Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.712

Rīgā 2009.gada 16.oktobrī (prot. Nr.67 61.§)

Par Koncepciju par iespējām stiprināt Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitāti, lai spētu apmierināt pakalpojumu pieprasījuma palielinājumu

 


1. Atbalstīt Koncepcijas par iespējām stiprināt Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitāti, lai spētu apmierināt pakalpojumu pieprasījuma palielinājumu (turpmāk - koncepcija), kopsavilkumā ietverto risinājuma 2.B variantu.

2. Noteikt Labklājības ministriju par atbildīgo institūciju koncepcijas īstenošanā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

 

(Ministru kabineta

2009.gada 16.oktobra rīkojums Nr. 712)

Koncepcijas par iespējām stiprināt Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitāti, lai spētu apmierināt pakalpojumu pieprasījuma palielinājumu, kopsavilkums

Koncepcija par iespējām stiprināt Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitāti, lai spētu apmierināt pakalpojumu pieprasījuma palielinājumu (turpmāk - koncepcija), izstrādāta, pamatojoties uz grozījumiem Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plānā (apstiprināti ar Ministru kabineta 2009.gada 16.septembra rīkojumu Nr.630, prot. Nr.56 67.§).

Koncepcijas mērķis ir noteikt iespējas Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - aģentūra) kapacitātes stiprināšanai, lai arī turpmāk nodrošinātu bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām un citiem pakalpojuma saņēmējiem (turpmāk - klientiem) Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktos aktīvos nodarbinātības un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus un citus likumā noteiktos pakalpojumus (turpmāk - nodarbinātības atbalsta pasākumi) situācijai darba tirgū atbilstošā apmērā, ņemot vērā pieaugošo pakalpojumu saņēmēju skaitu.

Straujais bezdarba pieaugums un veiktā aģentūras darbības optimizācija, samazinot aģentūras darbinieku skaitu, ir ievērojami palielinājusi aģentūras darbinieku noslodzi, kas būtiski var ietekmēt sniegto nodarbinātības pakalpojumu kvalitāti. Aģentūras darba apjoms ir būtiski pieaudzis - ja 2006.gadā uz vienu aģentūras darbinieku bija 82 bezdarbnieki, 2007.gadā - 62, 2008.gadā - 92, tad 2009.gada 20.septembrī - jau 306 bezdarbnieki. Visvairāk ar pieaugošo bezdarbnieku skaitu saskaras inspektori, pēdējā gada laikā bezdarbnieku skaits uz vienu inspektoru ir dubultojies - ja 2008.gadā uz vienu inspektoru bija 327 bezdarbnieki, tad 2009.gada 20.septembrī - jau 630 bez­darbnieki.

Šāds darba apjoms neļauj nodrošināt klientu apkalpošanu un konsultācijas bez gaidīšanas, daudzās filiālēs tiek izsniegti reģistrācijas numuriņi uz nākamo darba dienu, bet konsultācijas garums sarucis līdz 5-10 minūtēm, kuru laikā ir jānodrošina individuāla pieeja katram klientam, lai noteiktu piemērotākos nodarbinātības atbalsta pasākumus, kas palīdzēs personai ātrāk atgriezties darba tirgū.

Koncepcija piedāvā divus problēmas risinājuma variantus.

 1.variants. Aģentūras darbinieku (filiāļu inspektoru) noslodzes optimizācija pilnas darba slodzes nodrošināšanai

Problēmas risinājuma variants

"Stiprās" puses (būtiskākās)

"Vājās" puses (būtiskākās)

Papildu finansējums (tūkst. latu)

Augsta bezdarbnieku pieplūduma un paaugstinātas darba intensitātes apstākļos nepieciešams optimizēt aģentūras filiāļu inspektoru noslodzi. Darbinieku atlīdzībai 2010.gadā nepieciešami vismaz 134 658 lati. Minētā atlīdzības summa papildus nepieciešama arī 2011.gadā vai līdz brīdim, kamēr, veicot regulāru monitoringu par bezdarba situāciju valstī, netiks konstatēts vidējais bezdarba līmenis valstī 8-9 % robežās

- uzlabosies pakalpojumu sniegšanas kvalitāte klientiem

- tiks nodrošināta savlaicīgāka pakalpojumu saņemšana

- daļēji tiks optimizēta apmeklētāju plūsma

- nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta

- pilnībā neatrisina ar lielo apmeklētāju pieplūdumu, rindām, sociālo spriedzi saistītās problēmas

- saglabājas augsta inspek­toru noslodze

2010.gadā - 134,7

Risinājuma 1.varianta ieviešanai nav nepieciešami grozījumi tiesību aktos.

2.A variants. Palielināt aģentūras darbinieku skaitu, kuri strādā ar klientu, nodrošinot filiāļu pieejamību atbilstoši klientu plūsmām (izmantojot valsts budžeta finanšu līdzekļus)

Problēmas risinājuma variants

"Stiprās" puses (būtiskākās)

"Vājās" puses (būtiskākās)

Papildu finansējums (tūkst. latu)

Papildus piesaistot 127 darbiniekus (111 in­spektorus un 16 refe­rentus nodarbinātības jautājumos) un nodro­šinot darbiniekiem iespēju strādāt esošajās darba izpildes vietās atbilstoši maiņu grafikam, tiks izveidota elastīga pieeja apmeklētāju plūsmas organizācijai, nodrošinot vienam inspektoram tādu noslodzi, kas paredz apkalpot vidēji 400 bez­darbniekus gadā.

Vienlaikus veicot aģentūras cilvēkresursu iekšēju restrukturizāciju atbilstoši klientu plūsmām (tai skaitā saglabājot mazajās filiālēs pa vienam referentam nodarbinātības jautājumos, lielajās - vismaz trīs, bet Rīgas reģionālajā filiālē - 14), tiks nodrošināta filiāļu pieejamība atbilstoši klientu plūsmām, pamatojoties uz inspektoriem noteikto darba grafiku

- optimizēta aģentūras filiāļu pieejamība (darba laiks) klientiem

- iespēja elastīgi reaģēt uz klientu plūsmu visā valsts teritorijā

- aģentūras darbiniekiem tiek optimizēta noslodze, paredzot arī pietiekamu laiku klientu datu apstrādei

- tiek nodrošināta individuāla pieeja aģentūras klientam, tādējādi sekmējot iespējami piemērotāko nodarbinātības atbalsta pasākumu piedāvāšanu personai

- pozitīva psiholoģiska ietekme uz aģentūras klientu un sociālās spriedzes mazināšanās kopumā

- iespēja veltīt pietiekamu laiku klientu datu apstrādei ļaus izskaust nejaušas kļūdas, mazinot ēnu ekonomikas riskus

- līdz ar darba noslodzes mazināšanos uzlabosies darbs ar sadarbības un sociālajiem partneriem

- nepieciešams papildu finansē­jums no valsts budžeta

- jāparedz laiks jauno darbinieku apmācībai

2010.gadā - 544,6

Risinājuma 2.A varianta ieviešanai nav nepieciešami grozījumi tiesību aktos.

 2.B variants. Izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu, papildus piesaistīt aģentūrai atbalsta personālu (127 praktikantus), kuri sniegs atbalsta funkciju
darbam ar klientu, nodrošinot filiāļu pieejamību atbilstoši klientu plūsmām

Problēmas risinājuma variants

"Stiprās" puses (būtiskākās)

"Vājās" puses (būtiskākās)

Papildu finansējums

(tūkst. latu)

Papildu atbalsta personāla (127 prak­tikantu) piesaiste, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu, tiks veikta saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

1) izveidojot jaunu ESF pakalpojumu, pārdalot esošos ESF līdzekļus (finansējums 2010.gadā nepieciešams apmācībām, prakses apmaksai, prakses vadītāju darba samaksai, uzturēšanas izdevumiem);

2) jaunā ESF pakalpojuma izveidei, izdarot grozījumus struktūrfondu darbības programmas papildinājumā "Cilvēkresursi un nodarbinātība" un saistītajos dokumentos;

3) atlasot 127 bezdarbniekus ar augstāko izglītību, apmācot viņus darbam ar klientiem un atbalsta funkcijām;

4) pēc apmācībām

127 bezdarbniekus pieņemot praksē aģentūrā uz laiku līdz 15 mēnešiem, ar prakses stipendiju.

Vienlaikus veicot aģentūras cilvēkresursu iekšēju restrukturizāciju atbilstoši klientu plūsmām (tai skaitā saglabājot mazajās filiālēs pa vienam referentam nodarbinātības jautājumos, lielajās - vismaz trīs, bet Rīgas reģionālajā filiālē - 14), tiks nodrošināta filiāļu pieejamība atbilstoši klientu plūsmām, pamatojoties uz inspektoriem un darba praktikantiem noteikto darba grafiku

- optimizēta aģentūras filiāļu pieejamība (darba laiks) klientiem

- iespēja elastīgi reaģēt uz klientu plūsmu visā valsts teritorijā

- aģentūras darbiniekiem tiek optimizēta noslodze, paredzot arī pietiekamu laiku klientu datu apstrādei

- uzlabojas vispārējā pakalpojumu kvalitāte

- visās aģentūras filiālēs nodrošināta savlaicīga, kvalitatīva un elastīga nodarbinātības pakalpojumu saņemšana

- nodrošināta indi­viduāla pieeja aģentūras klientam, tādējādi sekmējot iespējami piemērotāko nodarbinātības atbalsta pasākumu piedāvāšanu personai

- pozitīva psiholoģiska ietekme uz aģentūras klientu un sociālās spriedzes mazināšanās kopumā

- iespēja veltīt pietiekamu laiku klientu datu apstrādei ļaus izskaust nejaušas kļūdas, mazinot ēnu ekonomikas riskus

- līdz ar darba noslodzes mazināšanos uzlabosies darbs ar sadarbības un sociālajiem partneriem

- grozījumu izdarīšana 1.darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā un jauna pakalpojuma ieviešanai nepieciešamo normatīvo aktu izstrāde ir laikietilpīga

- jāparedz laiks jaunā atbalsta personāla (praktikantu) apmācībai

 

2010.gadā - 544,6

2.B variants paredz nepie­ciešamo finansējumu Ls 544 646 ap­mērā no 1.darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbi­nātība" pieejamā finansējuma

Risinājuma 2.B varianta ieviešanai nepieciešams sagatavot grozījumus 1.darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā un izstrādāt normatīvos aktus 1.darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma jaunā pakalpojuma ieviešanai.

Labklājības ministrija atbalsta risinājuma 2.B variantu, jo tikai tāda aģentūras personāla skaita palielināšana, kuri sniegs atbalstu inspektoriem un referentiem darbā ar klientu, un filiāļu pieejamības nodrošināšana atbilstoši klientu plūsmām ļaus aģentūrai sniegt pakalpojumus klientiem tādā apmērā un kvalitātē, lai nodrošinātu individuālu pieeju katram klientam un noteiktu piemērotākos nodarbinātības atbalsta pasākumus, kas palīdzēs personai ātrāk atgriezties darba tirgū.

Labklājības ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Koncepciju par iespējām stiprināt Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitāti, lai spētu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 712Pieņemts: 16.10.2009.Stājas spēkā: 16.10.2009.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 20.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
199341
16.10.2009
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"