Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1310

Rīgā 2009.gada 10.novembrī (prot. Nr.79 30.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 10.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Atbalsta pretendentu pieteikšanās nosacījumus, projekta iesniegumu vērtēšanu un atlasi, lēmuma pieņemšanu un paziņošanu, projektu īstenošanu un publiskā finansējuma pieprasīšanu un saņemšanu nosaka arī normatīvie akti par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.";

1.2. papildināt 5.1.apakšpunktu aiz vārda "sasniedzamībai" ar vārdiem "pakalpojuma sniegšanas vietā";

1.3. papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Pakalpojums šo noteikumu izpratnē ir atbilstoši personas saimnie­ciskajai vai profesionālajai darbībai par atlīdzību vai bez tās veikta pasūtījuma izpilde vai noslēgta līguma pildīšana, ar kuru saskaņā iznomā kādu lietu, izgatavo jaunu lietu, uzlabo vai pārveido esošu lietu vai tās īpašības, veic darbu, gūst nematerializētu darba rezultātu vai arī tirgo preces.";

1.4. aizstāt 9.2.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "4.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "3. un 4.punktā";

1.5. izteikt 9.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2.3. ja atbalsta pretendents ir juridiska persona (izņemot biedrības, nodibinājumus un pašvaldības) vai fiziska persona, kas veic saimniecisku darbību, naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums projekta iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas katra gada beigās ir pozitīvs. Naudas plūsma pierāda spēju īstenot projektu un sasniegt mērķi;";

1.6. izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Pieteikšanās un pārskatu sniegšanas kārtība";

1.7. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Biedrība vai nodibinājums, kas saņēmis atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai (turpmāk - vietējā rīcības grupa), saskaņo ar Lauku atbalsta dienestu (turpmāk - dienests) šādu informāciju, ko dienests ievieto savā mājaslapā internetā:

11.1. datumu, kad tiks sākta projektu iesniegumu pieņemšana;

11.2. attiecīgajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru, rīcības mērķi un plānotās darbības;

11.3. projektu vērtēšanas kritērijus un minimālo punktu skaitu, kas jāiegūst, lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu, - katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai, kuras ietvaros notiek projektu iesniegumu pieņemšana;

11.4. vietējās rīcības grupas nosaukumu un adresi, kur var iepazīties ar vietējo attīstības stratēģiju un iesniegt projektu iesniegumus.";

1.8. papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Vietējā rīcības grupa pēc saskaņošanas ar dienestu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā, kas pieejams vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, mēnesi iepriekš izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai, norādot attiecīgajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru un šo noteikumu 11.1. un 11.4.apakš­punktā minēto informāciju.";

1.9. svītrot 13.punktu;

1.10. svītrot 14.2.apakšpunktu;

1.11. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai šo noteikumu 5.punktā minēto aktivitāšu ietvaros, atbalsta pretendents iesniedz vietējā rīcības grupā (papīra formā divos eksemplāros) vai attiecīgajā dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē un vietējā rīcības grupā (elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā) projekta iesniegumu (2.pielikums). Projekta iesniegumam pievieno:

15.1. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

15.2. kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības izziņu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts (izņemot gadījumu, ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība). Izziņu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Izziņā norāda kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītus un kredīta summu. Ja projekta īstenošanā plānots ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, iesniedz dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību;

15.3. dokumentus par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, vienkāršotā rekonstrukcija, renovācija, vienkāršotā renovācija, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu uzstādīšana vai izvietošana:

15.3.1. ja nekustamais īpašums ir atbalsta pretendenta īpašumā, - zemesgrāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzraksta kopiju vai zemesgrāmatas apliecības kopiju par nekustamo īpašumu;

15.3.2. ja nekustamo īpašumu atbalsta pretendents nomā, - nomas līguma kopiju (nomas līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja vietējā pašvaldība nodod nekustamo īpašumu lietošanā biedrībai vai nodibinājumam bez atlīdzības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu, tad biedrība vai nodibinājums iesniedz patapinājuma līguma (vienošanās) kopiju, kas noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja teritorijas labiekārtošanai uzstāda vai novieto objektu, kura vērtība nepārsniedz 300 latu, vai iegādājas pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par minētā objekta uzstādīšanu vai novietošanu, pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu;

15.4. ja paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija vai teritorijas labiekārtošana un projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts:

15.4.1. akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā kopiju;

15.4.2. būvatļaujas kopiju;

15.5. ja paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija vai teritorijas labiekārtošana, bet projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav tehniskā projekta, - plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju. Tehnisko projektu un citus būvniecības dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

15.6. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija vai vienkāršota renovācija:

15.6.1. apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopiju (ieceres dokumentācija izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatī­vajiem aktiem un attiecīgās vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem);

15.6.2. būvmateriālu iegādei - izmaksu tāmi vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

15.7. teritorijas labiekārtošanai, kas nav atrunāta būvniecību reglamen­tējošajos normatīvajos aktos, - izmaksu tāmi;

15.8. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus atbilstoši iepirkuma procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai vai teritorijas labiekārtošanai, kas minēta šo noteikumu 15.4. un 15.5.apakšpunktā, iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

15.9. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un minimālā atbalsta uzskaites veidlapas paraugu, izņemot gadījumu, ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība un tās projekts nav saistīts ar saimnieciskās darbības uzsākšanu vai attīstību.";

1.12. izteikt 16.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 15.3.2.apakšpunktā minēto nomas līgumu reģistrē zemes­grāmatā un tā kopiju dienestā iesniedz 10 darbdienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.";

1.13. svītrot 17.4.apakšpunktu;

1.14. izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Ja atbalsta pretendents šo noteikumu 17.3., 19.2. un 19.3.apakšpunktā minētos dokumentus neiesniedz, dienests dokumentus saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.";

1.15. papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Vietējā rīcības grupa pēc atzīmes izdarīšanas par projekta iesnieguma saņemšanu vienu projekta iesnieguma eksemplāru atdod atbalsta pretendentam.";

1.16. papildināt III nodaļu ar 22.1  un 22.2 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienestā vietējā rīcības grupā iesniedz:

22.1 1. par šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām aktivitātēm - šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajos normatīvajos aktos noteikto pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem;

22.1 2. par šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm - pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (3.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4.pielikums).

22.2 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā vietējā rīcības grupā iesniedz:

22.2 1. par šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām aktivitātēm - šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajiem normatīvajiem aktiem pievienoto pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu;

22.2  2. par šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm - pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.";

1.17. aizstāt 24.1.apakšpunktā skaitli "14 000" ar skaitli "20 000";

1.18. izteikt 35.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1. jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana;";

1.19. papildināt 35.2.apakšpunktu aiz vārdiem "vienkāršotā rekonstrukcija" ar vārdiem "renovācija, vienkāršota renovācija";

1.20. izteikt 35.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.5. vispārējās izmaksas (piemēram, arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, nomas līguma reģistrācija zemesgrāmatā), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz astoņus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;";

1.21. papildināt noteikumus ar 35.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"35.6. ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, - pievienotās vērtības nodoklis.";

1.22. papildināt 36.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ar projektu saistītajam personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus.";

1.23. izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Atbalsta saņēmējs ar dienestu var nesaskaņot projekta īstenošanas laikā radušās izmaiņas starp izmaksu pozīcijām, ja tas nepalielina dienesta apstiprinātās projekta tāmes attiecināmo izmaksu kopsummu, nemainās tāmes pozīcijas un minētās izmaiņas nepārsniedz 10 procentu no apstiprinātās projekta tāmes kopsummas.";

1.24. izteikt 39.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.7. vispārējas nozīmes transportlīdzekļu iegāde, izņemot velosipēdus un specializētos transportlīdzekļus, kuri konstruktīvi un rūpnieciski ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un uz kuriem ir uzstādītas specifisko darbu veikšanai nepieciešamās iekārtas;";

1.25. papildināt noteikumus ar 39.9.1 un 39.9.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.9.1 nodokļi un nodevas, izņemot šo noteikumu 35.6.apakšpunktā minēto gadījumu;

39.9.2 atlīdzība personālam, izņemot šo noteikumu 36.punktā minēto gadījumu;";

1.26. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.27. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);

1.28. papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra
noteikumiem Nr.33

1.29. papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra
noteikumiem Nr.33

2. Šajos noteikumos minētās prasības neattiecas uz projektu iesnie­gumiem, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 14.novembri.

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.novembra
noteikumiem Nr.1310

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra
noteikumiem Nr.33

 

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.novembra
noteikumiem Nr.1310

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra
noteikumiem Nr.33

 

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1310Pieņemts: 10.11.2009.Stājas spēkā: 14.11.2009.Zaudē spēku: 19.10.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 13.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
200575
14.11.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"