Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumus Nr. 87 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 213

Rīgā 1999.gada 15.jūnijā (prot. Nr. 31, 3.§)

Kārtība, kādā vērtējama ietekme uz vidi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
9. un 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmo un trešo daļu,
16.panta otro daļu, 17.panta sesto daļu un 20.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā vērtējama ietekme uz vidi, un ietver:

1.1. paredzētās darbības pieteikuma (turpmāk - pieteikums) sagatavošanas kārtību;

1.2. paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējās vērtēšanas (turpmāk - sākotnējais novērtējums) kārtību;

1.3. paziņojuma publicēšanas kārtību, kā arī paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas (turpmāk - sākotnējā sabiedriskā apspriešana) kārtību;

1.4. paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšanas programmas (turpmāk - programma) izstrādāšanas kārtību un saturu;

1.5. darba ziņojuma par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk - darba ziņojums) sagatavošanas kārtību un saturu, kā arī darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas kārtību;

1.6. kārtību, kādā kompetenta institūcija sniedz atzinumu par darba ziņojumu un noslēguma ziņojumu par ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk - noslēguma ziņojums).

II. Pieteikums un sākotnējais novērtējums

2. Paredzētās darbības ierosinātājs (turpmāk - ierosinātājs) vienlaikus ar būvniecības pieteikuma - uzskaites kartes iesniegšanu attiecīgās administratīvās teritorijas būvvaldē (vai pirms cita veida projektēšanas darbu uzsākšanas, vai pirms teritoriju plānojuma izstrādāšanas) paredzēto darbību piesaka atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 7. un 8.panta prasībām, iesniedzot rakstisku pieteikumu Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā (turpmāk - birojs) vai reģionālajā vides pārvaldē. Pieteikumā norāda:

2.1. pieteikuma sastādīšanas laiku un vietu;

2.2. ierosinātāja vārdu, uzvārdu (juridiskajai personai - nosaukumu), personas kodu (reģistrācijas numuru), adresi un tālruņa numuru;

2.3. informāciju par paredzēto darbību, tās iespējamajām norises vietām (adreses) un izmantojamo tehnoloģiju veidiem;

2.4. tehnoloģisko informāciju par izvēlēto paredzētās darbības risinājumu, ņemot vērā tās veidu:

2.4.1. galvenās izejvielas, to daudzums gadā (norāda visas bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kā arī pārējās izejvielas, kuru patēriņš pārsniedz 100 kg gadā);

2.4.2. produkcija un tās daudzums gadā;

2.4.3. ūdens apgāde un tā nepieciešamais daudzums (m3 diennaktī, sezonā vai gadā);

2.4.4. ūdens resursu (dzeramā un tehniskā ūdens) pietiekamība;

2.4.5. notekūdeņi, paredzamais daudzums (m3 diennaktī, sezonā vai gadā), galvenie kvalitātes rādītāji un notekūdeņu novadīšanas vieta;

2.4.6. siltumapgāde, paredzamais kurināmais un tā daudzums;

2.4.7. piesārņojošo vielu izmeši gaisā (piesārņojošās vielas, to koncentrācija un izmešu daudzums);

2.4.8. tehnoloģisko procesu atkritumi (arī bīstamie atkritumi), blakusprodukti un pārpalikumi, to otrreizēja izmantošana, pārstrāde un apglabāšana;

2.4.9. fizikālas ietekmes (piemēram, elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis);

2.5. informāciju par iespējamo paredzētās darbības norises vietu atbilstību teritoriju plānojumiem;

2.6. paredzētās darbības ietekmes uz vidi vispārīgu prognozi un plānotos pasākumus nelabvēlīgas ietekmes samazināšanai vai novēršanai.

3. Pieteikumu paraksta ierosinātājs.

4. Ja pieteikums iesniegts atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 7.panta prasībām, iesniegto pieteikumu birojs izskata 14 dienu laikā.

5. Ja pieteikums iesniegts reģionālajā vides pārvaldē, 14 dienu laikā tā sniedz sākotnējo novērtējumu paredzētajai darbībai, kura var būtiski ietekmēt vidi. Sākotnējā novērtējuma rezultātus reģionālā vides pārvalde apkopo un kopā ar pieteikumu nekavējoties nosūta birojam. Sākotnējā novērtējumā norāda:

5.1. tā sastādīšanas laiku un vietu;

5.2. ierosinātāja vārdu, uzvārdu (juridiskajai personai - nosaukumu), personas kodu (reģistrācijas numuru), adresi un tālruņa numuru;

5.3. informāciju par paredzēto darbību, tās iespējamajām norises vietām (adreses) un izmantojamo tehnoloģiju veidiem;

5.4. prognozējamo paredzētās darbības, tās iespējamo norises vietu un izmantojamo tehnoloģiju ietekmi uz vidi, kas atklāta, veicot sākotnējo novērtējumu;

5.5. paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšanas nepieciešamības pamatojumu (iespējamās ietekmes būtiskuma novērtējums);

5.6. ieteikumus, kā organizēt sākotnējo sabiedrisko apspriešanu;

5.7. citu informāciju, kas var būt būtiska, pieņemot lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšanas nepieciešamību.

6. Sākotnējo novērtējumu paraksta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes direktors.

7. Ja saskaņā ar sākotnējo novērtējumu ir nepieciešama attiecīgās paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšana, birojs 14 dienu laikā izskata saņemtos reģionālās vides pārvaldes dokumentus un pieņem lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšanas nepieciešamību.

8. Ja saskaņā ar biroja lēmumu paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšana nav nepieciešama, birojs triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un attiecīgā rajona laikrakstā (turpmāk - laikraksti) paziņojumu, ka nav nepieciešama paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšana.

III. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana un tās organizēšana

9. Lai sabiedrībai dotu iespēju izteikt savu viedokli un iesniegt rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi, ierosinātājs iesniedz publicēšanai laikrakstos paziņojumu par attiecīgo paredzēto darbību. Minētais paziņojums iesniedzams kopā ar rakstisko pieprasījumu birojam izstrādāt programmu.

10. Šo noteikumu 9.punktā minētajā paziņojumā norāda šādu informāciju:

10.1. paredzētās darbības nosaukums un mērķis;

10.2. sagatavoto dokumentu nosaukums (pieteikums, sākotnējais novērtējums, lēmums par ietekmes uz vidi vērtēšanas nepieciešamību);

10.3. ierosinātājs;

10.4. paredzētās darbības apraksts (iespējamās norises vietas un tehnoloģiju veidi, kā arī ietekmei pakļautās teritorijas);

10.5. vietas, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzētajām darbībām un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem;

10.6. termiņš, līdz kuram sabiedrība var izteikt rakstiskus priekšlikumus birojam;

10.7. informācija par biroju (adrese, tālruņa numurs);

10.8. termiņš un vieta, kur var iesniegt rakstisku pieprasījumu organizēt sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

11. Sabiedrības pārstāvji ir tiesīgi 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minētā paziņojuma publicēšanas nosūtīt birojam rakstiskus priekšlikumus to apkopošanai un izvērtēšanai.

12. Birojs, reģionālā vides pārvalde, attiecīgās pašvaldības deputāts vai vismaz 10 Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minētā paziņojuma publicēšanas ir tiesīgi pieprasīt sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un nosūtīt rakstisku pieprasījumu birojam. Birojs informē ierosinātāju, kurš 10 dienu laikā organizē sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, ja to nosaka likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 15.panta otrā daļa.

13. Ierosinātājs publicē laikrakstos paziņojumu par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

13.1. paredzētās darbības nosaukums un mērķis;

13.2. ierosinātājs;

13.3. sākotnējās sabiedriskās apspriešanas norises vieta un laiks;

13.4. vietas, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzētajām darbībām un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem;

13.5. informācija par biroju (adrese, tālruņa numurs).

14. Informācija par paredzēto darbību un sākotnējai sabiedriskajai apspriešanai nepieciešamie materiāli izvietojami attiecīgās pilsētas vai pagasta domes (padomes) ēkā un citās publiskās vietās (piemēram, skolā, bibliotēkā, pastā).

15. Sākotnējai sabiedriskajai apspriešanai nepieciešamos apskates materiālus un dokumentu kopijas sagatavo ierosinātājs.

16. Ierosinātājs apkopo un iesniedz birojā sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātus (protokolus un diskusiju materiālus).

IV. Programmas saturs un izstrādāšana

17. Birojs 30 dienu laikā pēc ierosinātāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas izstrādā programmu. Programmas izstrādāšanu finansē ierosinātājs. Laikposmu līdz programmas izstrādāšanai nepieciešamā finansējuma saņemšanai neieskaita kopējā tās izstrādāšanas termiņā.

18. Birojs izvērtē ierosinātāja iesniegto dokumentāciju un tajā ietverto informāciju. Ja nepieciešama papildu informācija, birojs rakstiski sagatavo jautājumus un nosūta tos ierosinātājam. Laikposmu līdz pieprasītās informācijas saņemšanai neieskaita kopējā programmas izstrādāšanas termiņā.

19. Ja nepieciešams, birojs programmas izstrādāšanā var pieaicināt ekspertus.

20. Programmas saturam ir noteiktas šādas minimālās prasības:

20.1. nepieciešamo vides aizsardzības prasību un noteikumu kopums paredzētajai darbībai noteiktā teritorijā;

20.2. norādes par darba ziņojumā iekļaujamo informāciju atbilstoši šo noteikumu 21.punktam.

V. Darba ziņojuma saturs un sabiedriskā apspriešana

21. Darba ziņojumā papildus likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 16.panta otrajā daļā minētajai informācijai norāda vismaz šādu informāciju:

21.1. paredzētā darbība, tās iespējamās norises vietas un tehnoloģijas, kā arī šādas ierosinātāja izvēles iemesli;

21.2. paredzētās darbības, tās iespējamo norises vietu un tehnoloģiju apraksts, ņemot vērā attiecīgo paredzētās darbības veidu:

21.2.1. fizikālo raksturlielumu apraksts un zemes izmantošanas prasības būvniecības un ekspluatācijas laikā;

21.2.2. galveno ražošanas procesu raksturojums;

21.2.3. prognozējamo ražošanas atkritumu (arī bīstamo), blakusproduktu, pārpalikumu un izmešu (ūdenī, gaisā un augsnē), trokšņa, vibrācijas, gaismas, siltuma, radiācijas un citu paredzētās darbības izraisīto faktoru veids un daudzums;

21.2.4. avārijas situāciju prognoze un pasākumi avārijas novēršanai vai tās iespējamības samazināšanai;

21.3. esošā vides stāvokļa novērtējums;

21.4. jomas, uz kurām paredzētā darbība, tās iespējamās norises vietas un tehnoloģijas atstās vai var atstāt būtisku nelabvēlīgu ietekmi, un to raksturojums (arī cilvēku veselība un drošība, flora, fauna, bioloģiskā daudzveidība, augsne, ūdens, gaiss, klimats, ainava, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojums), kā arī visu minēto jomu mijiedarbība;

21.5. paredzētās darbības, tās iespējamo norises vietu un tehnoloģiju būtiskas nelabvēlīgas ietekmes uz vidi raksturojums (raksturojums ietver tiešo un netiešo, sekundāro, kumulatīvo, īstermiņa, vidēju un ilglaicīgu ietekmi, kā arī pastāvīgo, pozitīvo un negatīvo ietekmi), ja šo ietekmi uz vidi izraisa:

21.5.1. objekta būvniecība;

21.5.2. paredzētās darbības norise (ražošanas process) vai galarezultāts;

21.5.3. dabas resursu ieguve un izmantošana;

21.5.4. piesārņojošo vielu izmeši, atkritumu utilizācija un apglabāšana;

21.6. ja nepieciešams, monitoringa prasības vides kvalitātes novērtēšanai;

21.7. ierosinātāja izmantotās prognozēšanas metodes ietekme uz vērtēšanas procesu;

21.8. risinājumu veidi un pasākumi, lai novērstu vai samazinātu būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi;

21.9. sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopojums un novērtējums, kā arī veikto socioloģisko aptauju novērtējums;

21.10. minētās informācijas populārzinātnisks kopsavilkums;

21.11. jebkuras problēmas (arī tehniskās nepilnības vai zināšanu trūkums), kas ierosinātājam bija jāpārvar, sagatavojot nepieciešamo informāciju.

22. Ierosinātājs iesniedz birojā un publicēšanai laikrakstos paziņojumu par sabiedrības iespēju iepazīties ar izstrādāto darba ziņojumu un iesniegt rakstiskus priekšlikumus, kā arī piedalīties darba ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā. Minētais paziņojums publicēšanai laikrakstos iesniedzams vienlaikus ar darba ziņojumu birojā.

23. Šo noteikumu 22.punktā minētajā paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju:

23.1. paredzētās darbības nosaukums un mērķis;

23.2. sagatavoto dokumentu nosaukums;

23.3. ierosinātājs;

23.4. darba ziņojuma sagatavotājs;

23.5. sabiedriskās apspriešanas norises vieta un laiks;

23.6. informācija par darba ziņojuma saturu;

23.7. vietas, kur sabiedrība var iepazīties ar darba ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem;

23.8. termiņš, līdz kuram sabiedrība var izteikt rakstiskus priekšlikumus birojam;

23.9. informācija par biroju (adrese, tālruņa numurs).

24. Sabiedrības pārstāvji 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 22.punktā minētā paziņojuma publicēšanas ir tiesīgi nosūtīt rakstiskus priekšlikumus birojam. Ja nepieciešams, birojs ir tiesīgs sabiedrības pārstāvju rakstisko priekšlikumu nosūtīšanas termiņu pagarināt līdz 40 dienām, publicējot laikrakstos paziņojumu par termiņa pagarinājumu.

25. Birojs nosūta ierosinātājam sabiedrības pārstāvju rakstisko priekšlikumu kopijas.

26. Ierosinātājs 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 22.punktā minētā paziņojuma publicēšanas organizē darba ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

27. Informācija par paredzēto darbību un darba ziņojuma sabiedriskajai apspriešanai nepieciešamie materiāli izvietojami attiecīgās pilsētas vai pagasta domes (padomes) ēkā un citās publiskās vietās (piemēram, skolā, bibliotēkā, pastā).

28. Sabiedriskajai apspriešanai nepieciešamos apskates materiālus un dokumentu kopijas sagatavo ierosinātājs.

29. Birojs piedalās ikvienā darba ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā, kas notiek saskaņā ar šiem noteikumiem un likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu".

30. Ierosinātājs apkopo un iesniedz birojā darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus (protokolus un diskusiju materiālus).

VI. Atzinums par darba ziņojumu un noslēguma ziņojumu

31. Birojs 45 dienu laikā pēc darba ziņojuma saņemšanas sagatavo atzinumu par darba ziņojumu. Darba ziņojuma vērtēšanu un atzinuma sagatavošanu finansē ierosinātājs. Laikposmu līdz nepieciešamā finansējuma saņemšanai neieskaita atzinuma par darba ziņojumu kopējā vērtēšanas termiņā.

32. Ja nepieciešama papildu informācija, birojs rakstiski sagatavo jautājumus un nosūta tos ierosinātājam. Laikposmu līdz pieprasītās informācijas saņemšanai neieskaita atzinuma par darba ziņojumu kopējā sagatavošanas termiņā.

33. Ja nepieciešams, birojs darba ziņojuma vērtēšanā un atzinuma par darba ziņojumu sagatavošanā var pieaicināt ekspertus.

34. Ierosinātājs, ņemot vērā atzinumu par darba ziņojumu, sagatavo noslēguma ziņojumu, kurā iekļauj arī sabiedrības rakstisko priekšlikumu un darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopojumu un novērtējumu.

35. Birojs 30 dienu laikā pēc noslēguma ziņojuma saņemšanas sagatavo atzinumu par noslēguma ziņojumu (pielikums).

36. Ierosinātājs turpmāko projektēšanas darbu veic atbilstoši atzinumā par noslēguma ziņojumu noteiktajām prasībām.  

Ministru prezidents V.Krištopans  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā -
zemkopības ministrs P.Salkazanovs

1_213.JPG (62133 BYTES)

2_213.JPG (49140 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā vērtējama ietekme uz vidi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 213Pieņemts: 15.06.1999.Stājas spēkā: 19.06.1999.Zaudē spēku: 20.02.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198/199, 18.06.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
19995
19.06.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)