Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1211

Rīgā 2009.gada 20.oktobrī (prot. Nr.72 31.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.59 "Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.59 "Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 27.nr.; 2009, 33.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Valsts līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem piešķir šādiem mērķiem:

2.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoauditam (turpmāk - energoaudits) - 80 % no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 400 latu;

2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijai - 20 % no renovācijas projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;

2.3. energoefektivitātes novērtējuma precizēšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām - 100 latu apmērā;

2.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādei vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai, ja nav pieejams tipveida risinājums, - 80 % no tehniskā projekta vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 2500 latu;

2.5. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai - 80 % no tehniskās apsekošanas atzinuma izmaksām, bet ne vairāk kā 400 latu."

3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Lai saņemtu valsts līdzfinansējumu energoauditam vai energoefektivitātes novērtējuma precizēšanai, tehniskā projekta izstrādei, vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai vai tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai, pilnvarotā persona iesniedz Ekonomikas ministrijā (turpmāk - ministrija) iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopiju, kurā ierakstīts lēmums veikt energoauditu vai precizēt energoefektivitātes novērtējumu, izstrādāt tehnisko projektu, vienkāršotās renovācijas dokumentāciju vai sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu, kā arī šo noteikumu 4.punktā minētā protokola un līguma kopiju;

5.2. dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas aktu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā māja privatizēta saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";

5.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju, ja dzīvojamā māja privatizēta saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju"."

4. Papildināt noteikumus ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Ja šo noteikumu 5.2. vai 5.3.apakšpunktā minētais dokuments nav pieejams uz iesnieguma iesniegšanas brīdi, to neiesniedz, taču pilnvarotā persona apliecina, ka dzīvokļu īpašnieki ir vērsušies pašvaldībā vai pie valsts dzīvojamās mājas valdītāja ar iesniegumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un ka pēc iesnieguma reģistrēšanas nepieciešamais dokuments tiks iesniegts vienlaikus ar šo noteikumu 30. un 30.1 punktā minētajiem dokumentiem.

5. Pretendēt uz valsts līdzfinansējumu tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai var, ja pilnvarotā persona iesniegusi šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus un izpildījusi šādus nosacījumus:

5.2 1. ja nav pieejams tipveida risinājums - ir iesniegti dokumenti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādei vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai;

5.2 2. ja ir pieejams tipveida risinājums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādei vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai - pilnvarotā persona ir apliecinājusi, ka tiks iesniegts projekta iesniegums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"."

5. Papildināt 11.punktu aiz vārdiem "minētie dokumenti" ar vārdiem un skaitli "un nav iesniegts šo noteikumu 5.1 punktā minētais apliecinājums".

6. Papildināt noteikumus ar 12.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2.1 dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju, ja dzīvojamā māja privatizēta saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju";".

7. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Ja šo noteikumu 12.2. vai 12.2.1 apakšpunktā minētais dokuments nav pieejams uz iesnieguma iesniegšanas brīdi, to neiesniedz, taču pilnvarotā persona apliecina, ka dzīvokļu īpašnieki ir vērsušies pašvaldībā vai pie valsts dzīvojamās mājas valdītāja ar iesniegumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un pēc iesnieguma reģistrēšanas nepieciešamais dokuments tiks iesniegts vienlaikus ar šo noteikumu 19.punktā minētajiem dokumentiem."

8. Papildināt 18.punktu aiz vārdiem "minētie dokumenti" ar vārdiem un skaitli "un nav iesniegts šo noteikumu 12.1 punktā minētais apliecinājums".

9. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Ar ekonomikas ministra rīkojumu izveidota vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija) 25 dienu laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām novērtē projektu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī nosaka attiecināmo izmaksu finansiālo apmēru un sagatavo atzinumu. Komisijā ir ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvji."

10. Papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. 2008.gadā veikto renovācijas darbu līdzfinansēšana

29.1 Lai saņemtu valsts līdzfinansējumu par 2008.gadā veiktajiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijas darbiem, pilnvarotā persona līdz 2009.gada 10.novembrim iesniedz ministrijā iesniegumu (2.1 pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

29.1 1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopiju, kurā ierakstīts lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju, kā arī šo noteikumu 4.punktā minētā protokola un līguma kopiju;

29.1 2. dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas akta kopiju par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā māja privatizēta saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";

29.1 3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju, ja dzīvojamā māja privatizēta saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju";

29.1 4. energoaudita pārskata kopiju saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu;

29.1 5. būvatļauju dzīvojamās mājas renovācijas darbu veikšanai vai vienkāršotās renovācijas dokumentāciju;

29.1 6. iepirkuma līguma kopiju par būvdarbu veikšanu un tam pievienotās tāmes kopiju;

29.1 7. renovācijas projekta izstrādes, kā arī projekta vadīšanas izmaksu aprēķinu (tāmi);

29.1 8. renovācijas būvdarbu izpildes kalendāra grafiku;

29.1 9. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu, kurā norādīti:

29.1 9.1. veicamie renovācijas darbi;

29.1 9.2. veicamo renovācijas darbu izmaksas;

29.1 10. rēķinu un maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas;

29.1 11. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai aktu par paredzēto darbu izpildi.

29.2 Iesniegtos dokumentus izvērtē šo noteikumu 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. un 29.punktā minētajā kārtībā.

29.3 Vērtējot iesniegtos projektus, nepiemēro šo noteikumu 4.pielikumā minēto vērtēšanas kritēriju "Parāda apmēra procents apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu sniedzējiem".

29.4 Valsts līdzfinansējumu renovācijai pārskaita 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 28.punktā minētā lēmuma nosūtīšanas."

11. Papildināt noteikumus ar 30.2, 30.3 un 30.4 punktu šādā redakcijā:

"30.2 Ja iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai ir reģistrēts, pilnvarotā persona iesniedz ministrijā šādus dokumentus:

30.2 1. līguma kopiju par vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādāšanu, kā arī attiecīgus maksājumu dokumentus;

30.2 2. vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes kopiju ar būvvaldes atzīmi par ieceres akceptēšanu.

30.3 Ja iesniegums tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai ir reģistrēts, pilnvarotā persona iesniedz ministrijā līguma kopiju par tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu, kā arī attiecīgus maksājumu dokumentus.

30.4 Iesniedzot šo noteikumu 30., 30.1, 30.2 un 30.3 punktā minētos dokumentus, pilnvarotā persona pievieno informāciju par konta numuru, kurā ieskaitāms valsts līdzfinansējums."

12. Izteikt 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Ministrija 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 30.1 vai 30.2 punktā minēto dokumentu saņemšanas lemj par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu tehniskā projekta izstrādei vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai."

13. Papildināt noteikumus ar 31.2 punktu šādā redakcijā:

"31.2 Ministrija 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 30.3 punktā minēto dokumentu saņemšanas lemj par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai."

14. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Piecu dienu laikā pēc ministrijas lēmuma spēkā stāšanās par valsts līdzfinansējumu energoauditam pilnvarotajai personai pārskaita piešķirto līdzfinansējumu, pamatojoties uz ekonomikas ministra rīkojumu."

15. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Valsts līdzfinansējuma apmērs energoauditiem vai energoefektivitātes novērtējumu precizēšanai, tehnisko projektu izstrādei, vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai vai tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai un 2008.gadā veiktajiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijas darbiem ir 698 034 lati."

16. Papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1  2008.gadā veikto renovācijas darbu līdzfinansēšanai var izmantot līdz 15 % no šo noteikumu 37.punktā minētā līdzfinansējuma apmēra."

17.  1.pielikumā:

17.1. izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

"Iesniegums par valsts līdzfinansējuma saņemšanu energoauditam vai energoefektivitātes novērtējuma precizēšanai, tehniskā projekta izstrādei, vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai vai tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai ____.gadā";

17.2.  aizstāt ievaddaļā vārdus "(personas kods (fiziskai personai) vai reģistrācijas numurs (juridiskai personai))" ar vārdiem "(personas kods (fiziskai personai) vai reģistrācijas numurs (juridiskai personai), tālrunis)";

17.3. svītrot II nodaļas 1.punktu;

17.4. izteikt II nodaļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5.

Dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas akts par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai (dzīvojamām mājām, kuras privatizētas saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju") vai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums (dzīvojamām mājām, kuras privatizētas saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju")

"

17.5. svītrot III nodaļas 1.1.apakšpunktu.

18. 2.pielikumā:

18.1. aizstāt ievaddaļā vārdus "(personas kods (fiziskai personai) vai reģistrācijas numurs (juridiskai personai))" ar vārdiem  "(personas kods (fiziskai personai) vai reģistrācijas numurs (juridiskai personai), tālrunis)";

18.2. izteikt V nodaļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6.

 Dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas akts par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai (dzīvojamām mājām, kuras privatizētas saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju") vai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums (dzīvojamām mājām, kuras privatizētas saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju")

  

"

18.3. svītrot VI nodaļas 1.1.apakšpunktu.

19. Papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

 

2.1Pielikums Word formātā

"2.1 pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.59

Iesniegums par valsts līdzfinansējuma saņemšanu par 2008.gadā veikto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju

 

 (pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai))

 

 (personas kods (fiziskai personai) vai reģistrācijas numurs (juridiskai personai), tālrunis)

 

I. Projekta īstenošanas vieta

 

 Projekta īstenošanas vietas adrese

  

 Pašvaldība

  

 Plānošanas reģions (atzīmēt)

 

 Kurzeme

  

 Latgale

  

 Zemgale

  

 Vidzeme

  

 Rīga

  

 Rīgas reģions

  

 

 

 II. Projekta īstenošanas ilgums

 (pilnos mēnešos)

 

III. Finansēšanas plāns

 

Kopējais projekta finansējums

(LVL)

Valsts līdzfinansējums

(LVL/%)

Dzīvokļu īpašnieku uzkrājumi

(LVL/%)

Komercsabiedrības izsniegts aizdevums

(LVL/%)

Pašvaldības līdzfinansējums

(LVL/%)

Cits

(LVL/%)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

IV. Īstenotie pasākumi

(saskaņā ar energoauditā norādītajiem pasākumiem)

 

  

 Pasākuma veids

  

  

  

 

V. Iesniegto dokumentu saraksts

 

Nr.
p.k.

Iesniegtais dokuments

Iesniegtais dokuments

oriģināls

kopija

1.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, kurā ierakstīts lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju

  

  

2.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, kurā ierakstīts lēmums, ka attiecīgā persona ir pilnvarota iesniegt iesniegumu, kā arī veikt citas ar valsts līdzfinansējuma saņemšanu saistītās darbības

  

  

3.

Noslēgtais pilnvarojuma līgums

  

  

4.

Energoaudita pārskats

  

  

5.

Dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas akts par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai (dzīvojamām mājām, kuras privatizētas saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju") vai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums (dzīvojamām mājām, kuras privatizētas saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju")

  

  

6.

Būvatļauja dzīvojamās mājas renovācijas darbu veikšanai vai vienkāršotās renovācijas dokumentācija

7.

Iepirkuma līgums par būvdarbu veikšanu un tam pievienotās tāmes

8.

Renovācijas projekta izstrādes, kā arī projekta vadīšanas izmaksu aprēķins (tāme)

9.

Renovācijas būvdarbu izpildes kalendāra grafiks

10.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumi, kuros norādīti veicamie renovācijas darbi un to izmaksas

11.

Rēķini un maksājumus apliecinošie dokumenti

12.

Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai akts par paredzēto darbu izpildi

 

VI. Pilnvarotās personas apliecinājums

 

Apliecinu, ka:

1. iesnieguma iesniegšanas brīdī:

1.1.  pilnvarotā persona nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (juridiskām personām);

1.2. pilnvarotajai personai (juridiskai personai) nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

2. šis projekts netiek finansēts/līdzfinansēts un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts budžeta līdzekļiem;

3. projekta apstiprinājuma gadījumā šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts budžeta līdzekļiem;

4. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, par kuru sagatavots projekta iesniegums, nav piešķirts valsts līdzfinansējums tās renovācijai vai rekonstrukcijai.

 

Pilnvarotā persona (tās pārstāvis)

(vārds, uzvārds)

Paraksts*

Datums

(dd/mm/gggg)

Piezīme.

* Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 4.novembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.59 "Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1211Pieņemts: 20.10.2009.Stājas spēkā: 04.11.2009.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 03.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
200008
04.11.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)