Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1., 6., 13.nr.; 2009, 2., 11., 13., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta 27.punkta otro teikumu pēc vārda "dokumentus" ar vārdiem "izņemot muitas deklarāciju pārbaudes saskaņā ar Padomes 1992.gada 12.oktobra regulu Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, kuru veikšanai nodokļu administrācija ir tiesīga pieprasīt no nodokļu maksātāja nepieciešamos dokumentus".

2. 11.panta otrajā daļā:

izslēgt 32.punktu;

papildināt daļu ar 95., 96., 97. un 98.punktu šādā redakcijā:

"95) par atzinuma par aizsargjoslas saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietām sagatavošanu;

96) par atzinuma par veselīguma norādi uz pārtikas produktiem sagatavošanu;

97) par tiesību piešķiršanu ievest atkritumus valsts teritorijā;

98) par apraides atļaujas, retranslācijas atļaujas un speciālās atļaujas (licences) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai izsniegšanu un pārreģistrāciju."

3. Izslēgt 15.panta pirmās daļas 8.punktu.

4. 18.panta pirmajā daļā:

izslēgt 13.punktu;

papildināt daļu ar 19.punktu šādā redakcijā:

"19) nodrošināt publiski pieejamu sabiedriskā labuma organizāciju vienoto datu bāzi (reģistru)."

5. 24.pantā:

aizstāt 1.1 daļas ievaddaļā skaitļus un vārdus "1. un 3.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1., 3. un 5.punktā, kā arī 1.4 daļā";

papildināt pantu ar 1.3 un 1.4 daļu šādā redakcijā:

"(13) Nodokļu maksātājs attiecībā uz nokavētajiem valsts budžetā un pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts vai sadalīts termiņos saskaņā ar šā panta pirmās daļas 1., 2. vai 5.punktu, var lūgt nodokļu administrācijai atkārtoti sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz sešiem mēnešiem nokavēto nodokļu maksājumu, ievērojot šādus nosacījumus:

1) nodokļu maksātājs sniedz pierādījumus par to, ka atkārtota nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos vai atlikšana uz laiku līdz sešiem mēnešiem stabilizēs viņa finansiālo stāvokli un nokavētie nodokļi tiks samaksāti termiņā, kāds tiks noteikts nokavēto nodokļu maksājumu atkārtotai sadalīšanai termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz sešiem mēnešiem;

2) saistību izpilde attiecībā uz nokavēto nodokļu samaksu var izraisīt nodokļu maksātāja maksātnespēju;

3) nodokļu maksātājs, izņemot personu, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu, līdz iesnieguma iesniegšanas dienai nav izsniedzis privātpersonām, arī savas komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai aizdevumus, kas nav atmaksāti;

4) nodokļu parāds ir saistīts ar vienu no šādiem apstākļiem:

a) nodokļu maksātāja debitoru (pircēju un pasūtītāju) parādu summa ir vienāda ar to nokavēto nodokļu maksājumu summu, attiecībā uz kuru iesniegts iesniegums, vai arī pārsniedz šo nokavēto nodokļu maksājumu summu,

b) nodokļu maksātāja krājumu vērtība ir vienāda ar to nokavēto nodokļu maksājumu summu, attiecībā uz kuru iesniegts iesniegums, vai arī pārsniedz šo nokavēto nodokļu maksājumu summu un attiecīgie krājumi ir izveidojušies nodokļu maksātāja realizācijas apjoma samazināšanās dēļ,

c) nodokļu maksātājs noteiktajā termiņā nav saņēmis vai saņēmis daļēju samaksu par valsts un pašvaldību pasūtījumu izpildi,

d) budžeta finansētām institūcijām, kā arī valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos pakalpojumus, piešķirtā finansējuma vai no valsts budžeta apmaksāto pakalpojumu apjoma samazinājums pārskata gadā, kurā izveidojies nodokļu parāds, pārsniedz 30 procentus salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu.

(14) Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu par nokavēto nodokļu maksājumu atkārtotu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem un citus dokumentus, kas apliecina nodokļu maksātāja atbilstību šā panta 1.3 daļas nosacījumiem, iesniedz nodokļu administrācijai, pirms beidzies nokavētā maksājuma samaksas termiņš. Juridiskās personas, kas sastāda gada pārskatu, pievieno bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu, sagatavojot to atbilstoši attiecīgajiem gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.";

aizstāt septītās daļas pirmajā teikumā vārdus "pirmajā daļā minētajos termiņa pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos, izņemot 4.punktā noteikto gadījumu" ar vārdiem "pirmās daļas 1., 2., 3. un 5.punktā, kā arī 1.3 daļā minētajos termiņa pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos";

papildināt astoto daļu pēc vārda "pagarinājums" ar vārdiem "(atlikšana, sadalīšana)".

6. Aizstāt 24.1 panta ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests".

7. Aizstāt 25.2 panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus "teritoriālās iestādes direktors" ar vārdiem "nodokļu administrēšanas struktūrvienības vadītājs vai viņa vietnieks".

8. 26.1 pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Vienlaikus ar nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātā pieņemtā lēmuma paziņošanu, kā arī lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu pieņemšanu nodokļu administrācija ir tiesīga piemērot šādus minēto lēmumu izpildes nodrošinājuma līdzekļus:";

aizstāt trešajā daļā vārdus "pirms normatīvajā aktā vai nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātā pieņemtajā lēmumā noteiktā maksāšanas termiņa" ar vārdiem "pirms lēmuma pieņemšanas par nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātiem".

9. Papildināt 28.pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(22) Šā panta otrajā daļā minētās pārbaudes veikšana neierobežo nodokļu administrācijas tiesības nodokļu revīzijas (audita) rezultātā precizēt pārmaksāto nodokļu summas, kuras nodokļu maksātājam ir atmaksātas vai novirzītas nokavēto vai kārtējo nodokļu maksājumu segšanai."

10. 28.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"28.1 pants. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošana nodokļu un nodevu aprēķināšanai";

izslēgt trešo daļu.

11. Papildināt 30.panta sestās daļas pirmo teikumu pēc vārda "uzskatāma" ar vārdu "iepirkto".

12. Pārejas noteikumos:

aizstāt 98.punktā skaitļus un vārdus "2010.gada 1.janvārī" ar vārdiem un skaitļiem "2011.gada 1.janvārī";

aizstāt 99.punktā skaitļus un vārdus "2011.gada 1.janvārim" ar skaitļiem un vārdiem "2012.gada 1.janvārim";

izslēgt 111.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 116., 117., 118. un 119.punktu šādā redakcijā:

"116. Šā likuma 11.panta otrās daļas 97.punkts stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā.

117. Grozījumi šā likuma 18.panta pirmajā daļā attiecībā uz 13.punkta izslēgšanu stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

118. Nodokļu maksātājiem veic uz 2009.gada 31.decembri atlikumā esošo pavadzīmju numuru inventarizācija un ne vēlāk kā līdz 2010.gada 15.janvārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par pavadzīmju numuru izlietojumu, ievērojot Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumus Nr.1038 "Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem". Neizlietotos pavadzīmju numurus anulē.

119. Šā likuma 18.panta pirmās daļas 19.punkts stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Sabiedriskā labuma organizāciju likumā."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 1.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 21.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 21.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202357
01.01.2010
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"