Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.E02-36

Lēmuma publiskojamā versija

Rīgā 2009.gada 22.oktobrī (prot. Nr.41, 2.§)

Par lietas izpētes izbeigšanu daļā un pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu daļā

Lieta Nr. 2613/08/05/30

Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 4. un 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Alpha Ekspress" darbībās

1. Konkurences padome, pamatojoties uz Konkurences likuma 6. panta pirmās daļas 1. punktu, 2008. gada 29. augustā nolēma uzsākt privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojumu uzraudzību Rīgas brīvostā (prot. Nr. 38, 4§). Uzraudzības lietas ietvaros SIA "Vexoil Bunkering" 25.09.2008. iesniedza sūdzību Nr. 05/195 par SIA "Alpha Ekspress", savukārt 17.12.2008. SIA "Vexoil Bunkering" atsauca iesniegumu.

Konkurences padome turpināja lietas izpēti, ņemot vērā, ka iegūtā informācija liecināja, ka SIA "Alpha Ekspress", salīdzinot ar citiem tirgus dalībniekiem, kuri izmanto tiem piederošo dzelzceļa infrastruktūru manevru pakalpojumu sniegšanai, par manevru pakalpojumiem ir noteikusi nesamērīgi augstu maksu.

2008. gada 29. oktobrī Konkurences padome, pamatojoties uz Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu, 22. panta 1. punktu un 23. panta trešo daļu, pieņēma lēmumu ierosināt lietu "Par Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas 4. un 5. punkta pārkāpumu SIA "Alpha Ekspress" darbībās" (prot. Nr. 7, 5.§).

Konkurences padome 09.10.2009. vēstulē Nr. 1853 nosūtīja SIA "Alpha Ekspress" uzaicinājumu iepazīties ar lietā Nr. 2613/08/05/30 esošiem pierādījumiem un izteikt viedokli. Konkurences padome 19.10.2009. saņēma SIA "Alpha Ekspress" 19.10.2009. vēstuli Nr. 05/95.

Ierosinātās lietas ietvaros tika iegūta papildu informācija no SIA "Alpha Ekspress", SIA "Vexoil Bunkering", SIA "Latvija Statoil", SIA "Neste Latvija", SIA "Cargo Control, Ltd", Uzņēmumu reģistra, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - SPRK), Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, Valsts dzelzceļa administrācijas, SIA "LDz Cargo".

SIA "Alpha Ekspress" ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta komercsabiedrība ar reģistrācijas Nr. 4000359146. Juridiskā adrese - Atlantijas iela 27, Rīga. SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa pievedceļi stacijā Ziemeļblāzma ir reģistrēta kā privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra (Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijas apliecība Nr. 656).

SIA "Alpha Ekspress" pieder dzelzceļa tīkls ar kopējo garumu gandrīz 15 km, lielākā daļa no tiem atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, Rīnūžu terminālā, tāpat uzņēmumam pieder savas lokomotīves, ar kurām tiek sniegti manevru pakalpojumi tās klientiem.

Izvērtējot lietā esošo un papildus iegūto informāciju, kā arī normatīvajos aktos noteikto, Konkurences padome

 

konstatēja:

2. Konkrētais tirgus

Konkrētais tirgus Konkurences likuma 1. panta 4. punkta izpratnē ir konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu. Atbilstoši Konkurences likuma 1. panta 5. punktam konkrētās preces tirgus - noteiktās preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības. Savukārt atbilstoši Konkurences likuma 1. panta 3. punktam konkrētais ģeogrāfiskais tirgus - ģeogrāfiskā teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām.

2.1. Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 1. panta 5. punktu dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojumu uz līguma pamata sniedz dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs citām personām, piešķirot tiesības izmantot dzelzceļa infrastruktūru. Dzelzceļa likuma 12.1 panta pirmā daļa arī nosaka, ka dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sniedz dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pamatpakalpojumus, kā arī citus pakalpojumus, kas saistīti ar piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai.

Līdz ar to no piedāvājuma puses konkrētā prece ir dzelzceļa infrastruktūras izmantošana. Savukārt no pieprasījuma puses dzelzceļa infrastruktūras izmantošana var būt gan pasažieru, gan kravu dzelzceļa pārvadājumiem.

SIA "Alpha Ekspress" pieder privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos, un tai piederošo dzelzceļa infrastruktūru uz līgumu pamata izmanto SIA "Alpha osta", SIA "Rīgas universālais termināls" (abi minētie tirgus dalībnieki un SIA "Alpha Ekspress" Konkurences likuma 1. panta 9. punkta izpratnē ir uzskatāmi ar vienu tirgus dalībnieku), SIA "Cargo Control, Ltd" un SIA "Vexoil Bunkering". Minētie tirgus dalībnieki veic saimniecisko darbību, pārkraujot kravas (vagoni, cisternas), kas tiek transportētas uz/no tiem piederošajiem termināļiem. Tā kā iepriekš minētie komersanti kravas pārvadā ar vagoniem (cisternām), tad secināms, ka dzelzceļa infrastruktūra Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos kravu pārvadājumiem nav aizvietojama ar citu infrastruktūru (sauszemes autotransports, ostu pakalpojumi).

Ņemot vērā, ka piekļuvei šo tirgus dalībnieku termināļiem neizbēgami ir nepieciešams izmantot SIA "Alpha Ekspress" piederošo dzelzceļa infrastruktūru, šie tirgus dalībnieki veido pastāvīgu pieprasījumu SIA "Alpha Ekspress" piederošās privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanai.

Attiecīgi, ievērojot Konkurences likuma 1. panta 5. punktu, konkrētās preces tirgus šīs lietas ietvaros ir privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojumu tirgus. Atbilstoši Konkurences likuma 1. panta 3. punktam, tirgus dalībniekiem, kas izmanto SIA "Alpha Ekspress" piederošo dzelzceļa infrastruktūru, konkurences apstākļi ir pietiekami līdzīgi un tādēļ konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir nosakāms attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras robežās, proti, SIA "Alpha Ekspress" piederošā dzelzceļa infrastruktūra Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos.

Ievērojot iepriekš minēto - konkrētais tirgus ir SIA "Alpha Ekspress" piederošās privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojuma tirgus Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos.

2.2. SIA "Alpha osta", SIA "Rīgas universālais termināls", SIA "Vexoil Bunkering" un SIA "Cargo Control, Ltd" vagonus (cisternas) līdz Ziemeļblāzmas stacijai nogādā SIA "LDZ Cargo" un tālāk SIA "Alpha Ekspress" pa tās īpašumā esošās dzelzceļa infrastruktūras pievedceļiem kravu nogādā uz konkrētā tirgus dalībnieka termināli. Piemēram, SIA "Vexoil Bunkering" 25.09.2008. vēstulē Nr. 250/09 informē par to, ka preču piegāde uz SIA "Vexoil Bunkering" termināli notiek pa dzelzceļu no dažādiem piegādātājiem. Saskaņā ar līgumu (Līgums Nr. J-32) ar SIA "LDZ Cargo" SIA "Vexoil Bunkering" kravu piegāde notiek līdz dzelzceļa stacijai "Šķirotava", tālāk uz staciju "Ziemeļblāzma", kas nav SIA "Vexoil Bunkering" kravas nodošanas galapunkts. Tālāk kravas nogādi uz SIA "Vexoil Bunkering" termināli veic SIA "Alpha Ekspress", kurai pieder savas lokomotīves manevru darbu pakalpojumu sniegšanai.

SIA "Vexoil Bunkering" 15.08.2003. ar SIA "Alpha Ekspress" ir noslēgusi līgumu Nr. MP-16 (par manevru pakalpojumiem). Tajā noteikts, ka SIA "Alpha Ekspress" pēc SIA "Vexoil Bunkering" pasūtījumiem veic manevru darbus. Analogi līgumi SIA "Alpha Ekspress" ir noslēgti ar SIA "Cargo Control, Ltd" (01.06.2002. Līgums Nr. MP-4), SIA "Alpha Osta" (01.01.2004. Līgums Nr. MP-20) un SIA "Rīgas universālais termināls" (līdz 01.01.2007. SIA "Rīnūžu Stividors") (30.12.2005. Līgums Nr. MP-33) (turpmāk visi minētie līgumi kopā saukti - Sadarbības līgumi).

Sadarbības līgumi nosaka kārtību (1.1. punkts), kādā Izpildītājs (SIA "Alpha Ekspress") pēc Klienta (SIA "Vexoil Bunkering", SIA "Cargo Control, Ltd", SIA "Rīgas universālais termināls", SIA "Alpha Osta") pasūtījumiem veic dzelzceļa vagonu/cisternu (turpmāk - vagoni) manevru darbus (vagonu padošanu Klienta kravas iekraušanai un izkraušanai, tukšo un iekrauto vagonu aizvākšanu (turpmāk - manevru darbi) uz SIA "Alpha Ekspress" un Klientam piederošiem dzelzceļa pievedceļiem (tajā skaitā, uz pieņemšanas un nodošanas ceļiem Rīnūžu termināla rajonā) (turpmāk - pievedceļi). Saskaņā ar Sadarbības līgumos noteikto, Konkurences padome konstatē, ka SIA "Alpha Ekspress" jau vairākus gadus sniedz arī manevru darbu pakalpojumu Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos pa sev piederošo dzelzceļa infrastruktūru.

SIA "Alpha Ekspress" 20.11.2008. vēstulē Nr. 05/107 informē, ka SIA "Vexoil Bunkering" ir iespējams, izmantojot atbilstošas klases lokomotīvi (piemēram, izmantojot VAS "Latvijas Dzelzceļš" manevru darbu pakalpojumus vai iegādājoties savu lokomotīvi) pa SIA "Alpha Ekspress" pievedceļiem nogādāt kravu līdz SIA "Vexoil Bunkering" teritorijai. Atbilstoši lietā iegūtai informācijai manevru darbu pakalpojumu, izmantojot privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru vai publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, sniedz vairākas komercsabiedrības, piemēram, SIA "LDz Cargo", SIA "Latvija Statoil" un SIA "Neste Latvija". Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka tirgus dalībniekiem, kuri izmanto privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, pastāv alternatīvas manevru darbu pakalpojuma sniedzēju izvēles iespējas, lai nogādātu dzelzceļa vagonus (cisternas) uz savu teritoriju (termināli). Tādējādi manevru darbi ir nodalāmi no dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojuma un veido atsevišķu konkrētās preces tirgu. Attiecīgi, ievērojot Konkurences likuma 1. panta 5. punktu, konkrētās preces tirgus šajā lietā ir arī manevru darbu pakalpojumu tirgus.

Manevru darbiem, ievērojot Konkurences likuma 1. panta 3. punktu, konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir dzelzceļa infrastruktūras robežas, kurā manevru darbi attiecīgi tiek veikti. Šajā lietā manevru darbiem konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir dzelzceļa infrastruktūra no dzelzceļa stacijas "Ziemeļblāzma" līdz attiecīgam terminālim Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos.

Ievērojot 2.2. punktā minēto - otrs konkrētais tirgus ir manevru darbu pakalpojumu tirgus, izmantojot dzelzceļa infrastruktūru no dzelzceļa stacijas "Ziemeļblāzma" līdz attiecīgam terminālim Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos.

Līdz ar to šajā lietā ir divi ietekmētie konkrētie tirgi:

1) SIA "Alpha Ekspress" piederošās privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojuma tirgus Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos (turpmāk - SIA "Alpha Ekspress" piederošās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojuma tirgus),

2) manevru darbu pakalpojumu tirgus, izmantojot dzelzceļa infrastruktūru no dzelzceļa stacijas "Ziemeļblāzma" līdz attiecīgam terminālim Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos (turpmāk - manevru darbu pakalpojumu tirgus Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos).

 

3. Dominējošais stāvoklis

Konkurences likuma 1. panta 1. punkts nosaka, ka dominējošais stāvoklis ir "tirgus dalībnieka (..) ekonomisks (saimniecisks) stāvoklis konkrētajā tirgū, ja šis dalībnieks (..) spēj ievērojami kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci jebkurā konkrētajā tirgū pietiekami ilgā laika posmā, darbojoties pilnīgi vai daļēji neatkarīgi no konkurentiem, klientiem, piegādātājiem vai patērētājiem".

3.1. SIA "Vexoil Bunkering" 25.09.2008. vēstulē Nr. 250/09 un SIA "Cargo Control, Ltd" 01.10.2008. vēstulē Nr. 09/393 sniedza informāciju, ka SIA "Alpha Ekspress" privātā dzelzceļa infrastruktūra Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos ir vienīgā, bez kuras dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas nav iespējama SIA "Vexoil Bunkering" un SIA "Cargo Control, Ltd" komercdarbības veikšana Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos.

SIA "Alpha Ekspress" 20.11.2008. vēstulē Nr. 05/107 sniedza informāciju, ka SIA "Vexoil Bunkering" ir iespējams nogādāt tās dzelzceļa vagonus uz savu teritoriju arī citos alternatīvos veidos:

- izmantojot SIA "Latvija Statoil" termināļa dzelzceļa pievedceļus;

- izmantojot SIA "Neste Latvija" termināļa dzelzceļa pievedceļus.

Izvērtējot SIA "Alpha Ekspress" 04.12.2008. vēstules Nr. 05/116 iesniegtos pielikumus, kuros ir redzams tai piederošās dzelzceļa infrastruktūras izvietojums Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos, konstatējams, ka SIA "Vexoil Bunkering" nevar, izmantojot tikai SIA "Latvija Statoil" vai SIA "Neste Latvija" dzelzceļa pievedceļus, nodrošināt kravu piegādi (iekraušanu/izkraušanu) uz/no saviem termināļiem. Minēto faktu apstiprina arī 27.02.2009. sarunu protokolā ar SIA "Alpha Ekspress" pārstāvi norādītais. Jebkurā gadījumā gan SIA "Vexoil Bunkering", gan SIA "Cargo Control, Ltd", lai nodrošinātu tām piederošo kravu piegādi/nogādi uz tām piederošiem termināļiem, ir nepieciešams izmantot SIA "Alpha Ekspress" piederošo dzelzceļa infrastruktūru. Bez tam arī SIA "LDz Cargo" 23.03.2009. vēstulē Nr. K-7/22 informēja, ka tehnoloģisku iemeslu dēļ vagonu padošana uz SIA "Vexoil Bunkering" pievedceļiem nav iespējama, neiebraucot cita dzelzceļa īpašnieka SIA "Alpha Ekspress" pievedceļos. Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome konstatē, ka minētā dzelzceļa infrastruktūra SIA "Vexoil Bunkering" un SIA "Cargo Control, Ltd" nav aizvietojama ar citu dzelzceļa infrastruktūru.

SIA "Alpha Ekspress" ir tirgus dalībnieks, kam pieder dzelzceļa infrastruktūra, bez kuras izmantošanas nav iespējama SIA "Vexoil Bunkering", SIA "Cargo Control, Ltd", kā arī tās saistīto tirgus dalībnieku saimnieciskā darbība. Minētā situācija atbilst doktrīnai, kas nosaka piekļuvi būtiskai infrastruktūrai ("essential facility"), t.i., situācija, kurā tirgus dalībnieka rīcībā ir infrastruktūra (piemēram, osta, lidosta, cauruļvadi, dzelzceļa infrastruktūra, u.c. praksē sastopami gadījumi), kura ir absolūti nepieciešama un neaizstājama citam tirgus dalībniekam, lai tas varētu veikt savu saimniecisko darbību. Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome konstatē, ka SIA "Alpha Ekspress" atrodas dominējošā stāvoklī tai piederošās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojuma tirgū.

3.2. Lietā ir noteikti divi konkrētie tirgi - SIA "Alpha Ekspress" piederošās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojuma tirgus un manevru darbu pakalpojumu tirgus Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos. Lietas izpētes laikā iegūtā informācija apstiprina, šie konkrētie tirgi ir cieši saistīti tirgi, jo manevru darbu pakalpojumu sniegšana bez SIA "Alpha Ekspress" piederošās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas nav iespējama. SIA "Alpha Ekspress", esot dominējošā stāvoklī tai piederošās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojuma tirgū, ilgtermiņā ir viena darbojusies manevru darbu pakalpojumu sniegšanā, t.i., manevru darbu pakalpojumus SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa infrastruktūrā Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos nav sniedzis un piedāvājis neviens cits tirgus dalībnieks. Šādu situāciju veicinājis arī fakts, ka SIA "Alpha Ekspress" ir piedāvājusi tai piederošās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojumu un manevru darbu pakalpojumu tikai sasaistītā veidā. Konkurences padome vēstulēs (03.02.2009. vēstule Nr. 262, 13.03.2009. vēstule Nr. 481, 06.04.2009. vēstule Nr. 662) lūdza SIA "Alpha Ekspress" iesniegt dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojuma maksu, kā arī dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojuma maksu konkrētiem klientiem SIA "Vexoil Bunkering" un SIA "Cargo Control, Ltd". SIA "Alpha Ekspress" vēstulēs (11.02.2009. vēstule Nr. 05/14, 20.03.2009. vēstule Nr. 05/27, 08.04.2009. vēstule Nr. 05/36) atbildēja, ka līdz šim tai piederošās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojuma sniegšanu neviena komercsabiedrība nav lūgusi un šāds pakalpojums nav sniegts, kā arī aprēķina sagatavošanai trūkst virkne izejošās informācijas, kuru izvērtējot varētu noteikt pakalpojuma darbietilpību, infrastruktūras noslogotību un citus pakalpojuma maksas ietekmējošus faktorus. Arī visos Sadarbības līgumos ir noteikts, ka SIA "Alpha Ekspress" sniedz manevru darbu pakalpojumus, izmantojot tās īpašumā esošo privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru.

Tādējādi, ievērojot faktisko situāciju, secināms, ka SIA "Alpha Ekspress" atrodas dominējošā stāvoklī arī manevru darbu pakalpojumu tirgū Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos attiecībā pret tiem uzņēmumiem, kam jāizmanto SIA "Alpha Ekspress" piederošā privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra.

 

4. SIA "Alpha Ekspress" darbības manevru darbu pakalpojumu tirgū, izmantojot tai piederošās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojumu Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos

Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 5. panta trešo daļu - "privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras īpašniekam aizliegts ļaunprātīgi izmantot savas dzelzceļa infrastruktūras atrašanās vietu, lai kavētu pārvadātāju nokļūšanu citiem īpašniekiem piederošā dzelzceļa infrastruktūrā. Ja kādu privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru izmanto piekļūšanai citiem īpašniekiem piederošai infrastruktūrai, tā lietošanas un slēgšanas nosacījumu ziņā pielīdzināma publiskā lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai". SPRK 30.04.2009. vēstulē Nr. 2-2.23/1632 apstiprināja, ka SIA "Alpha Ekspress" piederošās dzelzceļa infrastruktūras daļa atbilstoši Dzelzceļa likuma 5. panta trešajai daļai pielīdzināma publiskā lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai.

Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas ģenerālklauzulā ir noteikts, ka jebkuram tirgus dalībniekam, kas atrodas dominējošā stāvolī, ir aizliegts jebkādā veidā ļaunprātīgi to izmantot Latvijas teritorijā. Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana var izpausties arī kā:

- netaisnīgu pirkšanas vai pārdošanas cenu vai citu tirdzniecības noteikumu tieša vai netieša uzspiešana vai piemērošana (minētā panta pirmās daļas 4. punkts),

- nevienādu noteikumu piemērošana ekvivalentos darījumos ar citu tirgus dalībnieku, radot tam konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus (minētā panta pirmās daļas 5. punkts).

4.1. Sadarbības līgumu neatņemama sastāvdaļa ir Vienošanās, kura tiek pārskatīta reizi gadā, un tajā SIA "Alpha Ekspress" nosaka likmi, pēc kuras tiek noteikta atlīdzība par manevru pakalpojumiem, t.i., SIA "Alpha Ekspress" Sadarbības līgumos ir noteikusi vienotu maksu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un par manevru darbiem. Sākot ar 20.12.2007., SIA "Vexoil Bunkering" par manevru pakalpojumiem SIA "Alpha Ekspress" maksā atlīdzību pēc likmes (*) lati par katru pārvadājamās kravas tonnu (turpmāk - par katru tonnu) (sākot ar 17.12.2008., - (*) latu par katru pārvadājamās kravas tonnu), bet SIA "Cargo Control Ltd" attiecīgi, sākot ar 06.12.2007. - (*) latu par katru tonnu (arī 2009. gadā).

4.2. Konkurences padome 07.11.2008. vēstulē Nr. 2995 lūdza SIA "Alpha Ekspress" sniegt ekonomiski pamatotu skaidrojumu noteiktajai likmei (*) lati par katru tonnu par manevru pakalpojumiem pa dzelzceļa pievedceļiem, kas tiek piemērota SIA "Vexoil Bunkering" kravas pārvadāšanai.

SIA "Alpha Ekspress" 04.12.2008. vēstulē Nr. 05/116 informēja Konkurences padomi, ka manevru pakalpojumu pašizmaksa ir (*) lati par katru tonnu un SIA "Alpha Ekspress" ir noteikusi peļņas normu (*)% apmērā no manevru pakalpojumu pašizmaksas, tādējādi vienas tonnas kravas manevru pakalpojumu standarta cena ir (*) lati.

Turklāt SIA "Alpha Ekspress" ir noteikusi SIA "Vexoil Bunkering" virkni cenu paaugstinošu koeficientu:

1) vagonu sastāva kārtošana pirms vagonu padošanas (otras lokomotīves izmantošana) - lokomotīves uzturēšana, darbaspēka apmaksa -(*)%;

2) manevru darbietilpība (nepieciešamība izmantot papildus izvilkšanas ceļus) -(*)%;

3) kompensācija par papildus pieņemšanas - nodošanas ceļu noslogojumu (t.i., apkalpojot SIA "Vexoil Bunkering" vagonus, nav iespējams veikt citu klientu vagonu manevrēšanu un uzglabāšanu uz šiem pievedceļiem) -(*)%;

4) bīstama krava (uzkrājums iespējamo zaudējumu avārijas gadījumā segšanai) -(*)%.

Visu iepriekš minēto cenu paaugstinošo koeficientu aprēķinātās vērtības un standarta cenas summa veido SIA "Alpha Ekspress" noteiktos SIA "Vexoil Bunkering" (*) latus par katru tonnu 2008. gadā.

SIA "Cargo Control, Ltd" manevru pakalpojuma maksas ((*) lats 2008. gadā) noteikšanā tiek piemēroti visi iepriekš minētie cenu paaugstinošie koeficienti, izņemot "1) vagonu sastāva kārtošana pirms vagonu padošanas (otras lokomotīves izmantošana) - lokomotīves uzturēšana, darbaspēka apmaksa -(*)%".

SIA "Alpha Ekspress" lietas ietvaros nav sniedzis pamatojumu koeficientu skaitliskajām vērtībām, balstītu uz konkrētiem aprēķiniem attiecībā uz attiecīgā pakalpojuma izmaksām.

SIA "Alpha osta" un SIA "Rīgas universālais termināls" netiek piemēroti cenu paaugstinošie koeficienti. Tiem piemērotā standarta cena tiek pazemināta, piemērojot pazeminošus koeficientus, t.i., maksa par manevru pakalpojumiem tiek pazemināta no standarta cenas (*) latiem līdz (*) latiem par katru tonnu (SIA "Alpha Ekspress" 08.04.2009. vēstule Nr. 05/36, 29.06.2009. vēstule Nr. 05/63), jo SIA "Alpha Osta" ir lielākais SIA "Alpha Ekspress" klients (nodrošinājusi (*)% no visa SIA "Alpha Ekspress" apkalpotā kravas apjoma), SIA "Rīgas universālais termināls" attiecīgi nodrošinājusi - (*)% no visa SIA "Alpha Ekspress" apkalpotā kravas apjoma. Turklāt SIA "Rīgas universālais termināls" un SIA "Alpha osta" atļaujot SIA "Alpha Ekspress" lietot to dzelzceļa pievedceļus vagonu uzglabāšanai.

• Tādējādi secināms, ka starpība starp maksu (*) lati par katru tonnu, kas noteikta SIA "Alpha osta" un SIA "Rīgas universālais termināls" katram, un maksu (*) lati par katru tonnu no 17.12.2008. (līdz tam SIA "Vexoil Bunkering" noteiktā maksa bija (*) lati par katru tonnu), kas noteikta SIA "Cargo Control, Ltd" un SIA "Vexoil Bunkering" ir vismaz (*) lati par katru tonnu. Ņemot vērā minēto, konstatējams, ka SIA "Alpha Ekspress" ir noteicis vismaz divas reizes zemāku cenu SIA "Alpha osta" un SIA "Rīgas universālais termināls", faktiski piešķirot cenu samazinājumu.

• Konkurences padome uzskata, ka dominējošam tirgus dalībniekam ir tiesības piedāvāt tās klientiem daudzuma atlaides jeb cenas samazinājumu, kas saistītas tikai ar tā nopirkto apjomu. Šādām atlaidēm jābūt objektīvi pamatotām ar apjoma efektu1.

Konkrētā gadījumā konstatējams, ka SIA "Alpha osta" un SIA "Rīgas universālais termināls" pārvadātie apjomi, izmantojot SIA "Alpha Ekspress" sniegtos manevru pakalpojumus, ir vairākkārtīgi atšķirīgi. Vienlaikus konstatējams, ka abiem tirgus dalībniekiem ir noteikta vienāda pakalpojuma cena, t.i., (*) lati par tonnu. Tādējādi, ņemot vērā iepriekš norādīto, - būtisko kravas apjoma starpību (SIA "Alpha osta" nodrošina (*)%, SIA "Rīgas universālais termināls" - (*)% no SIA "Alpha Ekspress" apkalpotā kravas apjoma), Konkurences padome secina, ka atlaide jeb cenas samazinājums nav pamatots ar apjoma radīto efektu. Līdz ar to ir pamatoti secināt, ka SIA "Alpha Ekspress" noteiktais cenas samazinājums SIA "Alpha osta" un SIA "Rīgas universālais termināls" nav saistāms ar objektīvu atlaižu jeb cenas samazinājuma politiku, kas balstīta uz apjoma radīto efektu.

• Konkurences padome, izvērtējot SIA "Alpha Ekspress" noteikto koeficientu sistēmu, konstatē, ka cenu palielinošiem koeficientiem, tā kā tie ir kopējā klienta cenas sastāvdaļa, jābūt pamatotiem ar izmaksām. SIA "Alpha Ekspress" ir sniedzis informāciju, ka manevru darbu pakalpojuma pašizmaksa ir (*) lati un papildus noteicis cenu paaugstinošos koeficientus. Konkurences padomes skatījumā minētie koeficienti (bez izmaksu pamatojuma) nepamatoti sadārdzina SIA "Alpha Ekspress" sniegtos pakalpojumus SIA "Cargo Control, Ltd" un SIA "Vexoil Bunkering".

4.3. SIA "Neste Latvija" un SIA "Latvija Statoil" kopīpašumā atrodas dzelzceļa infrastruktūra Rīgas brīvostas teritorijā (turpmāk - Neste/Statoil infrastruktūra), kuru tā izmanto sev piederošo kravu un pārējo klientu kravu pārvadājumiem uz termināļiem. SIA "Neste Latvija" 24.09.2009. vēstulē Nr. AD 1269/2009 un SIA "Latvija Statoil" 29.09.2009. vēstulē Nr. CS003120/2 norādīts, ka noteiktā maksa par manevru pakalpojumu SIA "Naftimpeks" (klients, kurš izmanto Neste/Statoil infrastruktūru un piedāvātos manevru darbu pakalpojumus, lai nogādātu sev piederošo kravu uz SIA "Naftimpeks" termināli) 2008. gadā bija (*) USD un 2009. gadā - (*) USD par katru tonnu, t.i., 2008. gadā ~ (*)  lati (atkarībā no noteiktā USD valūtas kursa) un 2009. gadā ~ (*) lati.

Secināms, ka SIA "Alpha Ekspress" noteiktā standarta cena (*) lati par tonnu ir vairāk nekā 1,5 reizes lielāka (bet (*) lats par tonnu vairāk nekā 3 reizes lielāka) par citu tirgus dalībnieku, kas arī sniedz manevru pakalpojumus Rīgas brīvostas teritorijā uz tiem piederošiem pievadceļiem, noteiktām cenām. Lai arī varētu pastāvēt atšķirības tirgus dalībnieku, kas darbojas Rīgas brīvostā un sniedz manevru pakalpojumus uz tiem piederošiem pievadceļiem, noteiktajās izmaksās, Konkurences padomes skatījumā cenu atšķirība nevar būt tik ievērojama. Tas papildus norāda, ka SIA "Cargo Control, Ltd" un SIA "Vexoil Bunkering" noteiktā cena par manevru pakalpojumiem ir nepamatota.

4.4. Ņemot vērā iepriekš norādīto, Konkurences padome konstatē, ka:

1) SIA "Cargo Control, Ltd" un SIA "Vexoil Bunkering" noteiktā maksa 2008. un 2009. gadā par manevru pakalpojumiem, ietverot SIA "Alpha Ekspress" īpašumā esošo dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, ir pārmērīgi augsta, salīdzinot ar SIA Alpha Osta" un SIA "Rīgas universālais termināls" noteiktajām maksām par manevru pakalpojumiem gan 2008., gan 2009. gadā,

2) piemērotā standarta cenu koeficientu sistēma ir netaisnīga:

a) paaugstinošie koeficienti tiek piemēroti maksas noteikšanai par manevru pakalpojumiem tikai attiecībā uz SIA "Cargo Control, Ltd" un SIA "Vexoil Bunkering", tā dodot iespēju SIA "Alpha Ekspress" palielināt standarta maksu par katru tonnu gandrīz divas reizes no standarta maksas (*) latiem līdz attiecīgi (*) latam un (*) latiem,

b) pazeminošie koeficienti tiek piemēroti maksas noteikšanai par manevru pakalpojumiem tikai SIA "Alpha Osta" un SIA "Rīgas universālais termināls", tā dodot iespēju SIA "Alpha Ekspress" samazināt standarta maksu par katru tonnu no (*) latiem līdz (*) latiem,

c) iepriekšminēto koeficientu lielumu skaitliskās vērtības nav pamatotas ar konkrētiem aprēķiniem attiecībā uz to konkrētā pakalpojuma izmaksām,

3) SIA "Alpha Ekspress" noteiktā maksa par manevru pakalpojumu sniegšanu gan 2008. gadā, gan 2009. gadā ir vairākas reizes augstāka par līdzīgā konkrētajā tirgū noteikto maksu par manevru pakalpojumu sniegšanu.

Ņemot vērā visu iepriekš norādīto, Konkurences padome secina, ka SIA "Alpha Ekspress" noteiktā maksa par manevru pakalpojumu sniegšanu gan 2008. gadā, gan 2009. gadā ir nepamatota un nesamērīga ar sniegtā pakalpojuma ekonomisko vērtību.

 

5. SIA "Alpha Ekspress" 04.12.2008. vēstulē Nr. 05/116 norādītajā manevru pakalpojumu izmaksu aprēķinā SIA "Alpha Ekspress" nebija atsevišķi izdalījusi maksu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un/vai maksu par manevru darbu veikšanu.

Ņemot vērā šī lēmuma 4. punktā noteikto un to, ka dominējošā stāvoklī esošam tirgus dalībniekam (neatkarīgi no tā, kādā veidā tas izveidojies) ir īpaša atbildība par to, lai tas ar savu darbību nekropļotu konkurenci nevienā konkrētajā tirgū, Konkurences padome vēstulēs (03.02.2009. vēstule Nr. 262, 13.03.2009. vēstule Nr. 481, 06.04.2009. vēstule Nr. 662) lūdza SIA "Alpha Ekspress" iesniegt dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojuma izmaksu summas, t.sk. iesniegt dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojuma maksas aprēķinu esošo klientu SIA "Vexoil Bunkering" un SIA "Cargo Control, Ltd" gadījumā. SIA "Alpha Ekspress" 11.02.2009. vēstulē Nr. 05/14 un 08.04.2009. vēstulē Nr. 05/36 norādīja, ka iepriekš minēto pakalpojumu SIA "Alpha Ekspress" nevienam klientam nav sniegusi un tādējādi nav veikusi dotā pakalpojuma maksas aprēķinu un, ka nav iespējams noteikt pakalpojuma maksu, jo nav zināmi konkrēti klientu dati par infrastruktūras noslogojumu, plānotais kravas veids un citi izmaksu noteicošie faktori.

Ņemot vērā SIA "Alpha Ekspress" dominējošo stāvokli un īpašo atbildību 3. punktā definētajos konkrētajos tirgos, SIA "Alpha Ekspress" neatkarīgi no šāda pieprasījuma esamības konkrētajā brīdī ir pienākums nošķirt dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izmaksas no manevru darbu pakalpojuma izmaksām, dodot iespēju jebkuram tirgus dalībniekam saņemt šos pakalpojumus atsevišķi uz iepriekš zināmiem, skaidriem, vienlīdzīgiem un pamatotiem noteikumiem par ekonomiski pamatotu samaksu.

5.1. Pēc Konkurences padomes un SIA "Alpha Ekspress" pārstāvju tikšanās 05.05.2009., Konkurences padome saņēma SIA "Alpha Ekspress" 08.05.2009. vēstuli Nr. 05/50 "Par tiesisko pienākumu izpildes uzņemšanos lietā Nr. 2613/08/05/30", kurā tā apņēmās līdz 08.07.2009.:

1) izstrādāt un iesniegt Konkurences padomei metodiku maksas aprēķināšanai par SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem;

2) atbilstoši izstrādātajai metodikai noteikt nosacīto cenu par SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un nosacīto cenu ietekmējošos faktorus (kravas veids, apjoms, dzelzceļa pievedceļu caurlaidība u.tml.).

Konkurences padome 26.05.2009. vēstulē Nr. 954 piekrita SIA "Alpha Ekspress" izteiktajam lūgumam un informēja, ka pēc minētās informācijas saņemšanas Konkurences padome izvērtēs lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus un atbilstoši tiem pieņems lēmumu.

5.2. Konkurences padome 08.07.2009. saņēma SIA "Alpha Ekspress" izstrādāto "Metodiku maksas aprēķināšanai par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem" (turpmāk - Metodika) un nosacīto cenu par SIA "Alpha Ekspress" dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu 2009. gadam (turpmāk - Cena).

SIA "Alpha Ekspress", nosakot Cenu (0,20 lati par katru pārvadājamo kravas tonnu), ir ņēmusi vērā šādas izmaksas:

Tabula Nr.1

Izmaksas

Lati uz katru kravas tonnu

dzelzceļa infrastruktūras objektu uzturēšanai

0,062

saistītas ar vilcienu kustības organizēšanu

0,023

dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanai

0,041

saistītas ar kapitālieguldījumiem

0,021

saistītas ar nodevām un nodokļiem

0,001

Kopā

0,149

peļņas koeficients 35%

0,052

Pakalpojuma nosacītā cena par 1 tonnu

0,20

 

Norādīts, ka pakalpojuma galējā cena tiks noteikta, konkrētam klientam vienojoties ar SIA "Alpha Ekspress", ņemot vērā sniedzamā pakalpojuma specifiku, pārvadājuma apjomus u.c. līguma noteikumus. Vienlaikus, nosakot galējo cenu, tiks ņemti vērā šādi Cenu ietekmējošie (paaugstinošie) faktori:

Tabula Nr.2

Nr.
p.k.

Cenu ietekmējošie faktori

Indeksācijas koeficients

Ls no nosacītās cenas

1.

Bīstama krava

40%

0,08 Ls/t

2.

Dz/pievedceļu atbrīvošana (manevri)

60%

0,12 Ls/t

3.

8-asu vagonu caurlaišana

50%

0,1 Ls/t

4.

Pakalpojuma sniegšana, ja jaudas pieprasījuma pieteikums saņemts 3-5 darba dienas līdz plānotajam pārvadājumam

30% (3-4 dienas)

0,06 Ls/t

5.

Pakalpojuma sniegšana, ja jaudas pieprasījuma pieteikums saņemts mazāk nekā 3 darba dienas līdz plānotajam pārvadājumam

50%

0,1 Ls/t

 

5.3. Analizējot noteiktos Cenu ietekmējošo faktoru indeksācijas koeficientus (turpmāk - IK), tika konstatēts:

1) SIA "Alpha Ekspress" 04.12.2009. vēstulē Nr. 05/116 norādīts, ka standarta cenu paaugstinošie koeficienti ir aprēķināti no manevru darbu vienas tonnas pašizmaksas.

Konkurences padome konstatē, ka IK skaitliskās vērtības noteiktas no Cenas 0,2 lati par tonnu, kurā ietilpst peļņa 35% (0,052 lati par tonnu), nevis no pašizmaksas (0,149 lati par tonnu), tādējādi, piemērojot IK, SIA "Alpha Ekspress" ekonomiski nepamatoti sadārdzina pakalpojuma galējo cenu,

2) Cenas paaugstinošais faktors - dzelzceļa pievedceļu atbrīvošana (manevru darbi) (IK - 60%) veido 0,12 latus.

Konkurences padome skatījumā minētie darbi ir jāveic dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam un to izmaksas, kas saistītas ar vilcienu kustības organizēšanu (0,031 lats), ir jau iekļautas Cenā, kas ietver arī 35 % peļņu,

3) dzelzceļa infrastruktūras izmantošana bīstamo kravu pārvadājumiem (IK - 40%). SIA "Alpha Ekspress" 04.12.2008. vēstulē Nr. 05/116 sniegusi skaidrojumu, ka IK iekļauts iespējamo zaudējumu segšanai avārijas gadījumā.

Konkurences padome uzskata, ka šāda koeficienta piemērošana par katru tonnu nav ekonomiski pamatota. Nav pamatoti veidot finanšu uzkrājumus no klienta resursiem iespējamo zaudējumu gadījumā. Lai nodrošinātos pret klienta iespējami radītajiem zaudējumiem avārijas gadījumos, SIA "Alpha Ekspress" var izmantot citus saistību nodrošinājuma veidus, piem., pieprasīt klientiem apdrošināt riskus, kas var radīt zaudējumus trešajām personām, vai apliecinājumu par noteiktu finanšu līdzekļu esamību (garantijas) zaudējumu gadījumos u.c.

4) sniedzamā pakalpojuma steidzamība:

- jaudas pieprasījuma iesniegums saņemts 3-5 darba dienu laikā līdz plānotajam pārvadājumam (IK - 30%),

- jaudas pieprasījuma iesniegums saņemts mazāk nekā 3 darba dienu laikā līdz plānotajam pārvadājumam (IK - 50%).

Minētais IK tiek piemērots katrai pārvadājamai kravas tonnai, kas Konkurences padomes vērtējumā ir pārmērīgi.
Piemēram, Sadarbības līgumā (piemēram, 15.08.2003. ar SIA "Vexoil Bunkering") par manevru pakalpojumiem ir noteikta konkrēta vagonu norma - 24 vagoni un attiecīgi SIA "Cargo Control, Ltd" - 30 vagoni, kas vienlaicīgi var atrasties uz SIA "Alpha Ekspress" pievedceļiem diennakts laikā. Tādējādi arī Metodikā, aprēķinot sniedzamā pakalpojuma steidzamību, būtu iespējams noteikt piemaksu, vadoties no vagonu skaita, kas pārsniedz iepriekš līgumā noteikto vagonu skaitu, kas var vienlaicīgi atrasties uz pakalpojuma sniedzēja pievedceļiem.

Ņemot vērā konstatēto, Konkurences padome 03.08.2009. vēstulē Nr. 1321 izteica iebildumus par noteikto Cenu un vienlaikus lūdza SIA "Alpha Ekspress" sniegt detalizētu skaidrojumu par Cenu un galējo cenu ietekmējošiem faktoriem un to IK.

Konkurences padome 10.08.2009. saņēma SIA "Alpha Ekspress" vēstuli Nr. 05/73, kurā norādīts, ka SIA "Alpha Ekspress" iesniegto Metodiku uzskata par izstrādātu atbilstoši SIA "Alpha Ekspress" finanšu rādītājiem, kā arī uzņēmuma saimnieciskās darbības principiem.

5.4. Konkurences padome izvērtēja SIA "Alpha Ekspress" 2007. un 2008. finanšu gada pārskatos sniegto informāciju. Vadības ziņojumā norādīts, ka pārskata periodā (2008. gadā) uzņēmums pārvadāja 2,2 miljonus tonnu dažāda veida kravas. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2008. gadā veidoja 620 150 latus, tādējādi, izdalot ražošanas izmaksas ar pārvadāto tonnu apjomu, konstatējams, ka manevru pakalpojumu (pārdotā produkcija) vidējās ražošanas izmaksas vienas tonnas kravas pārvadāšanai ir 0,28 lati. Attiecīgi, šādā veidā aprēķinot 2007. gada izmaksas (532 239 lati / 2,3 milj. tonnu), tās veido 0,23 lati par katru pārvadājamās kravas tonnu.

Atbilstoši SIA "Alpha Ekspress" 2007. un 2008. gada pārskatos sniegtajai informācijai secināms, ka manevru darbu pakalpojumos ietilpst izdevumi, kas saistīti ar dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumiem un dzelzceļa ritošā sastāva uzturēšanas (lokomotīves) izdevumiem. SIA "Alpha Ekspress" 2008. gada pārskata daļā "Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums" 2. piezīmē - "pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas" ir šādi izdevumu posteņi:

Tabula Nr.3

Nr.
p.k.

Izdevumu posteņi

Izdevumi (latos) 2008. gadā

Izdevumi (latos) 2007. gadā

1.

dzelzceļa ritošā sastāva izdevumi

190 968

150 615

Kopā

190 968

150 615

1.

izdevumi saistīti ar dzelzceļa parka un pievedceļu apkalpošanu

66 569

73 190

2.

izdevumi, saistīti ar dzelzceļa telpu apkopi

20 060

18 578

3.

zemes gabala (zem dzelzceļa) lietošanas (nomas) izdevumi

31 126

31 126

4.

gabala (zem dzelzceļa) zemes nodoklis

8 759 

6 413

5.

materiālu vērtība dzelzceļa remontam

411

6 373

Kopā

126 925

103 903

 

Ņemot vērā pārbaudītos gada pārskata datus, konstatējams, ka pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (neskaitot administrācijas izmaksas, kā arī atlīdzību par darbu strādniekiem) manevru pakalpojumu sniegšanā 2007. gadā sadalās sekojoši: dzelzceļa infrastruktūras izmantošanai - 103 903 lati, dzelzceļa ritošā sastāva izmaksas - 150 615 lati. Attiecīgi faktiskās vidējās ražošanas izmaksas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanai veido ~40 % no kopējām manevru pakalpojumu ražošanas izmaksām.

Ņemot vērā 2008. gada pārskata datus, pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (neskaitot administrācijas izmaksas, kā arī atlīdzību par darbu strādniekiem), manevru pakalpojumu sniegšanā sadalās sekojoši: dzelzceļa infrastruktūras izmantošanai - 126 925 lati, dzelzceļa ritošā sastāva ražošanas izmaksas - 190 968 lati. Attiecīgi faktiskās vidējās ražošanas izmaksas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanai veido ~40 % no kopējām manevru pakalpojumu ražošanas izmaksām. Tādējādi konstatējams, ka SIA "Alpha Ekspress" gan 2007., gan 2008. gadā faktiskās vidējās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas ražošanas izmaksas veidoja ~40% no kopējām manevru pakalpojumu ražošanas izmaksām.

Atbilstoši ir aprēķināmas aptuvenās dzelzceļa infrastruktūras pakalpojuma faktiskās vidējās ražošanas izmaksas 2008. gadā ~0,11 lati par katru tonnu, t.i., ~40% no 0,28 latiem.

5.5. SPRK 18.01.2006. apstiprinātās "Metodika maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem" 14.1 1. apakš­punktā noteikts, ka informācijā infrastruktūras maksas noteikšanai pārvaldītājs iekļauj informāciju par faktiskajām dzelzceļa infrastruktūras izmaksām iepriekšējā kalendārajā gadā un kārtējā gada 1. pusgadā.

Konkurences padome salīdzināja SIA "Alpha Ekspress" Metodikā noteikto pašizmaksu 0,149 lati par katru tonnu un faktiskās vidējās ražošanas izmaksas 2008. gadā ~0,11 lati un konstatēja, ka Metodikā noteiktā pašizmaksa ir par ~27% augstāka par faktiskajām vidējām ražošanas izmaksām 2008. gadā.

Tādējādi, ievērojot iepriekš minēto, Konkurences padome secina, ka Cena 0,2 lati ir noteikta, neņemot vērā faktiskās vidējās ražošanas izmaksas 2008. gadā, t.i., SIA 
"Alpha Ekspress" nav ņēmusi vērā SPRK 18.01.2006. apstiprinātās "Metodika maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem"14.1 panta 1. punktā noteikto.

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Metodikai galējo cenu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu paredzēts noteikt, ievērojot vairākus Cenu ietekmējošus (cenu paaugstinošus) koeficientus, kuru skaitliskās vērtības SIA "Alpha Ekspress" nav pamatojusi, Konkurences padome secina, ka tas radīs SIA "Alpha Ekspress" iespēju bez objektīva pamata palielināt maksu par katru tonnu.

 

6.  Ņemot vērā 5. punktā konstatēto, SIA "Alpha Ekspress" rīcībā, 2008. un 2009. gadā piemērojot nepamatotus paaugstinošus koeficientus un nosakot SIA "Cargo Control, Ltd" un SIA "Vexoil Bunkering" pārmērīgi augstu manevrēšanas pakalpojuma cenu, ir konstatējams Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas 4. punktā noteiktā aizlieguma pārkāpums.

 

7. SIA "Alpha Ekspress" iebildumi

Konkurences padome 19.10.2009. saņēma SIA "Alpha Ekspress" 19.10.2009. vēstuli Nr. 05/95 ar skaidrojumu, kurā norādīts, ka SIA "Alpha Ekspress":

a) izveidošanas mērķis un pamatdarbība ir tās saistīto uzņēmumu (SIA "Alpha Osta", SIA "Rīgas universālais termināls") apkalpošana, izmantojot tai piederošo privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru. SIA "Alpha Osta" nodrošina %(*) no visa SIA "Alpha Ekspress" apkalpotā kravas apjoma un atļauj izmantot SIA "Alpha Ekspress" to dzelzceļa pievedceļus vagonu izvietošanai, kas atbrīvo SIA "Alpha Ekspress" pievedceļus un dod iespēju SIA "Alpha Ekspress" veikt citu klientu vagonu manevrēšanu un uzglabāšanu lielākā apjomā. Attiecībā uz SIA "Rīgas universālais termināls" tiek norādīts, ka SIA "Alpha Ekpress" sniegtie manevru pakalpojumi šim uzņēmumam nodrošina pēdējā iespēju sniegt SIA "Rīgas universālais termināls" klientiem pilnu kravas apstrādes ciklu tā terminālī, tādējādi radot iespēju piesaistīt vairāk klientu šim ostas terminālim kravu kraušanai kuģos, kas ir SIA "Alpha Ekspress" īpašnieka SIA "Rīgas universālais termināls" pamata mērķis. Dotie apstākļi pamato pazeminātas likmes noteikšanu šiem saistītajiem uzņēmumiem.

Šādiem SIA "Alpha Ekspress" argumentiem Konkurences padome nepiekrīt, jo saskaņā ar šī lēmuma 3. punktā noteikto SIA "Alpha Ekspress" atrodas dominējošā stāvoklī manevru darbu pakalpojumu sniegšanā, izmantojot tās īpašumā esošo privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru. Tādējādi dominējošam tirgus dalībniekam ir jānosaka ekonomiski pamatotas sniedzamā pakalpojuma cenas visiem tirgus dalībniekiem. Lietā esošajā informācijā, kas saņemta no SIA "Alpha Ekspress", nav atrodams aprēķins konkrētajām skaitliskām vērtībām, kas pamatotu SIA "Alpha Ekspress" noteiktās maksas (*) lati par katru tonnu par manevru pakalpojumiem SIA "Alpha Osta" un SIA "Rīgas universālais termināls". Konkurences padome lēmuma 4.2. punktā ir norādījusi piemērotās pazeminātās cenas nepamatotību.

 b) klienti, kas nav tās saistītie uzņēmumi, t.i. SIA "Cargo Control, Ltd" un SIA "Vexoil Bunkering", kas izmanto SIA "Alpha Ekspress" sniegto dzelzceļa vagonu manevru pakalpojumus, ir apmierināti ar savstarpējās sadarbības nosacījumiem un tiem nav pretenziju pret SIA "Alpha Ekspress".

Konkurences padome piekrīt, ka SIA "Vexoil Bunkering" 17.12.2008. vēstulē Nr. 383 ir sniegusi informāciju, ka ar minēto vēstuli atsakās no jebkādām pretenzijām pret SIA "Alpha Ekspress" par tās sniegtajiem manevru darbu pakalpojumiem. Vienlaikus Konkurences padome ņem vērā, ka Vienošanās Nr. 8 (15.08.2003. līgumam Nr. MP-16 (par manevru pakalpojumiem)) 5. punktā ir norādīts - "ar šīs vienošanās parakstīšanas brīdi Klients (SIA "Vexoil Bunkering") atsakās no jebkādām iespējamām pretenzijām pret Izpildītāju (SIA "Alpha Ekspress") par tā līdz šīs vienošanās noslēgšanas dienai Klientam sniegtajiem pakalpojumiem, atlīdzības likmēm vai Līguma noteikumiem, kā arī citām iespējamām pretenzijām izrietošām no Līguma". Minētais 5. punkts ir ieviests pēc Konkurences padomes 29.10.2009. lietas ierosināšanas par Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas 4. un 5. punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Alpha Ekspress" darbībās, kas norāda uz SIA "Alpha Ekspress" papildu nosacījumu noteikšanu SIA "Vexoil Bunkering".

Konkurences padome nepiekrīt, ka SIA "Cargo Control, Ltd" ir apmierināta ar SIA "Alpha Ekspress" savstarpējās sadarbības nosacījumiem, jo tā 01.10.2008. vēstulē Nr. 09/393 uz Konkurences padomes jautājumu, vai SIA "Alpha Ekspress" noteiktā maksa par tās īpašumā esošās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un citi līguma noteikumi ir adekvāti sniegtajam pakalpojumam, informē, ka citu sadarbības privāto partneru šai jomā SIA "Cargo Control, Ltd" nav un tai ir grūti spriest par sniegto pakalpojumu maksas un citu līguma noteikumu adekvātumu.

Ņemot vērā iepriekš norādīto, Konkurences padome secina, ka SIA "Vexoil Bunkering" un SIA "Cargo Control, Ltd" sniegtā informācija nenozīmē, ka pret tām netiek piemērota netaisnīga maksa par SIA "Alpha Ekspress" sniegtajiem pakalpojumiem. Vienlaikus Konkurences padome izsver, ka tā ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tā, izmeklējot lietu, konstatē, ka tirgus dalībnieka, kas atrodas dominējošā stāvoklī (šajā gadījumā SIA "Alpha Ekspress"), rīcība deformē konkurenci.

c) saviem klientiem SIA "Cargo Control, Ltd" un SIA "Vexoil Bunkering" bez tiešajiem manevru pakalpojumiem sniedz arī to dzelzceļa vagonu uzglabāšanas pakalpojumu uz SIA "Alpha Ekspress" pievedceļiem un dzelzceļa vagonu kārtošanu uz klienta pievedceļiem. Turklāt apkalpojot SIA "Vexoil Bunkering" tiek izmantota arī otra lokomotīve. Līdz ar to Konkurences padomes veiktais manevru darbu atlīdzības pakalpojuma likmes salīdzinājums ar citu uzņēmumu noteikto manevru darbu pakalpojumu maksu ir virspusējs, kas izdarīts nevērtējot sniegtā pakalpojuma apjoma un saturu.

Konkurences padome nepiekrīt SIA "Alpha Ekspress" iebildumam, lietas ietvaros Konkurences padome vērtēja tirgus dalībnieku noteiktās standarta cenas. Savukārt, ņemot vērā, ka SIA "Alpha Ekspress" nav sniegusi izmaksu pamatojumu indeksācijas koeficientu skaitliskajām vērtībām, Konkurences padome uzskata, ka to piemērošana nepamatoti sadārdzina pakalpojumu cenu SIA "Vexoil Bunkering" un SIA "Cargo Control, Ltd" (skatīt šī lēmuma 4.2. punktu).

 d) nevar ievērojami kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci attiecībā uz manevru darbu pakalpojumu sniedzējiem konkrētajā tirgū, jo SIA "Vexoil Bunkering" un SIA "Cargo Control, Ltd" pastāv iespēja izvēlēties citus alternatīvus pakalpojuma sniedzējus,

Konkurences padome piekrīt, ka SIA "Vexoil Bunkering" un SIA "Cargo Control, Ltd" ir iespējas izvēlēties alternatīvus manevru darbu pakalpojuma sniedzējus, izmantojot SIA "Alpha Ekspress" īpašumā esošo dzelzceļa infrastruktūru. Tomēr, ņemot vērā šī lēmumā konstatēto, Konkurences padomes ieskatā SIA "Alpha Ekspress" izstrādātās metodikas ietvaros noteiktā maksa par tai piederošās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu arī ir pārmērīga un nepamatota (skatīt lēmuma 5. punktu).

 e) SIA "Alpha Ekspress" norāda, ka tās klienti saskata ekonomisku izdevīgumu saņemt pakalpojumu kopumu, nevis tikai infrastruktūras izmantošanas pakalpojumu, kas ietvertu tikai vagonu caurbraukšanu bez apstājas, bez vagonu sastāva formēšanas, vagonu uzglabāšanas un manevrēšanas.

Konkurences padome norāda, ka tirgus dalībniekam, kas atrodas dominējošā stāvoklī kādā no konkrētajiem tirgiem, ir īpaša atbildība, lai ar savu rīcību tas nekropļotu konkurenci kādā no konkrētajiem tirgiem. Konkurences padome norāda, ka SIA "Alpha Ekspress" līdz šim piedāvājusi tai piederošās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojumu un manevru darbu pakalpojumu tikai sasaistītā veidā, tādējādi tās klientiem nav bijusi iespēja izvērtēt, vai atsevišķi šie pakalpojumi tiem būtu ekonomiski izdevīgi.

 

8. Pārkāpuma konstatēšana, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšana

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Konkurences padome secina, ka SIA "Alpha Ekspress" darbībās ir konstatējams Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas 4. punkta pārkāpums, kas izpaužas kā:

1) pārmērīgi augstas maksas noteikšanu SIA "Vexoil Bunkering" un SIA "Cargo Control, Ltd", salīdzinot ar SIA "Alpha Osta" un SIA "Rīgas universālais termināls", manevru un SIA "Alpha Ekspress" piederošās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojumiem gan 2008., gan 2009. gadā, tai skaitā, netaisnīgi piemērojot arī standarta cenu paaugstinošus un pazeminošus koeficientus,

2) pārmērīgi augstas maksas noteikšanu par manevru un SIA "Alpha Ekspress" piederošās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojumu sniegšanu gan 2008. gadā, gan 2009. gadā par līdzīgā konkrētajā tirgū noteikto maksu par manevru pakalpojumu sniegšanu.

Ņemot vērā šī lēmuma 2. punktā noteiktos konkrētos (jeb ietekmētos tirgus) tirgus un Konkurences padomes konstatētos pārkāpumus SIA "Alpha Ekspress" rīcībā, kas kropļo konkurenci SIA "Alpha Ekspress" piederošās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojumu tirgū un manevru darbu pakalpojumu tirgū Rīgas brīvostas teritorijā Rīnūžos, Konkurences padome secina, ka SIA "Alpha Ekspress" rīcība šīs lietas ietvaros nekvalificējas Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktā aizlieguma pārkāpuma pazīmēm.

 8.1. Naudas soda noteikšana un aprēķināšana

Saskaņā ar Konkurences likuma 14. panta pirmo un otrās daļas 1. punktu, ja Konkurences padome konstatē tirgus dalībnieku darbībās šī likuma 13. panta pārkāpumu, tā pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma uzlikšanu un naudas soda piemērošanu. Naudas sodu tirgus dalībniekiem var uzlikt līdz 5 (piecu) procentu apmēram no to pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 250 latu katram.

Lai noteiktu soda naudas apmēru, Konkurences padome izvērtēja pārkāpumu atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 796 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā paredzētajiem pārkāpumiem" (turpmāk - Noteikumi Nr. 796), kopsakarā ar Administratīvā procesa likuma 66. panta pirmajā daļā noteiktajiem lēmuma satura noteikšanas pamatprincipiem.

1) Noteikumu Nr. 796 3. punktā noteikts, ka naudas sodu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas.

Tā kā minēto dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas pārkāpumu Konkurences padome ar lēmumu konstatē 2009. gada 22. oktobrī, pārkāpumā iesaistītā tirgus dalībnieka naudas soda apmērs tiek aprēķināts no tā 2008. finanšu gada neto apgrozījuma.

Saskaņā ar SIA "Alpha Ekspress" apstiprināto 2008. gada pārskatu, tās 2008. gada neto apgrozījumu veido LVL 867 927.

2) Konkurences padome saskaņā ar Noteikumu Nr. 796 13. punktu ņēma vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu. Noteikumu Nr. 796 15. punktā noteikts, ka "pēc pārkāpuma veida par (..) smagu pārkāpumu uzskata dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu (..)". Tādējādi SIA "Alpha Ekspress" pārkāpums uzskatāms par smagu pārkāpumu, par kādu Noteikumu Nr. 796 18.3. apakšpunktā paredzēts naudas sods no 0,5 % līdz 1,5 % no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.

Ievērojot Administratīvā procesa likuma 13. pantu, 65. panta trešo daļu un 66. panta pirmo daļu, kas nosaka samērīguma principa un lietderības apsvērumu piemērošanu administratīvā procesa ietvaros, Konkurences padome uzskata par samērīgu, ņemot vērā pārkāpuma raksturu un SIA "Alpha Ekspress" rīcību, kas aprakstītas šī lēmuma 4. punktā, piemērot naudas sodu 1 % apmērā no Noteikumu Nr. 796 18.3. apakšpunktā noteiktā naudas soda apmēra no SIA "Alpha Ekspress" neto apgrozījuma 2008. gadā, t.i., LVL 8 679,27.

3) Konkurences padome secina, ka SIA "Alpha Ekspress" izdarītais pārkāpums ilgst no 2008. gada janvāra līdz šim brīdim, t.i., pārkāpums ilgst vairāk par gadu, bet nepārsniedz piecus gadus. Tādējādi saskaņā ar Noteikumu Nr. 796 19.2. apakš­punktu jau iepriekš norādītā naudas soda apmēru, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 18.3. apakšpunktu, var palielināt līdz 0,5 %. Ņemot vērā minēto, naudas soda apmērs SIA "Alpha Ekspress" palielināms par 0,1 %, proti, LVL 867,93.

4) Ievērojot Noteikumu Nr. 796 17. punktu, naudas sods, kas tiek noteikts saskaņā ar Noteikumu Nr. 796 18. un 19. punktu, summējas. Līdz ar to SIA "Alpha Ekspress" naudas sods ir nosakāms LVL 9 547,20 apmērā.

5) Saskaņā ar Noteikumu Nr. 796 23. punktu kopējo naudas soda apmēru var samazināt, ja pastāv vismaz viens no 23.1. apakšpunktā uzskaitītajiem atbildību mīkstinošiem apstākļiem, t.i.: pārkāpums pārtraukts, tiklīdz tirgus dalībnieks saņēmis no padomes informāciju par iespējamo Konkurences likuma 13. pantā minēto pārkāpumu (23.1.1.apakšpunkts), tirgus dalībnieks brīvprātīgi novērsis pārkāpuma sekas, pirms Konkurences padome pieņēmusi lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu (23.1.2. apakšpunkts), tirgus dalībnieks pēc savas iniciatīvas sniedzis pilnīgu un patiesu informāciju vai pierādījumus, kuriem bijusi būtiska nozīme Konkurences likuma 13. pantā minēto pārkāpumu konstatēšanā (23.1.3. apakšpunkts), tirgus dalībnieks atlīdzinājis zaudējumus, kas radušies no izdarītā pārkāpuma (23.1.5. apakšpunkts). Tāpat Konkurences padome ir tiesīga samazināt naudas soda apmēru, ievērojot Noteikumu Nr. 796 23.2. apakšpunktu.

Konkurences padome, nosakot naudas sodu, ņem vērā, ka SIA "Alpha Ekspress" pirms Konkurences padomes lēmuma pieņemšanas bija ierosinājusi izstrādāt un apstiprināt rakstveida apņemšanos, ar kuru noteiktu maksas kārtību par tās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. Konkurences padome uzskata, ka tādā veidā SIA "Alpha Ekspress" ir centusies veikt darbības, kas vērstas uz negatīvo seku novēršanu konkurencei. Ievērojot Noteikumu Nr. 796 23.1.2. apakšpunktu, Konkurences padome uzskata par pamatotu SIA "Alpha Ekspress" samazināt naudas sodu, nosakot to LVL 8 679,27 apmērā.

Konkurences padomes ieskatā nav konstatējami citi Noteikumu Nr. 796 23. punktā norādītie apstākļi naudas soda samazināšanai.

6) Saskaņā ar Noteikumu Nr. 796 21. punktu kopējo naudas soda apmēru var palielināt, ja pastāv vismaz viens no 21.1. apakšpunktā uzskaitītajiem atbildību pastiprinošiem apstākļiem, t.i., tirgus dalībnieks tā paša veida pārkāpumu izdarījis atkārtoti, un Konkurences padome to ir konstatējusi un pieņēmusi attiecīgu lēmumu (21.1.1. apakšpunkts) un tirgus dalībnieks kavē izmeklēšanu un slēpj izdarīto pārkāpumu (21.1.3. apakšpunkts).

Konkurences padome, izvērtējot konkrētās lietas apstākļus, secina, ka SIA "Alpha Ekspress" darbībās nav konstatējami atbildību pastiprinoši apstākļi atbilstoši Noteikumu Nr. 796 21.1.1., 21.1.3. un 21.2. apakš­punktā norādītajam.

Ņemot vērā minēto, Konkurences padome secina, ka SIA "Alpha Ekspress" galīgais naudas sods piemērojams LVL 8 679,27 apmērā.

 8.2. Tiesiskā pienākuma uzlikšana

Ņemot vērā lietā konstatētos faktiskos apstākļus un pastāvošo tiesisko regulējumu, Konkurences padome izvērtēja, vai SIA "Alpha Ekspress" ir uzliekams tiesiskais pienākums, ar ko tiktu noteikts pienākums pārtraukt piemērot nepamatotu maksu par SIA "Alpha Ekspress" infrastruktūras izmantošanu un manevrēšanas darbiem un nepamatotos paaugstinošos maksas koeficientus SIA "Cargo Control, Ltd" un SIA "Vexoil Bunkering", atbilstoši Konkurences likuma 14. panta pirmajai daļai, un, pamatojoties uz zemāk minētiem apsvērumiem, konstatē, ka nav nepieciešams uzlikt tiesisko pienākumu.

Dzelzceļa likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ka "Privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras īpašniekam aizliegts ļaunprātīgi izmantot savas dzelzceļa infrastruktūras atrašanās vietu, lai kavētu pārvadātāju nokļūšanu citiem īpašniekiem piederošā dzelzceļa infrastruktūrā. Ja kādu privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru izmanto piekļūšanai citiem īpašniekiem piederošai dzelzceļa infrastruktūrai, tā lietošanas un slēgšanas nosacījumu ziņā pielīdzināma publiskās lietošanas dzelzceļa infra­struktūrai. (..)"

Līdz ar to uz SIA "Alpha Ekspress" attiecas Dzelzceļa likuma 11. panta otrajā daļā noteiktais, ka "Maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem nosaka, pamatojoties uz šā likuma 12.pantā minēto metodiku maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu", kā rezultātā SIA "Alpha Ekspress" ir pienākums maksu par infrastruktūras izmantošanu un manevrēšanas darbiem noteikt saskaņā ar minēto metodiku.

Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19. panta pirmo daļu SIA "Alpha Ekspress" arī ir tiesības pēc savas iniciatīvas iesniegt regulatoram aprēķināto tarifu projektus kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un saņemt tā izvērtējumu.

Tādējādi SIA "Alpha Ekspress" ar likumu ir pienākums nodrošināt tarifu atbilstību Dzelzceļa likuma 12. pantā noteiktajai metodikai, kā arī saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19. panta pirmo daļu ir iespēja nodrošināt savas rīcības atbilstību Konkurences likuma un nozares speciālo likumu prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, 13. panta pirmās daļas 4. punktu, 14. panta pirmo daļu un otrās daļas 1. punktu, Administratīvā procesa likuma 8., 13. pantu, 65. panta trešo daļu un 66. pantu, Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumu Nr. 796 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā paredzētajiem pārkāpumiem" 3., 13., 15., 17. punktu, 18.3., 19.2. un 23.1.2. apakš­punktu, Konkurences padome

 

nolēma:

1. konstatēt Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas 4. punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Alpha Ekspress" darbībās.

2. uzlikt SIA "Alpha Ekspress" naudas sodu 8 679,27 latu (astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi lati un 27 santīmi) apmērā. Uzlikto naudas sodu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas ieskaitīt valsts budžetā (saņēmējs: Valsts kase, reģ. Nr. 90000050138, konta Nr. LV93TREL1060001010900, BIC: TRELLV22), norādot lēmuma par naudas soda uzlikšanu numuru un datumu, un 10 (desmit) dienu laikā pēc naudas soda samaksas paziņot par to Konkurences padomei, iesniedzot maksājumu uzdevuma apliecinātu kopiju.

3. izbeigt lietas Nr. 2613/08/05/30 izpēti daļā par 13. panta pirmās daļas 5. punkta pārkāpumu SIA "Alpha Ekspress" darbībās.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

___________________

(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

 1 Šāda nostāja pausta arī Eiropas Kopienu tiesas 29.03.2009. spriedumā 163/99, Portugāles Republika pret Eiropas Komisiju (ECR 2001 I-02613), 49.punkts.

Konkurences padomes priekšsēdētāja I.Jaunzeme

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par lietas izpētes izbeigšanu daļā un pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas .. Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: E02-36Pieņemts: 22.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 175, 04.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
200082
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)