Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1121

Rīgā 2009.gada 29.septembrī (prot. Nr.63 37.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro un ceturto daļu un 19.panta piekto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 81.nr.; 2005, 197.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 54.nr.; 2008, 79.nr.; 2009, 121.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.punktā vārdus "valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" (turpmāk - aģentūra)" ar vārdiem "Veselības inspekcija".

2. Izteikt 4.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4.1 Auditmonitoringu neveic, bet reizi divos gados veic kārtējo moni­toringu:".

3. Aizstāt 8.punktā vārdu "aģentūras" ar vārdiem "Veselības inspekcijas".

4. Svītrot 9.punktā vārdus "vai aģentūra".

5. Aizstāt 10.punktā vārdu "Aģentūra" ar vārdiem "Veselības inspekcija".

6. Aizstāt 14.punktā vārdu "aģentūra" ar vārdiem "valsts aģentūra "Latvijas Infektoloģijas centrs"".

7. Aizstāt 18.punktā vārdu "aģentūru" ar vārdiem "Veselības inspekciju".

8. Izteikt 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Iesniegumu par īpašo normu noteikšanu komersants, ūdens piegādātājs, pašvaldība vai cits iesniedzējs (turpmāk - iesniedzējs) iesniedz Veselības inspekcijā. Veselības inspekcija izskata iesniegumu, sniedz atzinumu un iesniedz atzinumu Veselības ministrijā."

9. Aizstāt 19.3 punktā vārdu "aģentūra" ar vārdiem "Veselības inspekcija".

10. Izteikt 19.4 un 19.5 punktu šādā redakcijā:

"19.4 Veselības inspekcija izvērtē ūdens piegādātāja ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un neatbilstību ūdens kvalitātes prasībām. Veselības inspekcija sagatavo pārskatu par neatbilstības novēršanu un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

19.5 Iesniedzējs mēneša laikā pirms katra šo noteikumu 19.1. un 19.2.apakš­punktā minētā īpašo normu piemērošanas laikposma beigām iesniedz Veselības inspekcijā informāciju par veiktajiem korektīvajiem pasākumiem. Ja korektīvie pasākumi ir neatbilstoši un nav nodrošināta dzeramā ūdens atbilstība šo noteikumu prasībām, iesniedzējs Veselības inspekcijā iesniedz paskaidrojumu. Atbilstoši šo noteikumu 17.punktam atkarībā no vietas, kur konstatēta neatbilstība, ūdens piegādātājs, ūdensvada īpašnieks, valdītājs vai komersants pēc iespējas ātrāk veic atbilstošus korektīvos pasākumus, lai novērstu ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām."

11. Svītrot 19.6 punktā vārdus "un aģentūra".

12. Izteikt 19.7 punktu šādā redakcijā:

"19.7 Ja konstatē ūdens kvalitātes prasību pārkāpumu un nepieciešamību aizsargāt patērētāju veselību vai nav veikti korektīvie pasākumi, lai novērstu ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām, Veselības inspekcija par to rakstiski informē attiecīgo pašvaldību un Pārtikas un veterinārā dienesta struktūrvienību. Kontroles institūcijas rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 40.2.apakšpunktu."

13. Aizstāt 20.1 punktā vārdu "aģentūras" ar vārdiem "Veselības inspekcijas".

14.  Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Ja kontroles institūcijas neatbilstību šo noteikumu 1.pielikuma 2.punkta prasībām vai papildu parametriem, kas nav iekļauti šo noteikumu 1.pielikumā, ir atzinušas par nenozīmīgu un patērētāju veselībai nekaitīgu un ar korektīviem pasākumiem to var novērst 30 dienu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas, kontroles institūcijas vai Veselības ministrija uz šo konkrēto laiku nosaka maksimālās pieļaujamās attiecīgā parametra vērtības (turpmāk - maksimālās vērtības) un atbilstošu korektīvo pasākumu izpildi. Ja neatbilstība minēto parametru vērtībām pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijusi vairāk nekā 30 kalendāra dienas, piemēro šo noteikumu 19.punktu."

15. Aizstāt 23.2.apakšpunktā un 27.punktā vārdu "aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības inspekcija" (attiecīgā locījumā).

16.  Izteikt 28. un 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28. Dzeramā ūdens piegādātāji un komersanti katru gadu (līdz kārtējā gada sākumam) izstrādā monitoringa programmu. Ūdens piegādātājs un komersants to saskaņo ar Veselības inspekciju. Veselības inspekcija izveido un uztur datubāzi, kurā  atspoguļo saskaņotās monitoringa programmas. Ūdens piegādātājs un komersants var monitoringa programmā iekļaut arī tos ūdens testēšanas rezultātus, kas iegūti ūdens piegādātāja un komersanta veiktās paškontroles sistēmas ietvaros, veicot pārbaudi šo noteikumu 37.punktā minētajās laboratorijās, ja tajās izmantotās metodes atbilst šo noteikumu 37. un 38.punktā minētajām prasībām.

28.1 Pirms ūdens piegādātāju un komersantu izstrādātās monitoringa programmas saskaņošanas Veselības inspekcija ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru saskaņo nosakāmos radioaktivitātes līmeņa rādītājus un vietas, kurās jāveic šo rādītāju monitorings."

17. Aizstāt 29.punktā vārdu "Aģentūras" ar vārdiem "Veselības inspekcijas".

18. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Ūdens piegādātājs informē Veselības inspekciju par kārtējā monitoringa rezultātiem. Ūdens piegādātājs atbild par sniegtās informācijas pareizību un patiesumu. Veselības inspekcija informē ūdens piegādātāju par auditmonitoringa rezultātiem."

19. Aizstāt 31.punktā vārdu "aģentūru" ar vārdiem "Veselības inspekciju".

20. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Ja, veicot monitoringu, konstatēta dzeramā ūdens neatbilstība šo noteikumu prasībām un:

32.1. monitoringu ir veikusi Veselības inspekcija, tā rakstiski informē Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgo struktūrvienību;

32.2. monitoringu ir veicis ūdens piegādātājs, tas rakstiski informē Veselības inspekciju;

32.3. monitoringu ir veicis komersants, tas rakstiski informē Veselības inspekciju un Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgo struktūrvienību."

21. Izteikt 34., 35. un 35.1 punktu šādā redakcijā:

"34. Veselības inspekcija apkopo monitoringa rezultātus, reizi gadā sagatavo attiecīgu pārskatu un iesniedz to Veselības ministrijā, Vides ministrijā, Pārtikas un veterinārajā dienestā un publicē Veselības inspekcijas mājaslapā internetā.

35. Veselības inspekcija, apkopojot un analizējot datus valstī un reģionos, reizi trijos gados (turpmāk - pārskata posms), sākot ar 2005.gadu, sagatavo publisku ziņojumu par dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, lai informētu patērētājus. Veselības inspekcija attiecīgo ziņojumu publicē Veselības inspekcijas mājaslapā internetā. Publiskajā ziņojumā ietver precīzu informāciju par dzeramo ūdeni, kuru piegādātāji vidēji dienā piegādā vismaz 1000 m3 apjomā vai ar kuru apgādā vairāk nekā 5000 cilvēku, pārbaudīto objektu skaitu un veidu, izmeklēto ūdens paraugu skaitu, norādot, cik no tiem neatbilst obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, kā arī par korektīvajiem pasākumiem, to rezultātiem un piešķirtajām īpašajām normām vai maksimālajām vērtībām saskaņā ar šo noteikumu 19.2.apakšpunktu un 22.punktu. Publisko ziņojumu par dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu Veselības inspekcija sniedz patērētājiem kalendāra gada laikā pēc kārtējā pārskata posma beigām.

35.1 Veselības inspekcija divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 35.punktā minētās informācijas publicēšanas nosūta publisko ziņojumu Eiropas Komisijai. Ziņojuma kopiju Veselības inspekcija nosūta Zemkopības ministrijai, Veselības ministrijai un Vides ministrijai."

22. Aizstāt 36.punktā vārdu "Aģentūra" ar vārdiem "Veselības inspekcija".

23. Aizstāt 37.punktā vārdus "valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs"" ar vārdiem "sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā".

24. Izteikt 40.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.1. Veselības inspekcija un Pārtikas un veterinārais dienests nekavējoties lemj par turpmāko rīcību, izvērtējot iespējamo apdraudējumu patērētāju veselībai, ņemot vērā pārsniegtos parametrus un to, cik daudz maksimālās vērtības ir pārsniegtas;".

25. Aizstāt 40.3.apakšpunktā:

25.1. vārdus "kontroles institūcijas" ar vārdiem "Pārtikas un veterinārais dienests";

25.2. vārdus "ar aģentūru" ar vārdiem "ar Veselības inspekciju".

26. Aizstāt 43.punktā vārdu "aģentūra" ar vārdiem "Veselības inspekcija".

27. Aizstāt 1.pielikuma 3.tabulas 3.3.apakš­punkta 4.ailē vārdus "Sabiedrības veselības aģentūra" ar vārdiem "Veselības inspekcija".

28. Aizstāt 2.pielikuma 2.tabulas 4. un 5.piezīmē vārdu "aģentūra" ar vārdiem "Veselības inspekcija".

29.  Izteikt 2.pielikuma 2.tabulas 7.piezīmi šādā redakcijā:

"7 Lai noteiktu dzeramā ūdens atbilstību šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem ūdens nekaitīguma un kvalitātes rādītājiem, audita pārbaudes biežumu Veselības inspekcija var samazināt, bet ne retāk kā līdz vienam paraugam sešu gadu laikposmā. Veselības inspekcija nosaka, kurus šo noteikumu 1.pielikumā minētos parametrus var nenoteikt audita pārbaudē atbilstoši šo noteikumu 23.2.apakšpunkta prasībām."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre B.Rozentāle

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 3.oktobri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1121Pieņemts: 29.09.2009.Stājas spēkā: 03.10.2009.Zaudē spēku: 17.11.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 02.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
198626
03.10.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"