Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/814-7244

Rīgā 2009.gada 29.oktobrī

Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka:

1) 2009.gada 26.septembrī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības Protokols par 2006.gada 25.maija Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu īstenošanu (parakstīts Maskavā 2009.gada 9.jūlijā, apstiprināts ar Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.756);

2) 2009.gada 29.oktobrī stājās spēkā Latvijas Republikas un Tadžikistānas Republikas līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (parakstīts Rīgā 2009.gada 9.februārī, ratificēts Saeimā 2009.gada 8.oktobrī, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.171 (4157) 2009.gada 28.oktobrī);

3) 2009.gada 28.novembrī stāsies spēkā Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgums (parakstīts Dušanbe 2009.gada 11.jūlijā, apstiprināts ar Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.755).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Mangule

 

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokols par 2006. gada 25. maija Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu īstenošanu

Latvijas Republikas valdība un Krievijas Federācijas valdība, turpmāk tekstā Puses,

vēlēdamas nodrošināt nepieciešamos nosacījumus 2006. gada 25. maija Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu īstenošanai, turpmāk tekstā Nolīgums,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Kompetentās iestādes

1. Kompetentās iestādes, kuras ir atbildīgas par Nolīguma nosacījumu īstenošanu ir:

Latvijas Pusei:

centrālā kompetentā iestāde - Valsts robežsardze;

kompetentā iestāde - Ārlietu ministrija;

Krievijas Pusei:

centrālā kompetentā iestāde - Federālais migrācijas dienests;

kompetentās iestādes - Krievijas Federācijas Ārlietu ministrija un Krievijas Federācijas Federālais drošības dienests.

2. Šī Protokola īstenošanas gaitā centrālās kompetentās iestādes tieši un rakstiski sniedz viena otrai savu kontaktinformāciju 20 darba dienu laikā no šī Protokola spēkā stāšanās datuma.

3. Centrālās kompetentās iestādes nekavējoties tieši un rakstiski informē viena otru par izmaiņām savā kontaktinformācijā.

2.pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījumi

1. Atpakaļuzņemšanas pieprasījumu iesniedz pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālajai kompetentajai iestādei, izmantojot pasta sakaru kanālus, tajā skaitā ar pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts diplomātiskas pārstāvniecības pieprasījuma saņēmējas Puses valstī starpniecību.

2. Atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas datums ir tā reģistrēšanas datums pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālajā kompetentajā iestādē.

3. Pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde nekavējoties informē pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālo kompetento iestādi par atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanu, izmantojot tehniskos sakaru līdzekļus.

4. Atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu nosūta pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālajai kompetentajai iestādei, izmantojot pasta sakaru kanālus vai nepieciešamības gadījumā, izmantojot teksta nosūtīšanas tehniskos līdzekļus.

5. Atpakaļuzņemšanas pieprasījumu nosūtīšana paātrinātas procedūras ietvaros notiek uz Latvijas - Krievijas valsts robežas starp Pušu valstu robežas pārstāvjiem, kas darbojas saskaņā ar starptautisko līgumu, kura dalībnieces ir to valstis, termiņos, kas noteikti Nolīguma 6.panta 3.punktā, bet atbildes nosūtīšana uz minētajiem atpakaļuzņemšanas pieprasījumiem - termiņos, kas noteikti Nolīguma 11.panta 3.punktā.

3. pants

Tranzīta pieprasījumi

1. Tranzīta pieprasījumu iesniedz pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālajai kompetentajai iestādei, izmantojot pasta sakaru kanālus, tajā skaitā ar pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts diplomātiskas pārstāvniecības pieprasījuma saņēmējas Puses valstī starpniecību, ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms ieplānotā tranzīta.

2. Tranzīta pieprasījuma saņemšanas datums ir tā reģistrēšanas datums pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālajā kompetentajā iestādē.

3. Pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde nekavējoties informē pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālo kompetento iestādi par tranzīta pieprasījuma saņemšanu, izmantojot tehniskos sakaru līdzekļus.

4. Atbildi uz tranzīta pieprasījumu nosūta pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālajai kompetentajai iestādei, izmantojot pasta sakaru kanālus vai nepieciešamības gadījumā, izmantojot teksta nosūtīšanas tehniskos līdzekļus, ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms ieplānota tranzīta.

4.pants

Citi dokumenti

Ja pieprasījuma iesniedzēja Puse uzskata, ka citiem dokumentiem, kas nav minēti Nolīguma 2.-5. pielikumā, varētu būt nozīme personas, kas ir pakļauta atpakaļuzņemšanai, valstiskās piederības noskaidrošanā, vai trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas pamatojuma noskaidrošanā, šādi dokumenti var tikt pievienoti atpakaļuzņemšanas pieprasījumam, kuru iesniedz pieprasījuma saņēmējai Pusei.

5.pants

Intervija

1. Ja pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde nevar uzrādīt nevienu no Nolīguma 2. un 3. pielikumā minētajiem dokumentiem, tad pēc tās pieprasījuma, kas ir iekļauts atpakaļuzņemšanas pieprasījuma D punktā, kas ir sastādīts saskaņā ar Nolīguma 1. pielikumu, pieprasījuma saņēmējas Puses valsts kompetentā iestāde intervē personu, kas ir pakļauta atpakaļuzņemšanai.

2. Interviju ar personām, kas ir pakļautas atpakaļuzņemšanai, var veikt pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālas kompetentās iestādes pārstāvji pieprasījuma iesniedzējas Puses valstī.

3. Pirms pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālās kompetentās iestādes pārstāvju funkciju veikšanas uzsākšanas vai ja tādu pārstāvju nav, interviju veic pieprasījuma saņēmējas Puses diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārās iestādes pārstāvji pieprasījuma iesniedzējas Puses valstī.

4. Pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde pēc iespējas īsākajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā no atpakaļuzņemšanas pieprasījuma, kurā ir iekļauts pieprasījums par intervijas organizēšanu, saņemšanas datuma, informē pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālo kompetento iestādi par tās rezultātiem. Pie tam minētā atpakaļuzņemšanas pieprasījuma izskatīšanas termiņi sākas no pieprasījuma saņēmējas Puses valsts centrālās kompetentās iestādes paziņojuma par intervijas rezultātiem nosūtīšanas datuma.

5. Gadījumā, ja pēc intervijas rezultātiem personas piederība, kas pakļauta atpakaļuzņemšanai, pieprasījuma saņēmējas Puses valsts pilsonībai netika apstiprināta, šī panta 4.punktā minēto atpakaļuzņemšanas pieprasījumu sūta atpakaļ pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālajai kompetentajai iestādei bez izskatīšanas.

6.pants

Personas, kas ir pakļauta atpakaļuzņemšanai vai tranzītam, pārvietošana eskorta pavadībā

1. Ja ir nepieciešama personas pārvietošana eskorta pavadībā, pieprasījuma iesniedzējas Puses valsts centrālā kompetentā iestāde saskaņā ar Nolīguma 1. un 6. pielikumu norāda atpakaļuzņemšanas pieprasījuma D punktā un tranzīta pieprasījumā D punktā, kas ir sastādīti saskaņā ar Nolīguma 1. un 6. pielikumiem, eskorta dalībnieku vārdus, uzvārdus, amatus, derīga personu apliecinošā dokumenta, kas dod tiesības šķērsot valsts robežu, veidu, numuru un izdošanas datumu.

2. Eskorta dalībnieki, uzturoties pieprasījuma saņēmējas Puses valsts teritorijā, ievēro tās normatīvos aktus.

3. Eskorta dalībniekiem nedrīkst būt līdzi ieroči un citi priekšmeti, kuru aprite ir ierobežota pieprasījuma saņēmējas Puses valsts teritorijā.

4. Eskorta dalībnieki veic savus uzdevumus civildrēbēs, viņiem līdzi jābūt derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības šķērsot valsts robežu.

5. Pušu valstu kompetentās iestādes sadarbojas viena ar otru visos jautājumos, kas ir saistīti ar eskorta dalībnieku uzturēšanās nodrošināšanu pieprasījuma saņēmējas Puses valsts teritorijā. Nepieciešamības gadījumā pieprasījuma saņēmējas Puses valsts kompetentās iestādes sniedz palīdzību eskorta dalībniekiem.

7.pants

Atpakaļuzņemšanas un tranzīta procedūra

1. Puses nosaka šādus robežas caurlaides punktus atpakaļuzņemšanas vai tranzīta īstenošanai:

a) autoceļu:

Grebņeva (Latvija) - Ubiļinka (Krievija);

Terehova (Latvija) - Burački (Krievija);

Vientuļi (Latvija) - Ludonka (Krievija);

b) dzelzceļa:

Zilupe (Latvija) - Posiņi (Krievija);

Kārsava (Latvija) - Skangaļi (Krievija).

2. Bez robežas caurlaides punktiem, kas minēti šī panta 1.punktā, Puses, īstenojot atpakaļuzņemšanu un tranzītu, izmanto visas starptautiskās lidostas, kas atrodas to valstu teritorijā.

3. Pušu valstu centrālās kompetentās iestādes vienojas par personas, kura tiek pakļauta atpakaļuzņemšanai, nodošanas datumu, laiku, konkrētu robežas caurlaides punktu un nodošanas veidu, kā arī par tranzīta organizēšanas nosacījumiem.

4. Īstenojot atpakaļuzņemšanu paātrinātas procedūras ietvaros uz Latvijas - Krievijas valsts robežas, personas nodošanas organizēšanas nosacījumus, kas ir minēti Nolīguma 13.pantā, tiek saskaņoti katrā konkrētajā gadījumā starp robežas pārstāvjiem, kas darbojas saskaņā ar starptautisko līgumu, kura dalībnieces ir to valstis.

8.pants

Izdevumi

Izdevumi, kuri pieprasījuma saņēmējai Pusei radušies sakarā ar atpakaļuzņemšanu un tranzītu, kuri saskaņā ar Nolīguma 16. pantu ir jākompensē pieprasījuma iesniedzējai Pusei, pieprasījuma iesniedzēja Puse kompensē 30 dienu laikā pēc attiecīgā rēķina iesniegšanas, maksājot eiro valūtā.

9.pants

Valoda

1. Atpakaļuzņemšanas un tranzīta pieprasījumu, kā arī atbildes uz tiem noformē angļu vai krievu valodā, bet to pievienotājiem dokumentiem nepieciešamības gadījumā ir klāt arī tulkojums angļu vai krievu valodā.

2. Pušu valstu kompetento iestāžu konsultācijas par šī Protokola realizācijas jautājumiem notiek angļu vai krievu valodā.

10.pants

Grozījumi

1. Šajā Protokolā var tikt veikti grozījumi, pamatojoties uz Pušu savstarpēju vienošanos, par ko Puses nekavējoties informē Apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju, kas ir izveidota saskaņā ar Nolīguma 19.panta 1.punktu.

2. Puses nekavējoties informē viena otru pa diplomātiskajiem kanāliem par izmaiņām uzskaitījumos, kas minēti šī Protokola 1.panta 1.punktā un 7.panta 1.punktā.

11. pants

Spēkā stāšanās un izbeigšana

1. Šis Protokols stājas spēkā datumā, kad Apvienotajai atpakaļuzņemšanas komitejai paziņo par valsts iekšējo procedūru izpildi, kas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā, saskaņā ar Nolīguma 20.panta 2.punktu par šo Protokolu.

2. Šis Protokols zaudē spēku vienlaikus ar Nolīguma izbeigšanu.

Parakstīts Maskavā 2009. gada 9.jūlijā divos eksemplāros, katrs latviešu un krievu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds spēks.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS VĀRDĀ

_____________________________

KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS VALDĪBAS VĀRDĀ

___________________________

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN TADŽIKISTĀNAS REPUBLIKAS VALDĪBAS  EKONOMISKĀS, RŪPNIECISKĀS, ZINĀTNISKĀS UN TEHNISKĀS SADARBĪBAS LĪGUMS

Latvijas Republikas valdība un Tadžikistānas Republikas valdība, turpmāk tekstā sauktas par "Pusēm",

atsaucoties uz draudzīgo attiecību attīstību starp Latvijas Republiku un Tadžikistānas Republiku,

vēloties stiprināt, uzturēt un attīstīt ekonomisko, rūpniecisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību starp Pusēm,

atzīstot ilgtermiņa pasākumu nozīmi veiksmīgas sadarbības attīstībā un sakaru stiprināšanā starp Pusēm dažādos līmeņos un it īpaši ekonomiskās sadarbības līmenī,

vadoties pēc vienlīdzības, abpusēju interešu un starptautisko tiesību principiem,

ņemot vērā Latvijas Republikas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistības,

ievērojot saistības, ko nosaka līgumi starp Eiropas Savienību un Tadžikistānas Republiku,

Ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

1. Puses savas valsts tiesības aktu un noteikumu ietvaros un, ņemot vērā savas starptautiskās saistības, veic visu iespējamo, lai attīstu, stiprinātu un dažādotu pēc iespējas plašāku ekonomisko, rūpniecisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību visās savstarpējo interešu un izdevīguma jomās.

2.Šāda sadarbība īpaši tiek virzīta uz:

(i) ekonomisko saišu stiprināšanu un daudzveidošanu starp Pusēm;

(ii) sadarbības veicināšanu starp ekonomiskajiem operatoriem, ieskaitot mazos un vidējos uzņēmumus, ar mērķi sekmēt investīcijas, kopuzņēmumu veidošanu, licencēšanas vienošanās un cita veida sadarbību starp tiem.

2. pants

1. Šī līguma 1. pantā paredzētā sadarbība tiek paplašināta, it īpaši sekojošās jomās:

(i) rūpniecība (elektrotehnika, elektronika, mašīnbūve, metālapstrāde un tekstils);

(ii) enerģētika;

(iii) transports;

(iv) tūrisms;

(v) informācijas tehnoloģijas;

(vi) pasts un telekomunikācijas;

(vii) zinātne, tehnoloģijas un inovācijas;

(viii) lauksaimniecība, iekļaujot agrorūpniecību;

(ix) būvniecība un mājokļi;

(x) profesionālās izglītības un vadības apmācība;

(xi) citas abpusēju interešu jomas, kas veicina tālākas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības paplašināšanu.

2. Puses konsultējas, lai noteiktu to sadarbības prioritāro jomu, kā arī ietver jaunus ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jomas.

3. pants

Šī Līguma mērķu sasniegšanai Puses veicina un sekmē, cita starpā, arī:

(i) komunikāciju un sadarbību starp valdību institūcijām;

(ii) saiknes starp profesionālajām organizācijām, kamerām un asociācijām;

(iii) vizītes, kontaktus un aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt sadarbību starp atsevišķiem indivīdiem, amatpersonām un ekonomiskajām organizācijām;

(iv) gadatirgu un izstāžu organizēšanu;

(v) semināru un simpoziju organizēšanu;

(vi) kopuzņēmumu un citu kopīgu ekonomisko aktivitāšu formu veidošanos;

(vii) mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalību divpusējās ekonomiskajās attiecībās;

(viii) tirdzniecības veicināšanas aktivitātes.

4. pants

1. Puses regulāri apmainās ar informāciju par tirdzniecību, investīcijām, finanšu pakalpojumiem un citu informāciju, kas nepieciešama ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības veicināšanai un sekmēšanai.

Informācija, ko savstarpējās sadarbības ietvaros ieguvusi viena no Pusēm, trešajai Pusei tiek nodota tikai pēc rakstiskas piekrišanas no Puses, kas sniedza šo informāciju. Informācija, kas saņemta sadarbības procesā, netiek izmantota, lai kaitētu Pušu interesēm.

2. Jautājumu atrisināšana un kārtība, kādā tiek izmantoti kopējo zinātnisko un tehnisko pētījumu rezultāti un cita informācija, kas iegūta, īstenojot zinātniskos un tehniskos un citus pētījumus savstarpējās sadarbības ietvaros, kā arī jautājumi, kas attiecas uz rūpnieciskā īpašuma objektu un intelektuālā īpašuma autortiesību aizsardzību, tiek atbilstoši saskaņoti katrā konkrētā gadījumā, noslēdzot atsevišķas vienošanās starp Pušu attiecīgajām institūcijām.

5. pants

1. Lai nodrošinātu šī Līguma izpildi, Puses izveido Apvienoto Komiteju.

2. Apvienotā Komiteja tiek veidota no Pušu attiecīgo valsts institūciju pārstāvjiem un tiekas pēc jebkuras Puses pieprasījuma, pārmaiņus Latvijas Republikā un Tadžikistānas Republikā, par laiku vienojoties pa diplomātiskajiem kanāliem.

3. Apvienotā Komiteja var pieaicināt Pušu uzņēmēju aprindu pārstāvjus piedalīties tās darbā.

6. pants

1. Apvienotās Komitejas galvenie uzdevumi ir sekojoši:

(i) uzraudzīt un pārbaudīt šī Līguma darbību un jebkurus jautājumus, kas varētu rasties šī Līguma īstenošanas gaitā;

(ii) apspriest ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības programmas abpusējo interešu jomās;

(iii) izskatīt problēmas, kas varētu kavēt ekonomiskās sadarbības un tirdzniecības attīstību starp Pusēm;

(iv) salīdzināt Pušu statistikas datus.

2. Apvienotā Komiteja sniedz ieteikumus šī Līguma grozījumiem un papildinājumiem.

7. pants

Jebkurš strīds starp Pusēm saistībā ar šī Līguma interpretāciju un īstenošanu tiek risināts draudzīgi konsultāciju un sarunu ceļā.

8. pants

1. Šis Līgums stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc dienas, kad pa diplomātiskajiem kanāliem ir saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums, kurā Puses viena otru informē, ka ir izpildītas iekšējās juridiskās prasības, kas nepieciešamas, lai Līgums stātos spēkā.

2. Šis Līgums ir spēkā piecus (5) gadus no tā spēkā stāšanās dienas un tiek automātiski pagarināts uz nākošajiem viena (1) gada termiņiem, ja vien kāda no Pusēm rakstiski nepaziņo otrai par nodomu pārtraukt šo Līgumu sešus (6) mēnešus pirms šī Līguma sākotnējā vai jebkura sekojošā termiņa beigām.

3. Šī Līguma noteikumi var tikt grozīti jebkurā laikā pēc tā stāšanās spēkā, par kārtību vienojoties starp Pusēm. Šādi grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šī panta pirmajā daļā norādīto procedūru.

Parakstīts divos eksemplāros Dušanbe, 2009.gada 11.jūlijā latviešu, tadžiku un angļu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski. Šī Līguma atšķirīgas interpretācijas gadījumā, noteicošais ir teksts angļu valodā.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS VĀRDĀ

_______________________________

TADŽIKISTĀNAS REPUBLIKAS VALDĪBAS VĀRDĀ

_______________________________

 

AGREEMENT
between the Government of the Republic of Latvia and  the Government of the Republic of Tajikistan on economic, industrial, scientific and technical cooperation

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Tajikistan, hereinafter referred to as "the Parties",

recalling the development of friendly relations between the Republic of Latvia and the Republic of Tajikistan,

desiring to strengthen, maintain and develop economic, industrial, scientific and technical cooperation between the Parties,

recognizing the importance of long term measures for the successful development of the cooperation and the strengthening of ties between the Parties at various levels and, in particular, at the level of their economic cooperation,

being guided by the principles of equality, mutual interests and international law,

considering commitments of the Republic of Latvia as a member state of European Union,

bearing in mind the obligations imposed by the agreements between the European Union and the Republic of Tajikistan,

Have agreed as follows:

Article 1

1. The Parties shall, within the framework of their respective national laws and regulations and taking into account their international obligations, make every effort to develop, strengthen and diversify economic, industrial, scientific and technical cooperation, on as broad a basis as possible, in all fields deemed to be in their mutual interest and benefit.

2. Such cooperation shall be aimed, in particular, at:

(i) strengthening and diversifying economic links between the Parties,

(ii) encouraging cooperation between economic operators, including small and medium sized enterprises, with a view to promote investment, joint ventures, licensing agreements and other forms of cooperation between them.

Article 2

1. The cooperation provided for in Article 1 of this Agreement, shall extent, in particular, in the following sectors:

(i) industry (electrical engineering, electronics, mechanical engineering, metalwork and textiles),

(ii) energy,

(iii) transport,

(iv) tourism,

(v) information technologies,

(vi) post and telecommunication,

(vii) science, technologies and innovations,

(viii) agriculture, including agro-industry,

(ix) construction and housing,

(x) vocational training and management training,

(xi) other sectors of mutual interest which promote the further expansion of economic, industrial, scientific and technical cooperation.

2. The Parties shall consult in order to identify the priority sector in their cooperation as well as new sectors of economic, industrial, scientific and technical cooperation to be included.

Article 3

In order to attain the objectives of this Agreement, the Parties shall facilitate and promote, among other things:

(i) communication and cooperation between governmental institutions;

(ii) links between professional organizations, chambers, and associations;

(iii) visits, contacts and activities designed to promote cooperation between individuals, officials and economic organizations;

(iv) the organization of fairs and exhibitions;

(v) the organization of seminars and symposia;

(vi) the forming of joint ventures and other forms of joint economic activities;

(vii) participation of small and medium-sized enterprises in bilateral economic relations;

(viii) trade promotion activities.

Article 4

1. The Parties shall regularly exchange information about trade, investment, financial services and other information, necessary for the promotion and facilitation of economic, industrial, scientific and technical cooperation.

The information received by one of the Parties within the scope of mutual cooperation, shall be transferred to the third Party only after the written consent of the Party which have presented this information. The information received in the process of cooperation, shall not be used to the detriment of interests of the Parties.

2. The resolution of issues and the order of use of results of joint scientific and technical researches and other information obtained during implementation of scientific and technical and other researches within the scope of mutual cooperation, as well as issues concerning to protection of objects of the industrial property and copyrights to intellectual property, shall be accordingly co-ordinated in each specific case by the conclusion of separate agreements between corresponding bodies of the Parties.

Article 5

1. To ensure the implementation of this Agreement the Parties shall establish the Joint Committee.

2. The Joint Committee shall be composed of representatives of respective state authorities of the Parties and shall meet, at the request of either Party, alternatively in the Republic of Latvia and in the Republic of Tajikistan at the time to be mutually agreed upon through diplomatic channels.

3. The Joint Committee may invite representatives of business circles of the Parties to take part in its work.

Article 6

1. The main tasks of the Joint Committee are as follows:

(i) to monitor and examine the functioning of this Agreement and any questions that may arise in the implementation of this Agreement;

(ii) to discuss programs of economic, industrial, scientific and technical cooperation in the spheres of mutual interest;

(iii) to examine problems that could hinder the development of economic cooperation and trade between the Parties;

(iv) to compare statistics of the Parties.

2. The Joint Committee shall make recommendation on amendments and supplements to this Agreement.

Article 7

Any dispute between the Parties, concerning the interpretation or implementation of this Agreement, shall be settled amicably through consultation and negotiations.

Article 8

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels by which the Parties inform each other, that the internal legal requirements necessary for its entry into force have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years from the date of its entry into force and will be tacitly renewed for consecutive periods of one (1) year, unless either Party notifies in writing the other of its intention to terminate this Agreement six (6) months prior to the expiration of its initial or any subsequent period of duration.

3. The provision of this Agreement may be amended at any time after its entry into force, in such manner as may be agreed between the Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with the procedures provided for in paragraph 1 of this Article.

Done in duplicate, in Dushanbe on 11 July 2009 in Latvian, Tajik and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF LATVIA

_______________________________

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

_______________________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Numurs: 41/814-7244Pieņemts: 29.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 179, 11.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
200409
2537
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"