Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.43

Rīgā 2009.gada 12.novembrī (prot. Nr.45, 2.§)

Par lietas neierosināšanu

Par Rīgas brīvostas pārvaldes 14.10.2009. iesniegumu Nr.1-09/2000

Konkurences padome 2009. gada 16. oktobrī saņēma Rīgas brīvostas pārvaldes 2009. gada 14. oktobra iesniegumu Nr. 1-09/2000 (turpmāk - Iesniegums). Iesniegumā norādīts, ka pastāv vienošanās starp AS "PKL Flote" un Rīgas brīvostā ienākošo kuģu īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, uz kuru pamata attiecīgo kuģu kapteiņiem ir pienākums izvēlēties nevis konkrētajos apstākļos piemērotākos velkoņu pakalpojumus, bet AS "PKL Flote" sniegtos velkoņu pakalpojumus. Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk - RBP) uzskata, ka, noslēdzot šādas vienošanās, AS "PKL Flote" ir pārkāpusi Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas 3. un 7. punktā noteikto vienošanās aizliegumu.

Iesniegumā norādīts, ka par iespējamo pārkāpumu liecina fakts, ka AS "PKL Flote" izvirza pretenzijas par to, ka tai nav tikusi nodrošināta iespēja sniegt velkoņu pakalpojumus Rīgas brīvostā gadījumos, kad attiecīgo kuģu kapteiņi Rīgas brīvostas noteikumos noteiktajā kārtībā nav izvēlējušies AS "PKL Flote" velkoņu pakalpojumus laika periodā no 25.06.2009. līdz 04.09.2009. Par RBP pamatotu ieinteresētību Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas 3. un 7. punktā noteiktā pārkāpuma novēršanā liecina tas, ka, ievērojot vienošanās par tirgu sadali, RBP ločiem un ostas kapteinim tiek ierobežotas iespējas nodrošināt velkoņu pakalpojuma izvēli, kas atbilst kuģošanas drošības pasākumiem, kā arī padara RBP atkarīgu no viena tirgus dalībnieka biznesa lēmumiem. RBP rīcībā nav attiecīgo vienošanos starp AS "PKL Flote" un Rīgas brīvostā ienākošo kuģu īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem (aģentiem), līdz ar to RBP iespējas veikt pasākumus pārkāpuma izbeigšanai ir ierobežotas.

Rīgas Brīvostas pārvalde 1998. gada 9. jūlijā ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā ar vienoto reģistrācijas Nr.90000512408. Tās juridiskā adrese ir Saivas iela 40, Rīga.

AS "PKL flote" ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003643581. Tās juridiskā adrese ir Rīga, Tvaika iela 37a, LV-1047.

Izvērtējot Iesniegumā ietverto, kā arī Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju, Konkurences padome

konstatēja:

1. RBP pēc būtības iebilst pret līgumiem starp AS "PKL Flote" un Rīgas brīvostā ienākošo kuģu īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem (aģentiem) par AS "PKL Flote" velkoņu pakalpojumu izmantošanu laika periodā no 25.06.2009. līdz 04.09.2009.

RBP uzskata, ka, ņemot vērā noslēgtos līgumus, Rīgas brīvostas pārvaldes ločiem un ostas kapteinim tiek ierobežotas iespējas nodrošināt velkoņu pakalpojuma izvēli, kas atbilst kuģošanas drošības pasākumiem, kā arī padara Rīgas brīvostas pārvaldi atkarīgu no viena tirgus dalībnieka biznesa lēmumiem. Šīs darbības RBP ieskatā atbilst Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas 3. un 7. punktā noteiktajam pārkāpumam.

2. Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteikts, ka Ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par: 3) tirgus sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus; 7) darbībām (bezdarbību), kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā tirgū.

3. Konkurences padome izvērtēja, vai Iesniegumā norādītie fakti liecina par iespējamo aizliegto vienošanos starp AS "PKL Flote" un kuģu īpašniekiem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem (aģentiem) par tirgus sadali un vienošanos, dēļ kā cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā tirgū.

4. Vienlaikus Konkurences padome konstatē, ka norādītajā laika periodā - no 25.06.2009. līdz 04.09.2009. - Rīgas brīvostas pārvalde sniedza velkoņu pakalpojumus Rīgas brīvostā ar velkoņiem SANTA un STELLA. Līdz ar to Rīgas brīvostas pārvalde šajā laika posmā ir uzskatāma par AS "PKL Flote" konkurenti velkoņu pakalpojumu tirgū Rīgas brīvostā.

5. Konkurences padome pārkāpuma lietas Nr. 2249/08/05/25 "Par Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas ģenerālklauzulas un 13. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto aizliegumu pārkāpumu Rīgas brīvostas pārvaldes darbībās" izpētes ietvaros konstatēja, ka AS "PKL Flote" ir noslēgti līgumi par velkoņu pakalpojumu sniegšanu, uz kuru pamata klientam - kuģu īpašniekam vai pilnvarotajām personām (aģentiem) tiek piedāvātas atlaides. Konkurences padome konstatē, ka tās rīcībā esošajos līgumos nav ietverts aizliegums izvēlēties citus velkoņu pakalpojumu sniedzējus, tomēr klientam, izvēloties AS "PKL Flote" velkoņus, par saņemto pakalpojumu ir iespēja saņemt atlaidi. Konkurences padome konstatē, ka šādas vienošanās pēc būtības neatbilst Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam aizliegtās vienošanās pazīmēm.

6. Rīgas brīvostas pārvalde Iesniegumā nav norādījusi, kuri kuģu īpašnieki un to pilnvarotās personas ir aizliegtās vienošanās dalībnieki un kādi citi fakti to pierāda. Faktu, ka kuģu īpašnieku pilnvarotās personas pretēji Rīgas brīvostas pārvaldes apgalvojumam neizvēlas tikai AS "PKL Flote" velkoņus, apliecina arī iepriekš norādītās lietas Nr. 2249/08/05/25 ietvaros Rīgas brīvostas pārvaldes 07.08.2009. (vēstules Nr. 1-09/1505) iesniegtie velkoņu pakalpojumu pieteikumi, kas adresēti RBP kapteiņdienestam.

7. Veicot Konkurences padomes 24.03.2009. lēmuma par lietas izpētes izbeigšanu daļā un pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu daļā Nr. E02-8 "Par Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas ģenerālklauzulas un 13. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto aizliegumu pārkāpumu Rīgas brīvostas pārvaldes darbībās" nolemjošās daļas 2. punktā noteikto tiesisko pienākumu izpildes kontroli, Konkurences padome ir apkopojusi Rīgas brīvostas pārvaldes sniegto informāciju1 par apkalpotajiem kuģiem, kurā ir norādīts, cik kuģus ir apkalpojusi AS "PKL Flote" un cik kuģus ir apkalpojusi Rīgas brīvostas pārvalde ar velkoņiem SANTA un STELLA laika periodā no 2009. gada maija līdz 2009. gada septembrim (ieskaitot).

Rīgas brīvostas pārvaldes sniegtā informācija liecina, ka AS "PKL Flote" tirgus daļa minētajos mēnešos svārstās no aptuveni 30% līdz virs 40%. Savukārt Rīgas brīvostas pārvaldes tirgus daļa velkoņu pakalpojumu tirgū no 2009. gada maija līdz 2009. gada septembrim ir bijusi virs 50%. Tādējādi nav pamatots Rīgas brīvostas pārvaldes norādītais, ka tā tiek izspiesta no velkoņu pakalpojumu tirgus.

Konkurences padomes rīcībā esošā informācija liecina, ka kuģu īpašnieki vai to pilnvarotās personas (aģenti) AS "PKL Flote" velkoņu pakalpojumus bija pieteikuši 13 reizes jūnijā (salīdzinājumā ar 148 apkalpotajiem kuģiem Rīgas brīvostā jūnijā), 21 reizi jūlijā (salīdzinājumā ar 136 apkalpotajiem kuģiem Rīgas brīvostā jūlijā), 26 reizes augustā (salīdzinājumā ar 150 apkalpotajiem kuģiem Rīgas brīvostā augustā) un līdz 10.09.2009. AS "PKL Flote" velkoņu pakalpojumiem bija pieteikti 7 pasūtījumi (salīdzinājumā ar 121 apkalpotu kuģi Rīgas brīvostā septembrī).

8. Turklāt nav pamatots RBP apgalvojums, ka tā ir atkarīga no viena tirgus dalībnieka lēmumiem, jo Rīgas brīvostā velkoņu pakalpojumu tirgū darbojas divi tirgus dalībnieki: AS "PKL Flote" un RBP (līdz 01.10.2009., kad, izpildot Konkurences padomes 2009. gada 24. marta lēmuma Nr. E02-8 nolemjošās daļas 2.6. punktā noteikto tiesisko pienākumu, 2009. gada 1. oktobrī nodeva nomā velkoņus SANTA un STELLA SIA "Amberholdings Liepāja").

9. Konkurences padome secina, ka Iesniegumā norādītie fakti neliecina par Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas 3. un 7. punkta pārkāpumu AS "PKL Flote" un kuģu īpašnieku, un to pilnvaroto pārstāvju (aģentu) rīcībā, vienojoties par velkoņu pakalpojumu saņemšanas kārtību, vai arī kas liecina, ka RBP tiek izspiesta no velkoņu pakalpojumu tirgus.

10. Konkurences likuma 23. panta ceturtā prim daļa nosaka, ka Konkurences padome neierosina lietu, ja iesniegumā ietvertā un nepieciešamības gadījumā papildu iegūtā informācija nesatur ziņas par nodarījumu, kam ir šā likuma pārkāpuma sastāva pazīmes.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome secina, ka Rīgas brīvostas pārvaldes Iesniegumā norādītā informācija nesatur ziņas par Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas 3. un 7. punkta iespējamo pārkāpumu. Pamatojoties uz Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu un 23. panta ceturto prim daļu, Konkurences padome

nolēma:

neierosināt lietu uz Rīgas brīvostas pārvaldes 14.10.2009. iesnieguma pamata par Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas 3. un 7. punkta pārkāpumu AS "PKL Flote" darbībās.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

1 RBP 05.06.2009.vēstule Nr.1-16/1099, RBP 16.06.2009. iesniegtā informācija, RBP 07.08.2009. vēstule Nr.1230, RBP 14.10.2009. vēstule Nr.1746

Konkurences padomes priekšsēdētāja I.Jaunzeme

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par lietas neierosināšanu Par Rīgas brīvostas pārvaldes 14.10.2009. iesniegumu Nr.1-09/2000 Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 43Pieņemts: 12.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 185, 25.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
201020
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"