Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1094

Rīgā 2009.gada 22.septembrī (prot. Nr.61 48.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu

(Noteikumu nosaukums MK 16.09.2014. noteikumu Nr.554 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1. prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.1. pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. prasības projekta iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.554)

2. Aktivitātes mērķis ir:

2.1. nodrošināt zinātnisko institūciju kapacitātes attīstību, sekmēt projektu īste­nošanu, jaunu sadarbības projektu izstrādi un dalību tehnoloģiskajās platformās;

2.2. nodrošināt zinātniskajām institūcijām iespēju piedalīties zinātniskos kongresos, kā arī valsts zinātniskajām institūcijām nodrošināt dalību starp­tautiskās izstādēs, gadatirgos, tādējādi veicinot Latvijas zinātnes atpazīstamību Eiropas Savienībā un pasaulē.

3. Valsts zinātniskā institūcija šo noteikumu izpratnē ir valsts zinātniskais institūts, valsts augstskola vai valsts augstskolas zinātniskais institūts.

4. Aktivitātes mērķa grupas ir:

4.1. zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, kā arī citas institūcijas, kuru statūtos un nolikumos ir paredzēta zinātniskā darbība), kuras ir reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā;

4.2. valsts pār­valdes iestādes, kas piedalās Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu konkursos;

4.3. zinātnē un pētniecībā nodarbinātais personāls.

5. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 11.punktā minētās darbības un veicinot šāda iznākuma rādītāja sasniegšanu – līdz 2013.gadam sniegts atbalsts 20 starptautiskās sadarbības projektiem.

(Grozīts ar MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.554)

6. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

6.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

6.1.1. izstrādā, apstiprina un ievieto savā tīmekļa vietnē projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas;

6.1.2. izstrādā un apstiprina projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

6.1.3. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – ko­misija);

6.1.4. izstrādā un apstiprina komisijas nolikumu;

6.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

6.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

6.3. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

6.4. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 9.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finan­sējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

7. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

7.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu projektus, nosakot projekta īste­nošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz tos saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

7.2. ar finansējuma saņēmēju slēdz līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu atbilstoši tā juridiskajam statusam;

7.3. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

7.4. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

7.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

7.6. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajā iestādē par aktivitātes īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes piepra­sījuma sniedzot informāciju par atsevišķu projektu;

7.7. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

7.8. sagatavo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

7.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu piepra­sījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

7.10. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noteikumu izpildes prasībām un izpildi;

7.11. izskata un apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 65.punktā minētās prasības;

7.12. uzkrāj datus par projekta īstenošanu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

7.13. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros noslēgto līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu;

7.14. uzrauga projekta atbilstību šo noteikumu 12.punktā minētajiem kritērijiem projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

7.15. ja konstatēta neatbilstība, nodrošina neatbilstošo izdevumu atgūšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus.

8. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

9. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 4 951 915 euro apmērā.

(MK 16.08.2011. noteikumu Nr.641 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1400; MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.554)

10. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā par visu pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

(MK 16.09.2014. noteikumu Nr.554 redakcijā)

II. Atbalstāmās un neatbalstāmāsdarbības

11. Aktivitātes ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

11.1. starptautiskās sadarbības projektu iesniegumu sagatavošana Latvijas dalībai 7.ietvara programmā, EUREKA un citās Eiropas Savienības un starptautiskajās pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās;

11.2. pētniecības rezultātu izplatīšana, popularizēšana un sadarbības kon­taktu veicināšana;

11.3. zinātnisko institūciju dalība starptautiskos zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju kongresos, konferencēs, kā arī valsts zinātnisko institūciju dalība starptautiskās izstādēs un gadatirgos.

12. Aktivitātes ietvaros ir atbalstāmi tikai ar saimniecisku darbību nesaistīti projekti, kas atbilst šādiem kritērijiem:

12.1. projektu īsteno viena no šādām institūcijām:

12.1.1. zinātniskā institūcija, kas neatkarīgi no tās juridiskā statusa (pub­lisko tiesību subjekts vai privāto tiesību subjekts) vai finansēšanas veida atbil­stoši tās darbību reglamentējošajiem dokumentiem (statūtiem, nolikumam vai satversmei) veic šādas pamatdarbības – zinātniskā darbība un zinātniskās dar­bības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā – un šo pamatdarbību īstenošanas rezultātā iegūtos ieņēmumus atkārtoti investē pamat­darbību īstenošanā. Komersantiem, kuri var ietekmēt zinātnisko insti­tūciju kā tās akcionāri vai dalībnieki, nav priekšrocību attiecībā uz zinātniskās insti­tūcijas pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem pētniecības rezultātiem;

12.1.2. valsts pārvaldes iestāde, kas piedalās Eiropas Savienības pēt­niecības un tehnoloģiju attīstības programmu konkursos;

12.2. projektā īstenojamās darbības atbilst šo noteikumu 12.1.1.apakš­punktā minētajām zinātnisko institūciju pamatdarbībām, kas kvalificējamas kā nesaimnieciskas pamatdarbības, un šo pamatdarbību īstenošanas rezultātā iegūtos ieņēmumus atkārtoti in­ves­tē to pamatdarbību īstenošanā, kas kvalificējamas kā nesaimnieciskas. Finansējuma saņēmējs skaidri nodala šo noteikumu 12.1.1.apakšpunktā minētās zinātniskās insti­tūcijas pamatdarbības (un ar tām saistītās finanšu plūsmas), kas kvalificējamas kā nesaimnieciskas, no darbībām, kas kvalificējamas kā saimnieciskas darbības. Par darbībām, kas kvalificējamas kā saimnieciskas, uzskata darbības komersanta uzdevumā, pētniecības infrastruktūras iznomāšanu un konsultāciju pakal­pojumus. Ja finansējuma saņēmējs veic arī dar­bības, kas neatbilst šo notei­kumu 12.1.1.apakš­punktā minētajām pamat­darbībām, tad tas skaidri nodala šo noteikumu 12.1.1.apakš­punktā minētās pamat­darbības un ar tām saistītās finanšu plūsmas no pārējām finansējuma saņēmēja darbībām un ar tām saistītajām finanšu plūsmām;

12.3. ja projektā tiek īstenota šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētā darbība, tās ietvaros sagatavotais starptautiskās sadarbības projekta iesniegums paredz tāda pētniecības projekta īstenošanu, kas atbilst šo noteikumu 12.1.1.apakš­punktā minētajai zinātnisko institūciju pamatdarbībai, kas kvali­ficējama kā nesaimnieciska;

12.4. ja projektā tiek īstenota šo noteikumu 11.3.apakšpunktā minētā darbība, tās mērķis ir:

12.4.1. izplatīt zinātniskās institūcijas zinātniskās darbības rezultātus zināšanu pārneses veidā;

12.4.2. sniegt informāciju par zinātniskās institūcijas pētnieciskajām aktivitātēm un pieredzi;

12.4.3. sekmēt zinātniskās institūcijas starptautisko kontaktu veidošanos un sadarbību ar citām zinātniskām institūcijām, zinātniskām asociācijām, apvienībām, biedrībām vai savienībām.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.895)

13. Aktivitātes ietvaros netiek atbalstīti projekti, kas neatbilst šo noteikumu 12.punktā minētajiem kritērijiem, tai skaitā atbalsts netiek piešķirts:

13.1. starptautiskās sadarbības projektu iesniegumu sagatavošanai, kas paredz pētniecības projekta īstenošanu konkrēta komersanta vai komersantu grupas komerciāliem mērķiem. Uzskata, ka pētniecības projekts netiek īstenots konkrēta komersanta vai komersantu grupas vajadzībām, ja sadarbības partneri piedalās pētniecības projekta izveidošanā, sniedz ieguldījumu tā īstenošanā un dalās projekta riskā un rezultātos, un papildus tiek izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

13.1.1. attiecīgais komersants, kas piedalās projektā, sedz visas pētnie­cības projekta izmaksas;

13.1.2. izpētes rezultāti, kas nerada intelektuālā īpašuma tiesības, var tikt plaši izplatīti un visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz pētniecības rezul­tātiem pieder zinātniskajai institūcijai, tai saņemot visas ekonomiskās priekšrocības no tām (jo īpaši īpašumtiesībām un licencēšanas tiesībām);

13.1.3. zinātniskā institūcija saņem no attiecīgā komersanta, kas piedalās projektā, tādu kompensāciju, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām (kompensāciju par visām ekonomiskajām priekšrocībām no šīm tiesībām). Uzskata, ka minētais nosacījums ir izpildīts, ja zinātniskā institūcija kā pārdevējs veiks pārrunas, lai iegūtu maksimālu labumu tajā brīdī, kad tiek noslēgts līgums;

13.2. pētniecības rezultātu izplatīšanai un popularizēšanai, dalībai starp­tautiskos zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju kongresos, kā arī dalībai starptautiskās izstādēs un gadatirgos, kas nodrošina tiešu vai netiešu atbalstu komersantiem, kas varētu radīt šķēršļus konkurencei, nodrošinot priekšrocības konkrētiem komersantiem vai konkrētu preču vai pakalpojumu ražošanai.

III. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

14. Projekta iesniedzējs var būt zinātniskā institūcija (zinātniskais institūts, augstskola, augstskolas zinātniskais institūts), kura ir reģistrēta Zināt­nisko institūciju reģistrā, vai valsts pārvaldes iestāde, kas piedalās Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu konkursos.

15. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz un īsteno indi­viduāli. Pieļaujams izņēmums, kad, īstenojot šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto darbību, kā sadarbības partneris var tikt iesaistīta viena vai vairākas citas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas, kas atbilst šo noteikumu 12.1.1.apakš­punktā minētajai zinātniskās institūcijas definīcijai, vai komersanti (turpmāk – sadarbības partneris), izpildot šādus nosacījumus:

15.1. šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētā starptautiskās sadarbības projekta iesniegumā sadarbības partneri plānots noteikt kā tā dalībnieku;

15.2. sadarbības partnera izvēle ir pamatota (sadarbības partnera kompe­tence atbilst projektā plānotajām aktivitātēm, un projekta iesniegumā ir sniegts pamatojums, kāpēc partnera iesaiste ir nepieciešama);

15.3. ja tiek īstenots sadarbības projekts, projekta iesniegumu iesniedz vadošais sadarbības partneris, kurš ir atbildīgs par projekta īstenošanu, uzskatāms par projekta iesniedzēju un, apstiprinot projektu, – par finansējuma saņēmēju.

16. Projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim, izņemot valsts pārvaldes iestādi, noteiktās prasības:

16.1. tas ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai apturēta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā;

16.2. tam nav nodokļu parādu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

16.3. tas nav saņēmis vai neplāno saņemt finansējumu no valsts, Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem par tām pašām attieci­nāmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros;

16.4. tas neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam. Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kura pamatkapitāls ir samazinājies vairāk nekā par pusi, no kura vairāk nekā ceturtdaļa ir samazināta pēdējos 12 mēnešos. Šo nosacījumu nepiemēro komersantam, kas ir reģistrēts mazāk nekā pirms trijiem gadiem;

16.5. atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem ak­tiem Izglītības un zinātnes ministrijā ir iesniegti zinātniskās institūcijas (ja attiecināms) publiskie pārskati par pēdējiem trijiem noslēgtajiem pārskata gadiem.

IV. Finansējuma piešķiršanas noteikumi

17. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 100 000 euro, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 700 000 euro.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1400)

18. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 100 procentu no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.895 redakcijā)

18.1 Projekta attiecināmo izmaksu kopsummu veido projektam piešķirtie Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.895 redakcijā)

18.2 Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.895 redakcijā)

19. (Svītrots ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.895)

20. (Svītrots ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.895)

21. (Svītrots ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.895)

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana

22. Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, paziņojumu par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu publicējot oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv).

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1400)

23. Paziņojumā par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu norāda:

23.1. aktivitātei pieejamo kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēru;

23.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darb­dienām no izsludināšanas dienas;

23.3. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

23.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

23.5. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt paziņojumā.

(Grozīts ar MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.554)

24. Paziņojumu par pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu izsludina ne agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

(Grozīts ar MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.554)

25. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

25.1. aktivitātes ietvaros atļauts iesniegt vienu projekta iesniegumu;

25.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

25.2.1. dokumentu kopijas, kas apliecina projekta iesniedzēja un sadar­bības partnera (ja attiecināms) juridisko statusu (tajā skaitā statūti, nolikums, reglaments vai tiem pielīdzināmi dokumenti un cita dokumentācija), vai rakstisks apliecinājums, ka atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegtie juridisko statusu apliecinošie dokumenti atbilst faktiskajai situācijai;

25.2.2. sadarbības partnera vai partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā, ja projekta īstenošanā ir paredzēts iesaistīt sadarbības partneri (2.pielikums);

25.2.3. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera parakstīts nodomu protokols par projekta, tai skaitā pētniecības projekta, ietvaros plānoto sadarbību un sadarbības līguma projekts (attiecināms, ja projekta īstenošanai paredzēts iesaistīt vienu vai vairākus sadarbības partnerus);

25.2.4. rakstisks apliecinājums par projektam nepieciešamā nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanu:

25.2.4.1. apliecinājumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem valsts budžeta iestādei izsniedz ministrija, kuras padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde;

25.2.4.2. apliecinājumu par nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanu no projekta iesniedzēja rīcībā esošajiem līdzekļiem (nacionālie publiskie vai privātie līdzekļi) un ieguldījumiem natūrā izsniedz projekta iesniedzējs;

25.2.5. rakstisks apliecinājums par līdzfinansējuma nodrošināšanu no kredītresursu līdzekļiem (ja attiecināms), ko izsniedz attiecīgā kredītiestāde un kuru projekta iesniedzējs atbildīgajā iestādē iesniedz pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, bet pirms līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas;

25.2.6. Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto gada pārskatu kopijas par pēdējiem trijiem noslēgtajiem pārskata gadiem, papildus iesniedzot zvērināta revi­denta atzinumu par pētniecības un attīstības izmaksām minētajos trijos pārskata gados, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem zvērināta revidenta pārbaude nav veikta (nav attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde), vai rakstisks apliecinājums, ka minēto dokumentu kopijas ir iesniegtas atbildīgajā iestādē darbības programmas “Uzņēmējdarbība un ino­vācijas” papildinājuma 2.1.prioritātes “Zinātne un inovācijas” 2.1.1.pasākuma “Zinātne, pētniecība un attīstība” aktivitāšu īstenošanas ietvaros;

25.2.7. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) Centrālajā statistikas pārvaldē iesniegto valsts statistikas pārskatu kopijas par pēdē­jiem trijiem noslēgtajiem pārskata gadiem par zinātnisko vai pētniecības dar­bu izpildi vai rakstisks apliecinājums, ka minēto dokumentu kopijas ir iesniegtas atbildīgajā iestādē darbības programmas “Uzņēmējdarbība un ino­vācijas” papildinājuma 2.1.prioritātes “Zinātne un inovācijas” 2.1.1.pasākuma “Zinātne, pētniecība un attīstība” aktivitāšu īstenošanas ietvaros (atbildīgā iestāde saņemtos valsts statistikas pārskatus izmanto tikai kopsavilkumiem un datu grupēšanai, ekonomisko procesu un zinātniskās darbības analīzei);

25.2.8. projekta iesniedzēja sagatavots projekta finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta iestāde (3.pielikums);

25.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam pievienojot attiecīgo pilnvarojumu.

(Grozīts ar MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.554)

26. Projekta iesniedzējs papildus šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minētajiem pielikumiem var iesniegt:

26.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) nodokļu samaksu, kas izsniegta ne agrāk kā 20 darb­dienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (nav attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde);

26.2. Uzņēmumu reģistra izziņu, kas apliecina, ka projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā (ja attiecināms);

26.3. citus dokumentus, kurus projekta iesniedzējs uzskata par nepieciešamu iesniegt, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

27. Ja projekta iesniedzējs neiesniedz šo noteikumu 25.2.6., 26.1. un 26.2.apakš­punktā minētos dokumentus vai izziņas, atbildīgā iestāde tās iegūst normatīvajos aktos par administratīvo procesu noteiktajā kārtībā.

28. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma sagatavošanā ievēro šādas prasības:

28.1. lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 1.3.apakšpunktā minē­tajam vērtēšanas kritērijam, projekta iesniegumam pielikumā pievie­notajiem dokumentiem, kas nav izdoti vai sagatavoti latviešu valodā, pievieno to tulkojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu tulkojumiem valsts valodā;

28.2. lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 1.4.apakšpunktā minētajam vērtēšanas kritērijam, projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakš­sadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš.

29. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

29.1. papīra formā (caurauklotā veidā, lapas sanumurētas, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uzlīmē ir informācija par dokumentā sanu­murēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts), pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā. Visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo;

29.2. elektroniska dokumenta formā normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, tai skaitā:

29.2.1. tam jābūt izstrādātam DOC, XLS vai PDF datņu formātā;

29.2.2. projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo doku­mentu oriģināliem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projektu iesnie­gumu atlases termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt apliecinātiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projekta iesniegumu atlases termiņa beigām.

30. Šo noteikumu 22.punktā minētajā paziņojumā norādītais projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta formā vai nosūtot pa pastu.

31. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datuma nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana

32. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumus vērtē komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Zinātnes padomes pārstāvjus.

33. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

34. Komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes, sadarbības iestādes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnieku savienības un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvji. Komisija vērtēšanas procesā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus bez balsstiesībām.

35. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji (ja attiecināms) paraksta apliecinājumu, ka:

35.1. komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām;

35.2. viņu darbībā nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma izvēlē vai noraidīšanā.

36. Projekta iesniegumu vērtē, ievērojot šos noteikumus un citus norma­tīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, kā arī atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku, projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

37. Projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā – atbil­stoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.punktā minētajiem administratīvajiem vērtē­šanas kritērijiem, 2.punktā minētajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem, 3.punktā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un 4.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

38. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VII. Lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu

39. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja atbilstība visiem šo noteikumu 4.pielikuma 1., 2. un 4.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”.

40. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu un neturpina tā vērtēšanu, ja tiek izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

40.1. projekta iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 4.pielikuma 2.12. vai 2.13.apakšpunktā minētajam kritērijam;

40.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 4.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.11., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.8., 2.9. vai 2.11.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

40.3. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem projekta iesniegums kādā no tiem saņēmis mazāk par diviem punktiem;

40.4. projekta iesniegums atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 3.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem kopvērtējumā ir saņēmis mazāk par pieciem punktiem.

41. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja tas šo noteikumu 4.pielikuma 4.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar “Nē”.

42. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu un minētajiem projektu iesniegumiem aktivitātes ietvaros pieejamais kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nav pietiekams, prioritāri atbalstāms ir projekts, kurš atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem kopvērtējumā ir saņēmis lielāku punktu skaitu.

(MK 16.09.2014. noteikumu Nr.554 redakcijā)

43. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

43.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.12., 1.13., 1.14., 2.6. vai 2.10.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

43.2. šo noteikumu 4.pielikuma 1.7.apakš­punktā minēto pielikumu iesniegšana (iesniedzamie projekta iesnieguma pielikumi minēti šo noteikumu 25.2.apakšpunktā);

43.3. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kura ir vērsta uz līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu.

44. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas nosūta:

44.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstip­rināšanu, projekta iesnieguma noraidīšanu vai projekta iesnieguma apstip­rināšanu ar nosacījumu;

44.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstip­rināšanu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

45. Ja ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darb­dienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesnie­dzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

46. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā minētajā lēmumā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

47. Ja projekta iesniedzējs nodrošina šo noteikumu 43.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

47.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

47.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

48. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina šo noteikumu 43.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no tā parakstīšanas dienas.

49. Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

VIII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

50. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

50.1. projekta īstenošanas izmaksas šo noteikumu 11.punktā minēto atbal­stāmo darbību īstenošanai;

50.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu, un tās nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minēto iz­mak­su kopsummas;

50.3. neparedzētās izmaksas, kuras var izmantot tikai šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai, un tās nepārsniedz trīs procentus no 50.1.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas kopsummas.

51. Šo noteikumu 50.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver:

51.1. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām (zinātniskajiem darbiniekiem, kas piedalās projekta īstenošanā), tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja pro­jekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;

51.2. izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto starp­tautiskās sadarbības projekta iesnieguma sagatavošanu, tai skaitā kon­sultantu, ekspertu un speciālistu piesaistes izmaksas;

51.3. izmaksas, kas saistītas ar pētniecības rezultātu popularizēšanu, tai skaitā publicēšanas, izplatīšanas, tulkošanas un iespieddarbu izmaksas;

51.4. komandējumu un darba braucienu izmaksas (zinātniskajiem darbiniekiem, kas piedalās projekta īstenošanā), tai skaitā dalības maksa starptautiskos zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju kongresos, konferencēs, kā arī dalības maksa valsts zinātniskām institūcijām izstādēs un gadatirgos;

51.5. ar dalības nodrošināšanu starptautiskos zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju kongresos, konferencēs saistītu pakalpojumu izmaksas;

51.6. valsts zinātniskām institūcijām ar dalības nodrošināšanu izstādēs un gadatirgos saistītu pakalpojumu izmaksas, tai skaitā stendu un uzskates materiālu izgatavošanas izmaksas, stendu izvietošanai nepieciešamās vietas īres izmaksas;

51.7. biroja preču un inventāra izmaksas (vērtībā līdz 213,43 euro par vienību), izņemot mēbeles;

51.8. sakaru pakalpojumu izmaksas (pasta un telekomunikāciju pakalpojumi);

51.9. projekta īstenošanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju aprīkojuma nomas vai amortizācijas izmaksas (datoraparatūra, programmatūra, printeris ar ātrdarbību, ne vairāk kā 25 A4 formāta lappuses minūtē), ciktāl aprīkojumu izmanto projektā. Ja iegādātā aprīkojuma izmantošanas laiks projektā ir īsāks par lietderīgās lietošanas laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskatāmas tikai tādas nolietojuma izmaksas, kas atbilst projekta īstenošanas termiņam, un tās aprēķina proporcionāli aprīkojuma izmantošanas laikam saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Amortizācijas izmaksas finansējuma saņēmēja rīcībā esošam aprīkojumam attiecināmas, ja aprīkojums sākotnēji netika iegādāts par publiskiem līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1400)

52. Šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minēto izmaksu attiecināmības nosa­cījumi:

52.1. ja projekta īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks projektā saņem atlīdzību, noslēdzot darba līgumu, laika uzskaites tabulās norāda, cik stundu veltīts darbam projektā un cik stundu veltīts darbam, kas nav saistīts ar projektu. Darba laiks atbilst darba tiesiskās attiecības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

52.2. (svītrots ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.895);

52.3. ja zinātniskais darbinieks strādā projektā un veic citas funkcijas, par kurām saņem atlīdzību cita darba līguma vai uzņēmuma līguma ietvaros, darbs projektā netiek veikts laikā, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam persona veic ar projektu nesaistītus uzdevumus. Ja darbu projektā veic pamatdarba laikā, par attiecīgu stundu skaitu samazina pamatdarba slodzi;

52.4. pamatdarbā vai citos līgumos noteiktie veicamie pienākumi nedublējas ar veicamajiem pienākumiem projektā;

52.5. projekta ietvaros piemērojamas šādas atlīdzības likmes, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:

52.5.1. ievēlēti un Izglītības un zinātnes ministrijas reģistrā vai Latvijas Zinātņu akadēmijas Zinātniskā personāla datubāzē reģistrēti vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti – līdz 17,07 euro stundā;

52.5.2. citi projekta īstenošanā iesaistītie zinātniskie darbinieki (tai skaitā zinātni apkalpojošais personāls, doktoranti) – līdz 11,38 euro stundā.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1400)

53. Neatgūstamie attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

54. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kuras nav norādītas šo noteikumu 50. un 53.punktā.

55. Aktivitātes ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

55.1. projekta administratīvās izmaksas;

55.2. nekustamā īpašuma (ēkas un zemes) iegādes izmaksas;

55.3. zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas;

55.4. būvdarbu izmaksas;

55.5. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksa par finanšu transakcijām, nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

55.6. transportlīdzekļa iegādes izmaksas;

55.7. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 50.2. un 50.3.apakšpunktā noteikto izmaksu apjoma ierobežojumu;

55.8. izmaksas, kuras nav saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu vai neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei;

55.9. izmaksas, kuras radušās pirms šo noteikumu spēkā stāšanās vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

55.10. izmaksas, kas nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.

56. Ja projekta faktiskie izdevumi pārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu vai projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinājuma izmaksas, tad finansējuma saņēmējs sedz tos no tā rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav Eiropas Savienības fondu finansējums.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.895 redakcijā)

IX. Projekta īstenošanas nosacījumi

57. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu var uzsākt pirms līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no minētā termiņa. Projektu īsteno ne ilgāk kā 36 mēnešus no projekta īstenošanas uzsākšanas dienas un ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

58. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

59. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz iepirkuma plānu sadarbības iestādē. Ja finansējuma saņēmējs projekta ietvaros veic iepirkumu pirms līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, tas pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē.

60. Ja projektu īsteno ilgāk par 24 mēnešiem, finansējuma saņēmējs 24 mē­­nešu laikā pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas nodrošina finansējuma apguvi ne mazāk kā 60 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

61. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citu finansējuma saņēmēja darbību finanšu plūsmām.

62. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no finansējuma saņēmēja par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.

63. Ja finansējuma saņēmējs neno­drošina finansējuma apguvi šo noteikumu 60.punktā noteiktajā apmērā un termiņos, sadarbības iestādei ir tiesības lemt par projekta attiecināmo izmaksu kopsummas samazināšanu.

64. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes tīmekļa vietnē, ja tāda ir, ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

65. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību.

66. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt izmaksu pārdali:

66.1. starp šo noteikumu 50.1. un 50.2.apakšpunktā noteiktajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 50.2.apakšpunktā noteikto izmaksu ierobežojumu;

66.2. šo noteikumu 50.1. un 50.2.apakš­punktā minēto pozīciju ietvaros.

67. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 66.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai nav pamatots, tad sadarbības iestāde izmaksu pārdali uzskata par nenotikušu.

68. Atbildīgajai iestādei, ja nepieciešams, ir tiesības ierosināt grozījumus projektā, sagatavojot un nosūtot sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem projektā.

69. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 68.punktā minēto priekšlikumu saņemšanas sagatavo un iesniedz projekta grozījumu pieprasījumu sadarbības iestādē vai arī sniedz argumentētu pamatojumu atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei par lēmumu neierosināt grozījumus projektā.

70. Finansējuma saņēmējs, kurš nav pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, projekta ietvaros veic iepirkuma procedūras saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka iepirkumu procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finan­sētiem projektiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1094

(Pielikums grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.895)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1094
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1094
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1094
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas numurs un nosaukums

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Prioritātes numurs un nosaukums

2.1. Zinātne un inovācijas

Pasākuma numurs un nosaukums

2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība

Aktivitātes numurs un nosaukums

2.1.1.2. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)

Projektu iesniegumu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Atbildīgā iestāde

Izglītības un zinātnes ministrija

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums (Jā/Nē)

1.1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

N

1.2.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

N

1.3.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

N

1.4.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši norādītajai projekta iesnie­guma veidlapai un ir aizpildīts

N

1.5.

Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā (iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots)) vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko doku­mentu noformēšanu noteiktajā kārtībā

P

1.6.

Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona

P

1.7.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu prasītie pielikumi

P

1.8.

Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam

P

1.9.

Projektam pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīti pilnos latos

P

1.10.

Projektam pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdz­finansējums nepārsniedz pieļaujamo apjomu

P

1.11.

Projekta minimālo attiecināmo izmaksu summa nav mazāka par 70 280 latiem un maksimālo attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 491 962 latus

N

1.12.

Projekta attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un saskan ar projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām

P

1.13.

Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām

P

1.14.

Projektā plānotās izmaksas nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums (Jā/Nē)

PROJEKTA IESNIEGUMA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1.

Projekts atbilst aktivitātes mērķim:

2.1.1. nodrošināt zinātnisko institūciju kapacitātes attīstību, sekmēt projektu īstenošanu, jaunu sadarbības projektu izstrādi un dalību tehnoloģiskajās platformās

2.1.2. nodrošināt zinātniskajām institūcijām iespēju piedalīties zināt­niskos kongresos, kā arī valsts zinātniskajām institūcijām nodro­šināt dalību starptautiskās izstādēs, gadatirgos, tādējādi veicinot Latvijas zinātnes atpazīstamību Eiropas Savienībā un pasaulē

N

2.2.

Projektā paredzēts īstenot vienu vai vairākas no šādām atbalstāmajām darbībām:

2.2.1. starptautiskās sadarbības projektu iesniegumu sagatavošana Latvijas dalībai 7.Ietvara programmā, EUREKA un citās Eiropas Savienības un starptautiskajās pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās

2.2.2. pētniecības rezultātu popularizēšana un sadarbības kontaktu veicināšana

2.2.3. zinātnisko institūciju dalība starptautiskos zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju kongresos, konferencēs, kā arī valsts zinātnisko institūciju dalība starptautiskās izstādēs un gadatirgos

N

2.3.

Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības

N

2.4.

Projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

N

2.5.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu

N

2.6.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi

P

2.7.

Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzrau­dzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām

N

2.8.

Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas

N

2.9.

Projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam, ir nepieciešamas un pamatotas projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai

N

2.10.

Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir atbilstoši Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanā noteiktajām publicitātes prasībām

P

2.11.

Ja projektā ir iesaistīti sadarbības partneri, to izvēle ir pamatota (sadarbības partneru kompetence atbilst projektā plānotajām aktivitātēm, ir sniegts pamatojums kāpēc partneru iesaiste ir nepieciešama) (ja attiecināms)

N

PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.12.

Zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, augstskolu zinātniskie institūti), kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, un valsts pārvaldes iestādes, kas piedalās Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu konkursos

N

2.13.

Projekta iesniedzējs atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam

N

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums (punktos)

3.1.

Projekta iesniedzēja kapacitāte – atbalstīto starptautisko pētniecības projektu skaits un veids (Eiropas Savienības Ietvara programma, Starp­tautiskās sadarbības atbalsta programma zinātniskās un tehniskās pēt­niecības jomā (turpmāk – COST), Starptautiskās sadarbības veicināšanas programma inovatīvu, konkurētspējīgu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādē galvenokārt mazajiem un vidējiem, kā arī lielajiem komersantiem (turpmāk – EUREKA), Ziemeļatlantijas līguma organizācija (turpmāk – NATO), starptautiski projekti un citi) iepriekšējos divos gados:

Kritērijs nav izslēdzošs

3.1.1. nav atbalstīto starptautisko projektu, bet ir iesniegta informācija par sadarbības iestrādnēm0
3.1.2. COST, NATO vai citi starptautiski projekti1
3.1.3. Eiropas Savienības Ietvara programmas (Coordination and support action) un COST vai EUREKA, vai NATO, vai citi starptautiski projekti2
3.1.4. Eiropas Savienības Ietvara programmas (Specific targeted research project (turpmāk – STREP), Intergrated project, Collaborative project, Networks of Excellence, Support for “frontier” research, Support for training and career development of researchers, Research for the benefit of specific groups (in particular small and medium enterprises) (turpmāk – SMEs), Co-operative research projects (turpmāk – CRAFT), kopīgo tehnoloģiju ierosmju projekti, Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 169. un 171.panta nosacījuma ietvaros īstenotie projekti) un COST vai EUREKA, vai NATO, vai citi starptautiski projekti3

3.2.

Starptautisko programmu un starptautisko institūciju ietvaros projekta iesniedzēja piesaistītais finanšu resursu apjoms iepriekšējos divos gados:

Kritērijs nav izslēdzošs

3.2.1. nav piesaistīto finanšu resursu0
3.2.2. līdz 140 561 latam1
3.2.3. no 140 561 līdz 421 682 latiem2
3.2.4. virs 421 682 latiem3

3.3.

Projekta iesniedzēja administratīvā kapacitāte – pieredze starptautisko projektu vadīšanā finanšu apmērā virs 70 280 latiem:

Kritērijs nav izslēdzošs

3.3.1. nav pieredzes0
3.3.2. projektu dalībnieki1
3.3.3. projektu koordinatori citiem starptautiskiem projektiem, izņemot 3.3.4.apakšpunktā minētajiem2
3.3.4. projektu koordinatori Eiropas Savienības Ietvaru programmas projektiem (STREP, Intergrated project, Collaborative project, Networks of Excellence, Support for “frontier” research, Support for training and career development of researchers, Research for the benefit of specific groups (in particular SMEs), CRAFT, kopīgo tehnoloģiju ierosmju projektiem, Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 169. un 171.panta nosa­cījuma ietvaros īstenotiem projektiem)3

3.4.

Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums:

Jāsasniedz vismaz 2 punkti

3.4.1. projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums0
3.4.2. projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi1
3.4.3. projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi2
3.4.4. projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai3

3.5.

Projekta iesniegumā ir veikta projekta īstenošanas alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze (ekonomiskās izmaksas un ieguvumi), kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem:

Jāsasniedz vismaz
2 punkti

3.5.1. nav veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze0
3.5.2. ir veikta alternatīvu analīze vai projekta ekonomiskā analīze1
3.5.3. ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli2
3.5.4. ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, un izvēlētā alternatīva ir ar viszemākajām izmaksām3

KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Vērtējums (punktos)

3.6.

Projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:

Kritērijs nav izslēdzošs

3.6.1. projekts šo jomu neskar0
3.6.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme – ar projekta aktivitāšu palīdzību netieši tiek veicināta informācijas sabiedrības veidošana un attīstība1
3.6.3. projektam ir tieša pozitīva ietekme – paredzēti konkrēti pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības veidošanu un attīstību2

3.7.

Projekta iesniedzēja reģionālais izvietojums:

Kritērijs nav izslēdzošs

3.7.1. Rīgas plānošanas reģionā1
3.7.2. Kurzemes, Zemgales Vidzemes vai Latgales plānošanas reģionā3

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtējums (Jā/Nē)

4.

Ja projekta iesniegums atbilst 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.11., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.8., 2.9., 2.11., 2.12. un 2.13.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz divus punktus un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis vismaz piecus punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma

N

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2. aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1094Pieņemts: 22.09.2009.Stājas spēkā: 07.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 06.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
198720
{"selected":{"value":"25.09.2014","content":"<font class='s-1'>25.09.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.09.2014","iso_value":"2014\/09\/25","content":"<font class='s-1'>25.09.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-24.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2011","iso_value":"2011\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2010","iso_value":"2010\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2010.-23.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2009","iso_value":"2009\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2009.-05.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.09.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"