Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1319

Rīgā 2009.gada 10.novembrī (prot. Nr.79 55.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 146.nr.; 2009, 143.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 15.2.1.1 apakš­punktu šādā redakcijā:

"15.2.1.1 pazemes inženierkomunikāciju izbūve un pārbūve;".

2. Papildināt noteikumus ar 18.4., 18.5., 18.6., 18.7., 18.8. un 18.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.4. projekta sagatavošanas izmaksas, nepārsniedzot 10 procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām:

18.4.1. dokumentu sagatavošanas izmaksas atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu";

18.4.2. tehniski ekonomiskās analīzes izstrādāšanas izmaksas;

18.4.3. inženierizpētes izmaksas, kas nepieciešamas transporta infra­struktūras izbūvei (piemēram, ģeoloģiskā, hidroloģiskā, topogrāfiskā uzmērīšana);

18.4.4. būvprojekta izstrādes izmaksas;

18.4.5. būvekspertīzes izmaksas;

18.4.6. ceļu drošības audita izmaksas;

18.5. būvdarbu tehniskās uzraudzības izmaksas;

18.6. autoruzraudzības izmaksas;

18.7. zemes iegādes izmaksas, nepārsniedzot 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (ja zemes iegāde ir tieši nepieciešama projektā paredzētās būvniecības īstenošanai);

18.8. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas;

18.9. pazemes komunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, elektroenerģijas, sakaru, siltumapgādes) izbūve un pārbūve, ja šie pasākumi ir tieši saistīti ar tranzītielas rekonstruējamo, atjaunojamo un izbūvējamo posmu."

3. Svītrot 20.2., 20.3., 20.4., 20.5., 20.6.1., 20.6.3., 20.6.4., 20.6.5., 20.6.6. un 20.6.7.apakš­punktu.

4. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Projekta izmaksās projekta iesniedzējs nedrīkst iekļaut projekta administratīvās izmaksas."

5. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Projekta iesniegumam pievieno šādas daļas (aizpilda atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajām veidlapām):

28.1.  A daļa: projekta īstenošanas laika grafiks;

28.2.  B daļa: projekta finansēšanas plāns;

28.3.  C daļa: projekta budžeta kopsavilkums."

6. Svītrot 29.4., 29.5. un 29.6.apakšpunktu.

7. Izteikt 29.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.12. dokumentu, kas pierāda, ka projekta iesniedzējs ar zemesgabala īpašnieku ir noslēdzis vienošanos atbilstoši Būvniecības likumam."

8. Izteikt 29.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.14. ekonomiskās analīzes aprēķinus (elektroniski nepārrakstāmā datu nesējā), ja projektam nav veikta tehniski ekonomiskā analīze. Ja šo noteikumu 57.6.apakšpunktā minētā ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par 20 punktiem, projekta iesniedzējam papildus pieprasītajiem ekonomiskās analīzes aprēķiniem jāiesniedz iegūtās ekonomiskā ienesīguma normas detalizēts skaidrojums;".

9. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Atbildīgā iestāde laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un savā mājaslapā internetā publicē paziņojumu par projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanu, norādot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām."

10. Izteikt 55.1. un 55.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.1. projekta iesniegums ir iesniegts šajos noteikumos noteiktajā termiņā;

55.2. projekta iesniegums sagatavots datorrakstā;".

11. Izteikt 55.6. un 55.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.6. projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija (pielikumus var nepievienot) (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

55.7. projekta iesniegums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasībām;".

12. Izteikt 55.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.10. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, ir pievienoti šajos noteikumos noteiktie pielikumi un pavaddokumenti;".

13. Izteikt 55.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.12. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);".

14. Izteikt 56.3. un 56.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.3. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu visu naudas plūsmu projekta īstenošanas laikā. Projekta iesniegumam pievieno domes lēmumu, kas apliecina, ka pašvaldība ir gatava īstenot projektu un ieguldīt tajā attiecīgu finansējumu;

56.4. projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā;".

15. Izteikt 56.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.7. projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas, kā arī projekta vadības komandā ir iekļauti vismaz šādi speciālisti:

56.7.1. viens projekta vadītājs, kuram ir vismaz triju gadu pieredze transporta infrastruktūras projektu vadīšanā;

56.7.2. viens grāmatvedis finansists, kuram ir vismaz triju gadu pieredze finanšu uzskaitē;".

16. Svītrot 56.9.apakšpunktu.

17. Izteikt 56.10. un 56.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.10. infrastruktūras objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējs ir noslēdzis vienošanos ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likumam. Ja infrastruktūras objekts (tranzītiela), kurā paredzēts veikt investīcijas, nav projekta iesniedzēja īpašumā, projekta iesniedzējs apliecina, ka spēs nodrošināt, lai līdz būvdarbu uzsākšanas brīdim infrastruktūras objekts (tranzītiela) būtu projekta iesniedzēja īpašumā;

56.11. projekta iesniedzējs ir apņēmies no tā rīcībā esošiem līdzekļiem segt visus izdevumus, kas saistīti ar projekta vadību;".

18. Svītrot 56.12. un 56.13.apakšpunktu.

19. Papildināt noteikumus ar 56.13.1 un 56.13.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.13.1 projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros nav saņēmis finansējumu;

56.13.2 projekta iesniedzējs atlases kārtas ietvaros ir iesniedzis vienu projekta iesniegumu vienā autoceļa maršrutā;".

20. Izteikt 56.14. un 56.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.14. projektam ir veikta ekonomiskā analīze;

56.15. projekta ekonomiskajā analīzē ir izmantota sociālā diskonta likme 5,5 procenti;".

21. Izteikt 56.18., 56.19., 56.20. un 56.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.18. projektā ietvertā tranzītiela atrodas uz valsts galvenā autoceļa vai 1.šķiras autoceļa maršruta turpinājuma;

56.19. tranzītielā kravas automašīnu (ar četrām un vairāk asīm) vidējā satiksmes intensitāte iepriekšējā gadā bija lielāka par 30 kravas automašīnām diennaktī;

56.20. tranzītielā vidējā kopējā satiksmes intensitāte iepriekšējā gadā bija lielāka par 1000 automašīnām diennaktī;

56.21. projektā plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktajām minimālajām prasībām;".

22. Izteikt 56.25. un 56.26.apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.25. projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām prognozētajām tirgus cenām projekta īstenošanas laikā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai;

56.26. tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;".

23. Izteikt 57.1. un 57.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.1. tranzītielā kravas automašīnu (ar četrām un vairāk asīm) vidējā satiksmes intensitāte iepriekšējā gadā bijusi:

57.1.1. no 30 līdz 100 automašīnu diennaktī - viens punkts;

57.1.2. no 101 līdz 200 automašīnu diennaktī - 1,5 punkti;

57.1.3. no 201 līdz 500 automašīnu diennaktī - divi punkti;

57.1.4. vairāk nekā 500 automašīnu diennaktī - trīs punkti;

57.2. tranzītielā vidējā kopējā satiksmes intensitāte iepriekšējā gadā bijusi:

57.2.1. no 1000 līdz 2000 automašīnu diennaktī - 0,5 punkti;

57.2.2. no 2001 līdz 3000 automašīnu diennaktī - viens punkts;

57.2.3. no 3001 līdz 5000 automašīnu diennaktī - 1,5 punkti;

57.2.4. vairāk nekā 5000 automašīnu diennaktī - divi punkti;".

24. Izteikt 57.4., 57.5., 57.6. un 57.7.apakš­punktu šādā redakcijā:

"57.4. tiltu esība (atrašanās) projektu iesniegumā norādītajā tranzītielas posmā:

57.4.1. nav - 0 punktu;

57.4.2. viens - viens punkts;

57.4.3. divi - 1,5 punkti;

57.4.4. trīs un vairāk - divi punkti;

57.5. projekta gatavības pakāpe:

57.5.1. izstrādāts būvprojekts visu veidu paredzamajiem darbiem un sagatavota iepirkuma dokumentācija - trīs punkti;

57.5.2. izstrādāts būvprojekts visu veidu paredzamajiem darbiem - divi punkti;

57.5.3. veikta tehniski ekonomiskā analīze un izstrādāts skiču projekts, kas ietver visus paredzamo darbu veidus, - 1,5 punkti;

57.5.4. izstrādāts būvprojekts vai skiču projekts tikai viena veida darbiem (piemēram, elektrības darbiem) - viens punkts;

57.5.5. nav izstrādāts neviens no šo noteikumu 57.5.1., 57.5.2., 57.5.3. vai 57.5.4.apakšpunktā minētajiem dokumentiem - 0 punktu;

57.6. projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR). Punktus piešķir atbilstoši tās lielumam attiecīgajā intervālā:

57.6.1.  5,5 < ERR ≤ 10 - 0,5 punkti;

57.6.2.  10 < ERR ≤ 15 - viens punkts;

57.6.3.  15 < ERR ≤ 20 - 1,5 punkti;

57.6.4.  20 < ERR - divi punkti;

57.7. vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem:

57.7.1. izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā būvniecību reglamen­tējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, un projektā ir paredzēti papildu specifiski pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem (piemēram, reljefa virsma, kontrastējošs krāsojums pie līmeņu maiņas, aizsargmargas, luksofori, kas aprīkoti ar skaņas signālu) - viens punkts;

57.7.2. izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā būvniecību reglamen­tējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, bet projektā nav paredzēti specifiski pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem - 0 punktu;".

25. Izteikt 57.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.9. projekta īstenošanas vietas (pašvaldības) teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu atlases kārtas noslēgšanas dienā:

57.9.1.  -2,000 un zemāks - 1,5 punkti;

57.9.2. no -1,000 līdz -1,999 - viens punkts;

57.9.3. no 0 līdz -0,999 - 0,5 punkti;

57.9.4. no 0,001 un augstāks - 0 punktu."

26. Izteikt 58. un 59.punktu šādā redakcijā:

"58. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādam finansējuma piešķiršanas kritērijam - ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 55.1., 55.2., 55.3., 55.4., 55.12., 55.13., 55.14., 56.1., 56.2., 56.4., 56.5., 56.8., 56.11., 56.13.1, 56.13.2, 56.14., 56.15., 56.16., 56.17., 56.18., 56.19., 56.20., 56.21., 56.22., 56.23., 56.24., 56.25., 56.26. un 56.27.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 57.1., 57.2., 57.3., 57.4., 57.5., 57.6., 57.7., 57.8. un 57.9.apakš­punktā minētajos vērtēšanas kritērijos saņēmis kopā vismaz astoņus punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus dilstošā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projektu atlases kārtā projekta iesniegumam pietiek finansējuma.

59. Ja projekta iesniegumā nepieciešami precizējumi atbilstoši šo noteikumu 55.5., 55.6., 55.7., 55.8., 55.9., 55.10., 55.11., 55.15., 55.16., 56.3., 56.6., 56.7. un 56.10.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu. Ja saņemts negatīvs vērtējums par atbilstību pārējiem kritērijiem, projekta iesniegumu noraida."

27. Papildināt noteikumus ar 74.1 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Ja finansējuma saņēmējs nav nodrošinājis šo noteikumu 56.10.apakšpunkta izpildi, atbildīgā iestāde lemj par vienošanās laušanu."

28. Izteikt 83.punktu šādā redakcijā:

"83. Šo noteikumu 18.4., 18.5., 18.6., 18.7. un 18.8.apakšpunkts nav piemērojams projektu iesniegumiem, kas iesniegti pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā."

29. Papildināt noteikumus ar 84., 85. un 86.punktu šādā redakcijā:

"84. Šo noteikumu 18.3. un 18.9.apakš­punkts piemērojams pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprinātiem projektiem no dienas, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja attiecināmo izmaksu apjoms nepārsniedz apstiprinātā projekta attiecināmo izmaksu finansējuma apjomu.

85. Šo noteikumu 18.4.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts atbildīgās iestādes paziņojums par attiecīgās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu.

86. Ja projekta iesniegumā ir iekļautas šo noteikumu 18.9.apakšpunktā minētās izmaksas, atbildīgā iestāde nosūta informāciju par šo izmaksu pozīcijām un apmēru sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestādei un lūdz tarifu plānu izskatīšanā ņemt vērā minētos ieguldījumus un neapstiprināt to pašu izmaksu segšanu gan no publiskajiem resursiem, gan tarifiem."

30. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 26.novembri.

 

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.novembra
noteikumiem Nr.1319

"Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra
noteikumiem Nr.743

Satiksmes ministrs K.Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1319Pieņemts: 10.11.2009.Stājas spēkā: 26.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 185, 25.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
201014
26.11.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"