Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1108

Rīgā 2009.gada 29.septembrī (prot. Nr.63 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 160.nr.; 2009, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Projektus īsteno atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā. Pieteikšanās, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņemšana, paziņošana un publiskā finansējuma pieprasīšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai."

2. Papildināt noteikumus ar 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. iekšējās ūdenstilpes zvejas tiesību nomnieks, kurš pretendē uz atbalstu šo noteikumu 16.2.3., 16.2.4. un 16.2.5.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām."

3. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Šo noteikumu 5.1. un 5.3.apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti vismaz pēdējos trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir nodarbojušies ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos, un vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas:

8.1. šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents uzņemas saistības veikt komercdarbību zvejniecībā iekšējā ūdenstilpē, par kuru tika saņemts atbalsts;

8.2. šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents uzņemas saistības veikt komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos."

4. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē personīgi vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedz šādus dokumentus:

9.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros, tajā skaitā vienkāršotu biznesa plānu atbilstoši šo noteikumu 11.punktam (arī elektroniski);

9.2. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Ja paredzēta būvniecība vai rekonstrukcija, būvniecības un ar to saistītos iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā;

9.3. ja investīcijas paredzētas esošajās zvejas produktu izkraušanas vietās, - Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas zvejas produktu izkraušanas vietas reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju. Ja atbalsta pretendents minēto apliecības kopiju neiesniedz, Lauku atbalsta dienests to saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;

9.4. ja iegādājas pamatlīdzekļus, - zemesgrāmatu nodaļas izdota nostiprinājuma uzraksta apliecinātu kopiju vai zemesgrāmatas apliecības apliecinātu kopiju par nekustamo īpašumu, vai zemesgrāmatā reģistrēta ilgtermiņa nomas līguma apliecinātu kopiju, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, - par nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu;

9.5. ja paredzēta jauna būvniecība vai rekonstrukcija, papildus iesniedz:

9.5.1. zemesgrāmatu nodaļas izdota nostiprinājuma uzraksta apliecinātu kopiju vai zemesgrāmatas apliecības apliecinātu kopiju par zemi vai ēku (būvi), kur paredzēts veikt būvniecību, vai zemesgrāmatā reģistrēta ilgtermiņa zemes nomas līguma apliecinātu kopiju, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

9.5.2. plānošanas un arhitektūras uzdevuma apliecinātu kopiju, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināta tehniskā projekta;

9.5.3. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, kopā ar projekta iesniegumu iesniedz apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas apliecinātas kopijas. Ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

9.5.4. iegādājoties būvmateriālus, - akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā apliecinātu kopiju, bet, ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, - atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi;

9.5.5. akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai apliecinātu tā kopiju, ja iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts;

9.5.6. būvatļaujas apliecinātu kopiju, ja iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts;

9.5.7. ja projektu paredzēts īstenot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā teritorijā NATURA 2000, - Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma apliecinātu kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmuma apliecinātu kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu, vai atzinuma apliecinātu kopiju par paredzēto darbību ietekmi uz Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), kuru īstenošanai nav jānovērtē ietekme uz vidi;

9.6. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai."

5. Izteikt 10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 5.1. un 5.3.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents:

10.1.1. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma apliecinātu kopiju, ja zveja notiek ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij;

10.1.2. rūpnieciskās zvejas atļaujas (licences) apliecinātu kopiju, kurā norādīts zvejas rīku veids un to skaita vai nozvejas limits;

10.1.3. komerciālajai zvejai attiecīgajā pašvaldībā saņemtās speciālās atļaujas (licences) apliecinātu kopiju komercdarbībai zvejniecībā un mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju;

10.1.4. pilnvarojuma vai nomas līguma kopiju par zvejas veikšanu privātajā ūdenstilpē, kurā zvejas tiesības nepieder valstij, ja zvejas tiesību īpašnieks pats neveic komerciālo zveju;

10.1.5. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu (izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas). Ja atbalsta pretendents minēto izziņu neiesniedz, Lauku atbalsta dienests to saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;

10.1.6. gada pārskata (pilns komplekts) apliecinātu kopiju par pēdējo noslēgto gadu saskaņā ar Gada pārskatu likumu vai gada ienākumu deklarācijas un tās pielikuma "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" apliecinātu kopiju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību (uz gada pārskata vai gada ienākumu deklarācijas jābūt Valsts ieņēmumu dienesta atzīmei vai apliecinājumam par saņemšanu);

10.1.7. kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības izziņu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts. Izziņu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās. Izziņā norāda kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītus un kredīta summu. Ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, tas iesniedz dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību;".

6. Svītrot 11.6. un 11.7.apakšpunktu.

7. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 5.1. un 5.3.apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajai informācijai biznesa plānā iekļauj šādu informāciju:

11.1 1. projekta naudas plūsmas pārskats pa mēnešiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra mēneša beigās ir pozitīvs. Projekta iesniegumam pievienotā naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas liecina par iespēju projektu īstenot un sasniegt mērķi;

11.1 2. naudas plūsmas ieņēmumu un izdevumu posteņu pamatojums."

8. Papildināt noteikumus ar 12.1 un 12.2 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma saņemšanas Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (3.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4.pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā.

12.2 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4.pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā."

9. Papildināt noteikumus ar 13.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam - 60 % no projekta attiecināmajām izmaksām."

10. Papildināt noteikumus ar 14.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. 5 000 latu - šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam."

11. Izteikt 21.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"21. Pasākuma ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas, kuras atbalsta pretendents projekta iesniegumā neiekļauj:".

12. Papildināt 24.1.apakšpunktu aiz skaitļa "5.1." ar vārdu un skaitli "un 5.3.".

13. Svītrot 25.punktā vārdus "(uzrāda oriģinālu)".

14. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

15. Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu (2.pielikums).

16. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu (3.pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 3.oktobri.

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.1108

KN1108_01.JPG (120224 bytes)

KN1108_02.JPG (119312 bytes)

KN1108_03.JPG (127293 bytes)

KN1108_04.JPG (119217 bytes)

KN1108_05.JPG (126845 bytes)

KN1108_06.JPG (139059 bytes)

KN1108_07.JPG (134987 bytes)

KN1108_08.JPG (133881 bytes)

KN1108_09.JPG (184589 bytes)

KN1108_10.JPG (149204 bytes)

KN1108_11.JPG (41117 bytes)

KN1108_12.JPG (171230 bytes)

KN1108_13.JPG (96900 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs


 

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.1108

KN1108_002.JPG (125382 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

3.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.1108

KN1108_003_01.JPG (106590 bytes)

KN1108_PAGE_22.JPG (16415 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1108Pieņemts: 29.09.2009.Stājas spēkā: 03.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 02.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
198617
03.10.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"