Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Instrukcija par sociālās un otrā posma medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu

Apstiprināta ar Labklājības ministrijas
1996.gada 9.decembra rīkojumu Nr.373

1. Šīs instrukcijas izpratnē lietoto terminu skaidrojums.

1.1. Otrā posma medicīniskās rehabilitācijas pakalpojums (turpmāk tekstā: rehabilitācijas pakalpojums) - kompleksa pacienta aprūpe, lai samazinātu pacienta slimības vai traumas izraisītu organisma funkciju ierobežojumu, un/vai profilakse līdz līmenim, kuru pieļauj pacienta stāvoklis;

1.2. Sociālā rehabilitācija - pasākumu kopums personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai un/vai uzlabošanai;

1.3. Rehabilitācijas institūcija - rehabilitācijas slimnīca, centrs, sanatorija u.c. institūcijas, kuras sniedz otrā posma medicīniskās rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

1.4. Konkurss - atbilstoši spēkā esošiem tiesību aktiem un Labklājības ministrijas izvirzītām prasībām attiecībā uz rehabilitācijas pakalpojuma apjomu, veidu, saturu un kvalitāti organizēta pasūtījuma līguma publiska piešķiršana;

1.5. Personas veikta iemaksa - personas iemaksāta nodeva;

1.6. Nosūtījums - veidlapa 027-u "Izraksts no ambulatorā/stacionārā slimnieka medicīniskās kartes", kuru aizpildījis ārstējošais ārsts;

1.7. Personas, kurām otrā posma medicīniskās rehabilitācijas pakalpojums jāsaņem neatliekami - pacienti, kuriem iedzimtas vai pirmreizējas saslimšanas vai hroniskas slimības (atbilstoši šīs instrukcijas 1.pielikumā minētajām diagnožu un sindromu grupām) saasinājuma gadījumā iestājusies funkcionālo spēju samazināšanās;

1.8. Personas, kurām otrā posma medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu var atlikt - pacientiem, kuriem pēc ārstēšanas saglabājušies stabili veselības traucējumi, kas pieļauj pakalpojuma nodrošināšanu rindas kārtībā.

2. Šī instrukcija nosaka valsts garantētās otrā posma medicīniskās rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumus, sniegto pakalpojumu uzskaites, kā arī šo pakalpojumu finansēšanas kārtību.

3. Sociālās palīdzības fonds (turpmāk tekstā: SPF):

3.1. atbilstoši konkursa rezultātiem slēdz līgumus ar rehabilitācijas institūcijām:

3.2. izvēlas rehabilitācijas pakalpojumu apjomu, saturu, veidu un kvalitāti atbilstoši Labklājības ministrijas rīkojumā par šāda konkursa organizēšanu formulētajām prasībām un LM apstiprinātajām diagnozēm (1.pielikums), kā arī šīs instrukcijas nosacījumiem;

3.3. katru mēnesi informē bezpeļņas organizāciju valsts uzņēmumu "Sociālo iestāžu servisa centrs" (turpmāk tekstā: SISC) par konkrētu rehabilitācijas institūciju iespējām atbilstoši noslēgtajiem līgumiem nodrošināt medicīniskās un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

3.4. veic rehabilitācijas pakalpojumus, kas sniegti saskaņā ar līgumiem, apmaksu atbilstoši Labklājības ministrijai šiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem no veselības un sociālās palīdzības programmām;

3.5. nodrošina grāmatvedības uzskaiti.

4. SISC:

4.1. veido datu bāzi par

1) personām, kurām nepieciešams rehabilitācijas pakalpojums, kā arī par personām, kuras pakalpojumu izmantojušas,

2) rehabilitācijas pakalpojumu nodrošinājuma iespējām institūcijās - atbilstoši slimību diagnozēm un sociālām indikācijām;

4.2. nodrošina uzskaiti par rehabilitācijas institūcijās izmantotajiem rehabilitācijas pakalpojumiem un reizi ceturksnī atskaitās SPF;

4.3. informē personas dzīves vietas sociālās palīdzības dienestu par iespēju rindas kārtībā saņemt konkrētus rehabilitācijas pakalpojumus;

4.4. reizi mēnesī informē personas dzīves vietas sociālās palīdzības dienestu par konkrētām personām institūcijās sniegtajiem pakalpojumiem.

5. Ārstējošais ārsts nosūtījumu valsts garantēta rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai izsniedz LR pilsoņiem, ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un nepilsoņiem, kuri saņēmuši pastāvīgas uzturēšanās atļaujas (turpmāk tekstā: "personām"), ja tās atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) rehabilitācijas pakalpojums jāsaņem neatliekami,

2) nav sasniegušas 16 gadu vecumu,

3) ir pensionāri vai invalīdi, kuri nesaņem citus ienākumus, izņemot valsts sociālos pabalstus vai valsts pensijas, vai kuriem Ministru kabineta noteiktā kārtībā noteikta atbilstība trūcīgas personas statusam,

4) ir nestrādājoši Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji.

6. Rehabilitācijas institūcijas:

6.1. nodrošina personām pakalpojumus atbilstoši ar SPF noslēgtajiem līgumiem;

6.2. pēc rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas reizi mēnesī atskaitās SISC atbilstoši Labklājības ministrijas apstiprinātai veidlapai (2.pielikums) par konkrētām personām sniegtajiem rehabilitācijas pakalpojumiem;

6.3. reizi ceturksnī nodrošina nepieciešamo atskaiti SPF par līdzekļu izlietojumu;

6.4. iekasē personas veiktas iemaksas Ls 0,45 apmērā par rehabilitācijas institūcijā pavadīto dienu.

Šos maksājumus neiekasē:

1) no bērniem līdz 16 gadu vecumam,

2) no personām, kurām nepieciešama palīdzība muguras smadzeņu bojājuma seku novēršanai vai stabilizācijai (pirmos 3 gadus pēc saslimšanas).

Personu veikto iemaksu veidā iekasētos līdzekļus izmanto:

1) papildu rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai,

2) nepieciešamās aprūpētāja klātbūtnes nodrošināšanai rehabilitācijas procesā.

6.5. reizi ceturksnī iesniedz atskaiti SPF par personas veikto iemaksu veidā iekasēto līdzekļu apjomu un izlietojumu.

7. Nepieciešamību nosūtīt personu uz rehabilitācijas institūciju nosaka:

7.1. ārstējošais ārsts, aizpildot nosūtījuma veidlapu (O27-u) un iekļaujot tajā sekojošu informāciju:

1) slimības diagnozi,

2) informāciju par iepriekš saņemto ārstēšanu,

3) funkcionālo spēju novērtējumu,

4) rehabilitācijas mērķi,

5) ziņas par aprūpētāja klātbūtnes nepieciešamību,

6) personas veselības stāvokļa novērtējumu:

a) rehabilitācijas pakalpojums jāsaņem neatliekami,

b) rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu var atlikt (rindas kārtībā).

7) atbilstību šīs instrukcijas 4.punkta nosacījumiem.

7.2. sociālas situācijas gadījumā - sociālās palīdzības dienesta vadītājs, noformējot atzinumu, kurā pamato šādu nepieciešamību:

persona cietusi vardarbībā,

draud briesmas personas dzīvībai vai veselībai,

nepilngadīga grūtniece palikusi bez ģimenes atbalsta.

8. Personām, kurām rehabilitācijas pakalpojums jāsaņem neatliekami, to nodrošina sekojoši:

8.1. ārstējošais ārsts savlaicīgi - ne vēlāk kā 7 dienas iepriekš, pacientam vēl atrodoties ārstniecības iestādē, - sazinās ar SISC;

8.2. SISC informē ārstu par institūciju, ar kuru saskaņota ārpus kārtas rezervēta pakalpojuma nodrošināšana konkrētam pacientam;

8.3. ārstējošais ārsts nosūta pacientu un nepieciešamos nosūtījuma dokumentus uz SISC norādīto rehabilitācijas institūciju, informējot par to SISC.

9. Personām, kurām rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu var atlikt, to nodrošina sekojoši:

9.1. ārstējošais ārsts izsniedz pacientam nosūtījumu un informē, ka nosūtījums kopā ar iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību jāiesniedz dzīves vietas pašvaldības sociālās palīdzības dienestā;

9.2. sociālās palīdzības dienesti:

1) veic to personu uzskaiti, kurām nepieciešams rehabilitācijas pakalpojums un, rindai pienākot - ne biežāk kā reizi 2 gados, rakstiski informē personu par iespēju saņemt konkrētu pakalpojumu, kā arī par nepieciešamajiem nosūtījuma dokumentiem,

2) reizi ceturksnī iesniedz SISC pieprasījumu par nepieciešamo rehabilitācijas pakalpojumu skaitu un veidu - slimību diagnozēm vai sociālām indikācijām.

10. Sociālās situācijas gadījumā rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina šādi:

10.1. sociālās palīdzības dienesti:

1) noformē atzinumu par rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību,

2) veic to personu uzskaiti, kurām nepieciešams rehabilitācijas pakalpojums un, rindai pienākot - ne biežāk kā reizi 2 gados, rakstiski informē personu par iespēju saņemt konkrētu pakalpojumu, kā arī par nepieciešamajiem nosūtījuma dokumentiem, vai - ārkārtējas nepieciešamības gadījumā - nekavējoties nogādā šādu personu rehabilitācijas institūcijā,

3) reizi ceturksnī iesniedz SISC pieprasījumu par nepieciešamo pakalpojumu skaitu un veidu vai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā nekavējoties sazinās ar SISC un noskaidro iespējas saņemt rehabilitācijas pakalpojumu nekavējoties.

11. Rehabilitācijas institūcijās sniegto pakalpojumu apjomu, kvalitāti un saturu kontrolē SPF un Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija.

Sociālās palīdzības departamenta direktore Lauma Grafa

Veselības departamenta direktors Egīls Einars Jurševics

 

1.pielikums

"Instrukcija par sociālās un otrā posma
medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu"

II posma medicīniskā rehabilitācija

Diagnožu un sindromu grupas Medicīniskā palīdzība

1. Nervu sistēmas iedzimtu un iegūtu organisku (traumatisku, infekciozu, intoksikācijas, somatogēnu u.c.) bojājumu sekas:

- Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi (G 80 - G 83.9),

- Muguras smadzeņu bojājumu sekas (T 91.3.),

- Intrakraniālu ievainojumu sekas (T 90.5.),

- Galvas ievainojumu sekas (T 90.8. - T 90.9),

- Iedzimtas nervu sistēmas kroplības Q 01 - Q 07.9.) pie nosacījuma, ja garīgās attīstības traucējumi nepārsniedz F 70.0 - F 70.9,

- Hromosomu anomālijas (Q 93.1. - Q 93.4)

- Encefalopātija, līdz 1 gada vecumam (G 93.1., G 93.4.),

- Multiplā skleroze (G 35),

- Nervu, nervu saknīšu un pinumu bojājumi (G 50 - G 59),

- Polineiropātijas un perifērās nervu sistēmas bojājumi

(G 60 - G 64),

- Iedzimtas miopātijas (G 71.2.),

- Cebrovaskulāru slimību (I 60 - I 66.9) sekas,

- Cervikālā diska bojājums ar mielopātiju (M 50.0),

- Cervikālā diska bojājums ar radikulopātiju (M 50.1),

- Lumbālo un citu intervertebrālo disku bojājumi ar mielopātiju (M 51.0),

- Lumbālo un citu intervertebrālo disku bojājumi ar radikulopātiju (M 51.1),

- Sekas pēc galvas un muguras smadzeņu audzēju operācijas (G 99.8),

- A. vertebralis oklūzija un stenoze (I 65.0),

- Mugurkaula spondiloze ar artērijas kompresijas sindromu vai mielopātiju (M 47.0 - M 47.2.)

kompleksa aprūpe (ne mazāk kā 30 stundas nedēļā) ar rehabilitologa, fizioterapeita, logopēda, psihologa/pedagoga, ergoterapeita, sociālā darbinieka iesaistīšanu

2. Ķirurģiskas slimības un anatomiski defekti un deformācijas. Ortopēdiskas saslimšanas ar kustību un balsta orgānu funkciju traucējumiem:

- Iedzimtas kroplības un deformācijas (Q 65 - Q 65.9.),

- Citas iedzimtas pēdas deformācijas (Q 66.8),

- Iedzimta skolioze, iedzimta mugurkaulāja deformācija (Q 67.5),

- Citas iedzimtas muskuļu un skeleta deformācijas (Q 68.0 - Q 70.9),

- Iedzimtas augšējo un apakšējo ekstremitāšu kroplības (Q 71 - Q 74.9.),

- Osteohondrodisplāzija ar stobrkaulu un mugurkaulāja augšanas traucējumiem (Q 77.0. - Q 78.9),

- Iedzimtas mugurkaulāja un krūškurvja kaulu anomālijas (Q 76.0. - Q 76.9.),

- Iekaisīgas poliartropātijas (M 03.6; M 05.0 - M 05.9;

M 08 - M 08.9)

- Artrozes (M 15.0 - M 17.9),

- Citi locītavu bojājumi (M 24.5. - M 24.6.),

- Dorsopātijas (M 40.0 - M 42.0, M 43.1. M 45),

- Juvenilās osteohondropātijas (M 91 - M 93.9),

- Iegūtas kakla un krūškurvja deformācijas (M 95.3 - M 96.9),

- Ievainojumu un citas ārējas iedarbības sekas

* mugurkaulāja lūzuma sekas (T 91.1),

* krūškurvja un iegurņa lūzuma sekas (T 91.2.),

* rokas bojājuma sekas (T 92.1 - T 92.9),

apakšējās ekstremitātes ievainojuma sekas (T 93.1 - T 93.9),

* termisku un ķīmisku apdegumu sekas (T 95.0 - T 95.9),

- Ādas rētas un fibrozes (L 90.5.),

- Keloīdrēta (L 91.1.), kas rada funkciju traucējumus

kompleksa aprūpe (ne mazāk kā 30 stundas nedēļā) ar rehabilitologa, fizioterapeita, logopēda, psihologa/pedagoga, ergoterapeita, sociālā darbinieka iesaistīšanu

Iekšējo orgānu slimības:

- iedzimtas un iegūtas elpošanas orgānu slimības (ieskaitot stāvokli pēc plaušu rezekcijas) ar funkcionālu elpošanas nepietiekamību II-III pakāpē (J 96.1.)

- bronhiālā astma (J 45.0. - J 45.9),

- hroniska plaušu mazspēja pēc ķirurģiskām operācijām (J 95.3.)

- asinsrites slimības ar II-III pakāpes funkcionālu nepietiekamību

*hroniskas reimatiskas sirds slimības (I 05 - I 09);

*sirds išēmiskās slimības (1 20.0 - I 20.8, I 21.0 - I 23.8),

*miokardīts (I 40 - I 41.8),

*stāvokļi pēc ķirurģiskām sirds operācijām (I 97.0 - I 97.1),

*intratorakālu ievainojumu sekas (T 92.4)

kompleksa aprūpe (ne mazāk kā 30 stundas nedēļā) ar rehabilitologa, fizioterapeita, psihologa, sociālā darbinieka iesaistīšanu

4. Oftalmoloģiskas un CNS saslimšanas ar pilnīgu vai daļēju redzes zudumu

- Iedzimtas acu kroplības (Q 11.2. - Q 15.9.),

- redzes traucējumi un aklums (H 53 - H 54.7),

- priekšlaicīgi dzimušu bērnu retinopātija (H 35.1),

- pārmantota tīklenes distrofija (H 35.5)

- vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem līdz 7 g.vec.;

- bērniem līdz 9 g.v. ar ambliopiju.

kompleksa aprūpe (ne mazāk par 20 st. nedēļā), iesaistot rehabilitologu, fizioterapeitu, ergoterapeitu, tiflopedagogu, psihologu/pedagogu, sociālo darbinieku

Veselības departamenta direktora vietniece J.Karaškēvica

 

2.pielikums

..................................................    ........................
(institūcijas nosaukums, rekvizīti)    (adresāts)

199.....gada.......................

Pārskats nr................

par sociālās un otrā posma medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās

...........................................
(gads, mēnesis)

Nr.p.k. Personas kods Vārds, uzvārds Adrese Saņemtie pakalpojumu veidi (uzskaitīt) Personas uzturēšanās ilgums institūcijā Izdarītās personas iemaksas Sindromu grupa ievietošanas brīdī Diagnoze izrakstīšanas brīdī
                 
                 
                 
                 

Institūcijas vadītāja paraksts........................

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Instrukcija par sociālās un otrā posma medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Labklājības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 373Pieņemts: 09.12.1996.Stājas spēkā: 09.12.1996.Zaudē spēku: 01.04.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 36/37, 05.02.1997.
202256
09.12.1996
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)