Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu"

Izdarīt likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 1999, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā: "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu".

2. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

3. 1.pantā:

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) pašvaldību grupa - grupa, kurā ietilpst viena veida pašvaldības. Ir divas pašvaldību grupas - republikas pilsētu pašvaldību grupa un novadu pašvaldību grupa;";

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) izdevumus raksturojošie demo­grāfiskie kritēriji - no pašvaldību darbības neatkarīgi statistikas rādītāji, kurus izmanto pašvaldības finanšu nepieciešamības aprēķinā;";

izslēgt 12.punkta "d" un "e" apakšpunktu;

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13) pašvaldību kopējā finanšu nepieciešamība - izlīdzināšanas aprēķiniem izmantojams lielums;".

4. Izslēgt 5.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "ja nepieciešams".

5. Izslēgt 6.panta pirmajā daļā vārdus "Labklājības ministrijas dati par bērnu skaitu bērnunamos un iemītnieku skaitu veco ļaužu pansionātos un centros".

6. Izteikt 7.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nekustamā īpašuma nodoklis katrai pašvaldībai tiek prognozēts atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem par pašvaldības teritorijā esošā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar attiecīgo pašvaldību un piemērojot šai kadastrālajai vērtībai zemāko likumā atļauto nodokļa likmi."

7. Aizstāt 8.panta ievaddaļā vārdus "sabiedriskās organizācijas" ar vārdu "biedrības".

8. 9.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pašvaldību grupa (republikas pilsētu pašvaldību grupa un novadu pašvaldību grupa);";

izslēgt otrās daļas 6. un 7.punktu;

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pašvaldību finanšu nepieciešamības aprēķinam izmantojamo pašvaldību izdevumus raksturojošo demogrāfisko kritēriju īpatsvaru aprēķina saskaņā ar šā likuma 1.pielikumā noteikto pašvaldību budžetu izpildes analīzes ekonomisko modeli.";

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pašvaldību finanšu nepieciešamības aprēķina metodika noteikta šā likuma 2.pielikumā.

(6) Pašvaldību finanšu nepieciešamības aprēķinam izmantojamo pašvaldību izdevumus raksturojošo demogrāfisko kritēriju īpatsvars 2010. un 2011.gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam ir šāds:

1) kritērijam "iedzīvotāju skaits" - 0,47542264;

2) kritērijam "bērnu skaits vecumā līdz 6 gadiem" - 0,13895868;

3) kritērijam "bērnu un jauniešu skaits vecumā no 7 līdz 18 gadiem" - 0,25686492;

4) kritērijam "darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits" - 0,12875376.

(7) Izdevumus raksturojošo kritēriju īpatsvaru (relatīvo vērtību) izmanto vienīgi pašvaldības finanšu nepieciešamības noteikšanai, un tie nav uzskatāmi par pašvaldības funkciju finansēšanas normatīviem."

9. Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dotācijas no izlīdzināšanas fonda saņem pašvaldības, kuru vērtētie ieņēmumi ir zemāki par finanšu nepieciešamības neizlīdzināmo apakšējo robežu. Pašvaldības finanšu nepieciešamības neizlīdzināmā apakšējā robeža ir līmenis, kas vienāds ar 95 procentiem no attiecīgās pašvaldības finanšu nepieciešamības."

10. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Pašvaldības, kuru vērtētie ieņēmumi ir lielāki par finanšu nepieciešamības neizlīdzināmo apakšējo robežu un mazāki par finanšu nepieciešamības neizlīdzināmo augšējo robežu, neveic iemaksas izlīdzināšanas fondā, kā arī nesaņem dotācijas no izlīdzināšanas fonda."

11. Aizstāt 14.panta trešajā daļā vārdus "rajonu, pilsētu un pagastu" ar vārdu "pašvaldību".

12. Aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdus "sabiedriskā organizācija" ar vārdu "biedrība".

13. Aizstāt 16.panta pirmajā daļā vārdus "pierakstītie" ar vārdu "deklarētie".

14. Pārejas noteikumos:

izslēgt 1.punktā vārdus "administratīvi teritoriālās reformas ietvaros";

papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"11. Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējā valsts budžeta likumprojektu 2010. un 2011.gadam, paredz tajā dotāciju pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri ievietoti tajos līdz 1998.gada 1.janvārim. Plānojamās dotācijas apmērs nosakāms, ņemot vērā vidējos izdevumus valstī par vienu bērnu bērnunamā un iemītnieku pansionātā.

12. Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējā valsts budžeta likumprojektu 2010. un 2011.gadam, paredz tajā dotāciju tām pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas.

13. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.janvārim iesniedz Saeimai likumprojektu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu."

15. Izteikt likuma pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanu" 1.pielikums

Pašvaldību budžetu izpildes analīzes ekonomiskais modelis

Pašvaldību izdevumus raksturojošo demogrāfisko kritēriju īpatsvaru nosaka, summējot visu pašvaldību izdevumus pa visiem budžeta posteņiem ar tabulā ietvertajiem attiecināšanas koeficientiem un šo summu dalot ar visu pašvaldību izdevumu kopsummu. Pašvaldību izdevumus raksturojošo demogrāfisko kritēriju īpatsvars parāda, kādu kopējo budžeta izdevumu proporciju pašvaldības vidēji izmanto ar kritēriju raksturojamās iedzīvotāju grupas interesēs.

Klasifikācijas kods

Izdevumu posteņa nosaukums

Attiecināšana uz kritērijiem

Iedzīvotāju skaits

Bērnu skaits vecumā līdz 6 gadiem

Bērnu un jauniešu skaits vecumā no 7 līdz 18 gadiem

Darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits

A

B

C

D

E

F

 

II. Izdevumi kopā

01.000

Vispārējie valdības dienesti -

0,85

0,05

0,05

0,05

02.000

Aizsardzība

0,85

0,05

0,05

0,05

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

 

 

 

 

03.100

Policija (arī robežsardze, pilsonības un migrācijas lietas)

0,75

0,05

0,15

0,05

03.200

Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti

0,85

0,05

0,05

0,05

03.300

Tiesa un prokuratūras iestādes

0,1

0,3

0,6

0

03.400

Ieslodzījuma vietas

1

0

0

0

03.500

Sabiedriskās kārtības un drošības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

1

0

0

0

03.600

Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi

1

0

0

0

04.000

Ekonomiskā darbība

 

 

 

 

04.100

Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība

1

0

0

0

04.200

Lauksaimniecība (zemkopība), mežsaimniecība (mežkopība), zivsaimniecība (zvejniecība) un medniecība

1

0

0

0

04.300

Kurināmais un enerģētika

1

0

0

0

04.400

Kalnrūpniecība, rūpniecība un būvniecība

1

0

0

0

04.500

Transports

0,2

0,1

0,4

0,3

04.600

Sakari

0,5

0

0,5

0

04.700

Citas nozares

1

0

0

0

04.800

Ekonomiskās darbības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

1

0

0

0

04.900

Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība

1

0

0

0

05.000

Vides aizsardzība

1

0

0

0

06.000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

 

 

 

 

06.100

Mājokļu attīstība

0,5

0

0

0,5

06.200

Teritoriju attīstība

0,85

0,05

0,05

0,05

06.300

Ūdensapgāde

1

0

0

0

06.400

Ielu apgaismošana

0,85

0,00

0,00

0,15

06.500

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

1

0

0

0

06.600

Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība -21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem

0,5

0

0

0,5

07.000

Veselība

0,3

0,1

0,1

0,5

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

 

 

 

 

08.100

Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi

0,5

0,1

0,3

0,1

08.200

Kultūra - 18.6.2.2. Mērķdotācijas kultūras pasākumiem

1

0

0

0

08.300

Apraides un izdevniecības pakalpojumi

0,5

0

0

0,5

08.400

Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumi

0,5

0

0

0,5

08.500

Atpūtas, kultūras un reliģijas lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

1

0

0

0

08.600

Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pakalpojumi

1

0

0

0

09.000

Izglītība

 

 

 

 

09.100

Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis) - 18.6.2.5. Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

0

1

0

0

09.200

Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-97 1., 2. un 3.līmenis) - 18.6.2.1. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem; 18.6.2.4. Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; Maksa par izglītības pakalpojumiem

 

0,1

 

0

 

0,9

 

0

09.400

Augstākā (terciārā) izglītība (ISCED-97 5. un 6. līmenis)

1

0

0

0

09.500

Līmeņos nedefinētā izglītība

0,2

0,1

0,7

0

09.600

Izglītības papildu pakalpojumi

0

0,2

0,8

0

09.800

Pārējā citur neklasificētā izglītība

0,2

0,2

0,6

0

10.000

Sociālā aizsardzība

 

 

 

 

10.100

Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā

1

0

0

0

10.200

Atbalsts gados veciem cilvēkiem

0

0

0

1

10.300

Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā

0,1

0,3

0,6

0

10.400

Atbalsts ģimenēm ar bērniem

0

0,5

0,5

0

10.500

Atbalsts bezdarba gadījumā

1

0

0

0

10.600

Mājokļa atbalsts - 18.6.2.8. Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem

0,4

0

0

0,6

10.800

Sociālās aizsardzības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

0,4

0

0

0,6

10.900

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība

0,2

0,2

0,3

0,3

16. Papildināt likumu ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanu" 2.pielikums

Pašvaldību finanšu nepieciešamības aprēķina metodika

1. Pašvaldību kopējo finanšu nepieciešamību K = K1 + K2 sadala:

1) republikas pilsētu pašvaldību grupai kopā:

K1 = 0,47 x K;

2) novadu pašvaldību grupai kopā:

K2 = 0,53 x K.

2. Pašvaldību finanšu nepieciešamības aprēķinam izmantojamais demogrāfisko kritēriju īpatsvars, kuru kopsumma vienāda ar 1, ir koeficienti katram polinoma loceklim šajā pielikumā dotajā formulā.

3. Republikas pilsētu pašvaldībām finanšu nepieciešamības koeficientu k1i aprēķina pēc formulas:

k1i = L (ai/A1) + M (bi/B1) + N (ci/C1) + P (di/D1),

novadu pašvaldībām finanšu nepieciešamības koeficientu k2i aprēķina pēc formulas:

k2i = L (ai/A2) + M (bi/B2) + N (ci/C2) + P (di/D2),

kurā lietoti šādi apzīmējumi:

i - konkrētās pašvaldības indekss grupā;

ai - iedzīvotāju skaits pašvaldībā, A1 - kopējais iedzīvotāju skaits republikas pilsētu pašvaldībās, A2 - kopējais iedzīvotāju skaits novadu pašvaldībās;

bi - bērnu skaits vecumā līdz 6 gadiem pašvaldībā, B1 - kopējais bērnu skaits šādā vecumā republikas pilsētu pašvaldībās, B2 - kopējais bērnu skaits šādā vecumā novadu pašvaldībās;

ci - jauniešu skaits vecumā no 7 gadiem līdz 18 gadiem pašvaldībā, C1 - kopējais jauniešu skaits šādā vecumā republikas pilsētu pašvaldībās, C2 - kopējais jauniešu skaits šādā vecumā novadu pašvaldībās;

di - darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits pašvaldībā, D1 - kopējais darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits republikas pilsētu pašvaldībās, D2 - kopējais darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits novadu pašvaldībās;

L - kritērija "iedzīvotāju skaits" īpatsvars, kas aprēķināts saskaņā ar šā likuma 1.pielikumā doto pašvaldību budžetu izpildes analīzes ekonomisko modeli;

M - kritērija "bērnu skaits vecumā līdz 6 gadiem" īpatsvars, kas aprēķināts saskaņā ar šā likuma 1.pielikumā doto pašvaldību budžetu izpildes analīzes ekonomisko modeli;

N - kritērija "bērnu un jauniešu skaits vecumā no 7 līdz 18 gadiem" īpatsvars, kas aprēķināts saskaņā ar šā likuma 1.pielikumā doto pašvaldību budžetu izpildes analīzes ekonomisko modeli;

P - kritērija "darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits" īpatsvars, kas aprēķināts saskaņā ar šā likuma 1.pielikumā doto pašvaldību budžetu izpildes analīzes ekonomisko modeli.

4. Republikas pilsētas pašvaldībai i finanšu nepieciešamību K1i aprēķina pēc šādas formulas:

K1i = k1i x K1 = k1i x 0,47 K.

Novada pašvaldībai i finanšu nepieciešamību K2i aprēķina pēc šādas formulas:

K2i = k2i x K2 = k2i x 0,53 K."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 22.oktobrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2009.gada 10.novembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 24.novembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.10.2009.Stājas spēkā: 24.11.2009.Zaudē spēku: 02.07.2015.Tēma: Bankas, finanses, budžets; PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 178, 10.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
200329
24.11.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"