Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.54

Lēmuma publiskojamā versija

Rīgā 2009.gada 3.decembrī (prot. Nr.48, 3.§)

Par lietas neierosināšanu

Par SIA "Lattelecom" 02.11.2009. iesniegumu Nr.25492

Konkurences padome 03.11.2009. saņēma SIA "Lattelecom" 02.11.2009. iesniegumu Nr.25492 "Par Konkurences padomes lēmuma neizpildi un pārkāpumu konstatēšanu" (turpmāk tekstā - Iesniegums).

Iesniegumā SIA "Lattelecom" sūdzas, ka SIA "TV3 Latvia" nepilda Konkurences padomes 18.06.2009. lēmumā Nr.E02-19 lietā Nr.2164/08/10/8 "Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 3. un 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu "VIASAT AS" (Igaunija) un SIA "TV3 Latvia" darbībās" uzliktos tiesiskos pienākumus, vilcinot licences līguma noslēgšanu par televīzijas kanāla TV3 retranslācijas tiesību piešķiršanu ar SIA "Lattelecom".

Saskaņā ar Iesniegumā norādīto informāciju Konkurences padomes lēmuma neizpilde izpaužas gan līgumsarunu novilcināšanā, gan apstāklī, ka licences tiesību iegūšana uz TV3 kanālu faktiski tika saistīta ar licences tiesību iegūšanu uz 3+ un TV3 kanālu, ko SIA "Lattelecom" ieskatā apliecina izvairīšanās noslēgt līgumu par TV3 kanāla licences tiesību piešķiršanu SIA "Lattelecom" pirms akcepta saņemšanas par pārējo līgumu noslēgšanu. SIA "Lattelecom" Iesniegumā norādīja, ka: "Starp SIA "TV3 Latvia" un SIA "Lattelecom" ir noritējušas pārrunas par televīzijas programmas TV3 licences līguma noslēgšanu, kur līguma noslēgšana SIA "TV3 Latvia" sākotnēji piedāvātajā redakcijā nebija iespējama, jo projekts neatbilda Konkurences padomes lēmuma 2.1.punktam. Laika periodā līdz 2009.gada 2.oktobrim starp pusēm tika saskaņots televīzijas programmas TV3 licences līguma projekts, tomēr tā virzība tika panākta pie apstākļiem, kad SIA "Lattelecom" uzsāka līgumsarunas arī par maksas kanālu 3+ un TV6 licences līgumiem un puses panāca vienošanos arī par šo līgumu būtiskajiem noteikumiem."

SIA "Lattelecom" norādīja, ka SIA "TV3 Latvia" darbības liecina par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu, sasaistot licences tiesību iegūšanu uz TV3 kanālu ar licences tiesību iegūšanu uz 3+ un TV6 kanālu; tāpat arī SIA "TV3 Latvia" darbības liecina par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu, piedāvājot SIA "Lattelecom" nevienlīdzīgus līguma nosacījumus, salīdzinot ar pārējiem maksas televīzijas operatoriem. Ņemot vērā iepriekš minēto, Iesniegumā SIA "Lattelecom" lūdz Konkurences padomi izvērtēt SIA "TV3 Latvia" darbību atbilstību Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 3. un 5.punktam.

SIA "Lattelecom" Iesniegumā lūdza cita starpā Konkurences padomi veikt izpēti par Konkurences likuma 11.panta noteiktā vienošanās aizlieguma pārkāpuma pazīmēm SIA "TV3 Latvia" un saistīto uzņēmumu darbībās.

"Lattelecom" ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas Nr.40003052786, juridiskā adrese ir Dzirnavu iela 105, Rīga.

"TV3 Latvia" ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas Nr.40103065880, juridiskā adrese ir Maskavas iela 322, Rīga.

"MTG Broadcasting AB" ir Zviedrijā reģistrēta kapitālsabiedrība, tās juridiskā adrese ir Skeppsbron 18, 10313, Stokholma, Zviedrija.

Izvērtējot Iesniegumā ietverto un papildus iegūto informāciju, Konkurences padome

konstatēja:

1. Konkurences likuma 11.pantā noteiktā aizlieguma pārkāpums SIA "TV3 Latvia" un "MTG Broadcasting AB" darbībās

1.1. Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka "Ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par:

1) tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem;

2) ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli;

3) tirgu sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus;

4) noteikumiem, kuri darījumu slēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu ar trešo personu padara atkarīgu no tā, vai šī trešā persona uzņemas saistības, kuru komerciālais lietojums neattiecas uz konkrēto darījumu;

5) piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumus, kad konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šā piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci;

6) nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos ar trešajām personām, radot tām konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus;

7) darbībām (bezdarbību), kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā tirgū".

Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 11.punktu: "vienošanās - divu vai vairāku tirgus dalībnieku līgums vai saskaņota darbība, kurā tirgus dalībnieki piedalās, kā arī lēmums, ko pieņēmusi reģistrēta vai nereģistrēta tirgus dalībnieku apvienība (asociācija, savienība u.tml.) vai tās amatpersona".

Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 9.punktu: "tirgus dalībnieks - jebkura persona (arī ārvalsts persona), kura veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību Latvijas teritorijā vai kuras darbība ietekmē vai var ietekmēt konkurenci Latvijas teritorijā. Ja tirgus dalībniekam vai vairākiem tirgus dalībniekiem kopā ir izšķiroša ietekme pār vienu tirgus dalībnieku vai vairākiem citiem tirgus dalībniekiem, tad visus tirgus dalībniekus var uzskatīt par vienu tirgus dalībnieku".

Ņemot vērā minēto, lai konstatētu Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas noteikto aizliegumu pārkāpumu pazīmes tirgus dalībnieku darbībās, ir jākonstatē vienošanās starp diviem savstarpēji neatkarīgiem tirgus dalībniekiem.

1.2. Iesniegumā SIA "Lattelecom" norāda, ka licences līguma par TV3 kanālu nenoslēgšana apstākļos, kad līguma noslēgšana ar SIA "TV3 Latvia" kā tiesīb- un rīcībspējīgu komersantu ir atkarīga no piekrišanas saņemšanas no citas komercsabiedrības, satur aizliegtās vienošanās pazīmes Konkurences likuma 11.panta izpratnē.

SIA "TV3 Latvia" un Konkurences padomes pārstāvju 13.11.2009. tikšanās laikā SIA "TV3 Latvia" informēja, ka licences līgumu teksti pirms parakstīšanas ir jāsaskaņo ar "MTG Broadcasting AB" valdi.

1.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 06.11.2009. izziņā Nr.7-3-150787 sniegtā informācija liecina, ka SIA "TV3 Latvia" kapitāla daļu turētājs ir Zviedrijas uzņēmums "MTG Broadcasting AB". Līdz ar to SIA "TV3 Latvia" un "MTG Broadcasting AB" ir uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma 1.panta 9.punkta izpratnē.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome secina, ka nav pamata uzskatīt, ka ir noticis Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpums SIA "TV3 Latvia" un "MTG Broadcasting AB" darbībās.

2. Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 1., 3. un 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpums SIA "TV3 Latvia" darbībās

2.1. Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 1.punktu "dominējošais stāvoklis ir tirgus dalībnieka (..) ekonomisks (saimniecisks) stāvoklis konkrētajā tirgū, ja šis dalībnieks (..) spēj ievērojami kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci jebkurā konkrētajā tirgū pietiekami ilgā laika posmā, darbojoties pilnīgi vai daļēji neatkarīgi no konkurentiem, klientiem, piegādātājiem vai patērētājiem".

Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 3. un 5.punkts nosaka, ka "jebkuram tirgus dalībniekam, kas atrodas dominējošā stāvoklī, ir aizliegts jebkādā veidā ļaunprātīgi to izmantot Latvijas teritorijā. Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana var izpausties arī kā (..) 3) tādu noteikumu izvirzīšana, kuri darījuma slēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu ar citu tirgus dalībnieku padara atkarīgu no tā, vai šis tirgus dalībnieks uzņemas papildu saistības, kuras pēc būtības un pēc komerciālā lietojuma neattiecas uz konkrēto darījumu; (..) 5) nevienādu noteikumu piemērošana ekvivalentos darījumos ar citu tirgus dalībnieku, radot tam konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus".

Vienlaikus Konkurences padome vērtēja, vai SIA "TV3 Latvia" darbībās ir saskatāms Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 1.punkta pārkāpums, kas nosaka, ka tirgus dalībniekam, kas atrodas dominējošā stāvoklī, ir aizliegts atteikties slēgt darījumu ar citu tirgus dalībnieku (..) bez objektīvi attaisnojoša iemesla, tajā skaitā netaisnīga un nepamatota atteikšanās piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

2.2. Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 4.punktu "konkrētais tirgus ir konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu". Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 5.punktu "konkrētās preces tirgus ir noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības", un saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 3.punktu "konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiskā teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām".

Konkurences padomes 2009.gada 18.jūnija lēmumā Nr.E02-19 lietā Nr.2164/08/10/8 "Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 3. un 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu "VIASAT AS" (Igaunija) un SIA "TV3 Latvia" darbībās" tika konstatēts, ka SIA "TV3 Latvia" darbojas TV3 kanāla izplatīšanas vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā, kā arī atrodas dominējošā stāvoklī konkrētajā tirgū1. Konkurences padome uzskata, ka nav pamata definēt konkrēto tirgu savādāk; tāpat arī nav mainījušies tirgus apstākļi TV3 kanāla izplatīšanas vairumtirdzniecības tirgū Latvijas Republikā.

Ņemot vērā minēto, kā arī Iesniegumā norādīto informāciju, Konkurences padome uzskata, ka konkrētais tirgus ir TV3 kanāla izplatīšanas vairumtirdzniecības tirgus Latvijas Republikā. SIA "TV3 Latvia" atrodas dominējošā stāvoklī konkrētajā tirgū.

2.3. Iesniegumā tika norādīts, ka SIA "TV3 Latvia" darbības satur Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā minētā aizlieguma pārkāpuma pazīmes, jo līguma noslēgšana par TV3 kanālu tiek saistīta ar citu līgumu - par kanāliem 3+ un TV6 - noslēgšanu, tādējādi nepildot arī Konkurences padomes 2009.gada 18.jūnija lēmumā Nr.E02-19 noteiktos tiesiskos pienākumus.

Iesniegumam tika pievienota elektroniskā sarakste starp SIA "Lattelecom" un SIA "TV3 Latvia" pārstāvjiem. No minētās sarakstes Konkurences padome secina, ka starp pusēm tika panākta vienošanās par līguma tekstu, pirms tas tika saskaņots ar SIA "TV3 Latvia" mātes sabiedrību - "MTG Broadcasting AB". Līgums netika noslēgts tikai tāpēc, ka "MTG Broadcasting AB" valde nav apstiprinājusi SIA "Lattelecom" piedāvāto līguma projekta redakciju.

2.4. Iesniegumā tika norādīts, ka SIA "TV3 Latvia" piedāvā SIA "Lattelecom" nevienlīdzīgus darījuma nosacījumus, iegādājoties licences tiesības uz TV3 kanāla retranslāciju, salīdzinājumā ar citiem tirgus dalībniekiem, kas norāda uz Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "TV3 Latvia" darbībās.

Konkurences padomes 2009.gada 18.jūnija lēmumā Nr.E02-19 lietā Nr.2164/08/10/8 "Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 3. un 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu "VIASAT AS" (Igaunija) un SIA "TV3 Latvia" darbībās" SIA "TV3 Latvia" tika uzlikti šādi tiesiskie pienākumi:

"2.1. nodrošināt iespēju iegūt licences tiesības TV3 kanāla retranslācijai maksas televīzijas operatoru elektronisko sakaru tīklos, nesasaistot TV3 kanālu ar citiem specializētu tēmu un/ vai nespecializētu tēmu kanāliem;

2.2. 1 (viena) mēneša laikā rakstiski (nosūtot vēstuli) informēt visus zināmos sadarbības partnerus - maksas televīzijas operatorus Latvijas Republikā - par iespēju iegūt licences tiesības uz TV3 kanāla retranslāciju maksas televīzijas operatoru elektronisko sakaru tīklos atsaistītā veidā, t.i., atsevišķi no citiem specializētu tēmu un/ vai nespecializētu tēmu kanāliem;

2.3. 10 (desmit) dienu laikā no 2.2.apakšpunktā noteiktā pienākuma izpildes iesniegt Konkurences padomei rakstisku apstiprinājumu, kas apliecina 2.2.apakšpunktā noteiktā pienākuma izpildi"2.

Ievērojot iepriekš minētos tiesiskos pienākumus, SIA "TV3 Latvia" rakstiski informēja maksas televīzijas operatorus par iespēju iegūt licences tiesības uz TV3 kanāla retranslāciju maksas televīzijas operatoru elektronisko sakaru tīklos atsaistītā veidā, nosūtot maksas televīzijas operatoriem standarta līguma projektu. Saskaņā ar Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju, kā arī 13.11.2009. SIA "Lattelecom", SIA "TV3 Latvia" un Konkurences padomes pārstāvju tikšanās laikā sniegto informāciju no SIA "TV3 Latvia" puses visiem maksas televīzijas operatoriem tika piedāvāti vienlīdzīgi līguma nosacījumi.

Konkurences padome papildus pieprasīja informāciju par SIA "TV3 Latvia" noslēgtajiem un spēkā esošajiem līgumiem sakarā ar TV3 kanāla licences tiesību piešķiršanu to tālākai retranslācijai. Pamatojoties uz SIA "TV3 Latvia" sniegto informāciju, Konkurences padome secina, ka SIA "TV3 Latvia" tika noslēgts līgums ar (*) par TV3 kanāla licences tiesību piešķiršanu, kura nosacījumi neatšķiras no SIA "TV3 Latvia" izsūtīta standarta līguma projekta, izpildot Konkurences padomes lēmumā noteikto tiesisko pienākumu. SIA "TV3 Latvia" norādīja, ka ar pārējiem maksas televīzijas operatoriem notiek sarunas par līguma noslēgšanu.

Izvērtējot Iesniegumam pievienoto elektronisko saraksti starp SIA "Lattelecom" un SIA "TV3 Latvia", secināms, ka līdzīgi līguma nosacījumi tika piedāvāti arī SIA "Lattelecom".

2.5. 13.11.2009. starp Konkurences padomes, SIA "Lattelecom" un SIA "TV3 Latvia" pārstāvjiem notika tikšanās, kuras laikā tika apspriesti SIA "TV3 Latvia" SIA "Lattelecom" piedāvātā līguma projekta strīdīgie nosacījumi.

2.6. 01.12.2009. Konkurences padome saņēma SIA "Lattelecom" 01.12.2009. vēstuli Nr.25492-1-1 "Par informācijas sniegšanu", kurā SIA "Lattelecom" informēja par sarunu gaitu ar SIA "TV3 Latvia". 01.12.2009. bija saņemta arī SIA "TV3 Latvia" 01.12.2009. vēstule Nr.2/09-102, kurā SIA "TV3 Latvia" informēja par sarunu gaitu ar SIA "Lattelecom".

Izvērtējot abu tirgus dalībnieku sniegto informāciju, Konkurences padome konstatēja, ka 23.11.2009. SIA "Lattelecom" saņēma no SIA "TV3 Latvia" Licences līguma projektu. SIA "Lattelecom" neapmierināja virkne SIA "TV3 Latvia" piedāvāto nosacījumu.

SIA "Lattelecom" 01.12.2009. vēstulē Nr.25492-1-1 Konkurences padomei norādīja, ka: " (..) uzskatām, ka joprojām SIA "TV3 Latvia" televīzijas kanāla TV3 retranslācijas tiesības dara atkarīgas no ar darījumu nesaistītu saistību uzņemšanās. Un tieši, saskaņā ar Līguma 1.4.punkta noteikumiem, (*)".

Savā 24.11.2009. vēstulē Nr.27149-1 "Par televīzijas programmas TV3 retranslācijas līguma noteikumiem", kas adresēta SIA "TV3 Latvia", SIA "Lattelecom" norādīja, ka nepiekrīt:

1) maksas apmēram (*) par abonentu mēnesī, uzskatot, ka šai maksai jābūt (*);

2) nosacījumam, ka, (*);

3) nosacījumam, ka, (*);

4) nosacījumam, ka (*);

5) nosacījumam, ka (*).

SIA "Lattelecom" pievienoja vēstulei līguma projektu no savas puses.

2.7. 01.12.2009. Konkurences padome saņēma no SIA "TV3 Latvia" 01.12.2009. vēstuli Nr.2/09-102, kurā ir sniegta informācija par sarunu gaitu. Saskaņā ar SIA "TV3 Latvia" sniegto informāciju SIA "TV3 Latvia" piedāvāja samazināt maksas apmēru pārejas periodā līdz (*) un (*), kā arī sniedza argumentāciju par pārējiem līguma projekta nosacījumiem, kuriem nepiekrita SIA "Lattelecom".

2.8. Izvērtējot abu pušu sniegtos viedokļus par līguma projekta nosacījumiem, Konkurences padome konstatē, ka, ievērojot SIA "TV3 Latvia" pēdējo piedāvāto līguma projekta redakciju un skaidrojumus par līguma projekta nosacījumiem, SIA "TV3 Latvia" darbībās nav saskatāmas Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 1., 3. un 5.punkta pārkāpuma pazīmes. Piedāvātā līguma projekta redakcija nesatur norādes uz to, ka SIA "TV3 Latvia" sasaista televīzijas kanāla TV3 licences iegūšanu ar nosacījumu iegādāties licences citu televīzijas kanālu retranslēšanai, kā rezultātā nav pamata uzskatīt, ka būtu noticis Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta pārkāpums, kā arī ka netiktu pildīti Konkurences padomes 2009.gada 18.jūnija lēmumā Nr.E02-19 noteiktie tiesiskie pienākumi.

Nav arī konstatējama atšķirīga pieeja no SIA "TV3 Latvia" dažādiem klientiem. Atšķirīgo maksas apmēru noteikšana SIA "Lattelecom" un (*) attiecas uz situāciju nākotnē, t.i., faktiski šie atšķirīgie nosacījumi netiek piemēroti, un nav iespējams noteikt, vai un kad tie būs piemēroti, tādējādi šādi nosacījumi nekvalificējas atbilstoši Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajiem darījumiem.

Licences līguma starp SIA "TV3 Latvia" un SIA "Lattelecom" noslēgšana patlaban ir sarunu procesā, abām pusēm paužot objektīvus un pamatotus argumentus savai nostājai par civiltiesiska darījuma noteikumiem un cenšoties atrast kompromisu. Tādējādi, ņemot vērā arī SIA "TV3 Latvia" 01.12.2009. vēstulē Nr.2/09-102 sniegto informāciju, Konkurences padomei nav pamata uzskatīt, ka pašreizējā līguma noslēgšanas stadija tiktu nepamatoti novilcināta, kas pie noteiktiem apstākļiem būtu vērtējams kā iespējams Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 1.punkta pārkāpums.

Ņemot vērā šajā lēmumā konstatēto, Konkurences padome uzskata, ka nav pamata ierosināt lietas izpēti par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 1., 3. un 5.punkta pārkāpumu SIA "TV3 Latvia" darbībās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Konkurences likuma 1.panta 9.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 11.panta pirmo daļu, 13.panta pirmās daļas 1., 3. un 5.punktu, 14.panta trešās daļas 2.punktu, 23.panta trešās daļas 3.punktu un ceturto prim daļu, Konkurences padome

nolēma:

Neierosināt lietu uz SIA "Lattelecom" 02.11.2009. iesnieguma Nr.25492 pamata par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteikto aizliegumu pārkāpumu SIA "TV3 Latvia" un "MTG Broadcasting AB" darbībās, Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 1., 3. un 5.punktā noteikto aizliegumu pārkāpumu SIA "TV3 Latvia" darbībās un par Konkurences padomes 2009.gada 18.jūnija lēmumā Nr.E02-19 noteikto tiesisko pienākumu nepildīšanu.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.


(*) - Ierobežotas pieejamības informācija.

1 Konkurences padomes 2009.gada 18.jūnija lēmumā Nr.E02-19 lietā Nr.2164/08/10/8 "Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 3. un 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu "VIASAT AS" (Igaunija) un SIA "TV3 Latvia" darbībās", 1.3., 3.punkts. [www.kp.gov.lv].

2 Konkurences padomes 2009.gada 18.jūnija lēmumā Nr.E02-19 lietā Nr.2164/08/10/8 "Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 3. un 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu "VIASAT AS" (Igaunija) un SIA "TV3 Latvia" darbībās", nolemjoša daļa [www.kp.gov.lv ].

Konkurences padomes priekšsēdētāja v.i. D.Rungēvica

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par lietas neierosināšanu Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 54Pieņemts: 03.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 17.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
202184
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)