Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 12., 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2007, 6., 12.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants. Atbildība par Krimināllikuma 190. un 221. (attiecībā uz spirtu vai citiem alkoholiskiem dzērieniem), kā arī 221.1 un 221.2 pantā paredzēto noziegumu, kas izdarīts lielā apmērā, iestājas, ja alkoholiskā dzēriena daudzums sasniedz 20 litrus absolūtā spirta."

2. Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

"23.1 pants. Atbildība par Krimināllikuma 221. (attiecībā uz spirtu vai citiem alkoholiskiem dzērieniem) un 221.2 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas radījis būtisku kaitējumu, iestājas, ja alkoholiskā dzēriena daudzums sasniedz 10 litrus absolūtā spirta."

3. Papildināt likumu ar 24.1 pantu šādā redakcijā:

"24.1 pants. Ar spīdzināšanu saprot apzinātu vairākkārtēju vai ilgstošu personas darbību vai bezdarbību, nodarot citai personai stipras fiziskas sāpes vai psihiskas ciešanas, vai apzinātu vienreizēju personas darbību vai bezdarbību, sagādājot citai personai stipras fiziskas vai psihiskas ciešanas, lai ietekmētu tās apziņu vai gribu."

4. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdus un skaitļus "Līdz 2010.gada 1.martam" ar vārdiem un skaitļiem "Līdz 2015.gada 1.janvārim".

5. 2.pielikumā:

izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1. Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstā iekļauto narkotisko augu, vielu un zāļu un psihotropo vielu un zāļu (turpmāk - I, II un III saraksts), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra regulas Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem I pielikumā un Padomes 2004.gada 22.decembra regulas Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm, pielikumā iekļauto prekursoru (turpmāk - IV saraksts) iedalījumu apmēri noteikti, ņemot vērā nelikumīgā apritē esošo narkotisko un psihotropo vielu kaitējumu cilvēka veselībai un bīstamības pakāpi atbilstoši I, II, III un IV sarakstam:

1) I saraksts (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi);

2) II saraksts (ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem);

3) III saraksts (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos);

4) IV saraksts [vielas, kuras var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai (prekursori)].

2. Noteiktie vielu daudzumi attiecināmi arī uz:

1) I, II un III sarakstā iekļauto vielu izomēriem, esteriem, ēteriem un sāļiem, ieskaitot izomēru, esteru un ēteru sāļus;

2) zālēm, kas satur II un III sarakstā iekļautās vielas;

3) vielu atvasinājumiem ar līdzīgu farmakoloģisku iedarbību;

4) IV saraksta 14.punktā iekļauto vielu stereoizomēriem un sāļiem, izņemot katīnu un katīna sāļus, kā arī 15. un 16.punktā iekļauto vielu sāļiem, izņemot sālsskābes un sērskābes sāļus.";

izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. I sarakstā iekļautās vielas un augi (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas)";

izteikt 4.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4. Vielas un augi, kas klasificēti atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām I un IV sarakstam un grozījumiem, kuri izdarīti saskaņā ar 1972.gada Protokolu par grozījumiem 1961.gada 30.marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām:";

papildināt 4.punktu ar 4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"41) alfa-metiltiofentanils

0,001 g

1 g";

izslēgt 4.punkta 13.apakšpunktu;

izslēgt 5.punkta 2.apakšpunktu;

izteikt 5.punkta 1., 9., 11., 16., 20., 24., 26., 29., 30. un 33.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) bromamfetamīns (DOB)

0,001 g

1 g";

"9) eticiklidīns (PCE)

0,001 g

1 g";

"11) (+)-lizergīds (LSD, LSD-25)

0,001 g

0,002 g";

"16) 4-MTA

0,03 g

1 g";

"20) MDE, N-etil MDA

0,02 g

1 g";

"24) halucinogēnās sēnes:

a) izžāvētas

b) nežāvētas

0,5 g

5 g

5 g

100 g";

"26) roliciklidīns (PHP, PCPY)

0,001 g

1 g";

"29) tenociklidīns (TCP)

0,001 g

1 g

30) tetrahidrokannabinols un tā izomēri un stereoķīmiskie varianti:

7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d,]pirān-1-ols;

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d,]pirān-1-ols;

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d,]pirān-1-ols;

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d,]pirān-1-ols;

6a,7,8,9,-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d,]pirān-1-ols;

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-6,6,-dimetil-9-metilēn3-pentil-6H-dibenzo[b,d,]pirān-1-ols;

0,003 g

1 g";

"33) jebkuri amfetamīna atvasinājumi un to modifikācijas ar līdzīgu farmakoloģisku iedarbību, kuri atrodas nelegālā apritē un nav iekļauti I, II vai III sarakstā (piemēram, MBDB un citi)

0,02 g

1 g";

izslēgt 6.punkta 2.apakšpunktu;

papildināt 6.punktu ar 9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9) amineptīns

0,4 g

2,8 g";

papildināt pielikumu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana var apdraudēt veselību:

1) 1-benzilpiperazīns (BZP)

0,02 g

1 g

2) catha edulis

100 g

10 kg

3) 2,5-dimetoksi-4-bromfenetilamīns (2C-B)

0,02 g

2 g

4) 2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamīns (2C-T-2)

0,018 g

1,8 g

5) 2,5-dimetoksi-4-jodfenetilamīns (2C-I)

0,018 g

1,8 g

6) 2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamīns (2C-T-7)

0,02 g

2 g

7) 1-(3-hlorfenil) piperazīns (mCPP)

0,02 g

1 g

8) 1-(4-hlorfenil) piperazīns (pCPP)

0,02 g

1 g

9) 1-(3,4-metilēndioksibenzil) piperazīns (MDBP)

0,02 g

1 g

10) 1-(4-metoksifenil) piperazīns (MeOPP)

0,02 g

1 g

11) mitraginīns

0,03 g

3 g

12) mitragyna speciosa (kratom)

1 g

100 g

13) salvia divinorum

1 g

100 g

14) salvinorīns A

0,002 g

0,2 g

15) 1-(3-trifluormetilfenil) piperazīns (TFMPP)

0,02 g

1 g

16) 2,4,5-trimetoksiamfetamīns (TMA-2)

0,03 g

1 g

17) 7-hidroksimitragīns

0,03 g

15 g";

aizstāt 9.punktā skaitļus un vārdus "7. un 8.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "7., 8. un 8.1 punktā";

aizstāt 10.punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "I sarakstam" ar skaitļiem un vārdiem "I un II sarakstam";

aizstāt 10.punkta 2.apakšpunktā vārdu "acetilmetadons" ar vārdu "acetilmetadols";

izslēgt 10.punkta 7., 62. un 82.apakšpunktu;

papildināt 10.punktu ar 48.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"481) ketobemidons

0,1 g

1 g";

izteikt 11.punkta 2. un 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2) fenciklidīns (PCP)

0,001 g

1 g";

"8) dronabinols (delta-9-tetrahidrokanabinols un tā stereoķīmiskie varianti)

0,2 g

10 g";

izslēgt 13.punkta 12., 28., 45. un 52.apakšpunktu;

izteikt 13.punkta 39. un 40.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39) lefetamīns (SPA)

0,6 g

10 g

40) GHB (litija oksibutirāts un nātrija oksibutirāts)

0,6 g

10 g";

izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. IV sarakstā iekļautās vielas (prekursori - vielas, kas var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai un kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra regulas Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem I pielikumā un Padomes 2004.gada 22.decembra regulas Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm, pielikumā)";

izslēgt 14.punkta 1., 7., 13., 14. un 15.apakšpunktu;

papildināt 14.punktu ar 2.1 un 11.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21) efedrīns

0,6 g

10 g";

"111) pseidoefedrīns

0,6 g

10 g";

izteikt 14.punkta 6. un 10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6) izosafrols (cis + trans)

50 g

1 kg";

"10) norefedrīns

0,6 g

10 g";

papildināt 15.punktu ar 1.1 un 3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11) etiķskābes anhidrīds

1 kg

5 kg";

"31) kālija permanganāts

1 kg

5 kg";

izslēgt 15.punkta 5. un 6.apakšpunktu.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 19.novembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2009.gada 9.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.11.2009.Stājas spēkā: 23.12.2009.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 09.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
201716
23.12.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"