Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ekonomikas ministrija rīkojums Nr.136

Rīgā 1995.gada 31.jūlijā

Par privatizācijas sertifikātu kontu numuru piešķiršanas kārtību

Izpildot Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumus Nr.210., Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija nosaka vienotu fizisko personu un Uzņēmumu reģistrā reģistrēto uzņēmumu, statūtsabiedrību un citu privatizācijas subjektu (turpmāk - juridisko personu) privatizācijas sertifikātu kontu (turpmāk - kontu) numuru piešķiršanas kārtību banku iestādēs, kuras atver kontus un veic operācijas ar privatizācijas sertifikātiem (turpmāk - sertifikātiem).

1. Fiziskās personas konta numurs sastāv no attiecīgās bankas koda (turpmāk - BK) un personas koda. Bankas kodu veido:

1.1. "Sakaru Bankā": fiziskām personām rajonos un republikas pilsētās BK ir attiecīgās filiāles, pārstāvniecības vai aģentūras pasta indekss, bet Rīgas filiālē un tās aģentūrās pirms BK uzrāda vēl arī konta kārtas numuru. Juridiskām personām BK pirmie divi cipari ir bankas vai tās filiāles (pārstāvniecības) korespondējošā konta pirmie divi cipari, tad seko bankas koda pēdējie trīs cipari un konta kārtas numurs. Privatizācijas sertifikātu grāmatiņas nozaudēšanas gadījumā banka izsniedz sertifikātu grāmatiņas dublikātu ar iepriekšējo konta numuru.

1.2. Latvijas Krājbankā: BK ir bankas filiāles numurs un konta kārtas numurs. Privatizācijas sertifikātu grāmatiņas nozaudēšanas gadījumā banka izsniedz jaunu sertifikātu grāmatiņu ar citu konta numuru un iepriekšējo anulē.

1.3. Latvijas Republikā reģistrētajām bankām, kuras saņēmušas atļauju juridisko personu sertifikātu kontu atvēršanai un apkalpošanai, bankas koda pirmie divi cipari ir bankas vai tās filiāles korespondējošā konta pirmie divi cipari, tad seko bankas koda pēdējie trīs cipari un četrzīmju konta kārtas numurs.

Piezīme:

Mirušām personām, kuras ir atstājušas mantojumu sertifikātos, kontus atver mirušā līgumiskais mantinieks vai pēc tiesas lēmuma iecelts mantojuma aizgādnis, vai mantojuma izpildītājs, un konta numuru piešķir, izmantojot mirušās personas kodu, beigās pievienojot burtu "M":

a) ja mirusī persona ir tikusi reģistrēta Pilsonības un imigrācijas departamentā (PID) un miršanas apliecībā ir ierakstīts PID piešķirtais personas kods, tad kontu numuru piešķir, izmantojot personas kodu;

b) ja mirusī persona ir tikusi reģistrēta PID, bet miršanas apliecībā nav ierakstīts PID piešķirtais personas kods, tad izziņu par PID piešķirto personas kodu izsniedz PID rajona nodaļā un miršanas apliecībā šo kodu ieraksta Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā;

c) ja mirusī persona nav reģistrēta PID iedzīvotāju reģistrā, tad, mirušā radiniekam vai mantojuma aizgādnim mirusī persona ir jāreģistrē tajā PID nodaļā, kas atbilst mirušā pēdējai dzīves vietai, saskaņā ar PID instrukciju par personas koda piešķiršanu pēc 31.12.92. mirušām Iedzīvotāju reģistrā neiekļautām personām.

2. Fizisko personu īpašuma kompensācijas konti vai apakškonti:

2.1. Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā reģistrētajām personām konta numurs sastāv no BK, personas koda, aiz kura seko burts "K". Ja īpašuma kompensācijas sertifikātus (turpmāk - kompensācijas sertifikāti) ieskaita fiziskās personas kontā, tad ar burtu "K" tiek atzīmēts apakškonts.

2.2. Personām, kuras nav reģistrētas Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā, personas koda vietā lieto personas identifikācijas numuru, kuru piešķir Privatizācijas un sertifikācijas informatīvā nodrošinājuma centrs (turpmāk - PSINC) pēc pašvaldības pieprasījuma.

2.3. Attiecībā uz personām, kuras mirušas pēc lēmuma par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu, jāievēro 1.punkta piezīme.

3. Starpniecības uzņēmumu tirdzniecības konta numura pirmās zīmes ir burti "T" vai "TK" (kompensācijas sertifikātiem), pēc tiem seko juridiskajai personai piešķirtais Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs un BK.

4. Kopīgo ieguldījumu fondu ieguldījumu konta numura pirmās zīmes ir burti "S" vai "SK" (kompensācijas sertifikātiem), pēc tiem seko kopīgo ieguldījumu fonda speciālās atļaujas (licences) numurs un BK.

4.1. Kopīgo ieguldījumu fonda (turpmāk tekstā - fonda) speciālās atļaujas numurs sastāv no trīs daļām:

1) pirmā daļā burti FP;

2) otrā daļā pēc domu zīmes seko numurs, kurš apzīmē fonda dibinātāju (kopīgo ieguldījumu sabiedrības) saņemtās speciālās atļaujas (licences) kārtas numuru;

3) trešā daļā pēc domu zīmes seko attiecīgās kopīgo ieguldījumu sabiedrības dibināto fondu kārtas numurs.

4.2. Fonda konta numurā burtus FP (skat. 4.1.punkta 1.apakšpunktu) neraksta. Konta numuru pirmās piecas zīmes pēc burtiem "S" vai "SK" veido fonda licences numura otrās daļas cipari (skat. 4.punkta 2.apakšpunktu), rakstot priekšā nulles līdz vērtīgajam ciparam. Pēdējās četras zīmes paredzētas licences trešās daļas numuram (4.punkta 3.apakšpunkts), rakstot priekšā nulles līdz vērtīgajam ciparam.

Piemērs: ja fonda speciālās atļaujas (licences) numurs FP-4-2, tad konts tiek numurēts sekojoši

S_000040002 _ _ _ _ _ _ _ _ _
  bankas kods - 9 cipari

5. Statūtsabiedrību, t.sk. individuālo uzņēmumu, kuri dibināti kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību, ieguldījumu konta numura pirmās divas zīmes ir burti "UO" vai "UK" (kompensācijas sertifikātiem), pēc kuriem seko statūtsabiedrībai piešķirtais Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs un BK.

5.1. Statūtsabiedrību dalībnieku apakškontus, kuros ieskaita statūtsabiedrībai nodotos sertifikātus, fiziskām personām kodē ar personas kodu, bet juridiskām personām - ar Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numuru.

5.2. Sertifikātu pirkšanai no dalībniekiem atver atsevišķu apakškontu un to kodē ar burtu "U".

5.3. Visus tos UE kontus, kuri ir atvērti līdz 1995.gada 17.aprīlim, atstāj neizmainītus ar veco kodu (UE) un turpmāk izmanto saskaņā ar 1995.gada 16.aprīļa likumu "Par privatizācijas sertifikātiem" tāpat kā "UO" vai "UK" kontus.

6. Pilnas atbildības individuālie uzņēmumi iesniedz bankā Uzņēmumu reģistra izsniegto reģistrācijas apliecību un izmanto savu fiziskās personas privatizācijas sertifikātu kontu - konta numuru papildina ar pirmajiem burtiem "UF" vai "FK" (kompensācijas sertifikātiem), kuriem seko BK un fiziskās personas kods.

7. Speciālā konta numura pirmās zīmes ir burti "L" vai "LK" (kompensācijas sertifikātiem), pēc kuriem seko juridiskajai personai piešķirtais Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs un BK.

8. Pagaidu konta numura pirmās divas zīmes ir burti "P" vai "PK" (kompensācijas sertifikātiem), kuriem seko juridiskajai personai piešķirtais Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods un BK.

Juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai PID, Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numura vai fiziskās personas koda vietā lieto identifikācijas numuru, kuru piešķir PSINC pēc privatizācijas veicošās institūcijas pieprasījuma.

9. Juridisko personu kompensācijas sertifikātu konti.

Ja tiek nodoti, pārdoti vai ieguldīti kompensācijas sertifikāti, tad īpašuma kompensācijas sertifikātiem jāatver atsevišķi konti attiecīgi visiem 3.- 8.punktā minēto kontu veidiem (tirdzniecības, ieguldījumu, speciālo, pagaidu un individuālo uzņēmēju kontiem):

1) Aiz 3.- 5. un 7.- 8.punktos minēto juridisko vai fizisko personu kontu numuru pirmās zīmes (burti "T", "S", "U", "L", "P") raksta burtu "K". Pēc pirmajiem diviem burtiem seko juridiskajai personai piešķirtais Uzņēmuma reģistra reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods, vai 8.punktā minētais identifikācijas numurs un BK;

2) pilnas atbildības individuālo uzņēmumu īpašuma kompensācijas sertifikātu konta numura pirmās divas zīmes ir burti "FK", kuriem seko fiziskās personas kods;

Piemērs: īpašuma kompensācijas sertifikātu ieskaitīšanai atvērto kontu pirmās divas zīmes kodē:

TK - sertifikātu tirdzniecības konti;

SK - kopīgo ieguldījumu fondu ieguldījumu konti;

UK - statūtsabiedrību ieguldījumu konti;

LK - speciālie konti;

FK - individuālie uzņēmēju konti;

PK - pagaidu konti.

10. Valsts un pašvaldību atvērtie uzkrāšanas konti.

10.2. - 10.6.apakšpunktos aprakstīto kontu numuru otrie burti ir:

"V" - valsts atvērtajiem sertifikātu uzkrāšanas kontiem;

"P" - pašvaldību atvērtajiem sertifikātu uzkrāšanas kontiem.

10.1. Zemes izpirkšanai katra pilsēta, pagasts, Rīgas pilsētas priekšpilsēta (rajons) atver savu kontu - pilsētu zemei konta numura pirmie divi burti ir "ZP", lauku apvidus zemei konta numura pirmie divi burti "ZL", seko Hipotēku un Zemes bankas nodaļas numurs un tā pagasta, pilsētas vai Rīgas pilsētas priekšpilsētas (rajona) administratīvi teritoriālais kods, kurā atrodas izpērkamā zeme. Pēc līguma noslēgšanas katram izpirkuma objektam tiek izdalīts savs apakškonts; to kodē ar noslēgtā zemes izpirkšanas līguma numuru.

10.2. Namīpašuma (dzīvokļa) privatizācijai atvērtā konta numura pirmais burts ir "N", aiz otrā burta seko namīpašuma tehniskās inventarizācijas lietas numurs un attiecīgā rajona vai republikas pilsētas administratīvi teritoriālais (ATK) kods un BK. Katram dzīvoklim ir savs apakškonts, apakškonta koda pirmais burts ir "D", seko tās fiziskās personas kods vai juridiskai personai Uzņēmumu reģistrā piešķirtais reģistrācijas numurs vai 2 un 8.punktā minētais identifikācijas numurs (turpmāk - pircēja kods), ar kuru pašvaldība ir noslēgusi pirkuma līgumu par attiecīgā dzīvokļa pārdošanu. Viendzīvokļa mājām ir viens (vai vairāki - ja viendzīvokļa māju iegādājas vairāki pircēji kopīpašumā) pircēja apakškonts ar pircēja kodu.

10.3. Uzņēmumiem, kurus nodod nomā ar izpirkumu, un citiem izsolē, konkursā u.c. veidā privatizējamiem objektiem konta numura pirmais burts ir "B", aiz otrā burta seko Uzņēmuma reģistra reģistrācijas numurs un BK. Ja īpašumu iegādājas vairāki pircēji kopīpašumā, tad atver apakškontus, kuros ieraksta katra pircēja kodu saskaņā ar pirkuma līgumu.

10.4. Privatizējamām statūtsabiedrībām konta numura pirmais burts ir "H", aiz otrā burta seko Uzņēmuma reģistra reģistrācijas numurs un BK. Apakškontus atver katram kapitāla daļu (akciju) pircējam. Apakškontus kodē ar tā pircēja kodu, ar kuru noslēgts pirkuma līgums par kapitāla daļu (akciju) iegādi. Tāpat piešķir konta numuru, pārdodot jaukta kapitāla (privātais un valsts vai pašvaldību) statūtsabiedrību kapitāla daļas (akcijas).

10.5. Likvidējamā uzņēmuma mantas privatizācijai atvērtā konta numura pirmais burts ir "G", aiz otrā burta seko Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs un BK. Apakškontus, kurus atver katram pircējam, kodē ar pircēja kodu.

10.6. Tādos privatizācijas gadījumos, kuri 10.1. - 10.5.apakšpunktos nav ietverti, konta numura pirmais burts ir "C", aiz otrā burta seko bankas piešķirtais konta kārtas numurs un BK.

Rūpniecības politikas un privatizācijas valsts ministrs R.Jonītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par privatizācijas sertifikātu kontu numuru piešķiršanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ekonomikas ministrija Veids: rīkojums Numurs: 136Pieņemts: 31.07.1995.Stājas spēkā: 31.07.1995.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 15.08.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
201858
31.07.1995
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"