Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.692

Rīgā 2009.gada 12.oktobrī (prot. Nr.66 4.§)

Par koncepciju "Par sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu attīstību"


 

1. Atbalstīt koncepcijā "Par sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu attīstību" (turpmāk - koncepcija) ietverto risinājuma 3.variantu.

2. Noteikt Labklājības ministriju par atbildīgo institūciju koncepcijas īstenošanā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

 

(Ministru kabineta

2009.gada 12.oktobra rīkojums Nr.692)

Koncepcija
"Par sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu attīstību"

I. Problēmas formulējums un detalizēts izklāsts

Lai nodrošinātu ātru, precīzu un drošu pakalpojumu sniegšanu klientiem, ļoti būtiska loma ir efektīvai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) informācijas sistēmas darbībai.

Kopš 2002.gada VSAA izstrādā jaunu sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu (turpmāk - SAIS), pakāpeniski aizstājot vecās informācijas sistēmas un papildinot SAIS ar jaunām komponentēm, kas palīdz uzlabot sistēmas datu kvalitāti un drošību.

Kopumā laika periodā no 2002.gada līdz šim brīdim projektā "IS attīstība" ieguldīti 10 969 tūkst. Ls, tai skaitā SAIS attīstībai - 5 011 tūkst. Ls un Datu noliktavai - 1 221 tūkst. latu.

Šobrīd jau pabeigtas un tiek izmantotas VSAA darbības atbalstam šādas SAIS un Datu noliktavas daļas, kas pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā atbilstoši notikušajām normatīvo aktu izmaiņām tiek papildinātas:

1) Iemaksu sadaļa, kas nodrošina:

- sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanu, kas ietver personu sociālās apdrošināšanas iemaksu reģistrēšanu un uzturēšanu, nodrošina datu saņemšanu no Valsts ieņēmumu dienesta, pārmaksāto iemaksu aprēķināšanu un citas ar iemaksām saistītas darbības;

 - valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu, kas ietver ieguldīšanai valsts fondēto pensiju shēmā paredzēto atskaitījumu no reģistrētajām iemaksām aprēķināšanu, datu nosūtīšanu Latvijas Centrālajam depozitārijam glabāšanai, kontu izrakstu sagatavošanu klientiem, klientu iesniegumu par pievienošanos valsts fondēto pensiju shēmai un ieguldījumu plānu maiņu apstrādi, ieguldīšanai nepieciešamo kopsavilkumu sagatavošanu un citas darbības;

 - E-formu administrēšanu, kas ietver sadarbības ar Eiropas Savienības (ES) kompetentajām institūcijām realizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, ļauj sagatavot un izdrukāt E-formas nosūtīšanai citām ES valstīm, izmantojot sistēmā reģistrētos datus;

2) Izmaksu sadaļa, kas nodrošina izmaksājamo pensiju un pabalstu apmēra aprēķināšanu un izmaksu sarakstu sagatavošanu un elektronisku piegādi izmaksas organizācijām, faktisko izmaksu uzskaiti un izmaksājamo summu grāmatvedības kopsavilkumu sagatavošanu un citas darbības.

Bez tam abas šīs sadaļas nodrošina informācijas apmaiņu ar ārējām organizācijām (Valsts ieņēmumu dienests, Iedzīvotāju reģistrs, pašvaldības, kredītiestādes, personu kreditēšanas organizācijas, Lauku atbalsta dienests, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Uzturlīdzekļu garantijas fonds, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Satversmes aizsardzības birojs), saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un starpresoru vienošanām sniedzot informāciju par sistēmā reģistrētajām personām un apstrādājot ārējo organizāciju sniegto informāciju (piemēram, par izdienas pensijām), kura vajadzīga kvalitatīvai VSAA pakalpojumu nodrošināšanai.

3) Datu noliktava, kas ļauj sagatavot dažāda veida standarta statistikas pārskatus un vienreizējus informācijas kopsavilkumus par iemaksām, valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem, izmaksātajām pensijām un valsts sociālajiem pabalstiem, lai sniegtu nepieciešamo informāciju VSAA struktūrvienībām un ārējām organizācijām.

2009.gadā turpinās SAIS un Datu noliktavas izstrāde pakalpojumu piešķiršanas apakšsistēmas izstrādei, kas ietvers visas darbības, ko VSAA veic, lai piešķirtu, pārrēķinātu, pagarinātu termiņus vai pārtrauktu pakalpojumu, balstoties uz klienta vai organizācijas iesniegtu pieprasījumu. Līdz 2009.gada beigām paredzēts nodot ekspluatācijā programmatūru valsts sociālo pabalstu piešķiršanai - kopā deviņiem pabalstu veidiem.

Noslēgumam tuvojas arī programmatūras izstrāde pensiju un atlīdzību piešķiršanai un to plānots nodot ekspluatācijā 2010.gada pirmajā pusē. Uzsākta arī bezdarbnieku pabalstu piešķiršanas un izmaksas programmatūras izstrāde, ko būtu iespējams nodot ekspluatācijā 2010. gada vidū.

Lai SAIS varētu pabeigt pilnā apjomā, vēl nepieciešams izstrādāt programmatūru slimības, maternitātes un paternitātes un apbedīšanas pabalstu piešķiršanai un izmaksai, bet darbs pie šīs daļas vēl nav uzsākts. Jāpabeidz arī Datu noliktavas izstrāde, kas ir pakārtota SAIS pakāpeniskai izstrādes pabeigšanai.

Projekta kopējais apjoms un atbilstoši tam finansējums sadalījumā pa gadiem tika plānots, ievērojot budžeta pieprasījuma sagatavošanas stadijā spēkā esošo likumdošanu un biznesa prasības. Projekta izstrādes laikā šīs prasības nepārtraukti tika papildinātas atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos (vidēji 10-12 gadā). Līdz ar to projekta finansēšanas apjoms un sadalījums pa gadiem vairākkārt ticis koriģēts un projekta faktiskā realizācija pakārtota piešķirtā finansējuma apjomam, nosakot par prioritāti esošo sistēmas sadaļu papildināšanu atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos.

Sākot ar 2007.gadu, projekta realizācijai tika piešķirts mazāks finansējums nekā plānots un pieprasīts, tai pašā laikā projekta apjoms ir palielinājies sakarā ar jaunām prasībām (skat. tabulu).

Projekta "IS attīstība" sākotnēji plānotais un reāli piešķirtais finansējums (tūkst. Ls)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

LM pieprasītais finansējums

621,9

1 328,3

1 363,8

1 987,8

2 449,8

1 474,5

3 065,0

2 350,0

1 177,5

Apstiprinātais finansējums

621,9

1 328,3

1 363,8

1 987,8

2 449,8

758,1

2 280,4

1 877,9

62,4

Lai pabeigtu SAIS un Datu noliktavas izstrādi, iepriekš nepiešķirtais finansējums projektam ir nepieciešams 2010.gadā.

Līdzekļu apjoms, kas VSAA nepieciešams SAIS izstrādes turpināšanai un pabeigšanai, ir 1 177,5 tūkst. latu, t.sk.:

• 480 tūkst. Ls - VSAA projekta personāla atlīdzībai, lai nodrošinātu ārējo izstrādātāju sagatavotās programmatūras testēšanu un programmatūras ieviešanas atbalstu, sagatavotu dokumentāciju sistēmas izstrādātāju iepirkumiem (atalgojums 386,8 tūkst. Ls (41 nodarbinātais/vidējā alga 786,21 LS, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Ls 93,2 tūkst. Ls);

• 280 tūkst. Ls - bezdarbnieku pabalsta piešķiršanas un izmaksas programmatūras izstrādei (ārpakalpojums, 45 cilvēkmēneši, ko veido biznesa prasību analīze - 7 cilvēkmēneši, no jauna realizējamo funkciju noteikšana - 5 cilvēkmēneši, programmatūras prasību izstrāde - 10 cilvēkmēneši, programmatūras izstrāde un vienībtestēšana - 6 cilvēkmēneši, programmatūras testēšana - 8 cilvēkmēneši, migrācijas programmatūras analīze un izstrāde - 9 cilvēkmēneši);

• 220 tūkst. Ls - slimības, maternitātes, paternitātes un apbedīšanas pabalstu piešķiršanas un izmaksas programmatūras izstrādei (ārpakalpojums, 36 cilvēkmēneši, ko veido biznesa prasību analīze - 6 cilvēkmēneši no jauna realizējamo funkciju noteikšana - 5 cilvēkmēneši, programmatūras prasību izstrāde - 7 cilvēkmēneši, programmatūras izstrāde un vienībtestēšana - 4 cilvēkmēneši, programmatūras testēšana - 6 cilvēkmēneši, migrācijas programmatūras analīze un izstrāde 8 cilvēkmēneši);

• 197,5 tūkst. Ls - 2009. gadā pieņemto normatīvo aktu izmaiņu realizācija 2009. gadā izstrādātajā programmatūrā pensiju un valsts sociālo pabalstu piešķiršanai (ārpakalpojums, 32 cilvēkmēneši, ko veido biznesa prasību analīze - 7 cilvēkmēneši, programmatūras prasību izstrāde - 8 cilvēkmēneši, programmatūras izstrāde un vienībtestēšana - 9 cilvēkmēneši, programmatūras testēšana - 8 cilvēkmēneši).

Taču atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam 2010.gada budžeta "bāzes izdevumu" projektam ir atbalstīts finansējums VSAA projekta "IS attīstība" tikai 62,4 tūkst. Ls apmērā, nepiešķirot papildus nepieciešamo finansējumu 1 115,1 tūkst. Ls (salīdzinājumā ar Labklājības ministrijas pieprasījumu). Šāda izdevumu samazinājuma rezultātā netiks turpināta un pabeigta kritiskās valsts informācijas sis­tēmas SAIS izstrāde.

Ja finansējums netiks piešķirts pilnā apjomā, nāksies pārtraukt projektu, rezultātā nebūs iespējams nodrošināt normatīvo aktu grozījumu realizāciju 2010.gadā ekspluatācijā nododamajās informācijas sistēmās, kas nepieciešamas valsts sociālo pabalstu un pensiju administrēšanai.

Lai pretendētu uz projekta finansēšanu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzekļiem, Labklājības ministrija 2009.gada 30.septembrī ir iesniegusi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai priekšlikumus VSAA informācijas sistēmu attīstības īstenošanai ERAF "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2. pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1. aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros. Taču, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanas nosacījumus, projektam plānotais finansējums nebūs pieejams ar 2010.gada 1.janvāri. Šajā situācijā nevar nodrošināt projekta nepārtrauktību, bet atsākot projekta īstenošanu tikai pēc ERAF finansējuma piešķiršanas, ievērojami palielināsies kopējās sistēmu izstrādes izmaksas, jo izmaiņas normatīvajos aktos, kas tiks pieņemtas projekta apturēšanas periodā, būs jārealizē gan vecajās informācijas sistēmās, kuras uztur VSAA personāls, gan otrreiz arī SAIS. Pastāv risks, ka tikai VSAA personāls bez papildus ārpakalpojumu atbalsta nespēs realizēt tās apjomīgās normatīvo aktu izmaiņas, kas tiek plānotas, lai gūtu sociālās apdrošināšanas budžeta ietaupījumu 2010.gadā.

II. Tiesību akti, kas ir saistīti ar problēmas risināšanu

Likumprojekts "Par valsts budžetu 2010.gadam".

III. Problēmas risinājums un prognoze par sekām, kas radīsies, ja problēma netiks risināta

Pārtraucot jauno sistēmas sadaļu izstrādi un ieviešanu un, turpinot veco un tehnoloģiski novecojošo informācijas sistēmu ekspluatāciju un to papildināšanu atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, ir apdraudēta šo sistēmu veiktspēja un līdz ar to VSAA pakalpojumu nepārtrauktība:

1) Clipper bāzētā DOS vidē strādājošā programmatūra (VecIS) ir nedroša, jo programmatūra strādā decentralizēti un ir problemātiski nodrošināt kontroli, lai pakalpojums netiktu piešķirts vienlaicīgi vairākās VSAA nodaļās.

2) pārtraucot sistēmas pakalpojumu piešķiršanas sadaļas izstrādi, ieguldītie līdzekļi (apmēram 3.4 miljoni latu) būs nelietderīgi izmantoti, jo, nepārtraukti mainoties normatīvajiem aktiem, programmatūra strauji kļūst neaktuāla un to nepieciešams regulāri aktualizēt. Ja pakalpojumu piešķiršanas programmatūras izstrādei netiks rasti papildus līdzekļi, programmatūras pabeigšana būs iespējama tikai, izmantojot VSAA darbinieku resursus, kuri spēs nodrošināt sistēmas uzturēšanu un ierobežotu papildināšanu, bet nespēs nodrošināt jaunu pakalpojumu izstrādi un likumdošanas izmaiņu ieviešanu;

3) gadījumā, ja projekts tiktu pārtraukts un tā īstenošanā iesaistītais personāls atbrīvots no darba, pēc laika projekta izstrādi atjaunot būs dārgi, jo būs jāveic jauns ārējo izstrādātāju iepirkums. Pastāv risks, ka jaunie izstrādātāji nespēs turpināt iesākto vai pašreizējā risinājuma apgūšana prasīs ilgāku laiku. Līdz ar to ir būtiski saglabāt pašreizējo VSAA projekta komandu.

Kopējais līdzekļu apjoms, kas nepieciešams SAIS izstrādes turpināšanai un pabeigšanai 2010.gadā, ir 1 177,5 tūkst. Ls, t.i., VSAA papildus nepieciešamā summa ir 1 115,1 tūkst. Ls.

IV. Problēmas risinājuma varianti

Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu VSAA projekta "IS attīstība" 2010.gadā:

1. variants - piešķirt nepieciešamo finansējumu SAIS un Datu noliktavas attīstībai 1 115,1 tūkst. Ls apmērā no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļiem, tai skaitā:

• bezdarbnieku, slimības, maternitātes, paternitātes un apbedīšanas pabalstu piešķiršanas un izmaksas programmatūras izstrādei - 500,0 tūkst.Ls;

• pensiju un atlīdzību sistēmu ieviešanai un no 2009.gada 1.janvāra pieņemto izmaiņu normatīvajos aktos realizēšanai jau ekspluatācijā esošajā SAIS programmatūrā - 615,1 tūkst. Ls.

2. variants - piešķirt daļu nepieciešamā finansējuma SAIS un Datu noliktavas attīstībai 300 tūkst. Ls apmērā no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļiem, bet pārējā nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai pretendēt uz ERAF līdzekļiem.

Realizējot šo variantu būtu iespējams nodrošināt projekta nepārtrauktību līdz brīdim, kad tiks izlemts jautājums par ERAF līdzekļu piešķiršanu, turpinot SAIS un Datu noliktavas izstrādi, kā arī gatavojot biznesa prasības un nepieciešamo dokumentāciju ERAF projektam. Taču šī varianta realizācija ir saistīta ar vairākiem nosacījumiem, kuri izriet no Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar 2008.gada 21.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakš­aktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"" (turpmāk - MK noteikumi) nosacījumiem, lai pretendētu uz ERAF finansējumu, projektam jābūt iekļautam Ministru kabinetā apstiprinātajā elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritārajā projektu sarakstā (turpmāk - projektu saraksts). Taču SAIS projekts pašlaik nav iekļauts projektu sarakstā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta sēdes protokollēmuma "Par informatīvo ziņojumu "Par informācijas sistēmu attīstību, kā arī iegūtajām zināšanām darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu vērtēšanas procesā par projektu izmaksu mērķtiecību, līdzekļu efektīvu plānošanu un par lietderību veikt informāciju tehnoloģiju auditus projekta īstenošanas laikā"" (prot. Nr.54 44.§) 3.punktā noteiktajam uzdevumam, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija kā atbildīgā iestāde par minētās 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ieviešanu sadarbībā ar nozaru ministrijām, ir uzsākusi saskaņošanas procesu par šobrīd spēkā esošā prioritāro projektu saraksta aktualizēšanu katras nozares ietvaros. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta sēdē nolemto saskaņotais prioritāro projektu saraksts līdz 2009.gada 25.novembrim tiks iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Ja pēc prioritāro projektu saraksta apstiprināšanas Ministru kabinetā notiks izmaiņas finansējuma sadalījumā pa nozaru ministrijām, kas ir noteikts MK noteikumu 1.pielikumā "Finansējuma sadalījums pa nozaru ministrijām un to pakļautībā un pārraudzībā esošajām institūcijām 3.2.2.1.1.apakš­aktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros", tad MK noteikumos tiks veikti nepieciešamie grozījumi, lai pārdalītu finansējumu pa nozaru ministrijām 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros.

Ja VSAA projekts tiks iekļauts prioritāro projektu sarakstā, tad, ievērojot tajā brīdī spēkā esošos MK noteikumus, atbildīgā iestāde uzsāks VSAA kā projekta iesniedzēju uzaicināšanas procesu. Projekta iesniegums tiks izvērtēts atbilstoši MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem. Ja projekts nodrošinās visu kritēriju izpildi, tas tiks apstiprināts ERAF finansējuma saņemšanai.

Pēc projekta apstiprināšanas Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" var pieprasīt valsts budžeta līdzekļus projekta īstenošanai. Brīdī, kad saistību izpildei būs pieejami finanšu līdzekļi, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ar projekta iesniedzēju slēgs vienošanās par projekta īstenošanu.

3. variants - pretendēt uz nepieciešamo finansējumu VSAA projektam "IS attīstība" no ERAF līdzekļiem.

Pēc 2.variantā minētā procesa norises un projekta apstiprināšanas Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" var pieprasīt valsts budžeta līdzekļus projekta īstenošanai.

Taču, ņemot vērā problēmas risinājumā minētos Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanas nosacījumus, projekta finansējums 2010.gada janvārī varētu nebūt vēl pieejams. VSAA informācijas sistēmu tālākas attīstīšanas iespēju un projekta nepārtrauktības nodrošināšanai nepieciešama Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu un Finanšu ministriju aktīva iesaiste visu minēto lēmumu un saistīto tiesību aktu sagatavošanā paātrinātos termiņos.

V. Nepieciešamie tiesību aktu projekti

1.varianta gadījumā - likumprojekts "Par valsts budžetu 2010.gadam".

2.varianta gadījumā - likumprojekts "Par valsts budžetu 2010.gadam", Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumi Nr.576 ""Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"" un Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra rīkojums Nr.584 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu".

3.varianta gadījumā - Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumi Nr.576 ""Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"" un Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra rīkojums Nr.584 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu".

Labklājības ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koncepciju "Par sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu attīstību" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 692Pieņemts: 12.10.2009.Stājas spēkā: 12.10.2009.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 13.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
199018
12.10.2009
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"