Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.20

Rīgā 1997.gada 5.februārī

Par "Instrukcijas par balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirknī pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanās" apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Apstiprināt "Instrukciju par balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirknī pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanās" (pielikumā).

Priekšsēdētājs A.Kramiņš

Sekretāre Dz.Ceihnere

 

Apstiprināta: Centrālās vēlēšanu komisijas
1997. gada 5. februāra sēdē, lēmums nr. 20

Instrukcija par balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirknī pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanās

1. Balsu skaitīšana vēlēšanu iecirknī uzsākama tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas pulksten 8.00 vakarā.

2. Skaitīšana izdarāma iecirkņa komisijas atklātā sēdē. Netraucējot komisijas darbu, sēdē var būt klāt ne vairāk kā divi pilnvarotie novērotāji no katras vēlētāju apvienības, politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienības, kas attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi un tās pilnvarotas personas, attiecīgās pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijas locekļi un žurnālisti.

3. Par balsu skaitīšanu iecirkņa komisija raksta balsu skaitīšanas protokolu, bet pilsētās un pagastos, kuros ir tikai viens vēlēšanu iecirknis un iecirkņa komisijas pienākumus pilda vēlēšanu komisija, - balsu skaitīšanas un vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokolu (turpmāk - balsu skaitīšanas protokols).

4. Pirms vēlēšanu kastes tiek atvērtas, iecirkņa komisija balsu skaitīšanas protokolā, kuru raksta trīs eksemplāros, ieraksta:

1) ievēlējamo deputātu skaitu (A rinda);

2) reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu skaitu (B rinda);

3) saņemto vēlēšanu aplokšņu skaitu (C rinda);

4) neizmantoto neapzīmogoto vēlēšanu aplokšņu skaitu (C 1 rinda);

5) ar komisijas zīmogu apzīmogoto aplokšņu skaitu (C 2 rinda).

Ja neizmantotās neapzīmogotās aploksnes atrodas neatvērtā tipogrāfiskā iesaiņojumā, iecirkņa komisija tās nepārskaita, bet, ja iesaiņojums ir atvērts, - tās saskaita.

Ar komisijas zīmogu apzīmogoto aplokšņu skaits norādāms pēc ierakstiem vēlēšanu gaitas protokolā par aplokšņu apzīmogošanu.

5. Pēc tam iecirkņa komisija saskaita un ieraksta balsu skaitīšanas protokolā neizmantoto apzīmogoto vēlēšanu aplokšņu skaitu (C 3 rinda), kā arī saskaita sabojātās vēlēšanu aploksnes, pret kurām vēlētājiem atkārtoti izsniegtas vēlēšanu aploksnes, un ieraksta protokolā to skaitu (C 4 rinda).

6. Neizmantotās ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotās vēlēšanu aploksnes dzēšamas, nogriežot aploksnes augšējo labo stūri. Šādi dzēšamas arī sabojātās vēlēšanu aploksnes, kuru vietā vēlētāji atkārtoti saņēmuši citas. Dzēstās aploksnes saskaita un to skaitu ieraksta protokolā (C 5 rinda).

7. Iecirkņa komisija ieraksta protokolā visos balsotāju sarakstos (balsošana pirms vispārējās vēlēšanu dienas, vēlēšanu dienā un vēlētāju atrašanās vietā) ierakstīto vēlētāju skaitu (D rinda), kā arī pēc balsotāju sarakstiem saskaita un ieraksta protokolā to vēlētāju skaitu, kuriem atkārtoti izsniegtas vēlēšanu aploksnes (D 1 rinda).

8. Pēc tam iecirkņa komisija pēc balsu skaitīšanas protokola veidlapā norādītās kontroles metodikas pārbauda ierakstu pareizību attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm (C līdz D 1 rinda).

9. Ja pēc norādītās kontroles metodikas kontrolskaitļi attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm nesakrīt, skaitīšana atkārtojama. Ja pēc kontroles metodikas kontrolskaitļi sakrīt, atsevišķi iesaiņojamas dzēstās neizmantotās apzīmogotās aploksnes un sabojātās aploksnes, kā arī neizmantotās neapzīmogotās aploksnes un pāri palikušās vēlēšanu zīmes.

10. Vēlēšanu materiāli iesaiņojami papīrā vai kastē, aptinot ar auklu un tās galus nostiprinot ar uzlīmi, uz kuras ir iecirkņa komisijas zīmogs un iecirkņa komisijas priekšsēdētāja vai sekretāra paraksts.

Uz katra iesaiņojuma norādāms, ka sainī atrodas dzēstās neizmantotās apzīmogotās aploksnes, dzēstās sabojātās vēlēšanu aploksnes vai neizmantotās neapzīmogotās vēlēšanu aploksnes, un to skaits.

11. Neizmantotās vēlēšanu zīmes iesaiņojamas un apzīmogojamas tādā pašā kārtībā, nenorādot to skaitu.

12. Pēc iepriekšminēto ziņu ierakstīšanas protokolā un vēlēšanu aplokšņu un pāri palikušo vēlēšanu zīmju iesaiņošanas atveramas vēlēšanu kastes.

13. No katras vēlēšanu kastes izņemtās vēlēšanu aploksnes skaita atsevišķi. Vispirms vēlēšanu aploksnes izņem no vēlēšanu kastēm, kas izmantotas, vēlētājiem balsojot savā atrašanās vietā un balsojot pirms vispārējās vēlēšanu dienas.

14. No katras vēlēšanu kastes izņemtās vēlēšanu aploksnes sašķirojamas, tās neatverot, atsevišķi saskaitāmas derīgās un nederīgās vēlēšanu aploksnes un to skaits ierakstāms balsu skaitīšanas protokolā (E un F rinda).

15. Par nederīgām uzskatāmas tās vēlēšanu aploksnes, kas nav apzīmogotas ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu.

16. Nederīgās vēlēšanu aploksnes neatvērtas iesaiņo un apzīmogo šīs instrukcijas 10. punktā noteiktajā kārtībā, uz iesaiņojuma norādot, ka sainī atrodas nederīgās vēlēšanu aploksnes, un to skaitu.

17. No katras vēlēšanu kastes izņemto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar attiecīgajā balsotāju sarakstā ierakstīto vēlētāju skaitu vai mazākam par to.

Ja kādā vēlēšanu kastē derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits ir lielāks par balsotāju sarakstā ierakstīto vēlētāju skaitu, iecirkņa komisija par to nekavējoties paziņo attiecīgās pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijai un izdara attiecīgu ierakstu vēlēšanu gaitas protokolā. Turpmākā skaitīšana attiecībā uz šādas vēlēšanu kastes saturu jāveic atsevišķi, ierakstot skaitīšanas rezultātus vēlēšanu gaitas protokolā un iekļaujot tos arī kopējos rezultātos, kuri jānorāda balsu skaitīšanas protokolā. Pārējās derīgās aploksnes no dažādām kastēm var apvienot.

18. Pēc tam iecirkņa komisija atver derīgās aploksnes, vienlaikus pārbaudot, vai kādā no tām nav vairāk par vienu vēlēšanu zīmi.

Aploksnes pēc vēlēšanu zīmju izņemšanas nav saglabājamas.

19. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi, vēlēšanu zīmes ievietojamas atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nododamas komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē un novieto atsevišķi.

20. Pēc tam, kad atvērtas visas derīgās aploksnes, iecirkņa komisija izlemj jautājumu par šīs instrukcijas 19. punktā minēto vēlēšanu zīmju atzīšanu par nederīgām.

21. Ja kādā aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi un turklāt tās nav vienādas pēc satura (arī pēc izdarītajām atzīmēm), tās visas atzīstamas par nederīgām. Ja vēlēšanu aploksnē ir divas pilnīgi vienādas vēlēšanu zīmes, par nederīgu atzīstama viena no tām.

22. Iecirkņa komisija lēmumu pieņem par katras vēlēšanu aploksnes saturu, norādot, kāda iemesla dēļ un cik vēlēšanu zīmes atzītas par nederīgām. Komisijas balsošanas rezultāti ierakstāmi vēlēšanu gaitas protokolā.

23. Uz katras nederīgās vēlēšanu zīmes izdarāma atzīme "Nederīga", ko paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Nederīgās vēlēšanu zīmes numurējamas. Tad iecirkņa komisija šīs vēlēšanu zīmes saskaita un ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (attiecīgi G 1 un G 2 rinda).

24. Pārējās no vēlēšanu kastēm izņemtās vēlēšanu zīmes sašķirojamas derīgajās un nederīgajās. Par nederīgām uzskatāmas:

1) saplēstās vēlēšanu zīmes (tā saplēstas, ka nav iespējams noteikt vēlētāja gribu attiecībā uz visu vēlēšanu zīmi vai atsevišķiem kandidātiem);

2) vēlēšanu zīmes no citiem vēlēšanu apgabaliem.

Citus iemeslus vēlēšanu zīmes atzīšanai par nederīgu likums neparedz.

25. Par katru saplēsto vēlēšanu zīmi vai vēlēšanu zīmi no cita vēlēšanu apgabala iecirkņa komisija pieņem lēmumu un vēlēšanu zīmi dzēš šīs instrukcijas 23. punktā noteiktajā kārtībā. Tad iecirkņa komisija šīs vēlēšanu zīmes saskaita un to skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (attiecīgi G 3 un G 4rinda).

26. Iecirkņa komisija aritmētiski saskaita kopā visas par nederīgām atzītās vēlēšanu zīmes un to skaitu ieraksta protokolā (G rinda).

27. Pēc visu ziņu ierakstīšanas par vēlēšanu zīmēm iecirkņa komisija pēc balsu skaitīšanas protokola veidlapā norādītās kontroles metodikas pārbauda ierakstu pareizību.

28. Iecirkņa komisija saskaita derīgās vēlēšanu zīmes un ieraksta to kopējo skaitu balsu skaitīšanas protokolā (H rinda).

29. Pēc visu ziņu ierakstīšanas par vēlēšanu zīmēm iecirkņa komisija pēc balsu skaitīšanas protokola veidlapā norādītās kontroles metodikas pārbauda ierakstu pareizību.

30. Iecirkņa komisija derīgās vēlēšanu zīmes sašķiro pa kandidātu sarakstiem. Tad tiek saskaitītas par katru kandidātu sarakstu nodotās derīgās vēlēšanu zīmes. To skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (J aile).

Kandidātu saraksti balsu skaitīšanas protokolā ierakstāmi to reģistrācijas secībā.

31. Pēc tam, kad saskaitītas par katru kandidātu sarakstu nodotās balsis, iecirkņa komisija kopējo derīgo vēlēšanu zīmju skaitu un par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu nekavējoties telefoniski paziņo attiecīgās pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijai.

32. Ja balsu skaitīšanas laikā iecirkņa komisija izsludina pārtraukumu, par to izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā, vēlēšanu materiāli iesaiņojami un atstājami policijas vai Zemessardzes uzraudzībā, klātesot vismaz vienam iecirkņa komisijas loceklim.

33. Atsevišķi iesaiņojamas par katru kandidātu sarakstu nodotās vēlēšanu zīmes, uz iesaiņojuma norādot kandidātu saraksta nosaukumu un vēlēšanu zīmju skaitu.

34. Pēc tam vēlēšanu kastē ievieto:

1) visas derīgās vēlēšanu zīmes;

2) visas nederīgās vēlēšanu zīmes;

3) visus balsu skaitīšanas protokola eksemplārus;

4) balsotāju sarakstus.

35. Vēlēšanu kasti aizzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot vēlēšanu kasti ar saviem zīmogiem, par ko izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā.

36. Pēc pārtraukuma iecirkņa komisija pārbauda, vai nav bojāts kastes zīmogojums, par ko izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā.

Ja kastes zīmogojums ir bojāts, jāziņo pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijai, jāpārskaita katrs vēlēšanu materiālu iesaiņojums un jāsalīdzina ar ierakstiem balsu skaitīšanas protokolā.

37. Iecirkņa komisija vēlēšanu zīmes, kas nodotas par katru kandidātu sarakstu, sašķiro divās grupās - grozītās un negrozītās.

Piezīme. Par grozītām uzskatāmas vēlēšanu zīmes, kurās vēlētājs pretī kāda kandidāta uzvārdam izdarījis atzīmi "+" vai svītrojis kandidāta vārdu vai uzvārdu. Visas pārējās vēlēšanu zīmes uzskatāmas par negrozītām.

38. Vispirms saskaitāmas negrozītās vēlēšanu zīmes atsevišķi par katru kandidātu sarakstu un to skaits ierakstāms balsu skaitīšanas protokolā (J 1 aile). Pēc tam skaita grozītās vēlēšanu zīmes par katru kandidātu sarakstu un to skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā ( J 2 aile).

39. Pēc šo ziņu ierakstīšanas iecirkņa komisija pēc balsu skaitīšanas protokolā norādītās kontroles metodikas pārbauda šo ierakstu pareizību. Ja kontrolskaitļi nesakrīt, skaitīšana atkārtojama.

40. Pēc ierakstu pareizības pārbaudes atsevišķi iesaiņo (10. punkts) par katru kandidātu sarakstu nodotās negrozītās vēlēšanu zīmes, uz iesaiņojuma norādot, par kādu kandidātu sarakstu nodotas negrozītās vēlēšanu zīmes, un to skaitu.

41. Pēc tam katrs skaitītājs ņem viena kandidātu saraksta grozītās vēlēšanu zīmes un šķiro trīs grupās attiecībā uz saraksta pirmo kandidātu:

1.grupa - pretī kandidāta uzvārdam nav izdarītas nekādas atzīmes

(protokolā L aile);

2.grupa - pretī kandidāta uzvārdam ir izdarīta atzīme "+"

(protokolā M aile);

3.grupa - kandidāta vārds vai uzvārds svītrots

(protokolā N aile).

Attiecīgās grupas vēlēšanu zīmes saskaita un rezultātus ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (attiecīgi L, M un N aile), kā arī aritmētiski saskaita ierakstītos skaitļus un summu ieraksta protokolā (O aile).

42. Iecirkņa komisija pēc balsu skaitīšanas protokola veidlapā norādītās kontroles metodikas pārbauda ierakstu pareizību attiecībā uz katru kandidātu.

43. Tādā pašā veidā no jauna šķiro un skaita vēlēšanu zīmes secīgi par katru nākamo kandidātu attiecīgajā kandidātu sarakstā.

44. Šāda vēlēšanu zīmju šķirošana un skaitīšana atkārtojama vismaz divas reizes, turklāt atkārtoto šķirošanu un skaitīšanu izdara cits skaitītājs. Ja skaitīšanas rezultāti nesakrīt, skaitīšana jāatkārto.

45. Balsu skaitīšanas protokolu paraksta visi iecirkņa komisijas locekļi, kuri piedalās balsu skaitīšanā. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs paraksta un apzīmogo katru balsu skaitīšanas protokola lappusi.

46. Tajās pilsētās un pagastos, kuros ir viens vēlēšanu iecirknis un iecirkņa komisijas pienākumus pilda vēlēšanu komisija, balsu skaitīšanas protokols atsevišķi netiek parakstīts. Vēlēšanu komisija turpina ierakstus balsu skaitīšanas un vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokolā.

47. Pirms balsu skaitīšanas protokola parakstīšanas vēlreiz pārbaudāma visu ierakstu pareizība pēc balsu skaitīšanas protokola veidlapā norādītās kontroles metodikas. Pārbaudi izdara tas iecirkņa komisijas loceklis, kurš pārbaudi nav izdarījis iepriekš.

48. Pēc balsu skaitīšanas protokola parakstīšanas atsevišķi sasaiņojamas (10. punkts) par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes, uz iesaiņojuma norādot, par kādu kandidātu sarakstu tās nodotas, un to skaitu.

49. Pēc tam sasaiņo kopā iesaiņotās grozītās vēlēšanu zīmes, negrozītās vēlēšanu zīmes, nederīgās vēlēšanu zīmes, nederīgās vēlēšanu aploksnes un balsu skaitīšanas protokola vienu eksemplāru.

50. Iesaiņojums aizzīmogojams ar iecirkņa komisijas zīmogu. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem (2.punkts) arī ir tiesības aizzīmogot šo saini ar saviem zīmogiem. Par saiņa aizzīmogošanu izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā.

51. Iesaiņotos vēlēšanu materiālus, balsu skaitīšanas protokola divus eksemplārus un balsotāju sarakstus iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nogādā attiecīgās pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijā kopā ar pavadrakstu, kurā atzīmēts nosūtīšanas datums un laiks, kā arī tās personas vārds un uzvārds, ar kuru vēlēšanu materiāli nosūtīti, ja kādu iemeslu dēļ to nedara komisijas priekšsēdētājs.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Kramiņš

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre Dz.Ceihnere

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Instrukcijas par balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirknī pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanās" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 20Pieņemts: 05.02.1997.Stājas spēkā: 07.02.1997.Zaudē spēku: 20.12.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 40/41, 07.02.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
202337
07.02.1997
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"