Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.835

Rīgā 2009.gada 9.decembrī (prot. Nr.87 19.§)

Grozījumi Programmā mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam ieviešanai 2008.-2010.gadā

1. Izdarīt Programmā mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam ieviešanai 2008.-2010.gadā (apstiprināta ar Ministru kabineta 2008.gada 9.maija rīkojumu Nr.254 "Par Programmu mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam ieviešanai 2008.-2010.gadā") šādus grozījumus:

1.1. aizstāt kopsavilkuma un informatīvās daļas nosaukumā un tekstā skaitļus un vārdu "2008.-2010.gads" (attiecīgā locījumā) ar skaitļiem un vārdu "2008.-2013.gads" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt kopsavilkuma sadaļas "Problēma" piektās rindkopas otrajā teikumā vārdus "trijiem gadiem" ar vārdiem "sešiem gadiem";

1.3. svītrot kopsavilkuma sadaļas "Problēma" piektās rindkopas piekto teikumu;

1.4. izteikt kopsavilkuma sadaļas "Programmas īstenošanas finansējuma avoti" tekstu šādā redakcijā:

"Programmas pasākumu īstenošanai papildu valsts budžeta līdzekļi nav nepieciešami. Pasākumu īstenošanai tiks izmantoti struktūrfondu un ārvalstu finanšu līdzekļi.";

1.5. izteikt informatīvās daļas sadaļu "Dokumentā lietotie saīsinājumi" šādā redakcijā:

"Dokumentā lietotie saīsinājumi

EM Ekonomikas ministrija

ES Eiropas Savienība

IZM Izglītības un zinātnes ministrija

KM Kultūras ministrija

LM Labklājības ministrija

LU Latvijas Universitāte

MK Ministru kabinets

NTSP Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra

PINTSA Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome

RAPLM Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

SM Satiksmes ministrija

SF ES struktūrfondi";

1.6. aizstāt informatīvās daļas sadaļas "Ievads" otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus "trim gadiem" ar vārdiem "sešiem gadiem";

1.7. izteikt informatīvās daļas sadaļas "Ievads" otrās rindkopas piekto teikumu šādā redakcijā:

"Programma ir politikas plānošanas dokuments, kura mērķis ir noteikt konkrētu pasākumu kopumu un rezultātus, kas veicami, lai nodrošinātu pamatnostādnēs noteikto mērķu sasniegšanu. Programma ir izstrādāta līdz 2013.gadam, un tā atspoguļo pasākumus un to izpildes laika plānojumu, kā arī papildus nepieciešamās izmaksas to īstenošanai.";

1.8. izteikt informatīvās daļas 3.sadaļu šādā redakcijā:

"3. Plānotie programmas politikas un darbības rezultāti un to rādītāji

Nodrošināts elastīgs un darba tirgus prasībām atbilstošs izglītības un apmācības piedāvājums un pieejamība, kā arī uzlabota lēmumu pieņemšanas koordinācija, palielinot mūžizglītības procesā iesaistīto personu īpatsvaru 2013.gadā līdz 12,5 % no mūžizglītības mērķa grupas.

Politikas rezultāts

Rezultatīvie rādītāji

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Pieaugušo (25-64) dalība izglītībā un apmācībā gadā no attiecīgās vecuma grupas iedzīvotājiem

7,5 %

9,0 %

10,0 %

11,0 %

12,5 %

Personu (18-24) bez vidējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas, kuras neturpina mācīties, īpatsvars no attiecīgās vecuma grupas iedzīvotājiem

17,5 %

17,5 %

17,0 %

16 %

14 %

Personu īpatsvara pieaugums, kas pēc bezdarbnieku apmācībām iegūst darbu

+10 %

+10 %

+5 %

+5 %

+5 %

Lai sasniegtu iepriekš minētos politikas rezultātus, galvenie darbības rezultāti un to rādītāji noteikti katram mūžizglītības politikas apakšmērķim.

Programmas I apakšmērķim (Veidot pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, kas nodrošina ilgtspējīgas kompetences darbam, pilsoniskai līdzdalībai, personības izaugsmei un sekmē uz augstām prasmēm balstītu konkurētspējīgas zināšanu ekonomikas un demokrātiskas sabiedrības attīstību Latvijā) noteikti šādi darbības rezultāti:

  • ieviesta neformālās izglītības un ikdienas mācību rezultātu atzīšanas sistēma;
  • ieviesta nacionālās kvalifikācijas ietvarstruktūra;
  • nodrošināts kvalitatīvas izglītības piedāvājums darbam.

Darbības rezultāts

Rezultatīvie rādītāji pa gadiem

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Darbojas neformālā veidā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas sistēma (personu īpatsvara pieaugums, kas saņem kvalifikāciju, izmantojot neformālās izglītības atzīšanas sistēmu)  

100 personas

+10 %

+5 %

+5 %

Izglītības programmas pārstrādātas atbilstoši mācību rezultātiem (zināšanas, prasmes un kompetences) (% no visām formālās izglītības programmām)

10 %

40 %

50 %

70 %

90 %

Nodrošinātas kvalitatīvas zināšanas, prasmes un kompetences darbam - bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba ņēmējiem atbilstoši pieprasījumam (personu skaits, kuras saņem pakalpojumu (tūkst.))

51,2

(tūkst.)

16,9

(tūkst.)

21,9

(tūkst.)

12,0

(tūkst.)

6,5

(tūkst.)

Programmas II apakšmērķim (Nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīvesvietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, sociālā statusa, funkcionāliem traucējumiem) noteikti šādi darbības rezultāti:

  • saglabāta izglītības iestāžu teritoriālā pieejamība.

Darbības rezultāts

Rezultatīvie rādītāji pa gadiem

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Nodrošināts transports izglītojamajiem uz izglītības iestādi un dzīvesvietu (pakalpojuma nodrošināšanai transportlīdzekļu pieaugums)

01

110

110 autobusu

115 autobusu

120 autobusu

1 Pakalpojumu plānots ieviest sākot ar 2010.gadu

Programmas III apakšmērķim (Izveidot saskaņotu normatīvo aktu sistēmu un efektīvu resursu (tai skaitā finanšu) pārvaldi, ievērojot dalītās atbildības un nozaru politikas mijiedarbības principus, vienotas mūžizglītības sistēmas attīstībai) noteikti šādi darbības rezultāti:

  • palielinājies atbalsts pieaugušo izglītības nodrošinājumam formālās izglītības iestādēs;
  • palielinājies pašvaldību ieguldījums pieaugušo izglītības nodrošināšanā.

Darbības rezultāts

Rezultatīvie rādītāji pa gadiem

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Pieaugušo izglītības finansējuma īpatsvara pieaugums pašvaldībā uz vienu pašvaldības teritorijā pieaugušo iedzīvotāju

1,22 lati

+30 %

+10 %

+10 %

+5 %"

1.9. izteikt informatīvās daļas 5., 6., 7., 8. un 9.sadaļu šādā redakcijā:

"5. Uzdevumu izpildes laika plānojums

Programma pamatnostādņu ieviešanai izstrādāta laika periodam no 2008.gada līdz 2013.gadam. Programmas uzdevumu un aktivitāšu izpildes laika plānojums norādīts programmas 9.sadaļas 3.kolonnā "Uzdevuma izpildes termiņš".

6. Uzdevumiem atbilstošs papildus nepieciešamā finansējuma plānojums

Programmas mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai tiks izmantots struktūrfondu finansējums, par kuru informācija iekļauta darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā, darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā, Šveices Konfederācijas finanšu instruments, Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments, kā arī Eiropas Savienības Rīcībprogrammas mūžizglītības jomā 2007.-2013. finansējums.

7. Par uzdevumu izpildi atbildīgās institūcijas

Atbildīgā institūcija par programmas ieviešanas rezultātu pārraudzību un ietekmes novērtēšanu ir IZM. Nozaru ministrijas, pašvaldības, sociālie partneri un augstskolas ir iesaistītas programmas īstenošanā atbilstoši pamatnostādņu 7.sadaļā norādītajam.

8. Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība

Par programmā paredzēto uzdevumu izpildi atbildīgās institūcijas katru gadu līdz 1.martam (laikposmā no 2009.gada līdz 2014.gadam) iesniedz IZM informāciju par uzdevumu izpildes gaitu.

IZM reizi divos gados (līdz 2011.gada 1.aprīlim un 2013.gada 1.aprīlim) sagatavo un noteiktā kārtībā iesniedz MK informatīvo ziņojumu par programmas īstenošanas gaitu.

Pārskatā jāsniedz analīze par iepriekšējā periodā veiktajiem nozīmīgākajiem programmas pasākumiem, jānorāda tiem izlietotie resursi, jānovērtē ietekme atbilstoši iepriekš noteiktajiem rādītājiem un iesniegtajiem rezultātiem, kā arī jāsniedz informācija par esošajām problēmām.

9. Galvenie uzdevumi programmas rezultātu sasniegšanai, uzdevuma izpildes laika plānojums, uzdevumiem atbilstošs finansējuma plānojums, par uzdevuma izpildi atbildīgās institūcijas

Nr. p.k.

Uzdevums

Uzdevuma izpildes termiņš

Atbildīgā institūcija

Iesaistītās institūcijas

Esošais finansējums
(LVL)

Papildus nepieciešamais finansējums (LVL)

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
1. Politikas rīcības virziens: Nodrošināt izglītības un apmācības piedāvājuma elastīgumu un atbilstību darba tirgus prasībām
1.1. Politikas rezultāts: Nodrošināta izglītības piedāvājuma pāreja uz mācīšanas rezultātiem balstītu ietvarstruktūru
1.1.1. Izstrādāta nacionālā kvalifikācijas ietvarstruktūra, un tās līmeņi pielīdzināti Eiropas Kvalifikācijas ietvarstruktūrai

2010.

IZM

 

0

0

0

-

-

-

1.1.2. Programmas vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā pārstrādātas atbilstoši mācību rezultātiem (zināšanas, prasmes un kompetences)

2013.

IZM

Augstskolas
NTSP (PINTSA)

SF ietvaros SF ietvaros SF ietvaros SF  ietvaros SF ietvaros SF ietvaros
1.2. Politikas rezultāts: Izveidota efektīvi funkcionējoša, uz darba tirgus pieprasījumu balstīta profesionālās (sākotnējā un tālākizglītība) izglītības sistēma
1.2.1.

 

Pilnveidota profesionālās izglītības struktūra un līdzsvaroti vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības ieguves nosacījumi

 

2010.

IZM

 

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

-

-

-

1.2.2. Optimizēts profesionālās izglītības iestāžu tīkls un uzlabota tā materiāltehniskā bāze 2012.

IZM

KM

SF ietvaros SF ietvaros SF ietvaros SF ietvaros SF ietvaros

-

1.2.3. Nodrošinātas sociālo partneru tiesības piedalīties nacionālā līmenī lēmuma pieņemšanā par izglītības budžeta plānošanu, kā arī pienākumi profesiju standartu un profesionālās sākotnējās izglītības programmu izstrādē un ieviešanā

2011.

IZM

NTSP

(PINTSA)

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

-

-

1.2.4. Pilnveidota darba tirgus prognozēšanas sistēma

2010.

EM

LM

IZM

-

-

-

-

-

-

Pilnveidota darba tirgus analīžu un prognožu izmantošanas sistēma, lai nodrošinātu izglītības piedāvājumu

IZM

NTSP

(PINTSA)

-

-

-

-

-

-

1.2.5. Nodrošināta neformālā veidā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas sistēmas darbība

2010.

IZM

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

-

-

-

1.3. Politikas rezultāts: Nodrošināts pieaugušo izglītības piedāvājums un kvalitāte
1.3.1. Nodrošinātas jaunās2 pamatprasmes 15 % (tai skaitā ar īpašām vajadzībām) pieaugušajiem pašvaldības teritorijā sadarbībā ar vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestādēm

sākot ar 2011.

IZM

Pašvaldības, augstskolas

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

1.3.2. Nodrošinātas zināšanas, prasmes un kompetences darbam - bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba ņēmējiem, t.sk. izmantojot mūžizglītības kupona sistēmu, kā arī komercdarbības uzsācējiem un komersantiem

sākot ar 2009.

LM,

EM

IZM, KM,

plānošanas reģioni (dalība finansējuma kvotu sadalīšanā)

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

1.3.3. Nodrošināts pietiekams otrās iespējas izglītības piedāvājums vispārējās (vakara (maiņu) skolās) un profesionālās izglītības iestādēs (pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanai, īpaši sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām)

sākot ar 2010.

IZM

Pašvaldības

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

1.3.4. Noteiktas neformālās pieaugušo izglītības pedagoga kvalifikācijas prasības

2010.

IZM

0

0

-

-

-

1.3.5. Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas aktivitāšu ieviešana, nodrošinot izglītību un mobilitāti pedagogiem, audzēkņiem un pieaugušajiem, t.sk. no sociālā riska grupām

2013.

IZM

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

1.4. Politikas rezultāts: Nodrošināti karjeras pakalpojumi
1.4.1. Nodrošinātas kvalitatīvas karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba ņēmējiem

pastāvīgi

LM

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

SF ietvaros

1.4.2. Nodrošināta karjeras izglītība vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestādēs

sākot ar 2010.

IZM

KM

-

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

2. Politikas rīcības virziens: Nodrošināt izglītības pieejamību
2.1. Politikas rezultāts: Nodrošināta vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu teritoriālā pieejamība izglītojamiem
2.1.1. Nodrošināts transports izglītojamiem uz izglītības iestādi un dzīvesvietu pašvaldības teritorijā

sākot ar 2010.

SM, RAPLM

IZM, pašvaldības

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

3. Politikas rīcības virziens: Nodrošināt mūžizglītības principa ieviešanas koordināciju
3.1. Politikas rezultāts: Nodrošināta visu līmeņu izglītības starpresoru koordinācija ministriju un sociālo partneru līmenī
3.1.1. Darbojas Izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome pamatnostādņu uzdevumu izpildes koordinēšanai

2010.

IZM

NTSP (PINTSA),
EM, KM,  LM, RAPLM

0

0

0

0"

2 Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums (2006. gada 18. decembris) par pamatprasmēm mūžizglītībā

1.10. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi
(tūkst. Ls)

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2009.

2010.

2011.

2012.

 
1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

-

-

-

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme  

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Cita informācija Programmas pasākumu īstenošanai papildu valsts budžeta līdzekļi nav nepieciešami. Pasākumu īstenošanai tiks izmantoti struktūrfondu un ārvalstu finanšu līdzekļi"

2. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt precizēto programmu un kopsavilkumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs K.Gerhards

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Programmā mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.–2013.gadam ieviešanai 2008.–2010.gadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 835Pieņemts: 09.12.2009.Stājas spēkā: 09.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 11.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
201881
09.12.2009
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)