumus; zivju resursu aizsardzību, pavairošanu un racionālu izmantošanu; saldūdens zveju, piekrastes zveju, okeāna zveju, zivaudzētavu uzraudzību un regulēšanu; zivju ķeršanas licenču izsniegšanu.

Darbības ar zivju inkubatoriem, pieredzes apmaiņas dienestiem, krājumu vai selekcijas darbības.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par zivsaimniecības un medniecības darbību un pakalpojumiem.

Informāciju par zivsaimniecības produktu tirgus cenām.

Medniecību un tās pakalpojumus attiecībā uz aktivitātēm, kas nenotiek dabas parkos un rezervātos.

Medniecību un tās pakalpojumus; savvaļas dzīvnieku resursu aizsardzību un racionālu izmantošanu; savvaļas dzīvnieku medību uzraudzību un regulēšanu un medību licenču izsniegšanu.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu komerciālās zvejošanas darbības, tai skaitā darbības ar zivju inkubatoriem, pieredzes apmaiņu, krājumiem vai selekciju utt. un medniecības nozari. 

Neuzskaita:
Dabas parku un rezervātu vadību, darbību vai atbalstu (05.400)."

1.25. svītrot pielikuma 04.231 un 04.232 kodu un tā skaidrojumu;

1.26. izteikt pielikuma 04.240 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"04.240 Atbalsts lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem
  

  

Kodā 04.240 uzskaita:
Valsts un ES atbalsta saņēmējus saistībā ar lauksaimniecības, mežsaimniecības zivsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem un darbībām.

Darbību vai atbalstu programmām un struktūrām, lai stabilizētu vai uzlabotu produkcijas cenas un saimniecību ienākumus; pieredzes apmaiņas dienestus, kas paredzēti zemnieku darbības aktivizēšanai un atbalstam.

Iepriekš neklasificētu darbību vai atbalstu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozarēm."

1.27. svītrot pielikuma 04.250 kodu un tā skaidrojumu;

1.28. izteikt pielikuma 04.310 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 04.310 uzskaita:
Visu veidu ogles, brūnogles un kūdru neatkarīgi no to iegūšanas vai bagātināšanas metodēm un minētā kurināmā konversiju uz citiem kurināmā veidiem, piemēram, koksu vai gāzi.

Cietā minerālā kurināmā resursu konservāciju, atklāšanu, izstrādi un racionālu izmantošanu; cietā minerālā kurināmā iegūšanas, apstrādes, sadales un izmantošanas uzraudzību un regulēšanu.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par darbībām un pakalpojumiem ar cieto minerālo kurināmo.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu cietā minerālā kurināmā nozari un koksa, brikešu vai rūpnieciskās gāzes nozares. 

Neuzskaita:

Cietā minerālā kurināmā transportēšanu (04.500)." 

1.29. izteikt pielikuma 04.320 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 04.320 uzskaita:
Dabasgāzi, sašķidrinātās naftas gāzes un rafinētās gāzes, naftu no urbumiem vai citiem avotiem, tādiem kā degslāneklis vai darvas smiltis, un pilsētas gāzes sadali neatkarīgi no tās sastāva.

Naftas un dabasgāzes pakalpojumus, naftas un dabasgāzes resursu konservāciju, atklāšanu, izstrādi un racionālu izmantošanu; naftas un dabasgāzes iegūšanas, apstrādes, sadales un izmantošanas uzraudzību un regulēšanu.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas  veidošanu un izplatīšanu par darbībām un pakalpojumiem ar naftu un dabasgāzi.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu naftas ieguves nozari un nozari, kas nodarbojas ar jēlnaftas un saistītu šķidru un gāzveida produktu rafinēšanu. 

Neuzskaita:

Naftas vai dabasgāzes transportēšanu (04.500)." 

1.30. izteikt pielikuma 04.330 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 04.330 uzskaita:
Kodoldegvielu un tās pakalpojumus; kodolmateriālu resursu konservāciju, atklāšanu, izstrādi un racionālu izmantošanu; kodoldegvielas materiālu iegūšanas, apstrādes un kodoldegvielas elementu izgatavošanas, sadales un izmantošanas uzraudzību un regulēšanu.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par darbībām un pakalpojumiem ar kodoldegvielu.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu kodolmateriālu ieguves nozari un nozares, kas šos materiālus apstrādā. 

Neuzskaita:
Kodoldegvielas transportēšanu (04.500); radioaktīvo atkritumu savākšanu, apstrādi, pārstrādi, glabāšanu un apglabāšanu (05.100)." 

1.31. izteikt pielikuma 04.400 koda nosaukumu šādā redakcijā:

"04.400 Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība"

1.32. izteikt pielikuma 04.410 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 04.410 uzskaita:
Metālus saturošus minerālus, smiltis, mālu, akmeni, ķīmiskus un mēslojuma minerālus, sāli, dārgakmeņus, azbestu, ģipsi.

Ieguves rūpniecības un minerālo resursu darbību un pakalpojumus; minerālo resursu konservāciju, atklāšanu, izstrādi un racionālu izmantošanu; ģeoloģiskās izpētes, iegūšanas, mārketinga un citu minerālu ražošanas aspektu uzraudzību un regulēšanu.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par ieguves rūpniecības un minerālo resursu jomu un pakalpojumiem.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu komerciālas ieguves rūpniecības darbības.

Licenču, atļauju un nomas tiesību izdošanu, ražošanas līmeņa regulēšanu, ieguves vietu pārbaudes saistībā ar atbilstību drošības noteikumiem. 

Neuzskaita:
Ogles un citus cietā kurināmā veidus (04.310), naftu un dabasgāzi (04.320) un kodoldegvielas materiālus (04.330)."

1.33. izteikt pielikuma 04.420 koda nosaukumu šādā redakcijā:

"04.420 Apstrādes rūpniecība"

1.34. izteikt pielikuma 04.430 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 04.430 uzskaita:
Būvniecības procesa vispārējo pārraudzību un vadību, drošības prasību noteikšanu, būvniecības nozares kontroli un uzraudzību; normatīvo aktu sagatavošanu un standartizācijas darba koordināciju būvniecības nozarē.

Vispārējas un statistiskas informācijas veidošanu un izplatīšanu par būvniecību.

Būvatļauju izsniegšanu, būvju pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības objektu pārbaudes reglamentāciju.

Neuzskaita:

Dotācijas un subsīdijas mājokļa būvniecībai, industriālajām ēkām, ielām, publiskām infrastruktūrām, kultūras iestāžu ēkām u.tml. (klasificē attiecīgajā funkcijas kodā); mājokļa standartu izstrādāšanu un regulēšanu (06.100)."

1.35. izteikt pielikuma 04.510 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 04.510 uzskaita:
Pārraudzību darbībām un pakalpojumiem saistībā ar ceļu infrastruktūras (ceļi, tilti, tuneļi, stāvvietas, autobusu pieturas) funkcionēšanu, izmantošanu, būvniecību un uzturēšanu.

Uzraudzību un regulēšanu autosatiksmes dalībniekiem (autotransporta līdzekļu un autovadītāju licencēšana, autotransporta līdzekļu drošības apsekošana, izmēra un slodzes specifikācijas pasažieru un kravu pārvadājumiem, autobusu un kravas automobiļu vadītāju darba laika regulēšana u.c.), ceļu transporta sistēmas darbībai (privilēģiju piešķiršana, kravas pārvadājumu tarifu un pasažieru pārvadājumu maksas apstiprināšana, transporta kustības laika un maršrutu biežuma noteikšana u.tml.) un ceļu būvniecībai un uzturēšanai.

Nekomerciālo auto transporta sistēmu un ar tām saistīto iekārtu vai ierīču celtniecību vai ekspluatāciju.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par autotransporta darbību un ceļu būvi.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu ceļu infrastruktūras sistēmas un iekārtas darbību, būvniecību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

Autoceļus, pilsētu ielas, velosipēdu un gājēju celiņus.

Neuzskaita:

Ar Ceļu policijas darbību saistītu kontroli (03.100); dotācijas un subsīdijas autotransporta līdzekļu ražotājiem (04.420); ielu tīrīšanu (05.100); trokšņa norobežojumu, barjeru un citu prettrokšņa līdzekļu ierīkošanu, ieskaitot pilsētas ielu posmu pārklāšanu ar troksni slāpējošu segumu vides aizsardzības nolūkos (05.300); ielu apgaismojumu (06.400)."

1.36. izteikt pielikuma 04.520 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 04.520 uzskaita:
Vadību darbībām un pakalpojumiem saistībā ar iekšējo, piekrastes un okeāna ūdenstransporta sistēmu un nodrošinājumu, tai skaitā ostas, doki, navigācijas palīglīdzekļi un aprīkojums, kanāli, tilti, tuneļi, kuģu ceļi, viļņu lauzēji, moli, piestātnes, stacijas funkcionēšanu, izmantošanu, būvniecību un uzturēšanu.

Uzraudzību un regulēšanu ūdenstransporta lietotājiem (kuģu un to komandu reģistrācija, licencēšana un inspicēšana, noteikumi par pasažieru un kravas drošību u.c.), ūdens transporta sistēmas darbībai (privilēģiju piešķiršana, kravas pārvadājumu tarifu un pasažieru pārvadājumu maksas apstiprināšana, transporta kustības laika un maršrutu biežuma noteikšana u.tml.) un ūdenstransporta iekārtu būvniecībai un uzturēšanai.

Nekomerciālo ūdenstransporta sistēmu un līdzekļu (piemēram, prāmju) celtniecību vai ekspluatāciju.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par ūdenstransporta sistēmu un ūdenstransporta nodrošinājuma būvniecību.

Dotācijas, lai atbalstītu ūdenstransporta sistēmas un iekārtas darbību, būvniecību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

Radio un satelītu navigācijas palīglīdzekļus; avārijas glābšanas un buksēšanas dienestus. 

Neuzskaita:
Dotācijas un subsīdijas kuģu būvētājiem (04.420)." 

1.37. izteikt pielikuma 04.530 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 04.530 uzskaita:
Vadību darbībām un pakalpojumiem saistībā ar dzelzceļa transporta sistēmu un nodrošinājuma, tai skaitā dzelzceļa segumi, stacijas, tuneļi, tilti, uzbērumi, ekskavācija, funkcionēšanu, izmantošanu, būvniecību un uzturēšanu.

Uzraudzību un regulēšanu dzelzceļa lietotājiem (ritošā sastāva stāvoklis, ceļa seguma stabilitāte, pasažieru un kravas drošība u.tml.), dzelzceļa transporta sistēmas darbībai (privilēģiju piešķiršana, kravas pārvadājumu tarifu un pasažieru pārvadājumu maksas apstiprināšana, transporta kustības laika un maršrutu biežuma noteikšana u.tml.) un dzelzceļa būvniecībai un uzturēšanai.

Nekomerciālo dzelzceļa transporta sistēmu un ar tām saistīto ierīču un iekārtu celtniecību vai ekspluatāciju.

Nekomerciālo dzelzceļa transporta sistēmu un ar tām saistīto ierīču un iekārtu celtniecību vai ekspluatāciju.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par dzelzceļa transporta sistēmu un dzelzceļu būvi.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu dzelzceļa transporta sistēmas un iekārtas darbību, būvniecību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

Lielas distances un starppilsētu dzelzceļa transporta sistēmas, pilsētu ātrgaitas dzelzceļa transporta sistēmas un ielu dzelzceļa transporta sistēmas; ritošā sastāva iegūšanu un uzturēšanu. 

Neuzskaita:
Dotācijas un subsīdijas dzelzceļa transportlīdzekļu ražotājiem (04.420); trokšņa norobežojumu, barjeru un citu prettrokšņa līdzekļu ierīkošanu, dzelzceļu pārklāšanu ar troksni slāpējošu segumu (05.300)."

1.38. izteikt pielikuma 04.540 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 04.540 uzskaita:
Gaisa transporta darbības nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu (tai skaitā lidostas, skrejceļi, termināļi, angāri, navigācijas palīglīdzekļi un aprīkojums, gaisa kontroles dienesti) funkcionēšanas nodrošināšanu, izmantošanu, būvniecību, uzturēšanu un uzraudzīšanu.

Vadību darbībām un pakalpojumiem, kas saistītas ar gaisa transporta darbības nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu (tai skaitā lidostas, skrejceļi, termināļi, angāri, navigācijas palīglīdzekļi un aprīkojums, gaisa kontroles dienesti) funkcionēšanas nodrošināšanu, izmantošanu, būvniecību, uzturēšanu un uzraudzīšanu.

Nekomerciālo gaisa transporta sistēmu un ar tām saistīto ierīču un iekārtu celtniecību vai ekspluatāciju.

Gaisa pārvadātāju un speciālo aviācijas darbu veicēju licencēšanu, gaisakuģu ekspluatantu sertifikāciju, gaisakuģu reģistrāciju, apkalpes locekļu un virszemes apkopes speciālistu sertifikāciju un to darbības inspicēšanu, ārvalstu gaisakuģu darbības inspicēšanu, ārvalstu gaisakuģu apkalpju inspicēšanu; lidostu, lidlauku un citu darbību nodrošinošo objektu, iekārtu, tehnikas sertifikāciju un to darbības uzraudzību, gaisa satiksmes vadības uzņēmumu objektu un to darbību nodrošinošo iekārtu, ierīču, tehnikas sertifikāciju, lidostu un gaisa satiksmes speciālistu sertifikāciju un to darbības uzraudzību, lidojumu drošības un aviācijas drošības pasākumu plānošanu, īstenošanu un uzraudzību.

Uzraudzību un regulēšanu gaisa transporta lietotājiem (gaisakuģu, pilotu, apkalpju, zemes apkalpju reģistrācija, licencēšana un pārbaude, noteikumi par pasažieru drošību, nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana u.tml.), gaisa transporta sistēmu darbībai (maršrutu sadalījums, kravas pārvadājumu tarifu un pasažieru pārvadājumu maksas apstiprināšana, pakalpojumu līmeņa un maršrutu biežuma noteikšana u.tml.) un gaisa transporta iekārtu būvniecībai un uzturēšanai.

Vispārējas un statistiskas informācijas apkopošanu, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par gaisa transporta sistēmas darbību un attīstības procesu.

Subsīdijas, lai atbalstītu gaisa transporta sistēmas un iekārtas darbību, būvniecību, uzturēšanu vai uzlabošanu.

Radio un satelītu navigācijas palīglīdzekļu sertifikāciju; avārijas glābšanas dienestu vadīšanu; vispārējās aviācijas regulēšanu. 

Neuzskaita:

Dotācijas un subsīdijas lidmašīnu ražotājiem (04.420)." 

1.39. izteikt pielikuma 04.600 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 04.600 uzskaita:
Vadību darbībām un pakalpojumiem saistībā ar sakaru sistēmu (tai skaitā pasta, telefona, bezvadu un satelītu sakaru sistēmu) veidošanu, paplašināšanu, attīstību, ekspluatāciju, tehnisko apkalpošanu un remontu.

Sakaru sistēmu darbības regulēšanu, tai skaitā pakalpojumu lietotāju un elektronisko sakaru komersantu un pasta komersantu interešu aizstāvēšanu, elektronisko sakaru un pasta pakalpojumu kvalitātes prasību noteikšanu un to izpildīšanas pārbaudi, izmaksu aprēķināšanas metodiku izstrādi un apstiprināšanu, starpsavienojumu pamatpiedāvājumā ietveramās informācijas apstiprināšanu, kārtību un tehnisko noteikumu izstrādāšanu abonentlīniju atsaistīšanai, tehnisko noteikumu izstrādāšanu privāto elektronisko sakaru tīklam un elektronisko sakaru tīklu savstarpējai savienošanai, elektronisko sakaru komersantiem maksājamo kompensāciju par universālā pakalpojuma sniegšanu pārvaldīšanu un noteikto universālā pakalpojuma saistību ierobežoto resursu pārvaldīšanu.

Vispārējas un statistiskas informācijas sagatavošanu par elektroniskajiem sakariem un pastu.

Dotācijas, lai atbalstītu sakaru sistēmu būvniecību, darbību, uzturēšanu vai uzlabošanu. 

Neuzskaita:

Radio un satelītu navigācijas palīglīdzekļus ūdenstransportam (04.520) un gaisa transportam (04.540); radio un televīzijas apraides sistēmas (08.300)."

1.40. izteikt pielikuma 04.840 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"04.840 Ieguves rūpniecības, apstrādes rūpniecības un būvniecības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes
Kodā 04.840 uzskaita:
Ar ieguves rūpniecību, apstrādes rūpniecību un būvniecību saistītajos lietišķajos pētījumos un eksperimentālajās izstrādnēs iesaistītu valdības institūciju vadību un darbību.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu lietišķos pētījumus un eksperimentālās izstrādnes, kas saistītas ar ieguves rūpniecību, apstrādes rūpniecību un būvniecību un kuru veic pētniecības institūti un citas institūcijas.

Neuzskaita:
Fundamentālos pētījumus (01.400)." 

1.41. izteikt pielikuma 04.860 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 04.860 uzskaita:
Ar sakaru jomu saistītajos lietišķajos pētījumos un eksperimentālajā attīstībā iesaistītu valdības institūciju vadību un darbību.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu lietišķos pētījumus un eksperimentālo attīstību, kas saistīta ar sakaru jomu un kuru veic pētniecības institūti un citas institūcijas.

Neuzskaita:
Fundamentālos pētījumus (01.400)." 

1.42. papildināt pielikuma 04.900 kodu ar koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 04.900 uzskaita:
Vadību, darbību vai atbalstu vispārējām ekonomiskajām aktivitātēm, kuras nav iepriekš klasificētas." 

1.43. svītrot pielikuma 04.910 un 04.920 kodu un tā skaidrojumu;

1.44. izteikt pielikuma 06.000 kodu šādā redakcijā:

"06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana"

1.45. izteikt pielikuma 06.200 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 06.200 uzskaita:
Teritoriju darbības un pakalpojumu vadību; zonēšanas likumu un zemes izmantošanas un ēku uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumu vadību.

Jaunu teritoriju vai rehabilitācijai izmantojamu teritoriju plānošanu; uzlabošanas un attīstības plānošanu, kas saistīta ar sabiedrības vajadzību nodrošināšanu, -mājokļi, rūpniecība, komunālie pakalpojumi, veselība, izglītība, kultūra, atpūta; shēmu sagatavošanu plānotās attīstības finansēšanai.

Vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par teritorijas attīstības jautājumiem un pakalpojumiem. 

Neuzskaita:

Ēku, rūpniecisko būvju, ielu, komunālo pakalpojumu, kultūras iestāžu, faktisko būvniecību (klasificē attiecīgajā funkcijas kodā); agrāro reformu un zemes pārdali (04.212); celtniecības standartu vadību (04.430); mājokļu standartu vadību (06.100)." 

1.46. izteikt pielikuma 06.500 un 06.600 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"06.500 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes
Kodā 06.500 uzskaita:
Ar teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu saistītajos lietišķajos pētījumos un eksperimentālajā attīstībā iesaistītu valsts institūciju darbību.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu praktiskos pētījumus un eksperimentālo attīstību, kas saistīta ar teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu un kuru veic pētniecības institūti un citas organizācijas. 

Neuzskaita:
Fundamentālos pētījumus (01.400), lietišķos pētījumus un eksperimentālo attīstību attiecībā uz būvniecības metodēm vai materiāliem (04.840). 
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība
Kodā 06.600 uzskaita:
Citur neklasificētas teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbības vai atbalstu tādām darbībām kā vispārējas politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšana, koordinācija un uzraudzība; dzīvokļu un teritoriju pārvaldi un vadību, vides aizsardzības lietu pārvaldi un vadību, ar mājokļiem un teritoriju saistīto normatīvo aktu un standartu sagatavošanu un ieviešanu; kapsētu vadību; vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par mājokļiem un teritoriju.

Ar teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbību saistītu vadību, darbību vai atbalstu, kuru nevar attiecināt uz 06.100, 06.200, 06.300, 06.400 vai 06.500 kodu."

1.47. izteikt pielikuma 07.000 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 07.000 uzskaita:
Valdības izdevumus veselības aprūpei, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu indivīdiem vai kolektīvam patēriņam. Izdevumi par pakalpojumiem indivīdiem ir attiecināti uz attiecīgo 07.100-07.400 kodu; izdevumi par kolektīviem pakalpojumiem ir attiecināti uz 07.500 un 07.600 kodu. 

Kolektīvie veselības pakalpojumi ir saistīti ar tādiem jautājumiem kā valdības politikas noteikšana un vadība; standartu noteikšana un ieviešana medicīniskajam un vidējam medicīniskajam personālam, kā arī attiecībā uz slimnīcām, ārstu prakses vietām; veselības pakalpojumu sniedzēju regulēšanu un licencēšanu; praktiskos pētījumus un eksperimentālo attīstību attiecībā uz jautājumiem par medicīnu un veselību.

Pieskaitāmos izdevumus saistībā ar slimnīcu, ārstu prakses vietu; vadību vai funkcionēšanu uzskata par individuālajiem izdevumiem un klasificē attiecīgajā 07.100-07.400 kodā."

1.48. izteikt pielikuma 07.100 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 07.100 uzskaita:
Medikamentus un medicīniskās ierīces, kuras paredzētas ambulatorai ārstēšanai un tiek izplatītas aptiekās. Ārstniecības līdzekļus, kuru izdevumi tiek iekļauti ambulatoro ārstniecības iestāžu pakalpojumos, norāda 07.200 kodā, bet stacionāro ārstniecības iestāžu pakalpojumos iekļautos ārstniecības līdzekļus norāda 07.300 kodā."

1.49. izteikt pielikuma 07.110 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā::

"07.110 Medikamenti 
Kodā 07.110 uzskaita:
Aptiekās izplatāmos medikamentus - medikamentus, kuri ir reģistrēti Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras centralizētajā zāļu reģistrācijas procedūrā vai kuri ir iekļauti Latvijas Republikā reģistrēto zāļu sarakstā, kā arī medikamentus, kurus ieved un izplata saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Farmaceitiskās aprūpes pakalpojumus.

Farmaceitisku produkciju apgādes vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu.";

1.50. izteikt pielikuma 07.120 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"07.120 Citi ārstniecības līdzekļi
Kodā 07.120 uzskaita:
Tādu ārstniecības līdzekļu izsniegšanu kā klīniskie termometri, pašlīmējošie un citi pārsienamie materiāli, zemādas injekciju šļirces, pirmās palīdzības komplekti, karstā ūdens pudeles un ledus maisi, medicīniskie trikotāžas izstrādājumi, piemēram, elastīgās saites, potīšu un apakšstilbu sargi, grūtniecības noteikšanas testi, prezervatīvi un citi mehāniskās kontracepcijas līdzekļi.

Citu parakstītu ārstniecības līdzekļu izsniegšanas pārraudzību, darbību vai atbalstu." 

1.51. izteikt pielikuma 07.130 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 07.130 uzskaita:
Tādu terapijas iekārtu un aprīkojuma izsniegšanu kā koriģējošās brilles un kontaktlēcas, dzirdes aparāti, acs protēzes, mākslīgās ekstremitātes un citas protēzes, ortopēdiskās skavas un stiprinājumi, ortopēdiskie apavi, koriģējošās jostas, bandāžas un stiprinājumi, medicīniskās apkakles, medicīniskās masāžas aprīkojums un medicīniskās lampas, invalīdu krēsli un rati ar dzinēju un bez tā, speciālās gultas, kruķi, elektroniskās un citas ierīces asinsspiediena noteikšanai.

Parakstītu terapijas iekārtu un aprīkojuma izsniegšanu vai atbalstu tai.

Zobu protēžu apkalpošanu, izņemot to izgatavošanu un ielikšanu; terapijas iekārtu un aprīkojuma remontu. 

Neuzskaita:
Terapijas aprīkojuma nomu (07.240)." 

1.52. svītrot pielikuma 07.140 kodu un tā skaidrojumu;;

1.53. izteikt pielikuma 07.240 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"07.240 Vidējā medicīniskā personāla pakalpojumi
Kodā 7.240 uzskaita:
Vidējā medicīniskā personāla pakalpojumu sniegšanu ambulatorajiem pacientiem.

Medicīnas māsu, ārsta palīgu (feldšeru), vecmāšu, fizioterapeitu, ergoterapeitu, logopēdu vai citu ārstniecības personu sniegtos medicīniskos pakalpojumus; konsultācijām neparedzētās telpās, pacientu mājās vai citās nemedicīnas iestādēs medicīnas māsu, vecmāšu un vidējā medicīniskā personāla sniegto medicīnisko pakalpojumu vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu.

Akupunktūru, ortopēdiju, optometriju; medicīniskās laboratorijas; terapijas aprīkojuma nomu; ārstniecības personas norīkoto ārstniecisko vingrošanu, hidroterapiju; neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus, izņemot slimnīcu sniegto neatliekamo palīdzību.

Neuzskaita:

Sabiedrības veselības pakalpojumu laboratorijas (07.400); laboratorijas, kas izmeklē slimību cēloņus (07.500)." 

1.54. papildināt pielikuma 07.310 kodu ar koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 07.310 uzskaita:
Reģionālo daudzprofilu slimnīcu un lokālo daudzprofilu slimnīcu pakalpojumu sniegšanu.

Tādu slimnīcu vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu, kuras pakalpojumu sniegšanā neaprobežojas ar specializāciju konkrētā medicīnas jomā. 

Neuzskaita:
Medicīnas centrus, kuri neatrodas kvalificēta ārsta tiešā uzraudzībā (07.330)." 

1.55. svītrot pielikuma 07.311 un 07.319 kodu un tā skaidrojumu;

1.56. izteikt pielikuma 07.330 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 07.330 uzskaita:
Medicīnisku un dzemdību namu pakalpojumu sniedzējus.

Medicīnisku vai dzemdību namu apkalpošanu, vadību, pārbaudi, darbības atbalstu."

1.57. svītrot pielikuma 07.410 kodu un tā skaidrojumu;

1.58. izteikt pielikuma 07.620 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 07.620 uzskaita:
Veselības jautājumus un pakalpojumus, kurus nevar attiecināt uz 07.100, 07.200, 07.300, 07.400 vai 07.500 kodu."

1.59. izteikt pielikuma 08.100 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 08.100 uzskaita:
Atpūtas un sporta pasākumus; sporta pasākumu nodrošinājuma uzraudzību un regulēšanu, centralizētās grāmatvedības kārtošanu.

Pasākumu nodrošinājumu vai atbalstu, tai skaitā spēļu laukumi, tenisa korti, skriešanas celiņi, golfa laukumi, boksa ringi, slidošanas celiņi, vingrotavas; pasīvu sporta nodarbību vai pasākumu nodrošinājumu vai atbalstu, galvenokārt speciāli aprīkotas telpas kāršu spēlēm, galda spēlēm; atpūtas nodarbību nodrošinājumu vai atbalstu, tai skaitā parki, pludmales, kempingu vietas un ar tām saistītas nekomerciālas atpūtas bāzes, peldbaseini, publiskās pirtis mazgāšanās nolūkiem.

Dotācijas sporta pasākumu rīkošanai, komandas vai individuālu sacensību dalībnieku atbalstam.

Skatītāju uzņemšanas nodrošinājumu; nacionālu, reģionālu vai vietēju komandu pārstāvniecību sporta pasākumos. 
Neuzskaita:
Zooloģiskos un botāniskos dārzus, akvārijus, dendrārijus un līdzīgas iestādes (08.200); atpūtas un sporta nodrošinājumu, kas saistīts ar izglītības iestādēm, klasificē attiecīgajā 09.000 kodā." 

1.60. izteikt pielikuma 08.200 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 08.200 uzskaita:
Kultūras pakalpojumu sniegšanu; kultūras nodrošinājuma uzraudzību un regulēšanu; centralizētu grāmatvedību un citus palīgdienestus.

Kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājumu vai atbalstu, tai skaitā bibliotēkas, muzeji, mākslas galerijas un izstāžu zāles, teātri un koncertzāles, kultūras nami un centri, pieminekļi, vēsturiskas ēkas un vietas, zooloģiskie un botāniskie dārzi, akvāriji, dendrārijs; kultūras pasākumu un programmu organizēšanu, darbību vai atbalstu, tai skaitā koncerti, skatuves iestudējumi un filmas, mākslas pasākumi.

Dotācijas ar mērķi atbalstīt individuālus māksliniekus, rakstniekus, dizainerus, komponistus un citus mākslas jomā strādājošos vai organizācijas, kuras iesaistītas kultūras pasākumu veicināšanā, - radošās savienības, kultūras biedrības, profesionālās organizācijas.

Nacionālās, reģionālās vai vietējās svinības, ja tās netiek organizētas, lai galvenokārt piesaistītu tūristus.

Amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba nodrošināšanu. 
Neuzskaita:
Kultūras pasākumus, kurus paredzēts prezentēt aiz nacionālajām robežām (01.130); nacionālās, reģionālās vai vietējās svinības, ja tās tiek organizētas galvenokārt ar mērķi piesaistīt tūristus (04.730); kultūras materiālu izgatavošanu, lai tos izplatītu ar apraides palīdzību (08.300)." 

1.61. izteikt pielikuma 08.210 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 08.210 uzskaita:
Bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, vadību un uzraudzību; bibliotēkas fondu papildināšanu; pasākumu organizēšanu." 

1.62. izteikt pielikuma 08.220 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 08.220 uzskaita:
Muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, vadību un uzraudzību; muzeju fondu papildināšanu un izstāžu organizēšanu; pasākumu organizēšanu."

1.63. izteikt pielikuma 08.230 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 08.230 uzskaita: 
Kultūras centru, namu, klubu pakalpojumu sniegšanu, vadību un uzraudzību." 

1.64. izteikt pielikuma 08.240 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

  "Kodā 08.240 uzskaita:

Teātru, izrāžu un koncertdarbības vadību un uzraudzību; darbību un atbalstu koncertu, skatuves iestudējumu organizēšanai."

1.65. izteikt pielikuma 08.290 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 08.290 uzskaita:
Pārējos iepriekš neklasificētus kultūras pasākumus un iestāžu (vēsturiskas ēkas, zooloģiskie un botāniskie dārzi, akvāriji u.c.) vadību un uzraudzību.

Tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadību un pedagoģiskā personāla atalgojuma nodrošināšanu.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu individuālus māksliniekus, rakstniekus, dizainerus, komponistus un citus mākslas jomā strādājošos vai organizācijas, kuras iesaistītas kultūras pasākumu veicināšanā, - radošās savienības, kultūras biedrības, profesionālās organizācijas.

Nacionālās, reģionālās vai vietējās svinības, ja tās netiek organizētas, galvenokārt lai piesaistītu tūristus." 

1.66. izteikt pielikuma 08.300 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 08.300 uzskaita:
Apraides un izdevniecību pakalpojumu vadību, uzraudzību un regulēšanu; Nacionālās radio un televīzijas padomes darbību.

Apraides (elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu) un izdevniecību pakalpojumu sniedzēju darbību vai atbalstu.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu televīzijas vai radio apraides nodrošinājuma būvniecību vai iegūšanu; avīžu, žurnālu vai grāmatu tipogrāfijas, aprīkojuma vai materiālu izveidi vai iegādi; materiālu veidošanu apraidei un to prezentēšanu ar apraides palīdzību; ziņu un citas informācijas iegūšanu un apkopošanu; publicēto darbu izplatīšanai.

Neuzskaita:
Valdības izdevniecību birojus un tipogrāfijas (01.330); izglītības pakalpojumu sniegšanu, izmantojot radio vai televīzijas apraidi (09.000)." 

1.67. izteikt pielikuma 08.310 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"08.310 Elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi
Kodā 08.310 uzskaita:
Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu televīzijas vai radio apraides nodrošinājuma būvniecību vai speciālu tiesību iegūšanu; materiālu veidošanu apraidei un to prezentēšanu ar apraides palīdzību; ziņu un citas informācijas vākšanu un izplatīšanu." 

1.68. svītrot pielikuma 08.311, 08.312 un 08.313 kodu un tā skaidrojumu;

1.69. papildināt pielikumu aiz 08.313 koda ar 08.320 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"08.320 Apraides darbība
Kodā 08.320 uzskaita:
Radio un televīzijas pakalpojumu vadību un uzraudzību; apraides laika regulēšanu un uzraudzību; Nacionālās radio un televīzijas padomes darbību."

1.70. izteikt pielikuma 08.330 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 08.330 uzskaita: 
Izdevniecību pakalpojumu vadību, uzraudzību un regulēšanu; izdevniecību pakalpojumu sniedzēju darbību vai atbalstu.

Dotācijas un subsīdijas, lai atbalstītu avīžu, žurnālu vai grāmatu tipogrāfijas, aprīkojuma vai materiālu izveidi vai iegādi; ziņu un citas informācijas vākšanu; publicēto darbu izplatīšanu." 

1.71. izteikt pielikuma 09.100 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"09.100 Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis)
Kodā 09.100 uzskaita:
Pirmsskolas izglītības nodrošināšanu atbilstoši ISCED-97 0.līmenim.

Vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu iestādēm, kuras sniedz pirmsskolas izglītības pakalpojumus atbilstoši ISCED-97 0.līmenim.

Specializētās pirmsskolas iestādes bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem."

1.72. papildināt pielikumu aiz 09.210 koda ar 09.211 un 09.219 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"09.211 Sākumskolas (ISCED-97 1.līmenis vai tā daļa)
Kodā 09.211 uzskaita:
ISCED-97 1.līmeņa izglītības nodrošināšanu sākumskolās.

Vadību, pārbaudi, darbību vai atbalstu sākumskolām, kuras sniedz izglītības pakalpojumus atbilstoši ISCED-97 1.līmenim.

Specializētās sākumskolas bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem.

Neuzskaita:
Izglītības papildu pakalpojumus (09.600).
09.219 Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi, kuras vienlaikus nodrošina vairāku ISCED-97 līmeņu izglītību ISCED-97 1.-3.līmeņa ietvaros.
Kodā 09.219 uzskaita:
Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumus, kuras vienlaikus nodrošina vairāku ISCED-97 līmeņu izglītību ISCED-97 1.-3.līmeņa ietvaros.
Neuzskaita:
Izglītības papildu pakalpojumus (09.600)."

1.73. izteikt pielikuma 09.220 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"09.220 Profesionālā izglītība (ISCED-97 2. un 3.līmenis)
Kodā 09.220 uzskaita:
Profesionālo pamatizglītību (ISCED-97 2.līmenis) un vidējo profesionālo izglītību (ISCED-97 3.līmenis).

Profesionālās izglītības pārvaldi un vadību, apmācības nodrošināšanu.

Stipendijas, dotācijas, kompensācijas, lai atbalstītu audzēkņus, ēdināšanu, izmitināšanu."

1.74. papildināt pielikumu aiz 09.220 koda ar 09.221 un 09.222 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"09.221 Profesionālā pamatizglītība (ISCED-97 2.līmenis)
Kodā 09.221 uzskaita:
Profesionālo pamatizglītību (ISCED-97 2.līmenis).

Izglītības pārvaldi un vadību, apmācības nodrošināšanu.

Stipendijas, dotācijas, kompensācijas, lai atbalstītu audzēkņus, ēdināšanu, izmitināšanu.

09.222 Profesionālā vidējā izglītība (ISCED-97 3.līmenis)
Kodā 09.222 uzskaita:
Vidējo profesionālo izglītību (ISCED-97 3.līmenis).

Izglītības pārvaldi un vadību, apmācīšanas nodrošināšanu.

Stipendijas, dotācijas, kompensācijas, lai atbalstītu audzēkņus, ēdināšanu, izmitināšanu."

1.75. svītrot pielikuma 09.240 kodu un tā skaidrojumu;

1.76. izteikt pielikuma 09.500 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 09.500 uzskaita:
Līmeņos nedefinētas izglītības nodrošināšanu (t.i., izglītības programmas (parasti pieaugušajiem), kuru apgūšanai nav nepieciešama īpaša iepriekšējā apmācība, profesionālā sagatavotība un kultūras izglītība).

To izglītības iestāžu vadīšanu, pārvaldi, uzraudzību vai atbalstu, kuras sniedz līmeņos nedefinētas izglītības pakalpojumus.

Stipendijas, dotācijas un kompensācijas, lai atbalstītu studentus, kuri apgūst līmeņos nedefinētas izglītības programmas."

1.77. izteikt pielikuma 09.520 koda nosaukumu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"09.520 Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana, rezidentu apmācība un tālākizglītība, Valsts administrācijas skolas nodrošinātā apmācība
Kodā 09.520 uzskaita:
Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošanu, rezidentu apmācību un tālākizglītību, Valsts administrācijas skolas nodrošināto apmācību."

1.78. papildināt pielikumu aiz 09.520 koda ar 09.530 kodu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"09.530 Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem
  Kodā 09.530 uzskaita:
Līmeņos nedefinētas izglītības pieaugušajiem nodrošināšanu (t.i., izglītības programmas (parasti pieaugušajiem), kuru apgūšanai nav nepieciešama īpaša iepriekšējā apmācība, profesionālā sagatavotība un kultūras izglītība)."

1.79. izteikt pielikuma 09.800 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 09.800 uzskaita: 
Vadību, darbību vai atbalstu tādām darbībām kā izglītības vispārējās politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšana, vadība, koordinācija un uzraudzība; izglītības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo normatīvo aktu un standartu sagatavošanu un ieviešanu, tai skaitā izglītības iestāžu licencēšanu; vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par izglītību.

Izglītības standartu, mācību programmu, mācību palīglīdzekļu un mācību grāmatu izstrādi, tai skaitā tulkošanu, rediģēšanu, recenzēšanu. Semināru, konferenču organizēšanu, veidlapu un normatīvo dokumentu izgatavošanu, mācību iestāžu akreditācijas īstenošanu.

Izglītības pasākumus un pakalpojumus, kurus nevar attiecināt uz 09.100, 09.200, 09.300, 09.400, 09.500, 09.600 vai 09.700 kodu." 

1.80. izteikt pielikuma 09.810 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 09.810 uzskaita:
Vadību, darbību vai atbalstu tādām darbībām kā izglītības vispārējās politikas, plānu, programmu un budžetu izstrādāšana, vadība, koordinācija un uzraudzība; izglītības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo normatīvo aktu un standartu sagatavošanu un ieviešanu, tai skaitā izglītības iestāžu licencēšanu; vispārējas un statistiskas informācijas, tehniskās dokumentācijas veidošanu un izplatīšanu par izglītību." 

1.81. izteikt pielikuma 10.000 koda skaidrojumu šāda redakcijā:

  "Kodā 10.000 uzskaita: 
Sociālās aizsardzības izdevumus par pakalpojumiem un transfertiem. Sociālās aizsardzības pakalpojumus, kas saistīti ar valdības politikas noteikšanu un vadību; sociālās aizsardzības sniegšanai nepieciešamo normatīvo aktu un standartu noteikšanu un ieviešanu. Praktiskos pētījumus un eksperimentālo attīstību saistībā ar sociālās aizsardzības jautājumiem un pakalpojumiem.

 Sociālās aizsardzības funkcijas un to definīcijas atbilst Eiropas Kopienu statistikas biroja (Eurostat) izdotajai 1996.gada Integrētās sociālās aizsardzības statistikas Eiropas sistēmai (ISASES; ESSPROS - European System of Integrated Social Protection Statistics).

Tomēr ESSPROS sociālā aizsardzība ietver veselības aizsardzību, bet šis kods veselības aizsardzību neietver. Veselības aizsardzība tiek ietverta 07.000 kodā. Līdz ar to izdevumi medicīnas precēm un medicīnas pakalpojumiem, ko sniedz personām, kas saņem naudas pabalstus un pabalstus natūrā, kas norādīti 10.100-10.700 kodā, tiek klasificēti 07.100, 07.200 vai 07.300 kodā pēc atbilstības."

1.82. izteikt pielikuma 10.110 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

  "Kodā 10.110 uzskaita:
Sociālās aizsardzības nodrošināšanu ar slimības pabalstiem naudā vai natūrā, kas pilnībā vai daļēji aizvieto ienākumu zaudējumu pārejošas darbnespējas laikā saistībā ar slimību vai ievainojumu.

Sociālās aizsardzības shēmu vadību, darbību vai atbalstu.

Sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu darbā un arodslimībām.

Tādus naudas pabalstus kā vienotas likmes maksājumus vai ar ienākumiem saistītus slimības atvaļinājuma maksājumus, dažādus maksājumus, kas tiek sniegti, lai palīdzētu personām ar pārejošu darbnespēju saistībā ar slimību vai ievainojumu.

Tādus pabalstus natūrā kā palīdzību ikdienas darbos, kas tiek sniegta personām ar pārejošu darbnespēju saistībā ar slimību vai ievainojumu (palīdzība mājās, transporta nodrošinājums).

Pabalstu un kompensāciju izmaksas darbiniekiem, ja viņu veselībai nodarīts kaitējums."

1.83. izteikt pielikuma 10.120 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 10.120 uzskaita:
Sociālās aizsardzības pabalstu (naudas vai natūrā) nodrošināšanu personām, kuras pilnībā vai daļēji ir nespējīgas iesaistīties ekonomiskajās aktivitātēs vai dzīvot normālu dzīvi sakarā ar fizisku vai garīgu spēju trūkumu, kas ir vai nu pastāvīgs, vai var turpināties ilgāk par minimālo norādīto periodu. 

Sociālās aizsardzības shēmu vadību, darbību vai atbalstu. 

Tādus naudas pabalstus kā darba nespējas pensijas; pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem, kas tiek izmaksātas personām, jaunākām par standarta pensionēšanās vecumu; priekšlaicīgas pensionēšanās pabalstus, kas tiek izmaksāti vecākiem strādājošiem, kuri dodas pensijā pirms standarta pensionēšanās vecuma sasniegšanas samazinātu darbspēju dēļ; aprūpes kompensācijas; transporta kompensācijas; kompensācijas, kas izmaksātas personām ar ierobežotām darbspējām, kuras veic viņu stāvoklim piemērotu darbu vai iziet profesionālo apmācību; citus periodiskus vai vienreizējus maksājumus, kas izmaksāti personām ar ierobežotām darbspējām sociālās aizsardzības apsvērumu dēļ. 

Invalīdu uzturēšanās iestādes - pansionātus un aprūpes centrus garīgi slimām pieaugušām personām, specializētos invalīdu pansionātus un rehabilitācijas centrus, specializētos dienas centrus invalīdiem. 

Sociālās palīdzības dienestu (kas neapgādā ar apmešanās vietu) sniegtos sociālās aprūpes pakalpojumus. Sociālās aprūpes māju teritoriālos centrus un nodaļas, dienas aprūpes centrus personām ar garīgiem traucējumiem, personām ar fiziskiem traucējumiem, krīzes centrus. 

Sociālo un profesionālo rehabilitāciju - protezēšanas pasākumus, rehabilitācijas tehniskās palīgierīces un citus izstrādājumus, invalīdu arodapmācības un rehabilitācijas centrus, specializētas darbnīcas personām ar garīgiem traucējumiem un neredzīgām personām, kompensācijas invalīdiem ar mājokļa pielāgošanu saistīto izdevumu segšanai. 

Neuzskaita:
Pabalstus naudā un natūrā, kas tiek izmaksāti personām ar ierobežotām darbspējām pēc noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas (10.200)."

1.84. svītrot pielikuma 10.130 kodu un tā skaidrojumu;

1.85. izteikt pielikuma 10.200 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

  "Kodā 10.200 uzskaita:
Sociālās aizsardzības nodrošināšanu pabalstu veidā naudā vai natūrā pret risku, kas saistīts ar vecumu, tai skaitā ienākumu zudums, nepietiekami ienākumi, neatkarības trūkums, veicot dienas darbus, ierobežota piedalīšanās sociālajā un kopienas dzīvē.

Sociālās aizsardzības shēmu vadību, darbību vai atbalstu.

Tādus naudas pabalstus kā vecuma pensijas, kas izmaksātas personām, sasniedzot standarta pensionēšanās vecumu, paredzamās vecuma pensijas, kas tiek izmaksātas strādājošiem, kuri dodas pensijā pirms standarta pensionēšanās vecuma sasniegšanas, daļējas pensijas, kas tiek izmaksātas pirms vai pēc standarta pensijas vecuma sasniegšanas strādājošiem, kuri turpina strādāt, bet samazina darba stundu skaitu; aprūpes kompensācijas; citus periodiskus vai vienreizējus maksājumus, kas tiek izmaksāti, dodoties pensijā vai saistībā ar vecumu.

Tādus pabalstus natūrā kā mītne un uzturs, kas tiek sniegti gados veciem cilvēkiem specializētās iestādēs - pansionātos, centros gados vecām personām vai paliekot ģimenēs attiecīgos apstākļos; gados veciem cilvēkiem sniegtu palīdzību, lai viņiem palīdzētu dienas darbos, tai skaitā palīdzība mājās, transporta nodrošinājums; kompensācijas, kas izmaksātas personām, kuras pieskata gados vecu personu; dažādus pakalpojumus un preces, kas tiek sniegti gados veciem cilvēkiem, lai dotu viņiem iespēju piedalīties brīvā laika un kultūras pasākumos, ceļot vai piedalīties kopienas dzīvē.

Normatīvajos aktos paredzētās izdienas pensijas. Pensiju shēmas militārpersonām un valdības darbiniekiem.

Neuzskaita:

Priekšlaicīgas pensionēšanās pabalstus, kas tiek izmaksāti strādājošiem pirms standarta pensionēšanās vecuma sasniegšanas darbnespējas dēļ (10.120) vai bezdarba dēļ (10.500)."

1.86. izteikt pielikuma 10.300 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

  "Kodā 10.300 uzskaita:
Sociālās aizsardzības nodrošināšanu naudas pabalstu veidā vai ar pabalstiem natūrā personām, kuras ir aizgājēju apgādājamie, tai skaitā šo personu laulātie draugi, bijušie laulātie draugi, bērni, mazbērni, vecāki vai citi radinieki.

Sociālās aizsardzības shēmu pārraudzību, darbību vai atbalstu.

Tādus naudas pabalstus kā apgādnieku zaudējuma pensijas, apbedīšanas pabalstus, citus periodiskus vai vienreizējus maksājumus apgādājamiem. Vienreizēja pabalsta izmaksas bojā gājušo darbinieku neatraidāmajiem mantiniekiem.

Tādus pabalstus natūrā kā maksājumus bēru izdevumiem, dažādus pakalpojumus un preces, kas tiek sniegtas apgādājamiem, lai dotu viņiem iespēju piedalīties kopienas dzīvē."

1.87. izteikt pielikuma 10.400 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 10.400 uzskaita:
Sociālās aizsardzības nodrošināšanu naudas pabalstu veidā vai ar pabalstiem natūrā mājsaimniecībām ar apgādājamiem bērniem.

Sociālās aizsardzības shēmu pārraudzību, darbību vai atbalstu.

Tādus valsts sociālos vai valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus naudā ģimenēm ar bērniem kā maternitātes un paternitātes pabalstus, bērna piedzimšanas pabalstus; maternitātes atvaļinājuma pabalstus vecākiem; ģimenes vai bērna kopšanas pabalstus; citus periodiskus vai vienreizējus maksājumus, lai atbalstītu mājsaimniecības un palīdzētu tām segt konkrētu vajadzību izdevumus, piemēram, ģimenes ar vienu vecāku, vientuļās mātes vai ģimenes ar bērniem invalīdiem.

Valsts sociālos pabalstus naudā aizbildnim par bērna uzturēšanu, atlīdzības par aizbildņa vai audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

Tādus pabalstus natūrā kā pajumte un uzturs, kas pirmsskolas vecuma bērniem tiek nodrošināts dienā vai daļā dienas; finanšu palīdzību saistībā ar aukles apmaksāšanu, kas pieskata bērnu dienā; pajumti un uzturu, kas ģimenēm un bērniem sniegta pastāvīgi (tai skaitā bāreņiem), audžuģimenes; preces un pakalpojumus, kas mājās tiek sniegti bērniem vai tiem, kas tos aprūpē; dažādus pakalpojumus un preces, kas tiek sniegtas ģimenēm, jauniem cilvēkiem vai bērniem, piemēram, brīvdienu un brīvā laika centri.

Bāriņtiesu vadību, darbību vai tiesu nolēmumu izpildes nodrošināšanu un bezmaksas juridisko palīdzību. 

Neuzskaita:
Ģimeņu plānošanas pakalpojumus."

1.88. izteikt pielikuma 10.500 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 10.500 uzskaita:
Sociālās aizsardzības nodrošināšanu personām, kuras spēj strādāt, ir gatavas strādāt, bet nespēj atrast piemērotu nodarbošanos.

Sociālās aizsardzības shēmu vadību, darbību vai atbalstu.

Tādus pabalstus naudā kā bezdarbnieku pabalstus un stipendijas; priekšlaicīgas pensionēšanās pabalstus, kas tiek izmaksāti vecākiem strādājošiem, kuri dodas pensijā pirms standarta pensionēšanās vecuma sasniegšanas bezdarba vai darba vietu skaita samazināšanas dēļ, ko izraisa ekonomiski pasākumi. Kompensācijas noteiktām darbaspēka mērķa grupām, kuras piedalās apmācības shēmās, lai attīstītu viņu nodarbinātības potenciālu, atlaišanas kompensācijas, citus periodiskus vai vienreizējus maksājumus bezdarbniekiem, jo īpaši ilgstošajiem darba meklētājiem.

Tādus pabalstus natūrā kā mobilitātes un pārvākšanās maksājumus; profesionālo apmācību kvalifikācijas celšanai, kas tiek sniegta personām bez darba, vai pārkvalifikāciju personām, kurām ir risks zaudēt darbu, mitekli, pārtiku vai drēbes, kas tiek nodrošinātas bezdarbniekiem un viņu ģimenēm.

Bezdarbnieku profesionālās karjeras izvēles pasākumu nodrošināšanu; darba meklētāju klubu uzturēšanu un pakalpojumus. Valsts sociālo apdrošināšanu bezdarba gadījumā. 

Neuzskaita:

Vispārējas programmas vai shēmas, lai palielinātu darbaspēka mobilitāti, samazinātu bezdarba līmeni vai veicinātu nodarbinātību personām ar traucējumiem vai citām grupām, kurās raksturīgs augsts bezdarbs (04.120); pabalsti naudā un natūrā, kas tiek izmaksāti bezdarbniekiem pēc standarta pensionēšanās vecuma sasniegšanas (10.200)." 

1.89. izteikt pielikuma 10.700 koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kodā 10.700 uzskaita:
Sociālās nodrošināšanas pabalstus naudā vai palīdzību natūrā sociāli atstumtām personām, piemēram, personas ar zemiem ienākumiem, imigranti, vietējie pamatiedzīvotāji, bēgļi, no alkohola un citām vielām atkarīgie, kriminālas vardarbības upuri.

Sociālās aizsardzības shēmu vadību, darbību vai atbalstu.

Tādus naudas pabalstus kā ienākumu atbalstu un citus naudas maksājumus maznodrošinātām un neaizsargātām personām, lai palīdzētu novērst nabadzību vai lai palīdzētu grūtā situācijā, apbedīšanas pabalstus.

Tādu palīdzību natūrā kā īstermiņa un ilgtermiņa pajumte un uzturs, kas tiek sniegts trūcīgajiem un neaizsargātām personām; bezpajumtnieku patversmes; sociālās aprūpes centrus un sociālā servisa mājas; bērnunamus; no alkohola un citām vielām atkarīgo personu rehabilitāciju; palīdzību neaizsargātām personām ar tādiem pakalpojumiem un precēm kā konsultēšana, dienas pajumte, palīdzība ikdienas darbos, pārtika, apģērbs, kurināmais." 

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī un tiek piemēroti, sākot ar 2010.gada budžetu uzskaiti.

3. Šo noteikumu 1.81.apakšpunktu piemēro ar nākamā kalendāra gada 1.janvāri pēc vienotās sociālās aizsardzības izdevumu uzskaites sistēmas ieviešanas pašvaldībās.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā - labklājības ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1404Pieņemts: 08.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 22.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
202496
01.01.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"