Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1318

Rīgā 2009.gada 10.novembrī (prot. Nr.79 54.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildi­nājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 186.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Kopējais aktivitātei pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma ap­joms ir 117 574 973 lati. Nacionālo līdzfinansējumu nodrošina projekta iesnie­dzējs. Nacionālais finansējums nav mazāks par 15 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

6. Minimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoms no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām vienam projektam ir 7 028 040 latu. Maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoms no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām vienam projektam ir 55 000 000 latu. Kohēzijas fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attie­cināmajām izmaksām. Ja paredzēts īstenot komercdarbības atbalsta projektu, Kohēzijas fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz Eiropas Komisijas lēmumā noteikto intensitāti."

2. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Projekta iesniedzēji aktivitātes ietvaros var būt lielo ostu pārvaldes, kā arī tādas pašvaldības un to kapitālsabiedrības, kuru teritorijā atrodas lielās os­tas."

3. Papildināt noteikumus ar 11.14., 11.15. un 11.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.14. pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

11.15. zemes iegādes izmaksas līdz 10 procentiem no projekta attie­ci­nāmo izmaksu kopsummas;

11.16. projektēšana un autoruzraudzība."

4. Svītrot 12.punktu.

5. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Projekta izmaksās neiekļauj administratīvās izmaksas."

6. Svītrot 15.punktā vārdus "un projekta iesniegums jau sagatavots iesniegšanai Eiropas Komisijā".

7. Svītrot 17.punktā vārdus un skaitli "vai projekta kopējās izmaksas ir vismaz 35 140 200 latu, bet projekta iesniegums nav sagatavots iesniegšanai Eiropas Komisijā".

8. Papildināt 28.3.apakšpunktu aiz vārdiem "sagatavots datorrakstā" ar vārdiem "(ja projekta iesniegumu neiesniedz elektroniska dokumenta formā)".

9. Svītrot 28.4.apakšpunktā vārdus "un projekta iesniegums jau sagatavots iesniegšanai Eiropas Komisijā".

10. Aizstāt 28.5., 28.6. un 28.7.apakšpunktā vārdus "(ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)" ar vārdiem "(ja projekta iesniegumu neiesniedz elektroniska dokumenta formā)".

11. Izteikt 28.9., 28.10. un 28.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.9. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, un tam pievienoti šajos noteikumos un projekta iesniegumā norādītie pielikumi;

28.10. projekta iesnieguma finansēšanas plāns un budžeta kopsavilkums ir bez aritmētiskām kļūdām;

28.11. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrā­sojumu, svītrojumu vai papildinājumu (ja projekta iesniegumu neiesniedz elektroniska dokumenta formā);".

12. Izteikt 29.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.1. projekta iesniedzējs ir lielās ostas pārvalde, kā arī tāda pašvaldība un tās kapitālsabiedrība, kuras teritorijā atrodas lielā osta;".

13. Aizstāt 29.3.apakšpunktā vārdus "nacionālo līdzfinansējumu" ar vārdiem "visu naudas plūsmu projekta īstenošanas laikā".

14. Svītrot 29.7.1.apakšpunktā vārdu "sertificēts".

15. Svītrot 29.8.apakšpunktā vārdus "saskaņā ar likumu "Par ostām"".

16. Papildināt 29.19.apakšpunktu aiz vārdiem "pēc projekta īstenošanas" ar vārdiem "(piemēro ieņēmumus gūstošiem projektiem)".

17. Aizstāt 29.20.apakšpunktā skaitli un vārdu "65 220 211 latus" ar skaitli un vārdu "55 000 000 latu".

18. Aizstāt 29.23.apakšpunktā vārdus "projekta iesniegumā" ar vārdu "projektā".

19. Papildināt 29.25.apakšpunktu aiz vārdiem "normatīvajos aktos noteiktajām" ar vārdu "minimālajām".

20. Izteikt 29.26.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.26. tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja - projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšana vismaz 20 gadus pēc projekta pabeigšanas;".

21. Izteikt 29.28.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.28. projekts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts vai, ja ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, projekta iesniegumam ir pievienots apliecinājums, ka projekta iesniedzējs komercdarbības atbalsta kontroli regla­mentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs projekta iesniegumu Eiropas Komisijā lēmuma pieņemšanai par projekta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un neuzsāks projekta īstenošanu pirms atbildīgās iestādes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pirms Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu."

22. Izteikt 30.4. un 30.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.4. projekta īstenošanas laiks:

30.4.1. mazāk par vienu gadu - 2 punkti;

30.4.2. no viena gada līdz diviem gadiem - 1 punkts;

30.4.3. ilgāks par diviem gadiem - 0 punktu;

30.5. vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem trau­cējumiem:

30.5.1. projektā ir iekļauti papildu specifiski pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem - 1 punkts;

30.5.2. projektā nav paredzēti specifiski pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem - 0 punktu."

23. Izteikt 31., 32. un 33.punktu šādā redakcijā:

"31. Šo noteikumu 30.1.apakšpunktā minētā kritērija īpatsvars ir 80 pro­centu, 30.2., 30.3., 30.4. un 30.5.apakšpunktā minētā kritērija īpatsvars ir pieci procenti.

32. Lai noteiktu kopējo punktu skaitu šo noteikumu 30.1., 30.2., 30.3., 30.4. un 30.5.apakšpunktā minētajā kritērijā, iegūto punktu skaitu reizina ar kritērija īpatsvara procentam atbilstošu skaitli.

33. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādam finansējuma piešķiršanas kritērijam - ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5., 28.7., 28.8., 28.9., 28.11., 28.12., 28.14.apakšpunktā un 29.punktā minē­tajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī 30.1., 30.2., 30.3., 30.4. un 30.5.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos kopā saņēmis vairāk par 440 punktiem, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo pro­jekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes projektu atlases kārtā pieejamā finansējuma."

24. Svītrot 38.punkta otro teikumu.

25. Papildināt noteikumus ar 44., 45., 46., 47. un 48.punktu šādā redak­cijā:

"44. Projekta īstenošanas laikā radušās izmaksas, ja tās atbilst šajos notei­kumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām un to apjomam, ir attiecināmas:

44.1. no 2006.gada 24.oktobra, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts un projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir vismaz 35 140 200 latu;

44.2. ar dienu, kad atbildīgā iestāde ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnie­guma apstiprināšanu, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts un projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir mazākas par 35 140 200 latu;

44.3. ar dienu, kad atbildīgā iestāde ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnie­guma apstiprināšanu, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts;

44.4. ar dienu, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

45. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzi­numu ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, atbildīgā iestāde norāda lēmuma spēkā stāšanās termiņu, nosakot, ka šajā punktā minētais atbildīgās iestādes lēmums stājas spēkā vienlaikus ar Eiropas Komisijas lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

46. Projekta īstenošanu projekta iesniedzējs var uzsākt pēc atbildīgās iestādes lēmuma pieņemšanas, ja projekta iesniegums saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

47. Projekta iesniedzējs divu nedēļu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmuma par projekta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu pieņemšanas iesniedz atbildīgajā iestādē Eiropas Komisijas lēmumu un atbilstoši tiesību aktiem komercdarbības atbalsta kontroles jomā precizētu projekta iesniegumu. Ja Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un projekta iesniegums nav jāprecizē, projekta iesniedzējs divu nedēļu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas iesniedz atbildīgajā iestādē Eiropas Komisijas lēmumu un apliecinājumu, ka atbildīgajā iestādē sākotnēji iesniegtais projekta iesniegums atbilst Eiropas Komisijas apstiprinātajai projekta iesnieguma redakcijai.

48. Ja Eiropas Komisija atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 41.panta 1.punktam sniedz iebildumus par projekta iesniegumu, atbildīgā iestāde nosūta iebildumus projekta iesniedzējam, nosakot termiņu pre­cizētā projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē. Projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma precizēšanu atbilstoši saņemtajiem iebildumiem un atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizēto projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē. Atbildīgā iestāde saskaņo precizēto projekta iesniegumu un nosūta to vadošajai iestādei saskaņošanai un iesniegšanai Eiropas Komisijā."

26. Papildināt noteikumus ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII. Noslēguma jautājums

49. Šo noteikumu 11.14., 11.15. un 11.16.apakšpunktā minētās attie­cināmās izmaksas piemērojamas otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās apstipri­nātajiem projektu iesniegumiem. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprinātajiem projektu iesniegumiem šo noteikumu 11.14., 11.15. un 11.16.apakš­punktā minētās attiecināmās izmaksas var pie­mērot, ja kopējais projekta attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz apstiprinātā projekta attiecināmo izmaksu finansējuma apmēru."

27. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

28. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 26.novembri.

 

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.novembra
noteikumiem Nr.1318

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.oktobra
noteikumiem Nr.857

A DAĻA

Satiksmes ministrs K.Gerhards

 

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.novembra
noteikumiem Nr.1318

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.oktobra
noteikumiem Nr.857

A DAĻA

Satiksmes ministrs K.Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1318Pieņemts: 10.11.2009.Stājas spēkā: 26.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 185, 25.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
201013
26.11.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"