Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.68

2009.gada 12.oktobrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

1.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 3.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.66 6.§) "Par 2010.gada valsts budžeta izdevumu samazināšanas virzieniem"

TA-3392-IP

______________________________________________________

(M.Segliņš, I.V.Lieģis, E.Repše, M.Lazdovskis, J.Sārts, B.Bāne, V.Dombrovskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2009.gada 3.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 6.§) "Par 2010.gada valsts budžeta izdevumu samazināšanas virzieniem" 8.punktā un izteikt to šādā redakcijā:

"8. (IP)".

 

 

2.§

Par vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2010. - 2012.gadam

TA-3669-IP

______________________________________________________

(D.Gulbe, K.Gerhards, U.Augulis, E.Repše, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju par makroekonomiskās attīstības un valsts budžeta ieņēmumu aktualizētām prognozēm.

2. Labklājības ministrijai nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta sagatavošanu 2010.gadam, ievērojot precizētās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozes un Ministru kabineta 2009.gada 3.oktobra sēdē (prot. Nr.66 6.§) noteikto valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu samazinājumu.

 

 

3.§

Par papildu pasākumiem ieņēmumu palielināšanai 2010.gada budžetā

TA-3667-IP

______________________________________________________

(E.Repše, D.Tauriņš, M.Segliņš, A.Kampars, U.Augulis, K.Gerhards, Dz.Jakāns, E.Zalāns, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atzīt par nepieciešamu veikt papildu pasākumus ieņēmumu palielināšanai 2010.gada budžetā, lai nodrošinātu Latvijas un Starptautiskā Valūtas fonda Nodomu protokola un Papildus saprašanās Memoranda starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku izpildi.

2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sagatavotos priekšlikumus par papildu pasākumiem ieņēmumu palielināšanai.

3. Finanšu ministrijai informēt Eiropas Komisijas un Starptautiskā Valūtas fonda pārstāvjus par iespējamiem papildu pasākumiem ieņēmumu palielināšanai.

4. Ministrijām vispusīgi izvērtēt Finanšu ministrijas sagatavotos priekšlikumus par papildu pasākumiem ieņēmumu palielināšanai.

5. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra sēdē.

 

 

4.§

Par papildu pasākumiem izdevumu samazināšanas nodrošināšanai

TA-3668-IP

______________________________________________________

(E.Repše, B.Bāne, I.Dālderis, U.Augulis, K.Gerhards, E.Zalāns, M.Segliņš, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atzīt par nepieciešamu veikt papildu pasākumus izdevumu samazināšanai 2010.gada budžetā, lai nodrošinātu Latvijas un Starptautiskā Valūtas fonda Nodomu protokola un Papildus saprašanās Memoranda starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku izpildi.

2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sagatavotos priekšlikumus par papildu pasākumiem izdevumu samazināšanas nodrošināšanai.

3. Finanšu ministrijai informēt Eiropas Komisijas un Starptautiskā Valūtas fonda pārstāvjus par iespējamiem papildu pasākumiem izdevumu samazināšanas nodrošināšanai.

4. Ministrijām vispusīgi izvērtēt Finanšu ministrijas iesniegtos priekšlikumus par papildu pasākumiem izdevumu samazināšanas nodrošināšanai un, ja nepieciešams, sagatavot precizētus priekšlikumus.

5. Pieņemt zināšanai satiksmes ministra K.Gerharda sniegto informāciju, ka, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu projektu realizāciju, valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" ir nepieciešams aizdevums no Valsts kases.

6. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" sagatavošanas laikā līdz tā iesniegšanai Ministru kabinetā nodrošināt, ka budžeta likumprojekta sagatavošanā iesaistītie darbinieki sniedz nepieciešamo informāciju.

7. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informāciju par ministriju pieprasīto finansējumu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektu īstenošanai no 2010.gada maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu apjomā iekļautā un ministriju budžetos nesadalītā finansējuma Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

8. Noteikt, ka ir atļauts slēgt līgumus un vienošanās par apstiprinātu projektu īstenošanu šādās Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda aktivitātēs un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektiem, paredzot 2010.gada valsts budžeta likuma ietvaros šim mērķim valsts budžeta līdzekļus 244 022 382 latu apmērā šādā sadalījumā:

8.1. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm ne mazāk kā 11 098 737 latu apmērā:

8.1.1. apakšaktivitātei 1.1.2.1.1. "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai" ne mazāk kā 285 275 lati;

8.1.2. apakšaktivitātei 1.1.2.1.2. "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" ne mazāk kā 2 778 787 lati;

8.1.3. apakšaktivitātei 1.2.1.1.2. "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana" ne mazāk kā 209 379 lati;

8.1.4. apakšaktivitātei 1.2.1.2.1. "Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana" ne mazāk kā 725 466 lati;

8.1.5. aktivitātei 3.1.3.1. "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei materiālās bāzes nodrošināšana" ne mazāk kā 86 585 lati;

8.1.6. apakšaktivitātei 3.1.3.3.2. "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem" ne mazāk kā 1 286 949 lati;

8.1.7. aktivitātei 3.1.1.2. "Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās" ne mazāk kā 276 000 lati;

8.1.8. aktivitātei 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" ne mazāk kā 5 450 296 lati;

8.2. Valsts kancelejas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 1.5.1.3.1. "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" ne mazāk kā 553 455 latu apmērā;

8.3. Vides ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm ne mazāk kā 33 434 487 latu apmērā:

8.3.1. aktivitātei 3.4.1.6. "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība" ne mazāk kā 2 280 760 lati;

8.3.2. aktivitātei 3.4.1.1. "Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ne mazāk kā 19 601 572 lati;

8.3.3. apakšaktivitātei 3.5.1.2.2. "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" ne mazāk kā 8 402 172 lati;

8.3.4. aktivitātei 3.4.1.4. "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" ne mazāk kā 3 149 983 lati;

8.4. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm ne mazāk kā 30 067 273 latu apmērā:

8.4.1. apakšaktivitātei 2.1.2.2.1. "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" ne mazāk kā 6 154 994 lati;

8.4.2. apakšaktivitātei 2.1.2.2.2. "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" ne mazāk kā 9 363 924 lati;

8.4.3. apakšaktivitātei 2.1.2.2.3. "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai" ne mazāk kā 106 055 lati;

8.4.4. apakšaktivitātei 2.3.1.1.1. "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" ne mazāk kā 1 570 912 lati;

8.4.5. aktivitātei 2.3.2.2. "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" ne mazāk kā 4 959 902 lati;

8.4.6. aktivitātei 3.4.4.2. "Sociālo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ne mazāk kā 747 646 lati;

8.4.7. apakšaktivitātei 1.3.1.1.1. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" ne mazāk kā 808 969 lati;

8.4.8. apakšaktivitātei 1.3.1.1.4. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" ne mazāk kā 1 295 976 lati;

8.4.9. aktivitātei 1.3.1.9. "Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste" ne mazāk kā 107 055 lati;

8.4.10. aktivitātei 1.3.1.2. "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ne mazāk kā 3 063 772 lati;

8.4.11. aktivitātei 3.5.2.1. "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" ne mazāk kā 1 742 017 lati;

8.4.12. aktivitātei 3.4.4.1. "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ne mazāk kā 146 051 lats;

8.5. Kultūras ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 3.4.3.1. "Nacionālās un reģionālās nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide" 6 154 648 latu apmērā;

8.6. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm ne mazāk kā 52 145 534 latu apmērā:

8.6.1. aktivitātei 3.6.1.1. "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" (otrā kārta) ne mazāk kā 38 415 195 lati;

8.6.2. aktivitātei 3.1.4.4. "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai" (pirmā kārta) ne mazāk kā 1 843 855 lati;

8.6.3. apakšaktivitātei 3.2.2.1.1. "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ne mazāk kā 11 886 484 lati;

8.7. Veselības ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm ne mazāk kā 25 052 204 latu apmērā:

8.7.1. aktivitātei 3.1.5.2. "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība" ne mazāk kā 2 483 850 lati;

8.7.2. apakšaktivitātei 3.1.5.3.1. "Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība" ne mazāk kā 21 566 143 lati;

8.7.3. aktivitātei 3.1.5.3.2. "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība" ne mazāk kā 209 959 lati;

8.7.4. aktivitātei 1.3.2.3. "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personālā kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" ne mazāk kā 792 252 lati.

8.8. Labklājības ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm ne mazāk kā 26 483 306 latu apmērā:

8.8.1. apakšaktivitātei 1.3.1.1.3. "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" ne mazāk kā 9 059 954 lati;

8.8.2. apakšaktivitātei 1.3.1.1.5. "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai" ne mazāk kā 2 754 793 lati;

8.8.3. aktivitātei 1.3.1.5. "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" ne mazāk kā 13 543 787 lati;

8.8.4. apakšaktivitātei 1.4.1.2.2. "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem" ne mazāk kā 527 410 lati;

8.8.5. apakšaktivitātei 1.4.1.2.4. "Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos" ne mazāk kā 247 068 lati;

8.8.6. apakšaktivitātei 1.4.1.2.1. "Darbaspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana" ne mazāk kā 350 294 lati.

8.9. Satiksmes ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm ne mazāk kā 44 033 186 latu apmērā:

8.9.1. aktivitātei 3.2.1.1. "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana" ne mazāk kā 500 000 lati;

8.9.2. apakšaktivitātei 3.2.1.3.1. "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas" ne mazāk kā 2 216 229 lati;

8.9.3. aktivitātei 3.2.1.4. "Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana" ne mazāk kā 1 845 229 lati;

8.9.4. aktivitātei 3.3.1.5. "Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T" ne mazāk kā 7 053 000 lati;

8.9.5. aktivitātei 3.2.1.2. "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" ne mazāk kā 5 924 728 lati;

8.9.6. aktivitātei 3.3.1.3. "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros 9 934 000 lati;

8.9.7. aktivitātei 3.3.1.2. "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)" ietvaros 16 560 000 lati;

8.10. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas apstiprināto projektu ietvaros 14 999 552 lati.

9. Noteikt, ka papildu valsts budžeta saistības virs šī protokollēmuma 8.punktā noteiktā uzņemties ir atļauts tikai ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu.

10. Atbildīgajām iestādēm par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda aktivitāšu īstenošanu līdz 2009.gada 20.oktobrim iesniegt Finanšu ministrijā šī protokollēmuma 8.punktā norādītā finansējuma izlietojuma plānu sadalījumā pa ceturkšņiem.

11. Ministrijām, kurām šī protokollēmuma 8.punktā minētais finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda aktivitāšu īstenošanai būs nepieciešams 2010.gada pirmajā ceturksnī, priekšlikumus finansējuma iekļaušanai attiecīgās ministrijas budžetā sagatavot vienlaicīgi ar citiem priekšlikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

12. Pieņemt zināšanai, ka pārējiem līdzekļu pieprasījumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai finansējums līdz turpmākam lēmumam netiek paredzēts.

13. Finanšu ministrijai izvērtēt iespējas samazināt Latvijas publiskā finansējuma apmēru darbības programmu "Cilvēkresursi un nodarbinātība", "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros atbilstoši 2006.gada 11.jūlija Padomes regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 53.panta 2.punktam.

14. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.13.40

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 68Pieņemts: 12.10.2009.
199121
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)