Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1234

Rīgā 2009.gada 27.oktobrī (prot. Nr.76 31.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju"

Izdoti saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma 21.panta otro un trešo daļu

 


Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 183.nr.; 2005, 147.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "vides eksperta atzinums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "eksperta atzinums" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. ūdens ievadīšanai, lai paaugstinātu pazemes ūdeņu līmeni, arī lai mākslīgi papildinātu pazemes ūdeņu krājumus;".

3. Papildināt 2.4.apakšpunktu aiz vārdiem "vai ūdenskrātuves" ar vārdiem un skaitli "kuru platība ir lielāka par 0,1 hektāru".

4. Izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Lai saņemtu atļauju, persona, kura vēlas veikt vai veic šo noteikumu 2.punktā minētās darbības, iesniedz Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk - pārvalde) rakstisku iesniegumu (1.pielikums).

4. Iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā 60 dienas pirms paredzētās darbības uzsākšanas."

5. Svītrot 5.3.apakšpunktu.

6. Papildināt 6.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "pievieno šādus dokumentus" ar vārdiem "vai iesniegumā norāda šādu informāciju".

7. Izteikt 6.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.1. informāciju, vai personas rīcībā ir ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta vai tehniskā pase, vai ūdensapgādes sistēmas shēma, kā arī ūdens ieguves urbuma pase vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - pazemes ūdeņu atradnes pase atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;".

8. Izteikt 6.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.6. eksperta vai speciālista vides jomā atzinumu par darbības ietekmi uz vides stāvokli (turpmāk - eksperta atzinums);".

9. Papildināt noteikumus ar 6.2.7.apakš­punktu šādā redakcijā:

"6.2.7. atzinumu par iespējamiem inženiertehniskajiem risinājumiem zivsaimnieciskajā ekspertīzē noteikto zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumā noteiktajām prasībām (tai skaitā slūžu atvēršana vai zivju ceļa izbūve)."

10. Svītrot 6.3.apakšpunktu.

11. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Ja iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai tam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, pārvalde 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju un norāda, kāda informācija papildus iesniedzama. Ja iesnieguma iesniedzējs pārvaldes noteiktajā laikā, kas nav īsāks par 15 darbdienām no minētās informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, nesniedz visu papildus pieprasīto informāciju, pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju. Par iesnieguma pieņemšanas dienu uzskata dienu, kad pārvalde ir saņēmusi visu nepieciešamo informāciju."

12. Svītrot 9.punkta ievaddaļā vārdus "un rakstiski".

13. Aizstāt 9.2.apakšpunktā vārdus "attiecīgajai Sabiedrības veselības aģentūras filiālei" ar vārdiem "Veselības inspekcijai".

14. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Ar iesniegumam pievienotajiem dokumentiem šo noteikumu 9.1. un 9.2.apakš­punktā minētās iestādes, kā arī citas ieinteresētās institūcijas, biedrības un nodibinājumi, kuriem pārvalde nosūta iesniegumu pēc to rakstiska pieprasījuma uz norādīto e-pasta adresi, var iepazīties pārvaldē."

15. Papildināt 11.punktu aiz vārda "apakšpunktā" ar vārdiem un skaitli "kā arī šo noteikumu 10.punktā".

16. Izteikt 12.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Iesniegumā ietvertā informācija, tai skaitā iesniegtie papildu dokumenti, izņemot informāciju, kura nav publiskojama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, ir pieejama sabiedrībai."

17. Izteikt 13.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pārvalde septiņu dienu laikā pēc iesnieguma pieņemšanas ievieto Valsts vides dienesta mājaslapā internetā informāciju par iesniegumu (nodrošinot ierobežotas pieejamības informācijas neizpaušanu), kā arī norāda termiņu, līdz kuram var iepazīties ar iesniegumu un iesniegt attiecīgus priekšlikumus."

18. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Lai precizētu atļaujas nosacījumus hidrotehnisko būvju (arī ar hidroelektrostaciju darbību saistīto būvju) darbībai šo noteikumu 23.1.apakš­punktā minētajos gadījumos, pārvaldei ir tiesības pieprasīt no ūdens resursu lietotāja šo noteikumu 6.2.2. un 6.2.6.apakšpunktā minētos atjaunotos atzinumus."

19. Izteikt 24.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pārvalde izvērtē nepieciešamību precizēt esošās atļaujas nosacījumus vai izsniegt jaunu atļauju un 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas precizē esošās atļaujas nosacījumus vai izsniedz jaunu atļauju vai 15 darbdienu laikā nosūta pamatotu atteikumu izdarīt precizējumus esošajā atļaujā vai izsniegt jaunu atļauju, vai paziņo ūdens lietotājam, ja attiecīgajai darbībai atļauja vairs nav nepieciešama."

20. Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ja ūdens resursu lietotājs maina nosaukumu vai veic uzņēmuma reorganizāciju, pārvalde pēc jaunā lietotāja iesnieguma saņemšanas precizē atļauju un pārreģistrē to, nemainot atļaujas nosacījumus. Ja atļaujas nosacījumu precizēšana nav saistīta ar šo noteikumu 24.punktā noteikto, ūdens resursu lietotājs iesniedz tikai iesniegumu, aizpildot tajā tās sadaļas, uz kurām attiecas izmaiņas."

21. Izteikt 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

"27. Atļauju sagatavo divos eksemplāros papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Vienu atļaujas eksemplāru izsniedz ūdens lietotājam, bet otru glabā pārvaldē.

28. Atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju pārvalde triju darbdienu laikā pēc atļaujas izsniegšanas vai lēmuma pieņemšanas elektroniski nosūta attiecīgajai pašvaldībai, Veselības inspekcijai - par atļaujām, kuras izsniegtas aģentūras kompetencē esošajiem ūdens resursu lietošanas veidiem, kā arī šo noteikumu 10.punktā minētajām institūcijām, kuras ir sniegušas rakstiskus priekšlikumus."

22. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Atļauju šo noteikumu 2.punktā minētajām darbībām izsniedz uz visu attiecīgās darbības laiku. Ja nav iestājušies šo noteikumu 23. un 24.punktā minētie nosacījumi, pārvalde ik pēc septiņiem gadiem, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju par ūdens resursu lietotāja darbību attiecīgajā laikposmā, ja nepieciešams, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā precizē izsniegto atļauju."

23. Aizstāt 34.2.apakšpunktā vārdus "novērojumu urbumos" ar vārdiem "novērojumu urbumos atbilstoši pazemes ūdeņu atradnes pasei un ūdens ieguves urbuma pasei".

24. Svītrot 35.punkta ievaddaļā vārdus "ūdens novadīšanai, lai pazeminātu pazemes ūdeņu līmeni, un attiecīgajām darbībām, piemēram, pazemes ūdeņu atsūknēšanai un novadīšanai derīgo izrakteņu ieguves vietās".

25. Papildināt 35.1.apakšpunktu aiz vārdiem "līmeņa monitorings" ar vārdiem "novērojumu urbumos atbilstoši ūdens ieguves urbuma pasei".

26. Papildināt 36.4.apakšpunktu aiz vārda "laikā" ar vārdiem "(tai skaitā saskaņošanas kārtība un nosacījumi nepārtraukta caurplūduma nodrošināšanai upē lejpus hidrotehniskajām būvēm)".

27. Papildināt noteikumus ar 36.7.apakš­punktu šādā redakcijā:

"36.7. nosacījumus virszemes ūdensobjekta aizsargjoslas un aizsargjoslas ap aizsprostiem uzturēšanai kārtībā."

28. Papildināt 40.7.apakšpunktu aiz vārdiem "(tai skaitā zivju nārsta laikā)" ar vārdiem "un šo noteikumu 6.2.7.apakšpunktā minētajā atzinumā noteiktos pasākumus".

29. Papildināt noteikumus ar 56. un 57.punktu šādā redakcijā:

"56. Darbībai, kura ir uzsākta un kurai izsniegta atļauja ar noteiktu termiņu, jaunu šo noteikumu 30.punktā minēto atļauju izsniedz šādā kārtībā:

56.1. ūdens resursu lietotājs vismaz 30 dienas pirms atļaujas termiņa beigām iesniedz pārvaldē iesniegumu par jaunas atļaujas izsniegšanu un apliecina, ka darbībā netiek plānotas šo noteikumu 24.punktā minētās būtiskās izmaiņas;

56.2. iesniegumam par hidrotehnisko būvju (arī ar hidroelektrostaciju darbību saistīto būvju) darbību pievieno šo noteikumu 6.2.7.apakšpunktā minēto atzinumu;

56.3. pārvalde, pamatojoties uz ūdens resursu lietotāja iesniegumu, izvērtē tās rīcībā esošo informāciju attiecībā uz iepriekš izsniegto atļauju un tajā veiktajiem grozījumiem (ja tādi tika veikti) un 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz jaunu atļauju.

57. Šo noteikumu 40.7.apakšpunktā minēto īpašo pasākumu (attiecībā uz zivju ceļa izbūvi ūdenstilpju aizsprostā) ieviešanas termiņš nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 30.punktā saņemtās atļaujas nosacījumu pirmo pārskatīšanas termiņu."

30. Aizstāt 1.pielikumā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras" ar vārdiem "valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"".

31. Papildināt 1.pielikumu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm

Nr.p.k.

Dokuments

Izstrādāšanas datums

Atzīme par dokumenta esību

1.

 Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju  tehniskās inventarizācijas lieta

  

  

2.

 Ūdensapgādes sistēmas shēma

   

3.

 Tehniskā pase

  

  

4.

 Ūdens ieguves urbuma pase

  

  

5.

 Derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes  pase

  

 "

 32. Papildināt 1.pielikumu aiz vārda "Datums" ar vārdu saīsinājumu "Z.v." un piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta (Z.v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

33. Aizstāt 2.pielikumā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras" ar vārdiem "valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"".

34. Papildināt 2.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta (Z.v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 30.oktobri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1234Pieņemts: 27.10.2009.Stājas spēkā: 30.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 29.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
199834
30.10.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"