Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 2., 14., 21.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.panta otrajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) akcīzes preces - alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, naftas produkti, bezalkoholiskie dzērieni, kafija un dabasgāze;";

aizstāt 3.punktā vārdus "un pārvadāšanu" ar vārdiem "pārvietošanu un citām darbībām saskaņā ar likumu";

aizstāt 5. un 6.punktā vārdus "importētājs, apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs, noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "akcīzes nodokļa marku saņēmēji" (attiecīgā locījumā);

aizstāt 7.punktā vārdu "noliktavas" ar vārdiem "apstiprināts noliktavas";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) importētājs - persona, kura piesaka muitas procedūrai - laišana brīvā apgrozībā - akcīzes preces, kas Latvijas Republikā ievestas no ārvalsts, kura nav dalībvalsts, vai no teritorijas, kura minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā;";

aizstāt 9.punktā vārdu "noliktavas" ar vārdiem "apstiprināts noliktavas";

izteikt 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"10) reģistrēts saņēmējs - persona, kurai nav apstiprināta noliktavas turētāja statusa, bet kurai ir tiesības saņemt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai naftas produktus no citas dalībvalsts vai no reģistrēta nosūtītāja un apstiprināta noliktavas turētāja Latvijas Republikā, piemērojot tiem atlikto nodokļa maksāšanu;

11) īslaicīgi reģistrēts saņēmējs - persona, kurai nav apstiprināta noliktavas turētāja statusa, bet kurai ir tiesības uz vienu noteiktu darbību - uz konkrētu alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu vienreizēju saņemšanu no citas dalībvalsts vai no reģistrēta nosūtītāja un apstiprināta noliktavas turētāja Latvijas Republikā, piemērojot tiem atlikto nodokļa maksāšanu;

12) pārsūtītājtirgotājs - persona, kura saskaņā ar šā likuma 10. un 26.pantu no vienas dalībvalsts nosūta akcīzes preces uz citu dalībvalsti tādai personai, kurai nav apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja vai īslaicīgi reģistrēta saņēmēja statusa;";

izslēgt 13.punktu;

papildināt daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) reģistrēts nosūtītājs - persona, kurai ir tiesības tikai nosūtīt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai naftas produktus, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, kad tos laiž brīvā apgrozībā saskaņā ar Padomes 1992.gada 12.oktobra regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk - Padomes regula Nr. 2913/92) 79.pantu, akcīzes preču noliktavai Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī, reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī, īslaicīgi reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī."

2. 2.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā likuma 8.panta piektā daļa, 20.panta otrās daļas 1.punkta "a" apakšpunkts, 25.panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā, devītā un desmitā daļa, 26., 31. un 32.pants neattiecas uz darbībām ar bezalkoholiskajiem dzērieniem, kafiju un dabasgāzi.";

papildināt trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Apvienotās Karalistes Akrotiri un Dhekelia suverēno bāzu teritorijām (darījumus ar šīm teritorijām uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Kiprā vai paredzēti tai).";

papildināt 3.1 daļu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) Somijas Republikā - uz Ālandu salām;

6) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē un Francijas Republikā - uz Normandijas salām.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā likuma nosacījumi par akcīzes preču uzglabāšanu, atlikto nodokļa maksāšanu, pārvietošanu, nosūtīšanu, saņemšanu, ražošanu, apstrādi, pārstrādi, fasēšanu, naftas produktu sajaukšanu, akcīzes nodokļa marku, speciālās atļaujas (licences) un nodrošinājuma nepieciešamību neattiecas uz akcīzes precēm, kuras ieved Kopienas muitas teritorijā pagaidu glabāšanā, brīvās zonās vai brīvās noliktavās vai kurām piemēro Padomes regulas Nr. 2913/92 84.panta 1.punkta "a" apakšpunktā minētās procedūras vai režīmus.";

izslēgt piekto daļu;

izteikt sestās daļas 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"1) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai;

2) reģistrēta saņēmēja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem;

3) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem;";

papildināt sesto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) dabasgāzes vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, ja dabasgāzi paredzēts izmantot par degvielu.";

izteikt septītās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) citas prasības apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta nosūtītāja un reģistrēta saņēmēja darbībai;

3) prasības importētāja, īslaicīgi reģistrēta saņēmēja un pārsūtītājtirgotāja darbībai;".

3. Izslēgt 5.panta ceturtajā daļā vārdu "dabasgāzi".

4. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Ar nodokli apliekamā dabasgāze

(1) Ar nodokli apliekama dabasgāze, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2711 11 00 un 2711 21 00.

(2) Ar nodokli neapliek dabasgāzi, kuru izmanto:

1) citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;

2) divējādi atbilstoši šā likuma 5.panta 3.1 daļas nosacījumiem;

3) mineraloģiskiem procesiem."

5. Izteikt 7., 8. un 9.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Nodokļa maksātāju veidi

Nodokļa maksātāji ir:

1) importētājs;

2) apstiprināts noliktavas turētājs šajā likumā noteiktajos gadījumos;

3) reģistrēts nosūtītājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs vai pārsūtītājtirgotājs šajā likumā noteiktajos gadījumos;

4) persona, kas Latvijas Republikā ieved vai saņem no citas dalībvalsts akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozībā citā dalībvalstī;

5) persona, kas ieved bezalkoholiskos dzērienus, kafiju vai dabasgāzi Latvijas Republikā;

6) citas personas saskaņā ar šo likumu.

8.pants. Apstiprināts noliktavas turētājs

(1) Apstiprināts noliktavas turētājs var veikt darbības ar akcīzes precēm akcīzes preču noliktavā, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu.

(2) Apstiprināts noliktavas turētājs uzskaita, reģistrē un atbild par jebkurām darbībām ar akcīzes precēm akcīzes preču noliktavā.

(3) Akcīzes precēm, kuras atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu. Līdz brīdim, kad par akcīzes precēm ir samaksāts nodoklis vai tās ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu, iesniedzams nodrošinājums. Nodrošinājumu neiesniedz par bezalkoholiskajiem dzērieniem, kafiju un dabasgāzi.

(4) Tikai akcīzes preču noliktavā atļautas šādas darbības:

1) akcīzes preču ražošana, apstrāde un pārstrāde;

2) akcīzes preču fasēšana;

3) naftas produktu sajaukšana (arī sajaukšana ar citām vielām) un jebkuras citas ar naftas produktiem veiktās darbības, kuru rezultātā tie maina savas ekspluatācijas, fizikālās vai ķīmiskās īpašības un kuru rezultātā iegūtais produkts ir ar nodokli apliekams objekts;

4) akcīzes preču uzglabāšana, piemērojot akcīzes precēm atlikto nodokļa maksāšanu;

5) citas darbības, kas nav minētas šīs daļas 1., 2., 3. un 4.punktā, piemērojot akcīzes precēm atlikto nodokļa maksāšanu.

(5) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 31.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums.

9.pants. Reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

(1) Reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs var no citas dalībvalsts, no reģistrēta nosūtītāja Latvijas Republikā un apstiprināta noliktavas turētāja Latvijas Republikā saņemt akcīzes preces, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu. Citas dalībvalsts apstiprināts noliktavas turētājs vai citas dalībvalsts reģistrēts nosūtītājs var pilnvarot reģistrētu saņēmēju vai īslaicīgi reģistrētu saņēmēju Latvijas Republikā pasūtīt un saņemt akcīzes nodokļa markas, un šajā gadījumā pilnvarotais reģistrētais saņēmējs vai īslaicīgi reģistrētais saņēmējs Latvijas Republikā atbild par nodokļa samaksu.

(2) Reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs atbild par nodokļa samaksu saskaņā ar šo likumu.

(3) Reģistrētam saņēmējam un īslaicīgi reģistrētam saņēmējam nav tiesību uzglabāt, nosūtīt vai veikt citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu.

(4) Pirms reģistrēta saņēmēja darbības uzsākšanas iesniedzams šā likuma 31.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums. Lai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs varētu veikt darbības ar akcīzes precēm, pirms tam iesniedzams šā likuma 31.pantā noteiktais vienreizējais nodrošinājums.

(5) Reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs uzskaita, reģistrē un atbild par visām akcīzes precēm, kuras tas saņem."

6. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Reģistrēts nosūtītājs

(1) Reģistrētam nosūtītājam atļauts tikai nosūtīt akcīzes preces, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu, kad akcīzes preces laiž brīvā apgrozībā.

(2) Reģistrēts nosūtītājs atbild par nodokļa samaksu saskaņā ar šo likumu.

(3) Reģistrētam nosūtītājam nav tiesību uzglabāt vai veikt citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu.

(4) Pirms reģistrēta nosūtītāja darbības uzsākšanas iesniedzams šā likuma 31.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums.

(5) Reģistrēts nosūtītājs uzskaita, reģistrē un atbild par visām akcīzes precēm, kuras tiek nosūtītas."

7. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Citas dalībvalsts pārsūtītājtirgotāja vietā par nodokļa samaksu Latvijas Republikā un citām šajā likumā noteiktām prasībām atbild persona, kas saskaņā ar šā likuma 26.pantu saņem Latvijas Republikā akcīzes preces no attiecīgā citas dalībvalsts pārsūtītājtirgotāja. Citas dalībvalsts pārsūtītājtirgotājs atbild par nodokļa samaksu Latvijas Republikā, ja persona, kas saņem akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 26.pantu, nesamaksā nodokli saskaņā ar šo likumu."

8. Izslēgt 11.pantu.

9. 12.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2. un 3.punktā skaitli "40" ar skaitli "45";

aizstāt pirmās daļas 4.punkta "a" apakšpunktā skaitli "42" ar skaitli "45".

10. 13.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā cigaretēm noteiktās nodokļa likmes, aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 48 lati par 1000 cigaretēm.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 90 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), šā panta pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktā likme ir jāpiemēro dubultā apmērā, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā šā panta 1.1 daļā noteiktais nodoklis dubultā apmērā. Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 270 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), šā panta pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktā likme ir jāpiemēro trīskāršā apmērā, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā šā panta 1.1 daļā noteiktais nodoklis trīskāršā apmērā. Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 270 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), likmes apmēru un mazāko nodokļa apmēru nosaka pēc iepriekš minētā principa."

11. 14.pantā:

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "ja absolūtā" ar vārdiem "ja pievienotā absolūtā";

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) nodokli aprēķina pēc likmes 80,7 lati, ja pievienotā absolūtā spirta saturs veido no 70 līdz 85 tilpumprocentiem (ieskaitot) no kopējā produktu daudzuma;";

izslēgt trešās daļas 3.punktu;

aizstāt ceturtās daļas ievaddaļā vārdus "attiecīgajiem naftas produktiem" ar vārdiem "attiecīgajiem produktiem";

aizstāt ceturtās daļas 1.punktā vārdus un skaitļus "ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma" ar vārdiem un skaitļiem "ja pievienotā rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā produktu daudzuma";

aizstāt ceturtās daļas 2.punktā vārdus un skaitli "ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma" ar vārdiem un skaitli "ja pievienotā rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma".

12. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Nodokļa likmes dabasgāzei

Dabasgāzei nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) izmantošanai par kurināmo - 15,6 lati par 1000 m3;

2) izmantošanai par degvielu - 70 lati par 1000 m3.

13. Papildināt 18.panta piektās daļas 2.punktu pēc skaitļa un vārda "100 litrus" ar vārdiem un skaitli "ar nosacījumu, ka pirmajā pusgadā ne vairāk kā 50 litrus".

14. 20.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ievērojot šā panta otrās un trešās daļas nosacījumus, no nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas tiek piegādātas:

1) diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un starptautisko organizāciju pārstāvniecībām;

2) diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam un šajā punktā minēto personu ģimenes locekļiem, ja šīs personas nav Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji. Administratīvi tehniskā personāla darbiniekiem un šo darbinieku ģimenes locekļiem - par pirmajos četros mēnešos piegādātajām precēm, sākot no dienas, kad Ārlietu ministrija ir saņēmusi paziņojumu par attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā;

3) starptautisko organizāciju pārstāvniecību darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikas teritorijā ir diplomātiskais statuss,

ja šīs personas nav Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji;

4) Eiropas Kopienas institūcijām saskaņā ar 1965.gada 8.aprīļa Protokolu par Eiropas Kopienas privilēģijām un imunitātēm (Kopienas dibināšanas līguma E protokols);

5) Ziemeļatlantijas līguma bruņotajiem spēkiem, izņemot dalībvalsti, kurā iekasē nodokli, - šo bruņoto spēku patēriņam, kā arī civilpersonālam, kas šos bruņotos spēkus pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu vajadzībām;

6) patēriņam saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstīm, kuras nav dalībvalstis, vai starptautiskām organizācijām, ja vien attiecībā uz atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa šāds līgums ir atļauts vai apstiprināts;

7) Apvienotās Karalistes bruņotajiem spēkiem, kas izvietoti Kiprā saskaņā ar Kipras Republikas izveides 1960.gada 16.augusta līgumu, - šo bruņoto spēku patēriņam, kā arī civilpersonālam, kas šos bruņotos spēkus pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu vajadzībām.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajiem subjektiem Latvijas Republikā ir atļauts saņemt akcīzes preces no:

1) citām dalībvalstīm, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu, ar nosacījumu, ka akcīzes preču nosūtītājs izmanto:

a) šā likuma 25.panta devītajā daļā minētos dokumentus, izņemot šā panta pirmās daļas 5.punktā minēto gadījumu,

b) dokumentu, kas noteikts Komisijas 1996.gada 10.janvāra regulā (EK) Nr. 31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu (turpmāk - Komisijas regula Nr. 31/96) un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā apstiprina Komisijas regulā Nr. 31/96 noteikto dokumentu, un kārtību, kādā piešķir vai atsauc tiesības lietot šo dokumentu bez apstiprināšanas;

2) akcīzes preču noliktavām Latvijas Republikā, ievērojot šādus nosacījumus:

a) akcīzes preču nosūtītājs izmanto dokumentu, kas noteikts Komisijas regulā Nr. 31/96 un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa,

b) akcīzes preču nosūtītājs noformē attaisnojuma dokumentu atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti,

c) par akcīzes preču iegādi tiek veikti bezskaidras naudas norēķini,

d) maksimālā degvielas iegāde bez nodokļa ir 250 litri mēnesī uz katru transportlīdzekli, kas reģistrēts Latvijas Republikā uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minēto subjektu vārda.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām" ar vārdu "subjektiem";

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja šā panta pirmajā daļā minētie subjekti, kas atrodas Latvijas Republikā, iegādājas akcīzes preces Latvijas Republikā, nodokli atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Par šā likuma 14.panta pirmās daļas 1.punktā minēto produktu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu atbilst 95.markas benzīnam, atmaksājamo nodokli aprēķina pēc šā likuma 14.panta trešās daļas 1.punktā norādītās nodokļa likmes. Par šā likuma 14.panta pirmās daļas 4.punktā un ceturtās daļas 1.punktā minēto produktu atmaksājamo nodokli aprēķina pēc šā likuma 14.panta ceturtās daļas 1.punktā norādītās nodokļa likmes. Nodokli par degvielu atmaksā maksimāli par 250 litriem mēnesī uz katru transportlīdzekli, kas reģistrēts Latvijas Republikā uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minēto subjektu vārda.

(5) No nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas šā panta pirmajā daļā minēto subjektu vajadzībām tiek ievestas Latvijas Republikā laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā no ārvalsts, kura nav dalībvalsts, vai no šā likuma 2.panta 3.1 daļā minētās teritorijas, ievērojot šādus nosacījumus:

1) akcīzes preču nosūtītājs izmanto dokumentu, kas noteikts Komisijas regulā Nr. 31/96 un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa;

2) par akcīzes preču iegādi tiek veikti bezskaidras naudas norēķini;

3) maksimālā degvielas iegāde bez nodokļa ir 250 litri mēnesī uz katru transportlīdzekli, kas reģistrēts Latvijas Republikā uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minēto subjektu vārda."

15. 21.pantā:

aizstāt 2.1 daļā vārdus "Akcīzes preču noliktavas turētājs" ar vārdiem "Apstiprināts noliktavas turētājs vai reģistrēts nosūtītājs";

izslēgt ceturtajā un piektajā daļā vārdus "no Ālandu salām vai Normandijas salām";

aizstāt ceturtās daļas 4.punktā un 4.1 daļā vārdus "naftas produkti (degviela)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "degviela" (attiecīgā locījumā).

16. 22.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdu "14. un 15." ar skaitļiem un vārdu "14., 15. un 15.1";

izteikt ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"1) akcīzes nodokļa marku saņēmēju iepriekšējā kalendāra mēnesī visbiežāk noteikto maksimālo mazumtirdzniecības cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā akcīzes nodokļa marku saņēmējs;

2) cigarešu faktisko pārdošanas cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā cita persona, nevis akcīzes nodokļa marku saņēmējs;

3) vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nevar noteikt šīs daļas 1. vai 2.punktā minēto cenu vai ja persona saskaņā ar šā likuma 26.pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem cigaretes personīgam patēriņam."

17. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Nodokļa maksāšana

(1) Apstiprinātam noliktavas turētājam un reģistrētam saņēmējam nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

(2) Importētājs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras piesaka muitas procedūrai - laišana brīvā apgrozībā -, samaksā valsts budžetā pirms muitas procedūras pieteikšanas muitas iestādē. Fiziskā persona, kura ieved akcīzes preces personīgajā bagāžā, kas pārsniedz šā likuma 21.pantā noteikto daudzumu vai vērtību, nodokli maksā pirms akcīzes preču laišanas brīvā apgrozībā.

(3) Reģistrēts nosūtītājs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras piesaka muitas procedūrai - laišana brīvā apgrozībā - un kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem, samaksā valsts budžetā saskaņā ar šā likuma 25.panta trešās daļas nosacījumiem.

(4) Apstiprināts noliktavas turētājs taksācijas periodā aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras taksācijas periodā izvestas no akcīzes preču noliktavas, samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izņemot par tām akcīzes precēm aprēķināto nodokli, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem.

(5) Reģistrēts saņēmējs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras tas saņem taksācijas periodā, samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

(6) Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras tas saņem, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo akcīzes preču saņemšanas.

(7) Fiziskā vai juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam citā dalībvalstī, aprēķināto nodokli samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču ievešanas vai saņemšanas Latvijas Republikā vai pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu. Ja attiecīgā persona nodokli samaksā pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa samaksu apliecinošu dokumentu.

(8) Apstiprināts noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21.panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā minēto iztrūkumu), kas radies akcīzes preču noliktavā vai pārvietojot attiecīgās akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

(9) Reģistrēts nosūtītājs nodokli par Latvijas Republikā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21.panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā minēto iztrūkumu), kas radies, pārvietojot attiecīgās akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, samaksā valsts budžetā šā likuma 25.panta trešās daļas 1.punktā noteiktajā termiņā.

(10) Citas dalībvalsts apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts nosūtītājs, kas Latvijas Republikā ieved akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, par Latvijas Republikā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21.panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā minēto iztrūkumu), kas radies, pārvietojot attiecīgās akcīzes preces uz Latvijas Republiku vai cauri Latvijas Republikas teritorijai, samaksā nodokli četru mēnešu laikā no attiecīgo akcīzes preču pārvietošanas sākuma. Valsts ieņēmumu dienests, sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, nodrošina to, ka nodokļa maksājums tiek ieskaitīts Latvijas Republikas valsts budžetā.

(11) Apstiprināts noliktavas turētājs nodokli par akcīzes precēm, kas taksācijas periodā patērētas akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot akcīzes preču ražošanu), samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

(12) Persona, kas ieved bezalkoholiskos dzērienus, kafiju vai dabasgāzi Latvijas Republikā, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā un ceturtās daļas 3.punktā minēto gadījumu vai gadījumu, kad piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem, samaksā nodokli valsts budžetā:

1) saskaņā ar šā panta otro daļu, ja bezalkoholiskos dzērienus, kafiju vai dabasgāzi ieved Latvijas Republikā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, vai no teritorijas, kura ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā;

2) saskaņā ar šā panta septīto daļu, ja bezalkoholiskos dzērienus, kafiju vai dabasgāzi ieved Latvijas Republikā no dalībvalsts.

(13) Nodokļa maksātājs par akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām, samaksā nodokli pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas atbilstoši šā likuma 27.panta sestajai daļai vai saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, vienpadsmito vai septiņpadsmito daļu.

(14) Ja nodokļa maksātājs par akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām, nesamaksā nodokli saskaņā ar šā panta trīspadsmitās daļas nosacījumiem 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas, uzskatāms, ka akcīzes preces ir laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam Latvijas Republikā un nodokli par attiecīgajām akcīzes precēm atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām maksā nodokļa maksātājs, kurš akcīzes nodokļa markas ir saņēmis. Importētājs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, kas saņēmis akcīzes nodokļa markas, nodokli samaksā ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepriekš minēto nosacījumu iestāšanās dienas. Nodokli nemaksā par tām akcīzes precēm, par kurām nodokļa maksātājs atdod atpakaļ akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 27.pantu.

(15) Ja nodoklis samaksāts saskaņā ar šā panta četrpadsmito daļu atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām, nodokļa maksātājs šā panta trīspadsmitajā daļā noteiktajā gadījumā vairs nemaksā saskaņā ar šā panta četrpadsmito daļu samaksāto nodokli.

(16) Nodokli par eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā, samaksā saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito vai vienpadsmito daļu.

(17) Persona, kurai izsniegtā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, reģistrēta nosūtītāja vai reģistrēta saņēmēja darbībai ir zaudējusi spēku vai anulēta, par attiecīgajiem akcīzes preču atlikumiem, izmantojot nodrošinājumu, samaksā nodokli valsts budžetā vai piemēro nodokļa atbrīvojumu 45 dienu laikā pēc tam, kad attiecīgā speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti ir stājies spēkā lēmums par attiecīgās speciālās atļaujas (licences) anulēšanu. Persona, kurai izsniegtā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ir zaudējusi spēku vai anulēta, ir tiesīga nesamaksāt nodokli noteiktajā termiņā, ja tā, izmantojot nodrošinājumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti saņemtajai atļaujai attiecīgos akcīzes preču atlikumus pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā vai realizē citai akcīzes preču noliktavai Latvijas Republikā, vai izved uz valsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kas ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā, vai iznīcina.

(18) Persona, kas akcīzes precēm piemēro muitas režīmu vai muitas procedūru (izņemot laišanu brīvā apgrozībā) saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā, samaksā nodokli, tiklīdz rodas muitas vai nodokļa parāds.

(19) Apstiprināts noliktavas turētājs šā panta trīspadsmitajā daļā noteiktajā gadījumā vairs nemaksā nodokli par tām ar akcīzes nodokļa markām marķētām akcīzes precēm, par kurām tas nodokli samaksājis saskaņā ar šā panta ceturto daļu, ja konkrētās ar akcīzes nodokļa markām marķētās akcīzes preces ir atdotas atpakaļ attiecīgajā akcīzes preču noliktavā un to uzglabāšana, kā arī uzskaite ir nodrošināta atsevišķi no to akcīzes preču uzglabāšanas un uzskaites, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu."

18. 24.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "noliktavas turētājs, apstiprināts tirgotājs vai nodokļa maksātāja pārstāvis" ar vārdiem "apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs";

izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Citas dalībvalsts apstiprināts noliktavas turētājs vai citas dalībvalsts reģistrēts nosūtītājs, kas maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 23.panta desmito daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz.";

aizstāt otrajā daļā vārdu "Noliktavas" ar vārdiem "Apstiprināts noliktavas".

19. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

"25.pants. Akcīzes preču pārvietošana, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu

(1) Reģistrēts nosūtītājs atlikto nodokļa maksāšanu piemēro akcīzes precēm, kuras:

1) pārvieto uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā;

2) pārvieto uz akcīzes preču noliktavu citā dalībvalstī;

3) piegādā reģistrētam saņēmējam vai īslaicīgi reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

4) piegādā šā likuma 20.pantā minētajām personām vai organizācijām citā dalībvalstī;

5) pārvieto tālākai izvešanai no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kas ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā.

(2) Reģistrēts nosūtītājs, kas veic šā panta pirmajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja, izmantojot šā panta devītajā daļā minēto elektronisko administratīvo dokumentu datorizētās sistēmas ietvaros, Valsts ieņēmumu dienestam tiek apliecināts vai iesniegti pierādījumi, ka akcīzes preces atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tās ir saņemtas akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

2) tās ir saņēmis reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

3) tās ir saņēmušas šā likuma 20.pantā minētās organizācijas citās dalībvalstīs. Šajā gadījumā papildus šā panta devītajā daļā minētajam elektroniskajam administratīvajam dokumentam izmanto dokumentu, kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa. Šis dokuments noteikts Komisijas regulā Nr. 31/96;

4) tās ir izvestas no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kas ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā.

(3) Reģistrēts nosūtītājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei, ja Valsts ieņēmumu dienests nav saņēmis apliecinājumu vai pierādījumus par šā panta otrajā daļā minēto nosacījumu izpildi šādā termiņā:

1) 15 dienu laikā no pārvietošanas sākuma - par akcīzes precēm, kas pārvietotas tikai Latvijas Republikā;

2) četru mēnešu laikā no pārvietošanas sākuma - par akcīzes precēm, kas pārvietotas uz citām dalībvalstīm (arī caur citām dalībvalstīm izvestas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz šā likuma 2.panta 3.1 daļā minēto teritoriju).

(4) Apstiprināts noliktavas turētājs atlikto nodokļa maksāšanu piemēro akcīzes precēm, kuras:

1) no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā:

a) pārvieto uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā,

b) pārvieto uz akcīzes preču noliktavu citā dalībvalstī,

c) piegādā reģistrētam saņēmējam vai īslaicīgi reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī,

d) piegādā šā likuma 20.pantā minētajām personām vai organizācijām citā dalībvalstī;

2) izved no akcīzes preču noliktavas to tālākai izvešanai no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kas minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā.

(5) Apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja, izmantojot šā panta devītajā daļā minēto elektronisko administratīvo dokumentu datorizētās sistēmas ietvaros, Valsts ieņēmumu dienestam tiek apliecināts vai iesniegti pierādījumi, ka akcīzes preces atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tās ir saņemtas akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

2) tās ir saņēmis reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

3) tās ir saņēmušas šā likuma 20.pantā minētās organizācijas citās dalībvalstīs. Šajā gadījumā papildus šā panta devītajā daļā minētajam elektroniskajam administratīvajam dokumentam izmanto dokumentu, kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa. Šis dokuments noteikts Komisijas regulā Nr. 31/96;

4) tās ir izvestas no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kas ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā.

(6) Apstiprināts noliktavas turētājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei, ja Valsts ieņēmumu dienests nav saņēmis apliecinājumu vai pierādījumus par šā panta piektajā daļā minēto nosacījumu izpildi šādā termiņā:

1) 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām - par akcīzes precēm, kas pārvietotas tikai Latvijas Republikā;

2) četru mēnešu laikā no pārvietošanas sākuma - par akcīzes precēm, kas pārvietotas uz citām dalībvalstīm (arī caur citām dalībvalstīm izvestas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kas ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā).

(7) Ja šā panta otrajā un piektajā daļā minētie nosacījumi izpildās pēc noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā triju gadu laikā no pārvietošanas sākuma, samaksāto nodokli pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai atmaksā 30 dienu laikā pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

(8) Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs akcīzes preču saņemšanu apliecina ar ziņojumu par attiecīgo akcīzes preču saņemšanu, kuru iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, izmantojot datorizēto sistēmu.

(9) Šā panta pirmajā, otrajā, ceturtajā, piektajā un astotajā daļā noteiktajos gadījumos izmanto dokumentus, kas noteikti Eiropas Komisijas 2009.gada 24.jūlija regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (turpmāk - Komisijas regula Nr. 684/2009). Datorizētās sistēmas izmantošanas nosacījumus, Komisijas regulā Nr. 684/2009 noteikto dokumentu aprites un kontroles kārtību, tajā skaitā datorizētās sistēmas nepieejamības gadījumos, kā arī citus nosacījumus šajā pantā minētajai akcīzes preču pārvietošanai paredz Ministru kabinets.

(10) Piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, ārpus datorizētās sistēmas var saņemt vīnu no maziem vīna ražotājiem citās dalībvalstīs saskaņā ar Komisijas 2001.gada 24.aprīļa regulā (EK) Nr. 884/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus attiecībā uz vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentiem un vīna nozarē veicamo uzskaites reģistrāciju (turpmāk - Komisijas regula Nr. 884/2001), norādītajiem nosacījumiem.

(11) Apstiprinātam noliktavas turētājam atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot bezalkoholiskajiem dzērieniem, kafijai un dabasgāzei, ja šīs preces:

1) no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā:

a) pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā,

b) pārvieto uz ārvalsti (arī dalībvalsti) vai teritoriju, kura minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā,

c) piegādā šā likuma 20.pantā minētajām personām vai organizācijām citā dalībvalstī;

2) ieved Latvijas Republikā no citas ārvalsts (arī dalībvalsts) vai no teritorijas, kura minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā, pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā.

(12) Apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic šā panta vienpadsmitajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestam tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka bezalkoholiskie dzērieni, kafija un dabasgāze atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) šīs preces saņemtas akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā;

2) šīs preces izvestas no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti;

3) šīs preces izvestas no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kura minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā;

4) šīs preces ir saņēmušas šā likuma 20.pantā minētās organizācijas citā dalībvalstī.

(13) Ja par bezalkoholiskajiem dzērieniem, kafiju un dabasgāzi, ko taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta vienpadsmito daļu, piecpadsmit dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām Valsts ieņēmumu dienestam netiek iesniegti šā panta divpadsmitajā daļā minētie dokumenti, apstiprināts noliktavas turētājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei. Ja attiecīgos dokumentus iesniedz pēc noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc šā termiņa, samaksāto nodokli pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma atmaksā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas."

20. 26.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "laistas brīvā apgrozījumā" ar vārdiem "nodotas patēriņam";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fiziskā persona, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu, un juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau nodotas patēriņam citā dalībvalstī, pirms akcīzes preču nosūtīšanas no attiecīgās dalībvalsts iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju un samaksā nodokli vai iesniedz atbilstošu nodrošinājumu. Ja dalībvalsts pārsūtītājtirgotājs ir pieprasījis nodokļa samaksu apliecinošu dokumentu, tad Valsts ieņēmumu dienests attiecīgajam nodokļa maksātājam to izsniedz pēc tam, kad nodoklis par informācijā norādītajām akcīzes precēm ir samaksāts Latvijas Republikā.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā, ievedot Latvijas Republikā ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces, tām jābūt marķētām ar akcīzes nodokļa markām ievešanas brīdī atbilstoši šā likuma 27.panta nosacījumiem.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "laistas brīvā apgrozījumā" ar vārdiem "nodotas patēriņam";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Neizmantojot šā panta ceturtajā daļā noteiktos dokumentus, Latvijas Republikā var saņemt vīnu no maziem vīna ražotājiem citās dalībvalstīs saskaņā ar Komisijas regulā Nr. 884/2001 norādītajiem nosacījumiem."

21. 27.pantā:

izslēgt trešās daļas 3.punktā vārdus un skaitli "vai kuriem piemēro šā likuma 2.panta ceturtās daļas nosacījumus";

papildināt trešās daļas 4.punktu ar vārdiem un skaitli:

"vai kurus fiziskā persona saskaņā ar šā likuma 26.pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem personīgam patēriņam.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Akcīzes nodokļa markas saņem:

1) importētājs;

2) apstiprināts noliktavas turētājs Latvijas Republikā;

3) persona, kas saskaņā ar šā likuma 26.pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces;

4) reģistrēts saņēmējs;

5) īslaicīgi reģistrēts saņēmējs;

6) reģistrēts nosūtītājs.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Saņemot akcīzes nodokļa markas, attiecīgie nodokļa maksātāji saskaņā ar šo likumu iesniedz nodokļa samaksas apliecinājumu, izņemot apstiprinātu noliktavas turētāju, reģistrētu nosūtītāju, reģistrētu saņēmēju vai īslaicīgi reģistrētu saņēmēju, vai nodrošinājumu par nodokļa apmēru, kas atbilst izsniegto akcīzes nodokļa marku daudzumam.";

aizstāt astotajā daļā vārdu "apgrozījumā" ar vārdiem "apgrozībā vai nodotām patēriņā";

izslēgt vienpadsmitās daļas trešo un ceturto teikumu;

aizstāt 12.1 daļā vārdu "apgrozījumā" ar vārdu "apgrozībā vai nodotām patēriņā".

22. Izteikt 29.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Akcīzes nodokļa marku saņēmēji realizējamām cigaretēm nosaka maksimālo mazumtirdzniecības cenu un informē par to nodokļa administrāciju, pasūtot akcīzes nodokļa markas. Persona, kas saskaņā ar šā likuma 26.pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem cigaretes personīgam patēriņam, pasūtot akcīzes nodokļa markas, norāda vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu.

(2) Maksimālo mazumtirdzniecības cenu nenosaka cigaretēm, kuras pārvieto saskaņā ar šā likuma 25.pantu."

23. 30.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, neņem vērā tās akcīzes nodokļa markas, kuras attiecīgajā laikposmā ir atdotas atpakaļ Valsts ieņēmumu dienestam vai iznīcinātas saskaņā ar šo likumu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, visas akcīzes nodokļa marku saņēmēju noteiktās maksimālās mazumtirdzniecības cenas izsaka latos par 1000 cigaretēm."

24. 32.pantā:

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "attiecīgās akcīzes preču noliktavas" ar vārdiem "attiecīgs apstiprināts noliktavas";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "astoto daļu" ar vārdiem un skaitli "septīto daļu vai kad par akcīzes precēm, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, ir iesniegts nodrošinājums, saņemot akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 27.panta sesto daļu";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Pārvietojot akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, nodrošinājums ir derīgs teritorijās, uz kurām attiecas šā likuma noteikumi par akcīzes preču pārvietošanu no citām dalībvalstīm vai uz citām dalībvalstīm.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Lai nodrošinātu nodokļa nomaksu šā likuma 23.panta astoņpadsmitajā daļā minētajā gadījumā, akcīzes precēm piemērojot muitas režīmu vai muitas procedūru (izņemot laišanu brīvā apgrozībā) saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā, Ministru kabinets:

1) paredz gadījumus, kad galvojums nav jāiesniedz, un nosacījumus, kuru izpildes gadījumā nodokļa maksātājam var samazināt galvojuma lielumu;

2) nosaka kārtību, kādā iesniedz, administrē un dzēš galvojumus."

25. Papildināt 34.panta otro daļu pēc vārdiem "uz citu dalībvalsti" ar vārdiem "vai no citas dalībvalsts uz Latvijas Republiku".

26. Pārejas noteikumos:

aizstāt 12.1 punktā vārdus "naftas produkti" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "naftas produkti vai dabasgāze" (attiecīgā locījumā);

izteikt 12.1 punkta 1.apakšpunkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) reģistrēts saņēmējs,";

aizstāt 12.1 punkta 2.apakšpunkta ievaddaļā vārdu "trīspadsmito" ar vārdu "četrpadsmito";

izteikt 12.1 punkta 2.apakšpunkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) apstiprināts noliktavas turētājs,";

aizstāt 12.1 punkta 2.apakšpunkta "b" apakšpunktā vārdu "importētājs" ar vārdiem "importētājs un reģistrēts nosūtītājs";

aizstāt 12.1 punkta 2.apakšpunkta "c" apakšpunktā vārdus "nodokļa maksātāja pārstāvis, apstiprināts tirgotājs un neapstiprināts tirgotājs" ar vārdiem "reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs";

papildināt 12.1 punktu ar 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3) apstiprināts noliktavas turētājs akcīzes preču noliktavā uzskaitē esošo alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu krājumus, ja par attiecīgajām akcīzes precēm nodoklis samaksāts saskaņā ar šā likuma 23.panta trīspadsmito daļu un tās ir atdotas atpakaļ attiecīgajā akcīzes preču noliktavā, ar nosacījumu, ka, ievērojot šā likuma 23.panta deviņpadsmito daļu, to uzglabāšana, kā arī uzskaite ir nodrošināta atsevišķi no to akcīzes preču uzglabāšanas un uzskaites, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu.";

aizstāt 26.punktā skaitli un vārdu "1.janvārim" ar skaitli un vārdu "1.aprīlim";

papildināt pārejas noteikumus ar 28., 29. 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

"28. Ar 2010.gada 1.aprīli spēku zaudē speciālās atļaujas (licences) un vispārējā nodrošinājuma apliecības akcīzes nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai un vispārējā nodrošinājuma apliecības importētāja darbībai.

29. Speciālās atļaujas (licences) apstiprināta tirgotāja darbībai, kuras nav pārreģistrētas šo pārejas noteikumu 30. un 31.punktā noteiktajā kārtībā līdz 2010.gada 31.martam, zaudē spēku 2010.gada 1.aprīlī.

30. Komersanti, kam izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta tirgotāja darbībai ar kafiju vai bezalkoholiskajiem dzērieniem, laikposmā no 2010.gada 1.februāra līdz 2010.gada 28.februārim ir tiesīgi iesniegt iesniegumu minētās speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai par speciālo atļauju (licenci) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, nemaksājot valsts nodevu.

31. Komersanti, kam izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta tirgotāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem, laikposmā no 2010.gada 1.februāra līdz 2010.gada 28.februārim ir tiesīgi iesniegt iesniegumu minētās speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai par speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, nemaksājot valsts nodevu.

32. Komersanti, kam izsniegta speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem, laikposmā no 2010.gada 1.februāra līdz 2010.gada 28.februārim ir tiesīgi iesniegt iesniegumu, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, nemaksājot valsts nodevu.

33. Speciālās atļaujas (licences) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, kuras izsniegtas līdz 2010.gada 31.martam, ir derīgas apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem bez pārreģistrācijas.

34. Līdz 2010.gada 31.martam izsniegtās vispārējā nodrošinājuma apliecības akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ir derīgas apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.oktobrim.

35. Līdz 2010.gada 31.martam izsniegtās vispārējā nodrošinājuma apliecības apstiprināta tirgotāja darbībai ir derīgas reģistrēta saņēmēja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.oktobrim.

36. Līdz 2010.gada 31.martam izsniegtās vienreizējā nodrošinājuma apliecības ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

37. Laikposmā no 2010.gada 1.februāra līdz 2010.gada 31.martam grozījumi šā likuma 2.panta sestās daļas 1., 2. un 3.punktā un septītās daļas 2. un 3.punktā attiecībā uz apstiprinātu noliktavas turētāju, reģistrētu saņēmēju un reģistrētu nosūtītāju ir piemērojami, lai realizētu pāreju uz šā likuma prasībām atbilstošām speciālajām atļaujām (licencēm) un nodrošinātu to spēkā esamību no 2010.gada 1.aprīļa.

38. Lai realizētu pāreju uz šā likuma prasībām par elektronisko administratīvo dokumentu izmantošanu datorizētās sistēmas ietvaros, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu atbilstoši šā likuma 25.pantam alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un naftas produktu pārvietošanai, kas uzsākta līdz 2010.gada 31.decembrim, var izmantot dokumentus, kas noteikti Eiropas Komisijas 1992.gada 11.septembra regulā (EK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā (turpmāk - Komisijas regula Nr. 2719/92). Komisijas regulā Nr. 2719/92 noteiktos dokumentus izmanto arī tajā gadījumā, ja akcīzes preču nosūtītāja dalībvalstī turpina izmantot minētos dokumentus līdz 2010.gada 31.decembrim alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un naftas produktu nosūtīšanai, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu.

39. Šo pārejas noteikumu 38.punktā minēto dokumentu apriti veic saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.215 "Akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība". Lai nodrošinātu šo pārejas noteikumu 38.punkta izpildi, Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.215 "Akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība" ir piemērojami līdz 2011.gada 1.maijam.

40. Grozījumi šā likuma 12.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā attiecībā uz skaitļa "40" aizstāšanu ar skaitli "45" un 4.punkta "a" apakšpunktā attiecībā uz skaitļa "42" aizstāšanu ar skaitli "45" stājas spēkā 2010.gada 1.februārī.

41. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 1. un 2.pantu, 7., 8. un 9.panta izteikšanu jaunā redakcijā, papildināšanu ar 9.1 pantu, 10.panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, 11.panta izslēgšanu, 20. un 21.pantu, 22.panta ceturtās daļas 1., 2. un 3.punkta izteikšanu jaunā redakcijā, 23.panta izteikšanu jaunā redakcijā, 24.pantu, 25.panta izteikšanu jaunā redakcijā, 26., 27., 29., 30. un 32.pantu, pārejas noteikumu 12.1 punkta 1.apakšpunkta "a" apakšpunkta un 12.1 punkta 2.apakšpunkta "a" apakšpunkta izteikšanu jaunā redakcijā, 12.1 punkta 2.apakšpunkta "b" un "c" apakšpunktu un papildināšanu ar pārejas noteikumu 12.1 punkta 3.apakšpunktu stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

42. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 1.panta otrās daļas 1.punkta izteikšanu jaunā redakcijā, 2.panta otro daļu par dabasgāzi, 2.panta sestās daļas papildināšanu ar 6.punktu, 5.panta ceturto daļu, papildināšanu ar 6.1 pantu, 7.panta 5.punktu par dabasgāzi, 8.panta trešo daļu par dabasgāzi, papildināšanu ar 15.1 pantu, 22.panta pirmo daļu, 23.panta divpadsmito daļu par dabasgāzi, 25.panta vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu par dabasgāzi, pārejas noteikumu 12.1 punktu par dabasgāzi stājas spēkā 2010.gada 1.maijā."

27. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) Padomes 2008.gada 16.decembra direktīva 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ direktīvu 92/12/EEK."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 1.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 21.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 21.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202339
01.01.2010
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)