Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.689

Rīgā 2009.gada 12.oktobrī (prot. Nr.67 37.§)

Par atļauju J.Siliņam savienot amatus


 

1. Ministru kabinets (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV-1050), izskatot Latvijas Kultūras akadēmijas rektora Jāņa Siliņa 2009.gada 3.septembra iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Latvijas Kultūras akadēmijas rektora amatu ar Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas locekļa amatu un Latvijas Teātra padomes locekļa amatu, konstatēja:

1.1. ar Ministru kabineta 2009.gada 8.maija rīkojumu Nr.295 "Par J.Siliņu" saskaņā ar Augstskolu likuma 17.panta piekto daļu profesors J.Siliņš apstiprināts par Latvijas Kultūras akadēmijas rektoru;

1.2. saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes (apstiprināta ar likumu "Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmi") 6.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 2.punktu Latvijas Kultūras akadēmija ir atvasināta publiska persona. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu arī atvasinātas publisko tiesību juridiskas personas plašākā nozīmē pieder valstij. Tādējādi J.Siliņš kā Latvijas Kultūras akadēmijas rektors ir valsts iestādes vadītājs un saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 16.punktu uzskatāms par valsts amatpersonu;

1.3. likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā noteikts, ka valsts iestāžu vadītājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1.3.1. amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

1.3.2. amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā;

1.3.3. pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;

1.3.4. amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstiska atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.3.5. amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitāl­sabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstiska atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.3.6. citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstiska atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.4. ņemot vērā minēto, Latvijas Kultūras akadēmijas rektors J.Siliņš saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektās daļas 4.punktu drīkst savienot valsts amatpersonas amatu ar Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas locekļa amatu un Latvijas Teātra padomes locekļa amatu, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstiska atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.5. saskaņā ar Augstskolu likuma 17.panta piekto daļu augstskolas ievēlēto rektoru apstiprina Ministru kabinets pēc augstskolas dibinātāja ierosinājuma, tādējādi Ministru kabinets ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju J.Siliņam savienot Latvijas Kultūras akadēmijas rektora amatu ar Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas locekļa amatu un Latvijas Teātra padomes locekļa amatu.

2. Izvērtējot J.Siliņa kā Latvijas Kultūras akadēmijas rektora amata pienākumus kopsakarībā ar Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas locekļa amata pienākumiem un Latvijas Teātra padomes locekļa amata pienākumiem, konstatēts:

2.1. saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes 30.pantu Latvijas Kultūras akadēmijas rektora amata pienākumi ir:

2.1.1. atbildēt par Latvijas Kultūras akadēmijas darbības atbilstību Latvijas Republikas likumiem, citiem normatīvajiem aktiem un Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmei;

2.1.2. atbildēt par Latvijas Kultūras akadēmijā iegūstamās izglītības, veikto zinātnisko pētījumu un īstenotās mākslinieciskās jaunrades kvalitāti;

2.1.3. nodrošināt Latvijas Kultūras akadēmijai piešķirto valsts līdzekļu, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas mantas likumīgu, ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu un personiski atbildēt par Latvijas Kultūras akadēmijas finansiālo darbību;

2.2. saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumu Nr.821 "Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība" 11.punktu izglītības un zinātnes ministrs apstiprina Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas personālsastāvu. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2007.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.610 "Par Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisiju" J.Siliņš kā Augstākās izglītības padomes pārstāvis tika apstiprināts par Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas locekli;

2.3. saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumu Nr.821 "Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība" 13.punktu Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas kompetence ir šāda:

2.3.1. izskatīt augstskolas vai koledžas iesniegto iesniegumu par augstskolā vai koledžā īstenoto augstākās izglītības programmu akreditāciju;

2.3.2. apstiprināt novērtēšanas komisijas sastāvu, tās vadītāju un ekspertu;

2.3.3. pamatojoties uz novērtēšanas komisijas eksperta un novērotāju sniegto augstākās izglītības programmas kvalitātes novērtējumu un akreditācijas komisijas locekļu veikto iesnieguma analīzi, pieņemt lēmumu par attiecīgās augstākās izglītības programmas akreditāciju;

2.3.4. lemt par izmaiņu izdarīšanu augstākās izglītības programmu akreditācijas lapā;

2.3.5. pēc izglītības un zinātnes ministra pieprasījuma sniegt atzinumu par akreditācijas anulēšanu;

2.3.6. risināt ar kvalitāti un izmaiņu novērtēšanas organizāciju saistītus jautājumus;

2.4. saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumu Nr.821 "Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība" 7.punktu divu gadu laikā pēc augstākās izglītības programmas īstenošanas uzsākšanas vai ne mazāk kā septiņus mēnešus pirms augstākās izglītības programmas akreditācijas termiņa beigām augstskola vai koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā augstskolas rektora vai koledžas direktora parakstītu iesniegumu augstākās izglītības programmas akreditācijai. Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumu Nr.821 "Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība" 2.punktā noteiktajam lēmumu par augstākās izglītības programmu akreditāciju pieņem Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisija. Tādējādi J.Siliņš kā Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas loceklis var piedalīties tāda lēmuma pieņemšanā, kas paredz Latvijas Kultūras akadēmijā īstenotas augstākās izglītības programmas akreditāciju. Situ­ācijās, kad Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisija pieņem lēmumu par Latvijas Kultūras akadēmijā īstenotas augstākās izglītības programmas akreditāciju, J.Siliņš atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 22.panta otrajā daļā noteiktajam atstata sevi no lēmuma pieņemšanas;

2.5. Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas lēmumu par augstākās izglītības programmas akreditāciju apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija, izsniedzot augstākās izglītības programmas akreditācijas lapu;

2.6. saskaņā ar Kultūras ministrijas 2009.gada 28.aprīļa rīkojumu Nr.2.1.-1/54 "Par Latvijas Teātra padomes sastāvu" J.Siliņš ir apstiprināts par Latvijas Teātra padomes locekli;

2.7. saskaņā ar Kultūras ministrijas apstiprinātā Latvijas Teātra padomes nolikuma 1.punktu Latvijas Teātra padome ir konsultatīva institūcija, kas vērtē valsts stratēģiju teātra mākslas jomā, kā arī ierosina un sniedz priekšlikumus Kultūras ministrijai lēmumu pieņemšanai jautājumos, kas saistīti ar teātra mākslu;

2.8. Latvijas Teātra padomei ir šādi uzdevumi:

2.8.1. vērtēt un prognozēt nozares stratēģiskās perspektīvas kultūr­politiskā kontekstā;

2.8.2. izstrādāt priekšlikumus nozares attīstībai atbilstoši kultūrpolitikas stratēģijai un nozares prioritātēm;

2.8.3. sniegt priekšlikumus un vērtējumu par nozares institūciju darbību un sasniegtajiem rezultātiem.

3. Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatper­sonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu, izvērtējot Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas locekļa pienākumus un Latvijas Teātra padomes locekļa pienākumus, secināms, ka Latvijas Kultūras akadēmijas rektora, Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas locekļa amata un Latvijas Teātra padomes locekļa amata pienākumu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

4. Ņemot vērā minētos apsvērumus un likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu, atļaut J.Siliņam savienot Latvijas Kultūras akadēmijas rektora amatu ar Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas locekļa amatu un Latvijas Teātra padomes locekļa amatu.

5. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) mēneša laikā pēc šā rīkojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministrs I.Dālderis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atļauju J.Siliņam savienot amatus Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 689Pieņemts: 12.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 13.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
199016
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"