Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.17

Rīgā 2009.gada 17.novembrī (prot. Nr.81 7.§)

Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumu Nr.1193
"Gada pārskatu sagatavošanas kārtība" 64.8., 66.9. un 80.17.1.apakšpunktu

I. Vispārīgais jautājums

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā valsts budžeta iestādes (turpmāk - budžeta iestādes) sagatavo gada pārskatu par budžeta izpildi, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem.

II. Pārskata par budžeta izpildi sagatavošana

2. Sagatavojot gada pārskatu par budžeta izpildi, budžeta iestādes aizpilda Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumu Nr.1193 "Gada pārskatu sagatavošanas kārtība" 18.pielikumā ietverto veidlapu Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi" (turpmāk - veidlapa Nr.2).

3. Aizpildot veidlapas Nr.2 aili "Likums/plāns gadam", datus norāda atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam tajā noteikto rādītāju apjomā kopā pa budžeta iestādi un sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām.

4. Aizpildot veidlapas Nr.2 aili "Plāns tāmē gadam", iekļauj rādītājus pilnā apjomā atbilstoši budžeta ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (finansēšanas daļā - atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajai klasifikācijai). Iestādes izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz tāmē apstiprinātos plānotos izdevumu (atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) apjomus. Ailes "Plāns tāmē gadam" dati sakrīt ar ailes "Plāns ar izmaiņām" attiecīgajiem datiem.

5. Aizpildot veidlapu Nr.2 par budžeta veidu "Ziedojumi un dāvinājumi" un "Citu budžetu līdzekļi", neaizpilda aili "Likums/plāns gadam".

6. Aizpildot veidlapu Nr.2 par budžeta veidu "Citu budžetu līdzekļi", rindā "Cita informācija" norāda informāciju par institūciju, no kuras saņemti līdzekļi, - datumu, rīkojuma numuru, ministriju, budžeta programmu/apakšprogrammu un valdības funkcijas kodu.

7. Veidlapu Nr.2 sagatavo kā:

7.1. ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes konsolidēto pārskatu (veidlapas Nr.2 rindā "Ministrijas, centrālās valsts budžeta iestādes, pašvaldības nosaukums" norāda attiecīgās ministrijas vai iestādes nosaukumu - "X ministrijas konsolidētais pārskats");

7.2. pārskatu par konsolidācijas posteņiem (veidlapas Nr.2 rindā "Ministrijas, centrālās valsts budžeta iestādes, pašvaldības nosaukums" norāda attiecīgās ministrijas vai iestādes nosaukumu - "X ministrijas konsolidācijas posteņi");

7.3. budžeta iestādes kopsavilkuma pārskatu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai;

7.4. pārskatu par programmas un apakšprogrammas izpildi atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

8. Veidlapas Nr.2 budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā F22010000 "Pieprasījuma noguldījums":

8.1. ar mīnusa (-) zīmi kā palielinājumu ietver ieņēmumus (maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus, ārvalstu finanšu palīdzību, transfertus un dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem), aizņēmumus, aizdevuma atmaksu, kapitāldaļu, akciju un citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā (neskaitot kopieguldījumu fondu akciju pārdošanu). Budžeta iestādes pārskata gada beigās sniedz papildinformāciju par neizmantoto valsts budžeta dotāciju "Slēgtie budžeta asignējumi" un valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtajiem transferta pārskaitījumiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

8.2. ar plusa (+) zīmi kā samazinājumu ietver izdevumus atbilstoši izdevumu ekonomiskajām kategorijām, aizņēmumu atmaksu, aizdevumus, kapitāldaļu, akciju un citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā (neskaitot kopieguldījumu fondu akciju iegādi).

9. Budžeta iestādes naudas līdzekļu atlikumu iestādes kasē un naudu ceļā (pārskatam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu par skaidras naudas iemaksu budžeta iestādes kontā gada pēdējā dienā) norāda:

9.1. ieņēmumu daļā attiecīgajā budžeta ieņēmumu klasifikācijas 3.grupas "Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi" kodā 21.3.9.9. vai 21.4.9.9.;

9.2. finansēšanas daļā budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā F21010010 "Naudas līdzekļu palielinājums" ar mīnusa (-) zīmi;

9.3. papildinformāciju par naudas līdzekļu atlikumu gada beigās no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

10. Pamatbudžeta līdzekļus, kuri uz laiku atrodas deponēto līdzekļu kontos, kas veidojušies no valsts pamatbudžeta programmām vai apakšprogrammām, kurās iepriekšējā gada beigās bija saglabājies naudas līdzekļu atlikums no maksas pakalpojumiem vai citiem pašu ieņēmumiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (tai skaitā transfertiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem), norāda kā pamatbudžeta līdzekļus rindās "Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā" un "Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās". Papildus sniedz informāciju atšifrējumā pa budžeta veidiem: naudas līdzekļu atlikumi gada sākumā un naudas līdzekļu atlikumi gada beigās.

11. Ailē "Budžeta izpilde - pārskata periodā - pavisam" norādītos datus saskaņo ar datiem, kas norādīti Valsts kases kopsavilkumā par ieņēmumiem un izdevumiem ekonomiskās klasifikācijas, programmu un apakšprogrammu griezumā, izņemot datus par naudas līdzekļu atlikumu iestādes kasē un naudu ceļā uz pārskata perioda sākumu un beigām. Papildus sniedz skaidrojumu par naudu kasē un naudu ceļā, norādot ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodu un naudas līdzekļu atlikumu.

12. Veidlapā Nr.2 sniedz papildinformāciju par:

12.1. naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā un gada beigās:

12.1.1. no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;

12.1.2. no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļiem un noguldījumiem;

12.1.3. no naudas līdzekļiem akcijām un citas līdzdalības komersantu pašu kapitālā;

12.1.4. no naudas līdzekļiem aizdevumiem;

12.2. slēgtajiem budžeta asignējumiem par pārskata gadā neizlietoto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtajiem transferta pārskaitījumiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, norādot to kā negatīvu skaitli, tai skaitā:

12.2.1. no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem piešķirtajiem asignējumiem;

12.2.2. no pārējiem vispārējā kārtībā piešķirtajiem asignējumiem.

13. Naudas līdzekļu atlikumu no ziedojumiem un dāvinājumiem pārskata gada sākumā un beigās norāda papildinformācijā pie maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

14. Ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajām programmām Ministru kabinets par pasākuma izpildītāju ir noteicis konkrētu budžeta iestādi, attiecīgā iestāde, aizpildot veidlapu Nr.2, rindā "Budžeta veids" norāda "Pamatbudžets". Programmas informāciju neiekļauj budžeta iestādes veidlapas Nr.2 kopsavilkumā atbilstoši šīs instrukcijas 7.3.apakšpunktam, bet norāda veidlapā Nr.2 pa konsolidācijas posteņiem atbilstoši šīs instrukcijas 7.2.apakšpunktam.

15. Ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajām programmām nav noteikts izpildītājs un ar Ministru kabineta rīkojumu gada laikā valsts budžeta līdzekļi pilnībā nav sadalīti apropriācijas kārtībā, aili "Likums/plāns gadam" aizpilda budžeta iestāde, kas atbildīga par līdzekļu sadalīšanu, un programmas informāciju norāda veidlapā Nr.2 dalījumā pa konsolidācijas posteņiem un konsolidētajā pārskatā atbilstoši šīs instrukcijas 7.2.apakšpunktam.

16. Aizpildot veidlapu Nr.2 par programmu vai apakšprogrammu par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem līdzfinansētajiem projektiem, rindā "Budžeta veids" norāda "Pamatbudžets", ievērojot šādus nosacījumus:

16.1. budžeta iestāde, kurai noteiktas vadošās iestādes funkcijas projektu ieviešanā, neaizpilda aili "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" par citām budžeta iestādēm piešķirtajiem līdzekļiem;

16.2. papildus sniedz informāciju par citām nozares ministrijām piešķirto līdzekļu apjomu: no kuras programmas/apakšprogrammas līdzekļi iedalīti (pārskaitīti) un kuras nozares ministrijai līdzekļi piešķirti;

16.3. budžeta iestāde, kas saņem šos līdzekļus, aizpildot rindu "Budžeta veids", norāda "Citu budžetu līdzekļi" saskaņā ar šīs instrukcijas 20.punktu.

17. Datus par iepriekšējo gadu valsts budžeta programmām (apakšprogrammām), kas nav iekļautas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam, pēc uzkrāšanas principa norāda programmā (apakšprogrammā), no kuras finansē iestādes pamatdarbību pārskata gadā.

18. Budžeta veidu "Citu budžetu līdzekļi" klasificē atbilstoši šādam iedalījumam:

18.1. līdzekļi, kas piešķirti ar Ministru kabineta rīkojumu (norāda rīkojuma numuru un datumu);

18.2. līdzekļi, kas piešķirti, pamatojoties uz finansēšanas plānu (norāda citas nozares ministriju un programmu, no kuras saņemti līdzekļi);

18.3. no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu budžeta izpilde;

18.4. pārējie citu budžetu līdzekļi.

19. Budžeta iestādes, kurām saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem piešķirti līdzekļi no valsts īpašuma objektu privatizācijas, veidlapu Nr.2 aizpilda par katru Ministru kabineta rīkojumu un:

19.1. līdzekļus norāda ieņēmumu daļā atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 12.3.1.0. "Ieņēmumi no privatizācijas";

19.2. līdzekļus norāda finansēšanas daļā atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F22010010 "Naudas līdzekļu palielinājums" ar mīnusa (-) zīmi;

19.3. līdzekļus norāda izdevumu daļā saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (turpmāk - budžeta izdevumu klasifikācija);

19.4. ailē "Budžeta izpilde - pārskata periodā - pavisam" norādītos datus saskaņo ar datiem, kas norādīti Valsts kases kopsavilkumā par ieņēmumiem un izdevumiem ekonomiskās klasifikācijas, programmu un apakšprogrammu griezumā.

20. No citām budžeta iestādēm apropriācijas kārtībā saņemtos budžeta līdzekļus saskaņā ar finansēšanas plānu norāda:

20.1. ieņēmumu daļā atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai;

20.2. izdevumu daļā atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai;

20.3. finansēšanas daļā atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijai kodā F22010010 "Pieprasījuma noguldījuma veikšana" ar mīnusa (-) zīmi.

21. No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, aizpildot veidlapu Nr.2 par budžeta veidu "Citu budžetu līdzekļi", datus norāda šādā kārtībā:

21.1. ieņēmumu un finansēšanas sadaļu - kopā iestādei pilnā apmērā atbilstoši budžetu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām klasifikācijām;

21.2. izdevumu sadaļu - par katru funkciju un apakšfunkciju, norādot izdevumu ekonomiskās kategorijas pilnā apmērā atbilstoši budžetu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām klasifikācijām.

22. Pārējos citu budžetu līdzekļus norāda:

22.1. ieņēmumu daļā atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai;

22.2. izdevumu daļā atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai;

22.3. finansēšanas daļā atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijai kodā F22010010 "Pieprasījuma noguldījuma veikšana" ar mīnusa (-) zīmi.

23. Veidlapā Nr.2 ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda sestās, septītās un astotās kontu grupas ieņēmumus un izdevumus atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajam kontu plānam.

III. Konsolidētā pārskata par budžeta izpildi sagatavošana

24. Sagatavojot konsolidēto pārskatu par budžeta izpildi atbilstoši šīs instrukcijas 7.1.apakšpunktam, lieto šādus konsolidācijas veidus:

24.1. summēšana - pārskatu apvienošana, summējot no budžeta zemākā līmeņa uz budžeta augstāko, pa visiem norādītajiem posteņiem atbilstoši šīs instrukcijas 7.3.apakšpunktā minētajam pārskatam;

24.2. savstarpējo darījumu (pēc naudas plūsmas principa, pēc uzkrāšanas principa) izslēgšana atbilstoši šīs instrukcijas 7.2.apakšpunktā minētajam pārskatam:

24.2.1. darījumi (pēc naudas plūsmas principa, pēc uzkrāšanas principa), kas veikti starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm. Darījumus izslēdz, ievērojot mazākuma principu, tas ir, izslēdz savstarpēji ekonomiski atbilstošo pozīciju mazākās vērtības;

24.2.2. ja centrālajai iestādei ir noteikta vadošās iestādes funkcija projektu ieviešanā vai ar Ministru kabineta rīkojumu noteikts apropriācijas izlietojums un apstiprināts pasākumu finansēšanas plāns, izslēdz darījumus par citas budžeta iestādes budžeta izpildi pārskata periodā pēc naudas plūsmas principa;

24.3. ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajām programmām Ministru kabinets par pasākuma izpildītāju ir noteicis konkrētu budžeta iestādi, šos darījumus iekļauj veidlapas Nr.2 naudas plūsmā atbilstoši šīs instrukcijas 14. un 15.punktam.

IV. Pārskata par naudas plūsmu sagatavošana

25. Sagatavojot gada pārskatu par naudas plūsmu, aizpilda Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumu Nr.1193 "Gada pārskatu sagatavošanas kārtība" 4.pielikumā ietverto veidlapu Nr.2-NP "Naudas plūsmas pārskats" (turpmāk - veidlapa Nr.2-NP).

26. Naudas plūsmu norāda, piemērojot tiešo metodi, tas ir, norādot bruto saņemtās un samaksātās naudas līdzekļu summas sadalījumā pa budžetu veidiem. Naudas līdzekļu atlikumā perioda beigās iekļauj datus par citu budžetu līdzekļu konta atlikumiem, kas uz laiku atrodas iestādes rīcībā. Dati ir vienādi ar konsolidētās veidlapas Nr.2 ailes "Budžeta izpilde - pārskata periodā - pavisam" norādītajiem datiem.

27. Postenī A1 "Ieņēmumi no pamatdarbības" norāda:

27.1. nodokļu ieņēmumus (sociālās apdrošināšanas iemaksas) atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 1.0.;

27.2. nenodokļu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

27.3. maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 3.0.;

27.4. ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 4.0.;

27.5. naudas līdzekļus, kuri saņemti kā transferti atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 5.0. (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp padotības iestādēm; transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus);

27.6. ziedojumus un dāvinājumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 6.0.;

27.7. citus ieņēmumus (iepriekš neklasificētos).

28. Postenī A2 "Izdevumi no pamatdarbības" norāda:

28.1. darba samaksu atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1100;

28.2. darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1200;

28.3. komandējumu un dienesta braucienu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2100;

28.4. pakalpojumu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2200 vai 2800;

28.5. krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegādes izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2300 vai 2400;

28.6. nodokļu maksājumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2500;

28.7. subsīdijas, dotācijas un sociālos pabalstus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 3000 vai 6000;

28.8. procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000 (ja tie neattiecas uz ieguldījuma darbību vai finansēšanas darbību);

28.9. transfertus (ar apropriāciju no pamatbudžeta uz speciālo budžetu, no pamatbudžeta uz pamatbudžetu, no valsts budžeta uz pašvaldību budžetiem, no speciālā budžeta uz pašvaldību budžetiem) atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 7000 vai 9000:

28.9.1. uzturēšanas izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 7000 (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp padotības iestādēm; transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus);

28.9.2. kapitālos izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 9000 (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp padotības iestādēm; transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus);

28.10. citus pamatdarbības izdevumus (iepriekš neklasificētos).

29. Postenī B1 "Ieņēmumi no ieguldījumu darbības" norāda:

29.1. nemateriālo ieguldījumu pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

29.2. pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

29.3. akciju un vērtspapīru pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F500000;

29.4. citu ieguldījumu darbības ieņēmumus.

30. Postenī B2 "Izdevumi no ieguldījumu darbības" norāda:

30.1. nemateriālo ieguldījumu iegādes izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5100;

30.2. nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5100;

30.3. pamatlīdzekļu iegādes izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5200;

30.4. pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5200;

30.5. akciju un vērtspapīru iegādes izdevumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F30010000 vai F50010000;

30.6. citus izdevumus (iepriekš neklasificētos, tai skaitā procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000, ja tie neattiecas uz pamatdarbību vai uz finansēšanas darbību).

31. Postenī C1 "Ieņēmumi no finansēšanas darbības" norāda:

31.1. pašu emitēto akciju pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F30320010;

31.2. saņemtās aizdevumu atmaksas atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40110020, F40210020 vai F40310020;

31.3. saņemtos aizņēmumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40320010 vai F40120010;

31.4. citus ienākumus no finanšu darbības (iepriekš neklasificētos).

32. Postenī C2 "Izdevumi no finansēšanas darbības" norāda:

32.1. pašu emitēto akciju iegādes izdevumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F30120000;

32.2. aizdevumu izsniegšanu (normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40110010, F40210010 vai F40310010;

32.3. aizņēmumu atmaksu atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40120020, F40320020 vai F40220020;

32.4. citus izdevumus no finanšu darbības (iepriekš neklasificētos, tai skaitā procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000, ja tie neattiecas uz pamatdarbību vai uz ieguldījuma darbību).

33. Informāciju, kas norādīta veidlapas Nr.2-NP ar naudas plūsmu saistītajās ailēs - citi ieņēmumi vai izdevumi no pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finanšu darbības -, skaidro veidlapas Nr.2-NP pielikumā.

34. Postenī D1 "Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem" norādītie dati atbilst veidlapas Nr.2 ieņēmumu daļas 7.grupā klasifikācijas kodā 21.7.0.0. norādītajiem datiem. Saņemto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem veidlapā Nr.2-NP norāda pilnā apjomā.

35. Postenī D2 "Slēgtie asignējumi" norāda pārskata gadā neizlietoto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem (kods 21.7.0.0.) un neizlietotos transfertus "Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem" (kods 18.1.3.1.) kā negatīvu skaitli.

36. Ārvalstu valūtas kursu svārstību ietekmi uz naudas līdzekļiem norāda veidlapas Nr.2-NP V sadaļā "Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+, -)".

37. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumā perioda sākumā (NL1.) norāda naudas līdzekļus Valsts kases kontos, norēķinu kontos un budžeta iestādes kasē, kā arī naudu ceļā. Minētie dati atbilst:

37.1. veidlapas Nr.2 kopsavilkumā sniegtajai papildinformācijai par naudas līdzekļu atlikumiem gada sākumā;

37.2. veidlapas Nr.1-1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums" ailē "Pārskata perioda sākumā" kontu grupā 2600 norādītajai informācijai.

38. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumā perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas) (NL2.) norāda naudas līdzekļus Valsts kases kontos, norēķinu kontos un budžeta iestādes kasē, kā arī naudu ceļā. Minētie dati atbilst:

38.1. veidlapas Nr.2 kopsavilkumā sniegtajai papildinformācijai par naudas līdzekļu atlikumiem gada beigās;

38.2. veidlapas Nr.1-1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums" ailē "Pārskata perioda beigās" kontu grupā 2600 norādītajai informācijai.

V. Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem sagatavošana

39. Sagatavojot gada pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem, budžeta iestāde aizpilda Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumu Nr.1193 "Gada pārskatu sagatavošanas kārtība" 2.pielikumā ietverto veidlapu Nr.4-3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem" (turpmāk - veidlapa Nr.4-3).

40. Veidlapā Nr.4-3 norāda datus pēc uzkrāšanas principa.

41. Veidlapas Nr.4-3 ailē "Posteņa nosaukums" datus grupē šādi:

41.1. ieņēmumi un izdevumi no pamatdarbības;

41.2. finanšu ieņēmumi un izdevumi (akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, parāda vērtspapīru pārdošana vai iegāde, pārvērtēšanas rezerves samazinājums vai palielinājums, valūtas kursa svārstības, pamatlīdzekļu pārdošana, ja tā nav iestādes pamatdarbība);

41.3. ārkārtas ieņēmumi un izdevumi (norāda līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, kas atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam nav budžeta iestādes pamatbudžetā).

42. Veidlapā Nr.4-3 ailē "Pārskata periods":

42.1. ailes "Pamatbudžets" dati ir vienādi ar konsolidētās veidlapas Nr.2 rindas "Budžeta veids" - "Pamatbudžets" ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norādītajiem datiem;

42.2. ailes "Speciālais budžets" dati ir vienādi ar konsolidētās veidlapas Nr.2 rindas "Budžeta veids" - "Speciālais budžets" ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norādītajiem datiem;

42.3. ailes "Ziedojumi un dāvinājumi" dati ir vienādi ar konsolidētās veidlapas Nr.2 rindas "Budžeta veids" - "Ziedojumi un dāvinājumi" ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norādītajiem datiem;

42.4. ailē "Citi budžeti" datus samazina par no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu datiem, kas norādīti konsolidētajā veidlapā Nr.2 rindas "Budžeta veids" - "Citu budžetu līdzekļi" ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa".

43. Postenī A1 "Ieņēmumi no pamatdarbības" norāda:

43.1. nodokļu ieņēmumus (sociālās apdrošināšanas iemaksas) atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 1.0.;

43.2. nenodokļu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

43.3. maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 3.0., izņemot valūtas kursa svārstības un inventarizācijās konstatētos pārpalikumus;

43.4. ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 4.0., izņemot valūtas kursa svārstības;

43.5. transfertus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 5.0. (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp padotības iestādēm; transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus);

43.6. ziedojumus un dāvinājumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 6.0., izņemot valūtas kursa svārstības;

43.7. dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 21.7.0.0., no kuras atskaitīta neizmantotā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem - "Slēgtie budžeta asignējumi";

43.8. citus ieņēmumus no pamatdarbības - inventarizācijās konstatētos pārpalikumus, ieņēmumus no nedrošo debitoru parādu un avansu maksājumu uzkrājumu samazinājuma, nefinanšu aktīvu sākotnējo atzīšanu, ieņēmumus no lauksaimniecības krājumu pārvērtēšanas, ieņēmumus no kredītsaistību dzēšanas un citus ar iestādes pamatdarbību saistītos ieņēmumus.

44. Postenī A2 "Izdevumi no pamatdarbības" norāda:

44.1. darba samaksu atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1100;

44.2. darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1200;

44.3. komandējumu un dienesta braucienu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2100;

44.4. pakalpojumu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2200 vai 2800;

44.5. krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegādes izmaksas atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2300 vai 2400;

44.6. nodokļu maksājumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2500;

44.7. subsīdijas, dotācijas un sociālos pabalstus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 3000 vai 6000;

44.8. procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000;

44.9. transfertus (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp padotības iestādēm; transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus) atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 7000 vai 9000;

44.10. nolietojuma un amortizācijas izmaksas atbilstoši pārskata periodā aprēķinātajam nolietojumam vai amortizācijai, tai skaitā korekcijas;

44.11. citus izdevumus no pamatdarbības - inventarizācijās konstatētos iztrūkumus, izdevumus debitoru prasību un aizdevumu dzēšanas norakstīšanai, izdevumus nedrošo debitoru parādu un avansu maksājumu uzkrājumu veidošanai, vērtības norakstīšanai, izslēgtās no uzskaites nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības, izdevumus no lauksaimniecības krājumu norakstīšanas un pārvērtēšanas un citus ar iestādes pamatdarbību saistītos izdevumus.

45. Postenī B1 "Finanšu ieņēmumi" norāda:

45.1. uzkrājumu nedrošajiem aizdevumiem samazinājumu - atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0. kodā 8.9.2.0.;

45.2. ieņēmumus no kapitālsabiedrības kapitāla daļu un vērtspapīru pārvērtēšanas - atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0. kodā 8.1.0.0.;

45.3. ieņēmumus no valūtas kursa svārstībām - kodā 21.1.1.0., 21.3.1.0. un 23.1.1.0.;

45.4. citus ieņēmumus no finanšu darbības (ieņēmumus no kapitālsabiedrību akciju pārdošanas, ieņēmumus no vērtspapīru pārdošanas un citus).

46. Postenī B2 "Finanšu izdevumi" norāda:

46.1. kapitālsabiedrību akciju un vērtspapīru iegādes izdevumus;

46.2. ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas izdevumus - atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5300;

46.3. izdevumus no valūtas kursa svārstībām - atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 8000;

46.4. uzkrājumu veidošanu nedrošiem aizdevumiem;

46.5. citus izdevumus no finanšu darbības (izdevumus no kapitālsabiedrību akciju iegādes, izdevumus no vērtspapīru iegādes, izdevumus no kapitālsabiedrību akciju un vērtspapīru pārvērtēšanas un citus).

47. Postenī B3 "Ieņēmumi (+) vai izdevumi (-) no pamatlīdzekļu realizācijas" norāda neto rezultātu no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu realizācijas.

VI. Noslēguma jautājums

48. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra instrukciju Nr.1 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 5.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

Redakcijas piebilde: instrukcija stājas spēkā ar 2009.gada 25.novembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 17Pieņemts: 17.11.2009.Stājas spēkā: 25.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 24.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
200903
25.11.2009
86
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"