Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1289

Rīgā 2009.gada 3.novembrī (prot. Nr.77 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.560 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.560 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakš­aktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 123.nr.; 2009, 62.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 5.2.apakšpunktā vārdus "visos Latvijas plānošanas reģionos".

2. Svītrot 5.6.apakšpunktā vārdus "(atbalstāma šo noteikumu 11.2.apakš­punktā minētajam projekta iesniedzējam)".

3. Aizstāt 9.8.apakšpunktā skaitļus un vārdus "75., 77. un 78.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "75. un 77.punktā".

4. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai veido partnerību ar Latvijas Neredzīgo biedrību."

5. Aizstāt 18.6.apakšpunktā skaitļus un vārdu "54., 55. un 56." ar skaitļiem un vārdu "54. un 55.".

6. Izteikt 24.1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 49., 51., 53. un 55.punktā minēto izmaksu pozīciju apmēra ierobežojumus;".

7. Izteikt 35.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 49., 51., 53. un 55.punktā minēto izmaksu pozīciju apmēra ierobežojumus;".

8. Izteikt 47., 48. un 49.punktu šādā redakcijā:

"47. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

47.1. netiešās izmaksas kā vienu izmaksu pozīciju šādās izmaksu apakšpozīcijās:

47.1.1. projekta administrēšanas izmaksas;

47.1.2. projekta iesnieguma un projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavo­šanas izmaksas (paredz tikai šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs);

47.2. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu pozīcijās:

47.2.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

47.2.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

47.2.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

47.2.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

47.2.5. neparedzētās izmaksas.

48. Šo noteikumu 47.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

48.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas);

48.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

48.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

48.4. telpu īres un nomas izmaksas;

48.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimnie­košanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

48.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

48.7. interneta un telekomunikāciju izmaksas;

48.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.

49. Šo noteikumu 47.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai, un tās nedrīkst pārsniegt 0,1 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas."

9. Svītrot 50.1.apakšpunktā vārdu "iekšzemes".

10. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Šo noteikumu 47.2.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas: iekārtu, inventāra un aparatūras remonta izmaksas, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas, kā arī amortizācijas izmaksas, ja tās attiecināmas uz projekta īstenošanas periodu un amortizējamie aktīvi nav iegādāti, izmantojot publisko finansējumu, un inventāra (mazvērtīga inventāra priekšmetu izmaksas, ja to vērtība ir līdz 150 latiem par vienību un to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) iegādes izmaksas. Šīs izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt 10 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām."

11. Svītrot 52.7.apakšpunktu.

12. Aizstāt 53.punktā skaitli "47.3." ar skaitli "47.2.5.".

13. Izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs papildus šo noteikumu 47.2.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām kā neattiecināmās izmaksas plāno uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai. Šo izmaksu apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām."

14. Svītrot 56.punktu.

15. Izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

57.1. kas nav norādītas šo noteikumu 47.2.4.apakšpunktā un 48., 49., 50., 51., 52., 53. un 54.punktā vai kas neatbilst šo noteikumu 49., 51. un 53.punktā minētajiem attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumiem;

57.2. par kurām nav saistību projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 49.punktā minētās izmaksas) un par kurām maksājumi nav veikti līgumā vai vienošanās dokumentā noteiktajā termiņā;

57.3. kas minētas šo noteikumu 55.punktā."

16. Svītrot 60.punktā skaitli un vārdus "13.punktā minētais pakalpojumu sniedzējs".

17. Aizstāt 61., 62., 63., 65., 66. un 68.punktā vārdus "pakalpojuma sniedzējs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sadarbības partneris" (attiecīgā locījumā).

18. Izteikt 69.punktu šādā redakcijā:

"69. Šo noteikumu 63. un 64.punktā minētos lēmumus var apstrīdēt Labklājības ministrijā, bet tās lēmumus var pārsūdzēt tiesā."

19. Izteikt 77.punktu šādā redakcijā:

"77. Nepārsniedzot šo noteikumu 49., 51. un 53.punktā minētos attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

77.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 47.2.1., 47.2.2., 47.2.3. un 47.2.4.apakš­punktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

77.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 50., 51. un 52.punktā minētajām izmaksām. Izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 47.2.1., 47.2.2. un 47.2.3.apakšpunktā minēto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

77.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 47.2.4.apakšpunktā minētās apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmās izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

77.4. šo noteikumu 53.punktā minēto izmaksu pārdali."

20. Svītrot 78.punktu.

21. Papildināt noteikumus ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Noslēguma jautājumi

79. Par šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru lemj Ministru kabinets.

80. Līdz šo noteikumu 79.punktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētās izmaksas neplāno. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētās izmaksas ir neattiecināmas līdz šo noteikumu 82.punktā norādītajam datumam.

81. Pēc netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētās izmaksas plāno un attiecina saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

82. Ja projekta īstenošana ir uzsākta, pirms noteikts šo noteikumu 79.punktā minētais netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro ar 2009.gada 13.novembri."

22. Izteikt pielikuma 6.1. un 6.2.tabulu šādā redakcijā:

"6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL:

 

% 

2008 

2009 

2010 

20... 

20.. 

2015 

Kopā 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8)13 

Kopējās izmaksas 

Kopējās izmaksas 

               

Kopējās attiecināmās izmaksas 

Kopējās attiecināmās izmaksas 

100 % 

             

Publiskais finansējums 

               

Publiskais finansējums 

Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējums

               

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

               

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

               

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

               

Attiecināmais cits publiskais finansējums14 

               

Privātās attiecināmās izmaksas

               

Neattiecināmās izmaksas

               

Neatbilstoši veiktie izdevumi141 

X

X

X

X

X

X

X

 

13 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (8) = (2) + (3) + (..)+ (7).

14 Piemēram, Kultūrkapitālfonda finansējums.

141 Aizpilda, veicot grozījumus projektā par projekta īstenošanas laikā neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, par kuru atgūšanu pieņemts lēmums, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošus izdevumus.

6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

15 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.

16 Izmaksu pozīcijas norāda atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.560 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"".

17 Norāda vienības daudzumu katras apakš­pozīcijas ietvaros.

171 Aizpilda, veicot grozījumus projektā par projekta īstenošanas laikā neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, par kuru atgūšanu pieņemts lēmums, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošus izdevumus."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 14.novembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.560 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1289Pieņemts: 03.11.2009.Stājas spēkā: 14.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 13.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
200592
14.11.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)