Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā

Izdarīt Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2004, 9., 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2009, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ar 2010.gada 1.janvāri lēmumus par ieraksta izdarīšanu uzņēmumu reģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu attiecībā uz uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), filiālēm, nodaļām vai pārstāvniecībām, kuras likvidē šā likuma 19.pantā noteiktajā kārtībā, pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas."

2. Izslēgt 15.panta otrajā daļā, 16.panta trešajā daļā, 17.panta otrajā un ceturtajā daļā skaitli un vārdu "(19.pants)".

3. 19.pantā:

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "izslēgšanas no uzņēmumu reģistra" ar vārdiem "šā panta ceturtajā vai vienpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā";

aizstāt septītās daļas pirmajā teikumā vārdu "veic" ar vārdu "uzsāk";

papildināt septītās daļas pirmo teikumu ar vārdiem un skaitļiem "un nodrošina, ka uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidators tiek iecelts ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.janvārim";

aizstāt septītās daļas otrajā teikumā vārdus "Likvidācijas izdevumus sedz" ar vārdiem "Ja likvidācija uzsākta un likvidators iecelts šajā pantā noteiktajā kārtībā, likvidācijas izdevumus sedz";

papildināt pantu ar astoto, devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja līdz 2010.gada 1.janvārim komercreģistra iestāde nav saņēmusi pieteikumu par likvidatora iecelšanu atbilstoši šā panta septītās daļas noteikumiem, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārvaldes institūcijas zaudē likumā un statūtos noteiktās tiesības un uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs) zaudē tiesības atsavināt (arī dāvināt) tam piederošo uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrības kapitāla daļas (akcijas).

(9) Ja līdz 2010.gada 1.janvārim komercreģistra iestāde nav saņēmusi pieteikumu par likvidatora iecelšanu atbilstoši šā panta septītās daļas noteikumiem, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību likvidē un kreditoru prasījumus apmierina šā likuma 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 un 19.9 pantā noteiktajā kārtībā.

(10) Saskaņā ar šā panta septīto daļu uzsāktais likvidācijas process pabeidzams līdz 2011.gada 31.decembrim, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(11) Ja līdz 2012.gada 1.janvārim komercreģistra iestāde nav saņēmusi pieteikumu par šā panta septītajā daļā minētā likvidācijas procesa pabeigšanu un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanu no uzņēmumu reģistra, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra. Šis nosacījums netiek piemērots, ja ir pasludināta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespēja.

(12) Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanu no uzņēmumu reģistra šā panta vienpadsmitajā daļā, 19.3 panta sestajā daļā, 19.9 panta otrajā daļā un 23.panta piektajā daļā minētajā gadījumā komercreģistra iestāde informē šādu publisko reģistru un kustamās mantas reģistru turētājus:

1) zemesgrāmata;

2) kuģu reģistrs;

3) transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs;

4) traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvā sistēma;

5) valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" informācijas sistēma.

(13) Šajā pantā noteiktajā kārtībā ieceltais likvidators ir atbildīgs par savas vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem."

4. Papildināt likumu ar 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 un 19.9 pantu šādā redakcijā:

"19.1 pants. Uzņēmuma īpašnieka vai uzņēmējsabiedrības dalībnieka (akcionāra) pieteikums par likvidatora iecelšanu

(1) Pēc šā likuma 19.panta astotajā daļā noteiktā termiņa notecējuma komercreģistra iestāde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību sarakstu, par kurām šā likuma 19.pantā noteiktajā kārtībā ir saņemti kreditoru paziņojumi par prasījumiem un par kurām nav iesniegts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pieteikums par likvidatora iecelšanu. Publikācijā norāda:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības reģistrācijas numuru un nosaukumu (firmu);

2) to, ka viena mēneša laikā no publikācijas dienas uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs) var iesniegt pieteikumu komercreģistra iestādei par likvidatora iecelšanu.

(2) Viena mēneša laikā no publikācijas dienas uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs) var iesniegt pieteikumu komercreģistra iestādei par likvidatora iecelšanu. Pieteikumā norāda likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu. Pieteikumam pievieno notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersonas apliecinātu likvidatora paraksta paraugu.

(3) Komercreģistra iestāde izdara ierakstu par likvidatora iecelšanu, pamatojoties tikai uz pirmo iesniegto pieteikumu.

(4) Uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs), kurš iesniedzis šā panta trešajā daļā minēto pieteikumu, sedz likvidācijas izmaksas.

(5) Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidāciju veic šā likuma 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 un 19.9 pantā noteiktajā kārtībā.

19.2 pants. Uzņēmuma īpašnieka vai uzņēmējsabiedrības dalībnieka (akcionāra) ieceltā likvidatora maiņa

(1) Šā likuma 19.1 pantā noteiktajā kārtībā iecelto likvidatoru var atcelt, ieceļot jaunu likvidatoru:

1) uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs), kurš iesniedzis šā likuma 19.1 panta trešajā daļā minēto pieteikumu;

2) ar visu dalībnieku (akcionāru) lēmumu.

(2) Ja likvidatoru atceļ ar visu dalībnieku (akcionāru) lēmumu, likvidācijas izmaksas sedz visi dalībnieki (akcionāri), savstarpēji vienojoties.

(3) Visu dalībnieku (akcionāru) lēmumu par likvidatora atcelšanu jaunais likvidators iesniedz komercreģistra iestādei triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

19.3 pants. Kreditora pieteikums par likvidatora iecelšanu

(1) Pēc šā likuma 19.1 panta otrajā daļā noteiktā termiņa notecējuma komercreģistra iestāde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību sarakstu, par kurām nav šā likuma 19.1 pantā noteiktajā kārtībā iesniegts uzņēmuma īpašnieka vai uzņēmējsabiedrības dalībnieka (akcionāra) pieteikums par likvidatora iecelšanu. Publikācijā norāda:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības reģistrācijas numuru un nosaukumu (firmu);

2) to, ka viena mēneša laikā no publikācijas dienas kreditori var iesniegt pieteikumu komercreģistra iestādei par likvidatora iecelšanu.

(2) Viena mēneša laikā no publikācijas dienas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības kreditori, kuri saskaņā ar šā likuma 19.panta trešās daļas noteikumiem ir paziņojuši komercreģistra iestādei par saviem prasījumiem, var iesniegt pieteikumu komercreģistra iestādei par likvidatora iecelšanu. Pieteikumā norāda likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu. Pieteikumam pievieno notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersonas apliecinātu likvidatora paraksta paraugu.

(3) Komercreģistra iestāde izdara ierakstu par likvidatora iecelšanu, pamatojoties tikai uz pirmo iesniegto pieteikumu.

(4) Kreditors, kurš iesniedzis šā panta trešajā daļā minēto pieteikumu, sedz likvidācijas izmaksas.

(5) Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidāciju veic šā likuma 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 un 19.9 pantā noteiktajā kārtībā.

(6) Ja šā panta otrajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestāde nevienu pieteikumu par likvidatora iecelšanu nav saņēmusi, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(7) Manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra šā panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā, pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem.

19.4 pants. Kreditora ieceltā likvidatora maiņa

(1) Šā likuma 19.3 pantā noteiktajā kārtībā iecelto likvidatoru var atcelt, ieceļot jaunu likvidatoru:

1) kreditors, kurš iesniedzis šā likuma 19.3 panta trešajā daļā minēto pieteikumu;

2) ar to kreditoru lēmumu, kuri saskaņā ar šā likuma 19.panta trešās daļas noteikumiem ir paziņojuši komercreģistra iestādei par saviem prasījumiem.

(2) Ja likvidatoru atceļ ar kreditoru lēmumu, likvidācijas izmaksas sedz kreditori, savstarpēji vienojoties.

(3) Kreditoru lēmumu par likvidatora atcelšanu jaunais likvidators iesniedz komercreģistra iestādei triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

19.5 pants. Likvidatora tiesības, pienākumi un atbildība

(1) Par likvidatoru var būt rīcībspējīga fiziskā persona.

(2) Likvidators veic šādas darbības:

1) apzina un novērtē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantu;

2) apzina un pārbauda to kreditoru prasījumus, kuri saskaņā ar šā likuma 19.panta trešās daļas noteikumiem ir paziņojuši komercreģistra iestādei par saviem prasījumiem;

3) pārdod uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantu, tajā skaitā prasījuma tiesības;

4) apmierina kreditoru prasījumus;

5) veic citas šajā likumā noteiktās darbības.

(3) Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai nav mantas, likvidatora atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt piecas minimālās mēnešalgas.

(4) Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai ir manta, likvidatora atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt šādas likmes:

1) ja atgūtie vai mantas pārdošanas rezultātā ieņemtie naudas līdzekļi nepārsniedz 15 000 latu, - desmit minimālās mēnešalgas;

2) ja atgūtie vai mantas pārdošanas rezultātā ieņemtie naudas līdzekļi pārsniedz 15 000 latu, - desmit minimālās mēnešalgas plus piecus procentus no atgūtajiem vai mantas pārdošanas rezultātā ieņemtajiem naudas līdzekļiem, kuri pārsniedz 15 000 latu, bet nav lielāki par 100 000 latu;

3) ja atgūtie vai mantas pārdošanas rezultātā ieņemtie naudas līdzekļi pārsniedz 100 000 latu, - desmit minimālās mēnešalgas plus piecus procentus no atgūtajiem vai mantas pārdošanas rezultātā ieņemtajiem naudas līdzekļiem, kuri pārsniedz 15 000 latu, bet nav lielāki par 100 000 latu, plus trīs procentus no atgūtajiem vai mantas pārdošanas rezultātā ieņemtajiem naudas līdzekļiem, kuri pārsniedz 100 000 latu, bet nav lielāki par 1 000 000 latu, plus vienu procentu no atgūtajiem vai mantas pārdošanas rezultātā ieņemtajiem naudas līdzekļiem, kuri pārsniedz 1 000 000 latu.

(5) Likvidators ir atbildīgs par savas vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem.

(6) Likvidācijas laikā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības nosaukumam pievieno vārdu "likvidējamais" vai "likvidējamā".

19.6 pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantas apzināšana un novērtēšana

(1) Triju mēnešu laikā no iecelšanas brīža likvidators apzina un novērtē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantu.

(2) Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai nav mantas, likvidators iesniedz pieteikumu komercreģistra iestādei par uzņēmuma izslēgšanu no uzņēmumu reģistra. Pieteikumā likvidators apliecina, ka uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai nav mantas.

19.7 pants. Kreditoru informēšana un kreditoru prasījumu uzturēšana

(1) Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai ir manta, likvidators nosūta paziņojumu par likvidācijas uzsākšanu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības kreditoriem, kuri saskaņā ar šā likuma 19.panta trešās daļas noteikumiem ir paziņojuši komercreģistra iestādei par saviem prasījumiem. Paziņojumā kreditori uzaicināmi viena mēneša laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas paziņot likvidatoram par savu prasījumu uzturēšanu.

(2) Kreditori noteiktā termiņā paziņo likvidatoram, ka uztur savus prasījumus pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību, un iesniedz prasījumus pamatojošus dokumentus.

(3) Pēc šā panta pirmajā daļā noteiktā termiņa beigām likvidators sagatavo likvidācijas sākuma finanšu pārskatu.

(4) Ja kreditors nav paziņojis komercreģistra iestādei par saviem prasījumiem saskaņā ar šā likuma 19.panta trešās daļas noteikumiem vai nav saskaņā ar šā panta otro daļu paziņojis likvidatoram par savu prasījumu uzturēšanu, uzskatāms, ka kreditors atteicies no prasījuma tiesībām pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību).

19.8 pants. Likvidācijas izmaksu un kreditoru prasījumu apmierināšanas kārtība

(1) Pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantas pārdošanas likvidators sastāda kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu, kurā norāda arī naudas līdzekļu izlietojumu likvidācijas izdevumu segšanai. Kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu likvidators nosūta kreditoriem, kuri paziņojuši par savu prasījumu uzturēšanu šā likuma 19.7 pantā noteiktajā kārtībā.

(2) No uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības līdzekļiem vispirms pilnībā atmaksā kreditora segtās likvidācijas izmaksas. Ja no uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantas nav iespējams atmaksāt likvidācijas izmaksas, kreditoram ir prasījuma tiesības pret uzņēmuma īpašnieku vai uzņēmējsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) par likvidācijas izmaksu segšanu.

(3) Par likvidācijas izmaksu segšanu dalībnieki (akcionāri) atbild solidāri. Dalībnieks (akcionārs), kas apmierinājis kreditora prasījumu šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā, var prasīt no pārējiem dalībniekiem (akcionāriem) atlīdzību atbilstoši to līdzdalībai uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), filiālē, nodaļā vai pārstāvniecībā.

(4) Ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantas nepietiek, lai pilnībā apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasījumus, attiecīgie prasījumi apmierināmi proporcionāli summai, kas pienākas katram kreditoram.

(5) Mēneša laikā no dienas, kad kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns nosūtīts kreditoriem, kreditors var apstrīdēt to tiesā, iesniedzot prasību pret likvidatoru, vienlaikus par celto prasību informējot likvidatoru. Prasību ceļ tiesā pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības juridiskās adreses.

(6) Ja kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns nav apstrīdēts tiesā šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, likvidators sadala uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības mantu starp kreditoriem saskaņā ar sastādīto kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu.

(7) Ja kreditors saskaņā ar šā panta piektās daļas noteikumiem ir cēlis prasību tiesā, likvidators deponē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības naudas līdzekļus tiesā pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības juridiskās adreses. Deponētos naudas līdzekļus izmaksā kreditoriem pēc ierosinātās tiesvedības pabeigšanas.

(8) Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzēto naudas līdzekļu deponēšanas likvidators sastāda likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu.

(9) Šā panta astotajā daļā minētajam pieteikumam pievieno likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu. Pieteikumā likvidators apliecina, ka kreditoru prasījumi ir pilnīgi vai daļēji apmierināti vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības naudas līdzekļi deponēti tiesā.

(10) Pēc šā panta sestajā daļā paredzēto prasījumu apmierināšanas manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra:

1) pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem, ja likvidācijas process uzsākts šā likuma 19.3 pantā noteiktajā kārtībā;

2) sadalāma starp uzņēmējsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) proporcionāli viņiem piederošajām daļām (akcijām) vai nododama uzņēmuma īpašniekam, ja likvidācijas process uzsākts šā likuma 19.1 pantā noteiktajā kārtībā.

19.9 pants. Likvidācijas pabeigšana

(1) Saskaņā ar šā likuma 19.1 un 19.3 pantu uzsāktais likvidācijas process pabeidzams līdz 2011.gada 31.decembrim, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Ja līdz 2012.gada 1.janvārim komercreģistra iestāde nav saņēmusi pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidācijas pabeigšanu un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanu no uzņēmumu reģistra, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(3) Manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā, pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem."

5. Papildināt 23.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja līdz 2012.gada 1.janvārim komercreģistra iestāde nav saņēmusi pieteikumu par šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā likvidācijas procesa pabeigšanu un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanu no uzņēmumu reģistra, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(6) Manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem."

6. Aizstāt 25.3 panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "19.panta" ar skaitļiem un vārdiem "19., 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 un 19.9 panta".

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Komercreģistra iestāde līdz 2010.gada 1.aprīlim informē šā likuma 19.panta divpadsmitajā daļā minēto publisko reģistru un kustamās mantas reģistru turētājus par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), filiālēm, nodaļām un pārstāvniecībām, kuras šā likuma 19.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā ir izslēgtas no uzņēmumu reģistra līdz 2010.gada 1.janvārim."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 19.novembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 1.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.11.2009.Stājas spēkā: 02.12.2009.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 01.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
201233
02.12.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"